České národní zájmy
Petr Robejšek

blog.aktualne.cz

Velký myslitel a praktik zahraniční politiky, kníže Talleyrand jednou poznamenal: „Mnohdy by úplně stačilo, kdyby všichni zúčastnění věděli, co je v jejich nejvlastnějším zájmu.“ Vlády se liší v tom, jestli národní zájmům slouží vůbec, a když ano, tak jak dobře to činí.

Co jsou národní zájmy?

Národní zájmy neurčuje vláda, protože jsou předdefinovány velikostí, historií, surovinovou vybaveností, geografií apod. Proto jsou národní zájmy dlouhodobě platné a v některých případech dokonce věčné.

Ačkoliv žádná vláda národní zájmy neurčuje, měla by být schopná je rozeznat a sloužit jim. Její úlohou je tedy správně zmapovat ekonomicko-politickou konstelaci, zhodnotit to jak se chovají ostatní, pro danou zemi významní hráči a vyvodit z toho přiměřené politické kroky.

Na obecné úrovni mají všechny státy do značné míry identické národní zájmy. Obvykle se uvádí: mír, nedotknutelnost území, ochrana obyvatel, ekonomický rozkvět apod. Konkrétní zahraničněpolitické úsilí většiny vlád se však soustřeďuje na dvě oblasti: bezpečnost a blahobyt vlastního obyvatelstva; tyto oblasti nazývám přirozenými zájmy.

Přirozené zájmy všech států, tedy bezpečnost a blahobyt, se stávají nezaměnitelnými, skutečně národními zájmy v okamžiku, kdy jsou převáděny do konkrétních politických kroků zaměřených na jejich dosažení. A právě v tom okamžiku se do uvažování o národních zájmech dostává prvek konkurence nebo dokonce konfliktnosti. Proč?

1. Hodnot, o které se jedná (vše, co lze shrnout pod pojmy blahobyt a bezpečnost), není nikdy dostatek a nelze je spravedlivě rozdělit;
2. rozdílné výchozí situace jednotlivých států vyžadují odlišné (nezřídka protikladné) postupy při dosahování týchž cílů.

Národní zájmy se tedy v politice projevují jako pokusy o jejich prosazování v průběžné se měnící situaci.

Předvídatelnost nebo efektivnost?

Je-li řeč o o zahraničněpolitické koncepci, tak je často kladen důraz na její čitelnost a trvalost. Mnozí zřejmě považují předvídatelnost zahraničněpolitického chování za žádoucí. Já o tom silně pochybuji. Jednak proto, že něco takového jako plánovatelnost a trvalost politického chování nelze uskutečnit. Hlavní důvody jsou překotnost mezinárodních ekonomických a politických procesů, výše zmíněná jedinečnost národních zájmů každé země a odlišnost výchozích pozic různých států při jejich dosahování.

Dlouhodobá předvidatelnost zahraničně-politických reakcí (zejména v případě malých zemí, jako je Česká republika) není ani žádoucí, protože není účelným prostředkem pro dosahování národních zájmů. V praxi to totiž znamená, že se malý stát dobrovolně zříká svobody zvolit co nejvhodnější způsob chování. Pravidla hry na mezinárodní scéně jsou výrazně ovlivňována nejsilnějšími mocnostmi. Nevidím proto důvod, proč by měl malý stát již předem dále zužovat (již tak omezenou) paletu svých politických možností. Když se již chceme nebo musíme podřídit vůli silnějších, proč alespoň nezkusit nechat si naši poslušnost odkoupit za ústupky v jiných otázkách?

Přiměřenější přístup k zahraniční politice poskytuje podle mého názoru pojem rovnováha. Ta totiž odpovídá tomu, že (1) národní zájmy jednotlivých států jsou odlišné a nezřídka konfliktní, že (2) vývoj mezinárodní situace je obtížně předvídatelný a že (3) vyžaduje, či dokonce vynucuje co nejpružnější reakce.

Co dosavadní úvahy znamenají pro Českou republiku? Naše země je příliš slabá na to, aby mohla formulovat zahraniční politiku mnoha, nebo dokonce všech azimutů. Aby měla česká vláda vůbec šanci provádět národu prospěšnou zahraniční politiku, musí se tematicky, organizačně a finančně omezit na jedno, maximálně dvě těžiště.

Národní stát v zahraniční politice

K mytologii spojené s představou stále se prohlubující globalizace patří vedle víry v nekonečný růst blahobytu díky mezinárodní výměně zboží také představa o ztrátě významu národních států. Podle mého názoru tomu tak z následujících důvodů není:

1. Společnosti, které prodělávají dramatické změny, hledají jednotu a vymezují se vůči ostatním. Pocit ohrožení vlastního blahobytu šířící se v rozvinutých zemích vyvolává defenzivní sebestřednost.
2. V rozvojových zemích probouzí ekonomický úspěch nacionalisticky zabarvenou hrdost obyvatelstva. Ta posiluje význam národního státu.
3. Význam národního státu roste také s poklesem prestiže a výkonnosti nadnárodních organizací. Ve srovnání s jejich opakovaným selháním má národně zaměřená politika větší šance na úspěch. Národní elita může díky společnému jazyku, historii, tradicím a potřebám formulovat politiku přiměřenou stavu, ve kterém se země právě nalézá.
4. Posílení role národního státu je také odrazem rostoucího významu politiky v ekonomice. To, že tato skutečnost není dosud (zejména v západních zemích),dostatečně respektována, nemění nic na tom, že politika bude nucena hrát v ekonomice významnější roli.

Nejzřetelnější doklad rostoucího významu národního státu je to, že státy stále častěji jednají jako „egoističtí“ hráči a nikoliv jako členové nadnárodních organizací a signatáři mezistátních dohod. Oficiálně zavrhovaný, čistě ekonomicky viděno škodlivý, a přesto všemi více nebo méně otevřeně praktikovaný protekcionismus je toho zřetelným důkazem.

Ekonomické vztahy se totiž po skončení studené války vyvinuly tak, že mezinárodní hospodářská výměna je nezřídka nulová hra. Jinými slovy: Globalizace již nepřináší zisky všem zúčastněným (jak mezi státy, tak i uvnitř států), nýbrž má pojmenovatelné vítěze a poražené.

Globální soupeření o nejvyšší zúročení investic se rozvětvuje do konkurence o zdroje energie, pracovní místa a podíly na trhu a opět se spojuje v mocenském a bezpečnostněpolitickém rozměru; v existenciální otázce uchování nebo zlepšení vlastní mocenské pozice a mnohdy dokonce i přežití státu.

To vše samozřejmě neznamená konec mezinárodní dělby práce, ale jistě to znamená rostoucí význam vlád jako agentů národních výrobců a tím i význam schopností národní elity, jež na tomto poli pracuje. Za těchto podmínek je nutná a ve většině vyspělých zemích také důsledně prováděná ofenzivní, ano i agresivní politika s cílem zvýšit podíl země na globálním bohatství.

Česká ekonomická diplomacie

Měřítkem užitečnosti a účinnosti zahraniční politiky je za právě popsaných podmínek kupříkladu nadprůměrný růst velikosti podílu země na světovém blahobytu. To je důležité proto, že i pro Českou republiku je ekonomická stabilita rozhodujícím předpokladem vnitropolitické stability.

Moderní zahraniční politika je proto pro malou a exportně orientovanou zemi více méně totožná s ekonomickou diplomacií. Klasická zahraniční politika naopak ztrácí výrazně na významu. Tuto skutečnost si však česká zahraničněpolitická elita ještě dostatečně nevzala za svou. Otto Daněk, místopředseda Asociace exportérů k tomu trefně poznamenal: „Většina našich zástupců na ambasádách, které ještě zůstávají, je spíš rakouskouherský typ úředníka, takže s ekonomikou a s obchodem nemají příliš mnoho společného.“ Toto zjištění je alarmující tím spíše, že se vývoj nezastavil a v mezinárodních ekonomických vztazích hraje rostoucí roli tzv. „economic warfare“ (ekonomická válka).

Proto za hlavní nedostatek dosud platné koncepce české zahraniční politiky považuji nejasnou definici cílů a výskyt bezvýznamných pojmů jako „vědomí povinnosti vůči druhým“, nebo „euroatlantická civilizace“. Tyto kategorie nemají s užitečnou a účinnou zahraniční politikou nic společného, otevírají naopak možnosti k posvěcení pasivní orientace. Zneklidňující je i to, že v textu chybí jakýkoliv náznak, že by autoři chápali rostoucí důležitost aktivně prováděné ekonomické diplomacie.

Posuzujeme-li zapojení zahraniční politiky do vládní politiky vůbec, tak v posledních letech bylo nápadné paušální přenášení primátu úspornosti i na zahraniční politiku jako jednu z mála politických oblastí, které mohou přinášet bezprostřední ekonomický prospěch.

Mechanisticky uplatňovaná úsporná politika vlády Petra Nečase měla pro celospolečensky přínosnou zahraniční politiku negativní a pro celkovou hospodářskou perspektivu země paradoxní důsledky. Ve jménu pochybné naděje, že snížení národního dluhu rozhýbe proces vedoucí od stabilizovaného rozpočtu k investicím a k vyššímu hospodářskému růstu, se (z úsporných důvodů) zavírala velvyslanectví. Tím se však bezprostředně poškozovaly exportní šance českého průmyslu. Kvůli dlouhodobé a spíše hypotetické možnosti vyvolání hospodářského růstu tak v důsledku spoření na zahraniční politice docházelo k okamžitému oslabování hospodářského růstu.

Rozporuplnost tohoto přístupu dokládá následující citát bývalého ministra zahraničí Schwarzenberga. Ministr sice připustil, že čím četnější zastoupení země ve světě má, tím větší profit je to pro české hospodářství. Dále však řekl: „Je mi líto, ale musíme dotáhnout reformy. Chceme-li, aby Česká republika byla v roce 2014, 2015 zemí se stabilizovaným rozpočtem blížícím se vyrovnanému, šetřit se musí i nadále.” Ministr ale zapomněl zdůvodnit jaké konkrétní výhody bude stabilizovaný rozpočet mít pro ekonomický růst.

Hodnoty v zahraniční politice

Intenzivně diskutovaná je také role hodnot v zahraniční politice. S tímto tématem jsou spojeny minimálně dva zásadní problémy.

1. Právě jsem kriticky zmínil vágní formulace jako „vědomí povinnosti vůči druhým“, nebo „euroatlantická civilizace“. Podle mého názoru jsou to bezobsažné floskule, které nelze operacionalizovat. To znamená není možné odvodit od nich konkrétní a pro všechny aktéry, kteří se k nim hlásí, závazné a vynutitelné způsoby chování.

2. Panují hluboká nedorozumění ohledně vzájemné závislosti a pořadí cílů, kterým má zahraniční politika sloužit. Často je přehlížena skutečnost, že hodnoty jako humanismus, racionalismus, sekularismus, lidská práva, solidarita a podobně samy o sobě nedokáží zabezpečit prostor pro své uplatňování. Tyto a další hodnoty lze uplatňovat teprve na základě bezpečnosti a ekonomické prosperity státu.

Úspěšnost a užitečnost zahraniční politiky jako služby národním zájmům nespočívá v jejím souladu s názorovým mainstreamem právě panujícím ve světě, ať již je to cíl konsolidace financí nebo tématika globálního oteplení. Úspěšnost a užitečnost zahraniční politiky není ani přímo úměrná její podřízeností zájmům sousedních nebo partnerských zemí a neodvozuje se ani od věrnosti nějakým nadčasovým hodnotám.

Úspěšnost a užitečnost zahraniční politiky spočívá především v její specifičnosti dovnitř i navenek. Moudrá politika vychází z konkrétní situace země, z chování jejích partnerů a konkurentů a volí „na míru doby a země šitý“ a vysoce flexibilní přístup, jehož společným jmenovatelem je pojem rovnováhy a jehož cílem je zvýšit nebo alespoň udržet bezpečnost země a velikost jejího podílu země na světovém blahobytu.

psáno pro časopis Universum

"Pokud budeme hledat vinu za

"Pokud budeme hledat vinu za své chyby či neúspěchy jinde než u sebe, svých vlastních schopností či neschopností, nehneme se ani o píď a havlistický mlýnek na vše živé, samostatné a nepoddajné nás nakonec definitivně semele."
============================================
Kdo a kde jsem se tohle dočetl? Ano, odpověď je nasnadě. Používá se ještě toto slovo?

musely to být "Zápisky

musely to být "Zápisky šílencovy"....

dnes jsem splnil svou

dnes jsem splnil svou občanskou povinnost a přečetl ( co přečetl, doslova zhtnul ) novou knihu Václava Klause. Lze jen doporučit každému....je tam všechno!!!
...obzvláště tmářům, jako je Mařák, Šauerová, stas, či ivoš.

Bohužel v Jičíně minulý týden

Bohužel v Jičíně minulý týden nebyla.. a kdybyste viděl TY XICHTY, když jsem knihu žádal....

Nebojte se, dotisknou.

Nebojte se, dotisknou.

Na záchranu bank je třeba

Na záchranu bank je třeba sehnat 55 miliard eur do konce letošního podzimu, jinak hrozí rozpad eurozóny. Zabránit tomu mohou jen politici, bohatším zemím v čele s Německem se ale vůbec nelíbí, že by musely dávat své peníze do cizích bank, které si regulátoři špatně pohlídali.

Předstírat, že důležité evropské banky jsou zdravé, nebo raději říci, které z nich zkrachují? Před touto otázkou nyní stojí Evropská centrální banka. Problém je ale v tom, že ať se rozhodne jakkoliv, může to vést k rozpadu eurozóny - a to už v příštím roce.

Zabránit nebezpečnému vývoji mohou jedině evropští politici. Například rychlým vytvořením evropského fondu na podporu bank a pravidel pro jejich záchranu. Čas na to mají zhruba do konce roku. Jenže právě tento týden plány na řešení problémů bank narazily na další nečekané potíže.
http://web.volny.cz/noviny/ekonomika-a-podnikani/clanek/~volny/IDC/25043...
=========================================================
Novináři, kteří publikují takovéhle články, by měla VSZ Bradáčová se souhlasem NSZ Zemana postavit před soud za poplašné zprávy.

Referenda se vám holenkové zachtělo? Na...t! Ať žije ochránce českých zájmů - kníže z Bilderbergu. :-(

Nechám ten skvělý zážitek na

Nechám ten skvělý zážitek na těch, kdo umí ocenit kvality, já to nejsem. Dočítám od Larryho Nivena Prstenec a plynule přejdu na druhý díl. Pana Profesora Klause opravdu nemám v plánu, to si za ty tři stovky nebo kolik za to veledílo chce, koupím velkou šišku uheráku.

Ale díky a jsem rád, že na mě myslíte petrofe. Já Vám bohužel doporučit nemohu nic, nedávno jsem dočetl Briana Greenea nebo Gravitaci, kterou jsem viděl včera. Skvělý film a skvělá kniha.

Napsal uživatel petrof dne

Napsal uživatel petrof dne Ne, 10/06/2013 - 18:40.
jaképak zapomění ( píše se bez N ) hloupý milsi......

Zapomnění se prý píše bez n. Tak s tímto tupanem máte tu "čest", stasi :-)))

Nic jiného taky nepíšu,

Nic jiného taky nepíšu, filozofe. Bez plků popleteného obejdy, se opravdu obejdu.

Zdravím tmáři :-) Co říkáš na

Zdravím tmáři :-)

Co říkáš na povolební Lišku?

Ivoši, od 23. října mám 27x

Ivoši, od 23. října mám 27x takové menší povyražení, bohužel alkohol se nedoporučuje... Později rád...

Myslím, že Liška je už

Myslím, že Liška je už opravdu passé. Čteš to tu i jinde nebo ne?

Čtu. Scylla je nejít,

Čtu. Scylla je nejít, Charybdis je jít na Lišku s.

Ale přijít mohou i jiní.

Já vím, že ano, mně jen

Já vím, že ano, mně jen hrozně mrzí, co tu čtu od někoho, s kým jsem často seděl u jednoho stolu a měl jsem pocit, že i přes to, že máme rozdílné názory, s ním můžu podiskutovat. To bylo, ale už není. Dej vědět, já přijdu, rád tě uvidím.

Pokud ano, tak Vy mi to

Pokud ano, tak Vy mi to rozhodně nerozmotáte, motale.

Jděte se léčit, psí filozofe.

Jděte se léčit, psí filozofe. Jednou někdo hodí prasatům Vás. Aspoň budete konečně něčím užitečnej.

ne, ne, Bedřicha tam pan

ne, ne, Bedřicha tam pan profesor necituje ani jednou..zato Miltona Friedmana asi 5x.....

Vy máte také potíže, asi

Vy máte také potíže, asi zažívací. Stále blijete píčoviny ... :-)))

Plagiát z NP: Klaus má další

Plagiát z NP: Klaus má další medaili!!! /doběhl třetí na Velké/

eště zkuste tu vlasteneckou,

eště zkuste tu vlasteneckou, Země mluví, svazarmovče: "opustíš-li mě nezahynu...

Žvanile, lezl jste komoušum

Žvanile, lezl jste komoušum do zadku, kam se hrabe Hujer. Dokonce o vás napsali komunistický článek, jak budujete socializmus, vy střevo jedno.

Roman Joch ve svém článku

Roman Joch ve svém článku Stane se Václav Klaus antikomunistou? napsal: "Samozřejmě, že mnoho lidí z těchto think tanků ví, že když byl premiérem, vládl jako socialista." A tak u nás blairovská třetí cesta a socialismus s lidskou tváří dostaly proto na prdel. Výborně MUDr. Jochu.

Ale to není všechno. Zmínkou o knize Whittakera Chamberse Svědek, která popisuje, jak agenti Kremlu infiltrovali vlády a instituce demokratických zemí a jak se někteří z nich dostali až do vrcholných státních postů, ukazuje prstem na Václava Klause. A to myslíte vážně, Romane Jochu? 10 let Česká republika měla v čele agenta KGB? Od ufňukané kremlofilní báby jste se hodně vylepšil. /A to jsem Vám z vděčnosti podával a tisknul ruku.../

To jsou paradoxy... :-(

Nezbývá než souhlasit,

Nezbývá než souhlasit, foxteriér - bystrý, inteligentní, rychlý, lev líný, ospalý, požírá vlastní potomky, ale je to "král"...

A vy jste blboun

A vy jste blboun svazarmovský, tudíž komunisticko-socialistický.

PETŘÍNSKÁ ROZHLEDNA = 1,7

PETŘÍNSKÁ ROZHLEDNA = 1,7 bil. Kč státní dluh. Neměly by se chytit za nos ty strany/hnutí, které v nahánění voličů silbují nesplnitelné? Nebo skutečně chtějí zvyšovat státní zadlužení, tedy chtějí si vypůjčovat od vnuků vnuků? Téma o Petřínské rozhledně, plné pětitisícovek v předvolebních debatách? Opět strašit voliče? NE, kdo důvěryhodněji slibuje - vyhraje. ANO, bude to A. Babiš - novodobý Baťa. :-(

Ekonomická úspěšnost kterou

Ekonomická úspěšnost kterou Robejšek pokládá za absolutní prioritu je jedna stránka věci. Druhou stránkou jsou životní podmínky lidí - svoboda projevu, spravedlivé soudy, slušné chování institucí vůči obyvatelstvu. Robejšek to zcela opomíjí. Jeho vidina úspěšného státu se blíží přístupu čínských komunistů, státu nadřazenému lidem, marxově základně a nadstavbě nebo prostě nacionálnímu socialismu. Je to hnus.

V dnešní situaci se už Česká

V dnešní situaci se už Česká republika nemůže tvářit, jako by nebyl důvod náš vztah k eurozóně znovu zvažovat. Chtějí čeští občané přispívat na dluhy jiných zemí a sami si tím zvyšovat zadluženost? Chceme, aby naši politici ještě lehkomyslněji stahovali zemi do dluhů, spoléhajíce na záchranné evropské fiskální fondy? Chceme, aby nám Brusel diktoval detaily naší rozpočtové politiky - daně, odvody, platy ve státním sektoru, sociální dávky a důchody? Chceme, aby se z prostředků českého bankovního systému sanovaly málo obezřetné banky v jiných zemích? Zřejmě nechceme, protože občanská podpora budoucího vstupu do eurozóny v České republice razantně poklesla.
Česká republika narozcestí - Čas rozhodnutí, str. 220
=====================================================
Karel Schwarzenberg jasně řekl referendu před vstupem do eurozóny NE! Proto TOP 09 mohou volit jenom lidé, kteří si neuvědomují, že ČR je skutečně na rozcestí. V těchto volbách se rozhoduje, jak navolení poslanci budou hlasovat o otázkách spojených s Unií. Snahou hlavního proudu je uchlácholit voliče, že v těchto volbách se o EU nehraje. Všichni, kteří si vidí dál než na špičku nosu, by si měli vybrat ze tří možností: ODS, blok Hlavu vzhůru, Svobodní.

Dále od Klause dále, ať se

Dále od Klause dále, ať se nestane neštěstí nenadálé/nadálé./ Hlavu vzhůru od poklopce, může volit jen nesvéprávný občan...

Bílá liga, bílá síla, české

Bílá liga, bílá síla, české národní zájmy. Orlík, Klofáč-Beneš-Klaus a národní socialismus tzv. autentického Čecha:

http://www.youtube.com/watch?v=9dz-72wACw0

Bílej jezdec:

http://www.youtube.com/watch?v=_Pdvl__eE8Y

Jsi Čech, tak si toho važ:

http://www.youtube.com/watch?v=j38ry0NOcNs

Ty vole, Láďo:

http://www.youtube.com/watch?v=vl6cZUU1mas

Rolničkář kouzelník Žito, po zralé úvaze nepřidám odkazy na skladby ještě větších "českých nacionalistů" ve stylu Bobo song a podobně. O týpkovi, jenž šel v ČR natvrdo do basy za flák, ve kterém zpíval o bílé revoluci se raději ani nevyjadřuji, člověk nikdy neví...

:-)

MM, pustil jsem si něco z

MM, pustil jsem si něco z tvorby Laibach skupiny. Je to hodně působivé. Na Googlu jsem zahlédl i slovo "kontroverzní". Pouze z mého pohledu soudím, že být neonacistou, v Laibachu bych mohl díky "podtextu" najít spíše podporu. Jsem ale ocejchován váženým intelektuálem JOMem jako PAKO, tak prosím, z toho vycházejte. Není nutné se zabývat mojí maličkostí, i když se někde říká, že blázni a děti mají pravdu. V čase vrcholícího předvolebního klání Laibach spíše odvádí od aktuálních témat. Přesto jsem vybral tuto citaci z Internetu:

Od samého počátku bývají Laibach označováni za nežádoucí ze všech stran politického spektra, nejrozšířenější mýtus pak hovoří o jejich zápalu pro fašismus. Pravda je, že kapela se nebojí šokovat - vždyť při posledním pražském vystoupení se v jejich projekci po čase opět objevily hákové kříže. Už od raných dob se v jejich textech objevovala politická témata, snaha o upozornění na hrozby nacismu i komunismu, stejně tak kritika společenského a politického chování obecně. Naposledy na toto nevyčerpatelné téma navázali tři roky starým albem "Volk", kde zpracovali a přepracovali celkem čtrnáct státních hymen (včetně neexistující hymny NSK).

Národní stát v zahraniční

Národní stát v zahraniční politice... Zajímalo by mne, co si pan Robejšek, či zdejší diskutující představují pod tímto pojmem, nebo-li, jakým způsobem by onen národní stát definovali a jakým způsobem by si představovali cestu k onomu bájnému cíli.

Stejně tak by mne zajímalo, jestli pan Robejšek, či zdejší diskutující, považují třeba Karla Schwarzenberga za součást naší národní elity. Narodil se v Praze, má české občanství a jeho život, stejně jako život jeho rodu je podle mne spjat s historií i současností naší země.

No a nakonec bych se rád zeptal, jak v kontextu národního státu autor a zdejší diskutující vnímají Moravu a Moravany, nebo třeba, budu-li ještě extrémnější, Slezsko zdejšího Karla z Vrbna pod Pradědem.

Slezane, Moravane, autentický

Slezane, Moravane, autentický Čechu, vyjádřete se poněkud konkrétněji.

"Národní státy jsou výsledkem

"Národní státy jsou výsledkem a plodem civilizace, tedy individualizace jednotlivců obchodem. Takoví lidé mají tendenci si své věci zařizovat sami a jinak na vyšší úrovni, než prostřednictvím svého národního státu. Evropská unie je proto anticivilizační silou a je otázkou času, kdy to občané jednotlivých států Evropy objeví v dostatečné míře... Dzp.."

Moravané, Slezané a Vrbeňáci jsou podle Vás nějaké podřadné etnikum, které nemá tendenci si své věci zařizovat sami a jinak na vyšší úrovni, Moravané a Slezané uznávávají dominantní nadvládu Čechů, Vy autentický Čechu, Slezane a hrdý nacionalisto.

ČR je pro Moravany, Prajzáky

ČR je pro Moravany, Prajzáky a Slezany anticivilazční silou? Nebo si Moravané, Prajzáci a Slezané nedokáží své věci zařizovat sami a jinak, než prostřednictvím "národního" státu a uznávají dominantní postavení Čechů?

Za koho mluvíte, kdo a ve

Za koho mluvíte, kdo a ve kterých volbách Vás zvolil za svého představitele.

Stává se z Vás Václav Klaus, jenž má asi komlex méněcennosti, a v rozhovorech se vyjadřuje za jakési "my"...

Sebeudavači

Sebeudavači /Protiproud/

Originální koncept jak urychlit a zkvalitnit pokus o nastolení policejního státu, přinášejí v předvolební době mnozí havlisté. Nejdále šli ale zatím asi Liškovci: Nejlepší podle nich bude, když se každý rovnou udá sám. Aby se ulehčilo policii, která zatím nemůže narozdíl od technologicky a vůbec vyspělejších amerických kolegů sledovat úplně všechny. Tak alespoň politici, jako „předvoj“, by měli jít příkladem. Tuto zprávu právě přinesla, pochopitelně bez komentáře, naše mainstreamová média:

„Politik by si měl všechny svoje pracovní schůzky zapisovat do diáře, do kterého by mohl pomocí internetu nahlížet každý. S takovým nápadem jako jedním z protikorupčních opatření včera přišla Strana zelených. (...) To znamená, že až na oslavy narozenin dětí či návštěvy kina, by vlastně obsahoval všechno," vysvětlil včera novinářům advokát a lídr zelených ve Středočeském kraji Václav Láska. „Sankcí by za neuvedení schůzky byla podle Lásky ztráta důvěry veřejnosti. Sám si už diář začal vést na webu Strany Zelených, včera odpoledne byl však prázdný.“

To není žert. Pan Láska – kterému pro jeho pokrokové udavačské aktivity mimochodem hrozí vyloučení z advokátní komory – to myslí smrtelně vážně. Mladší generace to už nemohou znát, ale ti dříve narození možná ještě pamatují, jak za bolševika měl každý poctivý občan hlásit „styk“ s občanem ze Západu. Prostě „zapisovat si schůzky do diáře“.
=====================================================
Svůj k svému: Janeček, Ištvan, Kraus, Láska - co je vlastně spojuje?

Velice primitivní nápad. Brzy

Velice primitivní nápad.

Brzy to pro všechny - nejen pro politiky - vyřeší zákonný státní čip pod kůži.

Největší momentální

Největší momentální "havlista" je Václav Klaus, jenž si hrdě na svém webu vyvěsil zprávu o medaili z NGO tzv. neokomunisty George W.Bush a příznivce občanské společnosti Václava Havla.

:-)

Klaus a Zeman řeší světovou

Klaus a Zeman řeší světovou politiku obdobně erudovaně. Klaus učebnicovými floskulemi, které jsou cca. 50-100 let prošlé zboží, do toho při vhodné příležitosti před světem krade. Zeman originálními postupy proti idiotským zvyklostem, stěhuje národy sem tam jak Stalin.
Jednodušší Češi své dva cimrmany bezmezně milují a obdivují.

Kajane, souhlasím s Vámi na

Kajane, souhlasím s Vámi na 100%. Ve své zemi málokdo je prorokem. To musí ocenit lidé v zahraničí. Doslovní trpaslíci doslova plivou žluč. Už se domnívali, že prezident Václav Klaus je na zádech, anebo nejlépe zaživa pohřbený, nebo odsouzený za velezradu. Prej se za ním zavřela voda. Samé bla, bla, bla je slyšet. Na výsledek si rád počkám po volbách. Věřím, doufám, že VK dá dohromady ta seskupení, která mají nedemokratického, byrokratického Bruselu plné zuby.

Kdo z veřejnosti zná jména

Kdo z veřejnosti zná jména Mařák, Mlejnek, Šauerová, Konzerva a další? Domnívají se, když si kopnou do kotníku VK, že tím povyrostou? Jsou směšní!!

My name is Konzerva. James

My name is Konzerva. James Konzerva.

Vy jste dobrej pakos.

VK kope dlouhodobě do kotníku

VK kope dlouhodobě do kotníku všem koaličním vládám ODS, přestože byl jako premiér připosraný před prvním odborářem, který zahrozil. VK je prostě zbabělec a křivák.

Je to jeho charakter, stejně jako národní socialista Beneš, kterého uznává, nemá nic společného ani s Reaganem, ani s Thatcher, tedy kromě decentního šatníku.

Nebuďte směšný, asi jste

Nebuďte směšný, asi jste zapomněl, jak se vecpal k podpisu přístupové smlouvy, aby byl v čítankách :-)

Realita, nacpal se ke

Realita, nacpal se ke Špidlovi, přestože se s ním nepočítalo.

Nikoliv, vycházím z

Nikoliv, vycházím z relevantních informací.

Zeolite, vy jste se opil?

Zeolite, vy jste se opil? Nevěřím, že byste si šlehnul, to by podle vašeho gururu nebylo pravicové:-), nicméně tak blábolíte. Nudíte mne, vykasaná matrjoško.

JOMe, ano, vypil jsem litr

JOMe, ano, vypil jsem litr Spytihněva, chválím Vás za Váš bystrozrak. Seděl jsem tam od cca 17 hodiny. Jsem už celkem padavka, ale za čtyři hodiny by to můj zpomalený metabolismus měl spálit a to bez úhony na psaní příspěvku. Řeknu Vám to narovinu, mám už dost keců kolem, doba nazrála, abychom mluvili česky, jasně a zřetelně. Pro ODS byste jako člen/intelektuál mohl udělat rozhodně víc. Do 25. a 26. října zbývá pár dnů, dejte se dohromady a ohromte nás všechny svou výřečností. Už jsem Vám jednou předhazoval prof. Petra Fialu! To je vycházející hvězda ODS. Tomu tleskám. Brzy se s Klausem dostane do křížku. Orli mouchy nelapají...

Až se Klaus s Fialou chytí,

Až se Klaus s Fialou chytí, tleskat budete komu, Zeolite," komunistobijci" Klausovi nebo Fialovi, nějak se v těch vašich piruetách neorientýruju...a kdo je z nich je orel a kdo moucha?

Tomu, kdo bude mít pravdu.

Tomu, kdo bude mít pravdu.

Uložit

Uložit