Claude Tresmontant: Lidské dítě, které má vědění, moudrost a moc samotného Boha
Josef Mlejnek

Boží vtělení – jedno nezbytné rozlišení 

Claude Tresmontant

Potíže, jaké pociťovali mnozí Ješuovi (Ježíšovi) současníci, zůstávají nadále aktuální i pro lidi naší doby. Jakým způsobem se mohlo Absolutno, Bůh, narodit jako člověk a objevit se mezi lidmi? Jak může být Maria popravdě matkou toho, jenž je Bůh s námi a mezi námi osobně? A proč Bůh, chtěl-li se nám zjevit, nepoužil nějakého nápadnějšího a atraktivnějšího prostředku, který by lépe odpovídal naší představě o jeho vznešenosti? Neboť narození je koneckonců nám všem společné. A proč se vůbec narodil mezi lidi? Máme – v jiných souvislostech – možnost přesvědčit se v mnoha případech o tom, že estetika Boha Izraele není pompézní a že imperiální styl je jí zcela cizí. K tomu, abychom se přesvědčili, že metoda Boha Izraele byla vždy paradoxní a diskrétní, stačí číst jeho svaté knihy. Boží moc se projevovala od samotných počátků pomocí těch nejjednodušších a nejskromnějších prostředků. Biblická estetika existuje a spočívá právě ve vítězství slabosti nad silou, ve vítězství chlapce Davida nad obrem Goliášem.

Vtělení znamená, že se Bůh spojil s lidskou přirozeností, nebo – jak to formulovali někteří církevní otcové a později i někteří teologové – že se Bůh spojil s člověkem (assumptus homo). U pojmu Vtělení má zásadní význam skutečnost, že Ješua (Ježíš) z Nazaretu, to jest Bůh sám, se nám zjevil, přišel žít mezi námi, stal se člověkem, a zcela přitom zůstal Bohem. Řečeno jinými slovy – Bůh se spojil s lidstvím.

Ten, jenž je plně Bůh a plně člověk

Kristovo božství se ontologicky a teologicky liší od otázky panenského početí Krista a je na ní nezávislé. Stejně tak je zmrtvýchvstání ontologicky a teologicky nezávislé na otázce prázdného hrobu. Tradice nás učí, že Duch Svatý sestoupil na Marii a že ona v sobě skrze Ducha Svatého, skrze Ducha Božího, a tedy skrze Boha, počala bytost, jež je Božím Slovem, samotným Bohem. Může tak být právem nazývána Boží matkou(theotokos), protože po devět měsíců nosila a porodila toho, jenž je plně Bůh a plně člověk.

To je to nejpodstatnější. Ontologicky se to však liší od otázky, byla-li Maria jediná, kdo poskytl geny nezbytné k početí onoho dítěte, jež je plně a zcela dítětem lidským a zároveň je plně a zcela stvořitelským Slovem Boha, jenž přišel přebývat mezi nás. – Ať už je způsob, jímž byl počat člověk, jakýkoli, nic to nemění na přítomnosti Slova, jež v Marii přijímá lidství neboli člověka, jenž v ní byl počat.

Tradice učí, že genetickou informaci nezbytnou k početí člověka, který je spojen v osobní jednotě s nestvořeným Slovem, poskytla pouze Maria. – Nic nám nebrání to přijmout, protože máme za to, že Bůh Stvořitel může s přirozeným světem, který stvořil, zacházet svobodně podle vlastního uvážení. Uzná-li za vhodné, může běžné přírodní zákony různě modifikovat. Není přírodním zákonům nijak podřízen. Ontologicky proto nevidíme žádnou překážku, která by nám znemožňovala souhlasit s tím, že genetickou zprávu nezbytnou k početí člověka, který je v ní spojen s nestvořeným Slovem v osobní jednotě, poskytla výlučně sama Maria.

Dvě hypotézy?

Má-li však někdo v tomto ohledu nepřekonatelné obtíže, případně je-li přesvědčen, že něco takového je biologicky nemožné, a nedokáže připustit, že Bůh může přírodní zákony, které stvořil, různě modifikovat, tomu odpovídáme: otázka Kristova božství, jinými slovy pravdivost Vtělení, ontologie vtěleného Slova, jež je v plnosti Bůh a v plnosti člověk, se od otázky Ješuova panenského početí liší. Reálná přítomnost nestvořeného Slova v Marii, reálné, fyzické spojení člověka s nestvořeným Slovem v Marii v jednotě osob, se ontologicky liší od otázky, zda Maria poskytla genetickou informaci sama jediná, či nikoli. Plné a naprosté božství Kristovo je dokonale slučitelné s oběma hypotézami.

Pokud jde o panenské početí Ješuy jako člověka, objevují se dvě možnosti. – Lze si představit, že křesťanské společenství chtělo myšlenkou Kristova panenského početí zdůraznit základní a zásadní na-

uku o Kristově božství v určitém společenském prostředí a v určité epoše, v níž by lidé těžko chápali, že plnost Kristova božství je dokonale slučitelná s běžným lidským početím. K tomu, aby toto společenství mohlo učit, že Ješuovým otcem je sám Bůh, že se v Ješuově osobě stvořitelské Boží Slovo spojilo s lidstvím a že se sám Bůh stal člověkem v Mariině lůně, bylo zřejmě nutné v daném čase a místě učit, že početí dítěte Ješuy nastalo bez přispění muže. Nevyslovená námitka, na niž by bylo třeba odpovědět, mohla znít takto: buď je Ješuovým otcem Bůh, nebo je jím člověk, Mariin manžel. Když je jím Bůh, není jím člověk. Tato představa, kterou lze u prvotních křesťanů předpokládat, se z našeho hlediska jeví jako ne-

opodstatněná. Vzhledem k tomu, že Ješua je samo Boží Slovo, je Boží otcovství věčné. Ale je také časné s ohledem na skutečnost, že se Slovo v Marii spojuje se stvořeným člověkem. Boží otcovství ovšem nijak nevylučuje otcovství lidské. Nevidíme z naší strany nic nepatřičného na tom, že by Ješua byl Božím „synem“, neboť je Božím Slovem, jež se v Marii spojilo se stvořeným člověkem – se synem muže, se synem konkrétního muže, zároveň s tím, že je synem ženy, protože je stvořenou lidskou duší. – Toto je první možnost.

Druhou možností, nesmírně důležitou, je fakt, že učení o Ješuově panenském početí pochází od samotné Marie. V tomto případě je otázka zcela a definitivně vyřešena ve prospěch tradice. Vychází-li tato tradice z Mariina svědectví, potom je třeba vzít v úvahu, že Bůh považoval za vhodnější a přijatelnější postupovat právě takto, to jest požádat pouze samotnou Marii, aby poskytla genetickou zprávu nezbytnou k početí lidského dítěte.

Bůh vyvolil Marii

Řekli jsme už, že ontologicky se otázka Kristova božství liší od otázky Mariina panenství, neboť v každém případě je ke Vtělení třeba, aby Bůh osobně přebýval v Marii a narodil se z ní, aniž došla újmy věčná Boží transcendence. To bylo stejně dobře možné v případě, že genetickou informaci nezbytnou k vytvoření lidského organismu, živého stejně jako každý jiný organismus, poskytla Maria sama, stejně jako v případě, že došlo ke spojení otcovské genetické informace s informací mateřskou.

V každém případě k tomu, aby se Bůh narodil z Marie (theotokos), je nezbytné, aby byl osobně přítomen. To ale nevylučuje spojení otcovské genetické zprávy s informací mateřskou. I kdyby nakonec byla předána otcovská genetická zpráva, na tom, že Ješua byl ve vší pravdě počat z Ducha Svatého, jenž je Bůh, by to nic nezměnilo. Ješuovo Boží synovství nutně vychází od Boha, který je duch, k Marii. Toto synovství nemusí podle našeho názoru u zrození organismu oživovaného a přijatého Slovem nezbytně vylučovat spojení dvou genetických zpráv, jedné otcovské a druhé mateřské, jak tomu je u každého lidského početí. Ale i kdyby Bůh použil tohoto zázraku, jsme přesvědčeni, že Vtělení by bylo ontologicky totéž.

Neshledáváme tedy žádnou nepatřičnost nebo obtíž v tom, že Bůh při stvoření Ješuovy lidské duše, a tedy jeho lidského organismu, jednal na základě genetické zprávy, kterou poskytla Maria. Tvrdíme jen, že jde o dva odlišné problémy, protože to považujeme za metafyzicky a teologicky pravdivé, a protože to může pomoci myšlení některých lidí, kteří se s touto otázkou nedokážou vyrovnat. A i kdyby se tito lidé nedokázali smířit s tím, že početí člověka neproběhlo v Ješuově případě běžným způsobem, nepředstavuje to dostatečný důvod k odmítnutí Ješuova božství, protože obě otázky spolu vnitřně nesouvisejí.

Markovo evangelium, čtvrté evangelium (Janovo) a apoštol Pavel vyznávají, že Ješua je Boží syn, Boží Slovo, Bůh sám, jenž se nám zjevil, aniž by se zmiňovali o Ješuově panenském početí. (O Ješuově panenském početí učí Matoušovo a Lukášovo evangelium.) Zvažují a potvrzují Ješuovo božství, ale nevysvětlují, jakým způsobem byl Ješua lidsky počat v Mariině lůně. Nepochybně to jen potvrzuje skutečnost, že obě otázky jsou odlišné a nezávislé jedna na druhé. Ješua mohl být, lidsky vzato, počat jako každý jiný člověk, aniž mu to znemožňovalo být Boží „syn“, Bůh sám, jenž se nám zjevuje, protože Vtělení je spojení konkrétní lidské přirozenosti, stvořené lidské duše s Bohem.

Tajemství spojení Boha s lidskou duší

Nikdo dodnes nedokáže přesně říct, jak ze dvou genetických zpráv, z nichž jednu poskytuje žena a druhou muž, vzniká osoba, bytost schopná říci: já, to jsem já. Biologové mohou pozorovat, že jakmile spermatozoid pronikne do vajíčka a dojde k tomu, čemu se říká oplodnění, vajíčko se rozvíjí, a dochází tak k embryonálnímu vývoji. Ale nikdo neví, nikdo do této chvíle nechápe, jak dvě genetické zprávy mohou způsobit zrod autonomní lidské osoby. To do této chvíle zůstává tajemstvím. Možná v následujících letech nebo stoletích pokrok vědy a filozofická analýza umožní tuto genezi a rozvoj lidské osoby na základě dvou zpráv pochopit.

V případě Krista se k tajemství, jež je společné celému lidskému rodu, připojuje ještě jedno tajemství. Je to tajemství spojení samotného Boha s lidským organismem nebo, což je totéž, s lidskou duší, která oživuje lidský organismus. Ani zde nevíme, jak se to stalo. V případě prostého lidského zrození zjišťujeme, že prostřednictvím spojení dvou genetických zpráv přichází na svět dítě, které je a stává se osobou.

V případě Krista rovněž zjišťujeme, že toto lidské dítě v sobě má vědění, moudrost a moc samotného Boha, Boží svatost.

 

Z knihy Introduction à la Théologie chrétienne, Paříž, Editons du Seuil, 1974, vybral a přeložil Josef Mlejnek.

Vyšlo v příloze Katolického týdeníku Perspektivy 51/2012

Všem čtenářům, které pobavil

Všem čtenářům, které pobavil tento článek, doporučuji přečíst si dějiny křesťanské církve - zejména prvních cca 500 let od založení. Všechny ty v článku uváděné nezvratné argumenty procházely vývojem, od jednoho mantinelu k druhému za 50 let (nebo i rychleji). A příštích 50 let zase na druhou stranu. Sem a tam, tam a sem. No řekněte, jak jinak byste chtěli dooscilovat k té zaručeně jediné zjevené pravdě pravdoucí ... ////

Je zcela zřejmé, že všichni ti teologové, kteří tvrdili něco jiného (případně pravý opak) než co tvrdí katolíci zrovna dnes, byli úplně mimo, ničemu nerozuměli a jejich argumenty byly úplně nesmyslné. ////

Každý má svůj vnitřní vztah k

Každý má svůj vnitřní vztah k víře bez ohledu na dějinné události formované jednotlivci s různým názorem.
Lidé věřící, nevěrci, "něcisté" , všichni byli ovlivněni křesťanstvím a všichni slaví Vánoce. Snad mimo pana Kocourka.

Kocourku, zkuste pro začátek

Kocourku, zkuste pro začátek J. H. Newmana Essay on the Development of Christian Doctrine (1845) – lze stáhniout: http://archive.org/details/NewmanDevel.

Audiozáznamy nejsou špatné -

Audiozáznamy nejsou špatné - už je stahuji, možná by něco z nich mohli použít studenti angličtiny - ale nedoporučil byste mi raději nějaké texty? ////

A hlavně naznačte, kam směřuje vaše argumentace. Já tvrdím, že křesťanská doktrína oscilovala tak šíleným způsobem (samozřejmě ve vleku mocenských střetů zejména v Byzanci, později i jinde), že tvrdit DNES, že nějaká část věrouky vyplývá z jakýchsi "logických" argumentů, vyžaduje značnou dávku drzosti. Té se vám však dostává vrchovatě ... ////

Myslel jsem, že když neumíte

Myslel jsem, že když neumíte číst, a číst zjevně neumíte, dokážete třeba aspoň slyšet...

Na lidi v různých epochách

Na lidi v různých epochách holt zabírá něco jiného. :-)

Proč do božského zázraku

Proč do božského zázraku babrá genetiku?

Podle všeho vám, mužové

Podle všeho vám, mužové sodomští, z tajemství Vánoc zůstala v hlavách pěkná bramboračka, ne-li přímo bramborový salát. Nemluvě o rybích kostech vzpříčených v hrdlech.

Veda odkryva malou cast toho,

Veda odkryva malou cast toho, co aby mohlo byt nekym castecne uzasne odkryto, muselo pred tim byt nekym jeste uzasneji stvoreno.

blud je myslet si ze neco tak

blud je myslet si ze neco tak uzasneho vzniklo jen tak samo od sebe a nahodne.

Uz vam bylo odpovezeno

Uz vam bylo odpovezeno jinymi, nahodou ani vybuchem ani dostatecne dlouhym cekanim se sam naucny slovnik nenapise, hodinky se zatrepanim krabice s ozubenymi kolecky samy nahodou neslozi, o slozitejsich systemech nemluve.

Ale nebyl.

Ale nebyl.

Ze bylo neco vyvraceno byste

Ze bylo neco vyvraceno byste mel dokazovat vy, kdyz to tvrdite. Ja jeste neslysel o pripadu, ze by se hodinky samy slozily dostatecne dlouhym trepanim se soucastkami - kdyz pominu, ze i ty soucastky musel nekdo vyrobit s nejakym inteligentnim zamerem

Pánové, při vší úctě,

Pánové, při vší úctě, hovoříte o věcech, o kterých víte hovno (popravdě, nejsem na tom lépe). Snad by vám mohlo pomoci studium prací Olgy Borisovny Lepešinské (například o tom, že buňky se mohou vyvinout z hmoty, která nemá buněčnou strukturu).

O pracích Lepešinské se pochvalně vyjádřil i akademik Alexandr Ivanovič Oparin a dokonce i sám akademik Trofim Děnisovič Lysenko.

Zdá se, že jste si trohu

Zdá se, že jste si trohu přihnul.

...ale ten Oparin je fakt

...ale ten Oparin je fakt zajímavý. Na rozdíl od Lysenka a Lepešinské to zřejmě nebyl podvodník, což lze ale špatně poznat (nejen) z názvů jeho článků ("Význam geniálních prací soudruha J.V.Stalina o otázkách jazykovědy pro tvůrčí rozvoj sovětské biologie" a tak).

Hlavne ze vy jste desne

Hlavne ze vy jste desne pokorokovy, ale to byli radoby vedecti materilaisti - komunisti taky, a jak dopadli.
Prirozeny vebr je neco jineho nez o cem mluvim, to nic takoveho nevysvetluje ani nahodou.

Aha, takze blbe hodinky musel

Aha, takze blbe hodinky musel slozit hodinar, ale Vesmir na sve stvoreni zadnou inteligenci ani zamer nepotreboval. Velmi pokorokove myslenky

Svet neni vecny, protoze ma

Svet neni vecny, protoze ma svuj pocatek, k cemuz se dnes priklaneji i ateisticti vedci.
A vsechno co existuje a ma svuj pocatek, ma i svou pricinu, nic nezaclo existovat jen tak bez priciny.
Buh je vecny, nema zacatek ani stvoritele.
Takze toto svou vnitrni logiku ma, na rozdil od vasi hypotezy, ktera ji nema ani za mak..

Vzalimil si mysli, ze pojedl

Vzalimil si mysli, ze pojedl vtipne kase.

kazani, natoz jezuitska - i

kazani, natoz jezuitska - i kdyz o jezuitech asi vite jen to co vam do hlavy natloukl Jirasek se s. Nejedlym - tady nikdo nepronasi, slo o debatu a argumenty, ktere kdyz vam dosly, tak jste rychle presel na vykradani starych vycpelych vtipku. Do Czendlika to melo dost daleko :-)

Je-li tu někdo zapšklej a k

Je-li tu někdo zapšklej a k tomu ještě trapnej, a to velice a hodně, tak jste to vy, chlapče. :-)) V Novém roce se polepšete!

Mýlíte se. My jsme řádné

Mýlíte se. My jsme řádné židokatolické spiknutí. :?-))

Zdravá zvídavost :-)

Zdravá zvídavost :-)

Stvořitel je nestvořený.

Stvořitel je nestvořený. Pozor, aby se vám něco nevysráželo v hlavince.:-))

Je nestvořený v naší realitě.

Je nestvořený v naší realitě. Souhlas.

Ne v tomto, ale ani v jiném

Ne v tomto, ale ani v jiném trvání. Vám z toho pořád vychází jen nějaký demiurg. :-))

Možná že je, nesnažím se to

Možná že je, nesnažím se to tipovat. Pouze jsem upřesnil Vaše tvrzení tak, aby bylo jednoznačně pravdivé. Stejně jako matka neporodí sama sebe, nemůže být stvořitel stvořen svým dílem. O tom, kde vzal počátek stvořitel a jestli vůbec na jeho úrovni existuje něco jako čas, o tom není nic známo.

Jsme na druhé straně, blbě se

Jsme na druhé straně, blbě se řadí příspěvky, nevím, na co přesně reagujete. Myslím, že jsem nemluvil o cizí realitě. Výhradně o naší. A o tom, že pokud tuto realitu něco stvořilo, musí to být mimo ni (nebo alespoň muselo v období vytvoření). Jestli to tak je a jestli existují i jiné reality než naše, o tom nic nevím.

Hlavne ze vy jste desne

Hlavne ze vy jste desne pokorokovy, ale to byli radoby vedecti materilaisti - komunisti taky, a jak dopadli.
Prirozeny vebr je neco jineho nez o cem mluvim, to nic takoveho nevysvetluje ani nahodou.

Oboje je otázka víry,

Oboje je otázka víry, chlapci. Nevěřím, že by někdy někdo byl schopen dokázat, jak to ve skutečnosti je.

Já už mám dávno (ne)vybráno.

Já už mám dávno (ne)vybráno. Jako racionálně založený člověk jsem agnostik.Teismus je víra, stejně tak ateismus je víra. Oboje to jsou iracionální názory.
Obzvláště u ateistů ohánějícíchse vědou je pikantní, jak považují svou víru za racionální názor.

Je to, Jurasi, otázka

Je to, Jurasi, otázka racionální analýzy toho, co je. Svět se nám jeví jako systém s narůstající stále složitější informací, který je ve vývoji a dosud nezavršený. Není nekonečný ani věčný. Neudělil si sám existenci a není dosud završený. Je tu biologická evoluce. Je v tom všem a "za" tím vším spíš Někdo než nějaké něco. Altrnativou k těmto závěrům je "zázrak" opice sekretářky, která sedí u psacího stroje a a jak mlátí do kláves, z fleku a z hlavy píše Ottův naučný slovník. Grygar to řekl ještě "drastičtěji": Představte si výbuch, ze kterého by vzešla Britská encyklopedie. Víra, jak ji chápe Bible, se netýká Boží existence, ale je důvěrou v Jeho vedení a v Jeho "řízení" světa. A není to žádný psychopat nebo majitel drůbežárny. Přeložil jsem před časem Tresmontantovu knihu Dějiny vesmíru a smysl stvoření - druhé vydání vyšlo cca před deseti lety v Academii a je rozebrané, Zkuste se ptát v antikvariátech. Vzpomněl jsem si na naše setkání v Brně před deseti lety. Přeji Vám v novém roce chuť do života i radost z něj, JOM

Díky za přání, taky Vám přeju

Díky za přání, taky Vám přeju všechno nejlepší v novém roce. Pokud máte pravdu s Grygarem, tak je to už několikátý jeho výrok, který který se dá přirovnat k vaření z vody a kterého by se coby vědec neměl dopustit.Že je něco člověku těžko představitelné, ještě neznamená, že to tak nemůže být.

Pokud existuje něco, co stvořilo náš vesmír, je to nutně v naší metaúrovni. Pokud to stvořilo náš vesmír, zcela jistě to mohlo stvořit i jiné vesmíry. Vesmíry jsou vytvořeny (doufejme) nikoliv samoúčelně. V čem bychom my mohli hledat nějaký smysl, to nemusí mít smysl pro našeho stvořitele. Nejsme vůči němu v rovnoprávné pozici a není šance, že by nám sdělil pravé důvody naší existence - dost možná by tyto důvody ani nešlo v rámci naší reality zformulovat. Třeba se jenom v "pokusné laboratoři" učí nějaké zákonitosti a už zanedlouho výzkumný projekt ukončí, aby se pustil naostro do díla. To jsem měl na mysli se smyslem naší existence. Jaký smysl to má pro něj - nikoliv pro nás.

Dokonce i Darwin byl věřící.

Dokonce i Darwin byl věřící.

Teologie moc nemusí souviset

Teologie moc nemusí souviset s pravdou. Teologie (máte-li na mysli obecný význam) je učení, které určitě není doslovná pravda. Popisuje věci, které existují mimo naši realitu pomocí příměrů pochopitelných v naší realitě. Z toho důvodu se nemůže jednat o věrný popis. Dalším faktem je, že teologii vytváří lidé. Je těžké rozlišit, co do náboženského učení dali v souladu se svým přesvědčením a co tam dali z touhy nějakým způsobem manipulovat ovečky.

'Ja sazim na cloveka' je

'Ja sazim na cloveka' je nicnerikajici blaf.

Naopak, pro Boha i pro verici

Naopak, pro Boha i pro verici ma kazdy clovek svou nekonecnou vnitrni hodnotu.
Smeju se jen vasemu trouseni povrchnich nicnerikajicich klise, jako ze vy sazite na cloveka. Kolik jste vsadil ? :-)

To je trapny pokus o

To je trapny pokus o zjednodusovani a la komunisticka soudruzka ucitelka, vetsina z tech vedcu ktere tak vzyvate a kteri zkoumaji ten svet i vesmir je vericich, a ne ze na neco pohodlne rezignovali.

Nepotrebuju, jen vyvracim

Nepotrebuju, jen vyvracim vase primitivni nesmysly, ktere jsem slychaval na prvnim stupni zakladni skoly od soudruzek ucitelek.
Krome toho vas udajny upadek viry nemusi vzrusovat, ateisto, na co si hrajete?

Vám v tom VUMLu určitě

Vám v tom VUMLu určitě neřekli, že muži víry byli lidé jako Mendělejev nebo I. P.Pavlov, prvně jmenovaný byl dokonce mystik. A přesně obráceně: víra jim byla na podporu vědy. Tak neplácejte ptákoviny.

Protože plácáte jako

Protože plácáte jako komunistický propagandista. Zbytek je už jen vaše štěkání za kočárem. Adieu.:-))

Jediným "tajemstvím" Vánoc

Jediným "tajemstvím" Vánoc (domnívám se, že křesťan, byť třeba bezvěrec, by je měl psát s velkým písmenem na počátku) je, kdy vlastně vznikly - a v jakém vírově-civilisačním okruhu.

a v prdlech, chtělo by se

a v prdlech, chtělo by se řící, aby rým měl říz,ale nevím jak to uchopit...

Je obdivuhodné, kolik času

Je obdivuhodné, kolik času někteří lidé věnují na omílání nesmyslů o ničem. Obsah celého článku se dá shrnout jednoduše - Pokud je náš svět a život v něm stvořen, pravidla v něm (tedy přírodní zákony) určil stvořitel a zná je jenom on. My (lidé) jsme možná něco odpozorovali a nikdy nebudeme mít jistotu, že jsme je odpozorovali dobře. Zatím některým z nás připadá, že všechny zákony tvoří nějaký raciem uchopitelný systém, ale to vůbec nemusí být pravda. Vykladači Jeho slova, úmyslů a vlastností, jsou samozvaní hlasatelé, kteří vědí prd. On může konat nezávisle na nich a na jejich vůli. Nepotřebuje prostředníky balamutící lidi za účelem jejich oládnutí (řekněme spasení).

Pokud někdo věří v boha (nebo Boha či bohy), musí věřit i v to, že nás vždycky může něčím překvapit a nemusí kvůli tomu vymýšlet prapodivná bezduchá zdůvodnění.

Konkrétně v případě početí Ježíše Pannou Marií nemá smysl mudrovat, zdali byl prostředníkem oplodnění nějaký muž, zdali žena jménem Panna Marie byla skutečně pannou anebo jestli se stal skutečně zázrak. Předmět spekulací byl mnohokrát různými vykladači přetvořen a interpretován podle jejich záměrů manipulovat s důvěřivci věřícími, pravdu se těžko dozvíme.

Kdyby nepotreboval (nechtel)

Kdyby nepotreboval (nechtel) prostredniky, nevolil by si proroky ani samotneho Krista, a ten by zase nerikal Ty jsi Petr, to je skala a na te skale vystavim cirkve svou a brany pekel ji nepremohou. Takze oblibena odrhovacka ceskych poloateistu, jako ze nejaky buh (s malym b) 50 na 50 (pripadne "cosi" nad nami) mozna jo, ale "samozvani" jeho vykladaci ne. Nejsou samozvani.

ptate se oba na to co bylo

ptate se oba na to co bylo uvedeno v mem prispevku, vcetne skorocitace. takze treba Petra a jeho nasledovniky pozval Jezis. presto ze vedel ze ani oni nejsou dokonali a treba ho i zaprou, zradi, neuveri dökud neuvidi. a presto je 2000 let mocnosti pekelne ani rude nepremohly.

To říkají oni...

To říkají oni...

Ano.

Ano.

___________________________________________________________________________________