Co nám v souvislostech dala Vyšetřovací komise
Zdeněk Jemelík

 

Závěrečná zpráva Vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny, která zkoumala okolnosti dílčí reorganizace republikových úvarů kriminální policie, nepřinesla žádnou senzaci. Obsahuje pouze dílčí výtky vůči způsobu provedení reorganizace, ale potvrzuje příslušnost  ministra vnitra a policejního prezidenta pro její provedení, uznává zákonnost jejich postupu a nedává za pravdu domněnce, že jejím hlavním cílem bylo vypuzení Roberta Šlachty z čela Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu, popřípadě ze služby v policejním sboru. Ostatně bývalý policejní plukovník zbrklým útěkem do civilu prokázání zlých úmyslů znemožnil. Nicméně komise přece jen neodhalila motiv rychlé, předem neohlášené akce.  Hora zase jednou porodila myš.

 

Komise se v žádném případě nemohla vypořádat s lidovým bájením o nutnosti rychlé reorganizace jako předstižného opatření proti zamýšlenému  útoku ÚOOZ  na Bohuslava Sobotku a jeho blízké, popřípadě na Zdeňka Bakalu, protože žádné poznatky toho druhu se k ní nedonesly a patrně ani nikde v skrytu neexistují.

 

Zajímavá jsou ale některá doprovodná usnesení komise  a zprávou vyvolané projevy různých veřejných činitelů. Hysterická odezva Andreje Babiše v době provedení reorganizace a znova po uveřejnění zprávy spolu s vytvořením vysokého funkčního místa pro Roberta Šlachtu v resortu ministerstva financí prozrazují, že překvapivé vytvoření Národní centrály proti organizovanému zločinu bylo nástrojem politického boje o moc nad policií, v němž utrpěly dílčí Babišovy zájmy, aniž by při tom koaliční partneři či odpůrci (jde o to, čím jsou sociální demokraté hnutí ANO více) měli vystaráno. Ovládnutí velitelských struktur v policii je totiž jedna věc, ale způsob, jakým ji v trestním řízení vedou státní zástupci, je věc druhá, a ti jsou nadále součástí resortu, řízeného hnutím ANO.

 

Usnesení, jimiž komise doprovodila zprávu, budí rozpaky: upozornila jimi na některé problematické prvky chování státního zastupitelství, zejména Vrchního státního zastupitelství v Olomouci,  ale většinou zůstala na povrchu jevů a převážně ukázala cestu k nápravě, která nikam nepovede.

 

Tak usnesením č. 44 ukázala Vrchnímu státnímu zastupitelství v Praze na podezření, že se možná dopustil trestného činu státní zástupce Vrchního státního zastupitelství v Olomouci Petr Šereda. Je málo pravděpodobné, že Vrchní státní zastupitelství v Praze proti němu zakročí, když proti němu neuplatnil pravomoc jeho přímý nadřízený, vrchní státní zástupce v Olomouci Ivo Ištvan, ani nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman. Ze zkušenosti vyvozuji, že z jejich strany lze spíše očekávat zaujetí pozice „obrany hradu“: dle jejich ustálených názorů jejich podřízení přece nikdy nechybují a trestných činů se nedopouštějí.

 

Podle usnesení č.41 by Sněmovna v rámci své iniciativní a kontrolní role měla vyzvat vládu, aby se zabývala některými nežádoucími jevy v činnosti Vrchního státního zastupitelství v Olomouci a aby uvážila, zda kárná žaloba nejvyššího státního zástupce na státního zástupce Pavla Komára je dostačujícím opatřením k zajištění zákonnosti v jednání tohoto úřadu. Předsedou komise je kvalifikovaný právník s praxí ministra spravedlnosti a v komisi působili i další poslanci s právnickým vzděláním a praxí: všichni musí přece vědět, že vládě nepřísluší zabývat se poměry v podřízené složce hierarchicky uspořádaného státního zastupitelství. V daném případě by vstoupila do pravomoci nejvyššího státního zástupce. Jsou-li poměry na Vrchním státním zastupitelství v Olomouci tak znepokojivé, jak vyplývá z odůvodnění usnesení (dle mého laického úsudku jsou ještě daleko horší), Poslanecká sněmovna  by měla doporučit vládě, aby si prostřednictvím ministra spravedlnosti povolala nejvyššího státního zástupce, požadovala jeho vysvětlení a informaci o nápravných opatřeních, případně aby proti němu zakročila, pokud by nabyla dojmu, že jeho dohled nad olomouckým vrchním státním zastupitelstvím je dlouhodobě nedostatečný. Sdílím znepokojení poslanců Vyšetřovací komise, nicméně konstatuji, že nenašli odvahu říci o poměrech na Vrchním státním zastupitelství v Olomouci a o úloze Pavla Zemana, že „císař je nahý“. Podali pouze návrh, o kterém předem vědí, že vyšumí do ztracena.

 

Usnesení č.42 a 43 sice řeší palčivé problémy současné trestní praxe, ale mají společnou vadu krásy: požadují po vládě, aby do tří měsíců předložila Poslanecké sněmovně návrhy úprav trestního řádu, řešící velmi složité problémy. Legislativní proces je natolik složitý a aparát, který by měl příslušné novely připravit, je natolik myšlenkově sterilní, že požadované tempo změn je nedosažitelné. Odstrašujícím příkladem budiž nový zákon o státním zastupitelství, který byl vlajkovou lodí volebních kampaní různých politických stran od r. 2010, ale dosud jej Sněmovna nemohla projednat. Stejně tak se celé roky mluví o potřebě nového trestního řádu, ale za celé volební období se pro jeho vypracování nic nevykonalo. Zákonodárci nepečou housky, novelizace trestního řádu za tři měsíce je zjevný nesmysl.

 

Komise např. požaduje, aby dozor nad zákonností trestního řízení proti státním zástupcům nadále vykonával nějaký jiný, dosud neexistující úřad, aby možná došlo k „resuscitaci“ dávno zapomenuté funkce vyšetřujícího soudce. Odůvodnění požadavku je logické, ale má se jít po zcela neprozkoumané cestě: je to dlouhodobý složitý úkol. K tomu podotýkám, že opatření by zasluhoval dohled nad služební kázní nejen státních zástupců, ale i soudců, takže návrh komise je příliš úzký. A s jistou dávkou škodolibosti podotýkám, že komise nedosáhla komplexnosti myšlení spolku Šalamoun, z jehož dílny vzešly legislativní návrhy, vložené již několik let bez povšimnutí  v eklepu Poslanecké sněmovny. Počítají se zřízením dvou mimoresortních nezávislých orgánů: generální inspekce justice, vykonávající dohled nad zákonností v jednání státních zástupců a soudců, a úřadu veřejného žalobce, jenž by vyvozoval právní závěry z poznatků generální inspekce a podával kárné žaloby nebo trestní oznámení.

 

Usnesením č.43 se komise dožaduje zrušení práva státního zástupce rozhodovat o přidělení věci konkrétnímu policistovi a o odnětí práva státních zástupců provádět vyšetřovací úkony místo policejního orgánu. Lze souhlasit s  názorem, že státní zastupitelství by nemělo rozhodovat přes hlavy velitelů policejních útvarů o přidělení věcí, i s vyloučením státních zástupců z přímého vyšetřování, pro které nejsou kvalifikováni. Ale komise nešla tak daleko, aby chtěla státním zástupcům zakázat odnímání vyšetřování podezření na trestnou činnost policistů Generální inspekci bezpečnostních sborů, což se děje docela běžně. Generální inspekce bezpečnostních sborů je jediným ozbrojeným sborem, ze zákona příslušným pro stíhání policistů. Ale olomoučtí  státní zástupci jí věci opakovaně odebírají a buď pak vyšetřování proti policistům vůbec nevedou, nebo policisty vyšetřují nepříslušní policisté. Popírá se tak smysl ustavení Generální inspekce bezpečnostních sborů.

 

Příznačná je reakce nejvyššího státního zástupce Pavla Zemana na podnět k případným personálním zásahům na Vrchním státním zastupitelství v Olomouci: žádné prostě nebudou. Byl by to zásah do jeho výlučné personální pravomoci. Z jeho vyjádření lze vyčíst, že názory vlády, nebo nedejbůh jakési poslanecké komise jsou pod jeho rozlišovací úrovní. Po formální stránce je v právu, ovšem přesto z jeho postoje čiší trvalé snažení po postavení, které kdysi měl generální prokurátor. Souzní se snahami některých politizujících státních zástupců po povýšení jejich ústavněprávního postavení mimo rámec moci výkonné a nejlépe nad orgány moci výkonné a nezávislé na moci zákonodárné.

 

Požadavky, omezující pravomoci státních zástupců, posloužily  ministru spravedlnosti Robertu Pelikánovi jako záminka, aby oznámil stažení ze Sněmovny návrhu zákona o státním zastupitelství. Tvrdí, že předložená podoba návrhu je výsledkem dohody mezi ministerstvem a státním zastupitelstvím a požadavky komise jdou proti jejímu duchu. Skutečnost je taková, že předloha leží v Poslanecké sněmovně hodně dlouho a nic se s ní neděje, protože zatím se nepodařilo sjednotit politickou vůli k jejímu projednání. Hlavní překážkou bylo až dosud ministrovo lpění na ustavení „bezdohledového protikorupčního speciálu“, proti němuž je ve sněmovně silný odpor. Poslanci při tom přehlíželi, že do návrhu zákona se podařilo propašovat různá nemravná stavovská privilegia. Z obav nad tím, že by za daného stavu věcí poslanecká tvořivost předlohu příliš vzdálila od jeho představ, pan ministr až dosud na projednání zákona nespěchal. Dnes vidí, že jeho koncepce se v některých ohledech rozchází s míněním části poslanců a zřejmě si uvědomuje, že nemá šanci do konce volebního období dosáhnout jeho přijetí v podobě, která mu vyhovuje. Proto se mu alternativní návrhy poslanecké komise hodí jako záminka k troubení na ústup.

 

Voliči se tedy budou muset smířit s tím, že koaliční strany v tomto směru nenaplní volební sliby. A parlamentní strany by si mezi sebou měly vyjasnit, zda se v tomto ohledu kolektivně dopustily podvodu na voličích, či zda nenaplnění slibu je pouze vinou hnutí ANO.

 

Přijetí nového zákona o státním zastupitelství by mělo vedlejší účinky, jež by patrně ovlivnily styl vedení trestního řízení na celostátní úrovni. Zatím jsme svědky toho, že od r. 2013 se Vrchní státní zastupitelství v Olomouci vyprofilovalo jako specializovaný úřad s celostátní působností, vykonávající dozor v trestním řízení a zastupující žalobu ve zvláštních kauzách, často s politickým podtextem. Začalo se ubírat tímto směrem v červnu r.2013, kdy vedlo Útvar pro odhalování organizovaného zločinu do akce proti předsedovi vlády Petru Nečasovi a jeho blízkým, jež svými výsledky poněkud připomíná puč jihoamerického stylu. Zasahování mimo zákonem vymezený obvod působnosti, tolerování různých nezákonností policistů a jejich ochrana před vyšetřováním Generální inspekcí bezpečnostních sborů se staly trvalými prvky jeho chování.  Jsou známy případy, kdy si účastníci trestního řízení stěžovali na vydírání policisty s cílem přimět je ke křivému svědectví. Trestní řízení GIBS ale vzápětí znemožnilo Vrchní státní zastupitelství v Olomouci odebráním věci, protože každý olomoucký státní zástupce přece i bez vyšetřování ví, že policisté se ničeho nezákonného nedopustili: má-li státní zástupce moc předem rozhodnout o nevině, je trestní řízení zbytečné a rovnost nepolicistů s policisty v trestním řízení je planá iluze.  K usvědčování obviněných, na jejichž odsouzení je „vyšší zájem“, již nestačí součinnost spolupracujícího obviněného, ale už došlo i na použití pachatele jako korunního svědka. A advokáti si nemohou být jisti, že je policie neodposlouchává a nepoužívá odposlechů jako důkazů.  

Zčásti se tak může Vrchní státní zastupitelství v Olomouci chovat díky symbióze s různými pokleslými soudci, kteří vycházejí vstříc jejich nezákonným návrhům. Příkladu vrchního státního zastupitelství následují i některá jemu podřízená nižší státní zastupitelství. Za daných okolností není zajištěna jednota výkonu trestního řízení na celostátní úrovni.

 

Stojí za  zmínku, že velké a centralizované Vrchní státní zastupitelství v Praze se nerozpíná do obvodu působnosti malého a po Moravě rozptýleného Vrchního státního zastupitelství v Olomouci. Jsou snad jeho státní zástupci líní nebo vrchní státní zástupkyně Lenka Bradáčová neschopná ? Či jim jen chybí záliba v nezákonnostech?

 

Veřejnost většinou považuje ze původce všech výše zmíněných nepravostí vrchního státního zástupce v Olomouci Ivo Ištvana a ani vznešená vyšetřovací komise z něj „psí hlavu“ nesejmula, když mluvila o možné potřebě personálních změn v jeho úřadu: kdekdo to chápe jako úvahu o naléhavosti jeho odvolání.  Skutečnost je ale zásadně odlišná. Ivo Ištvan je loajální  úředník, který za normálních okolností úzkostlivě lpí na pozitivním právu. Jistě nerozhoduje o zásazích svých podřízených mimo zákonem vymezený obvod působnosti a jiných nezákonnostech z vlastní iniciativy, o své vůli. Všechny nepravosti, jichž se jeho úřad dopouští, se zcela jistě dějí se souhlasem nebo přímo na pokyn Nejvyššího státního zastupitelství. Odpovědnost před veřejností padá na jeho hlavu, jméno Pavla Zemana se v této souvislosti neuvádí téměř nikdy. Ivo Ištvan by se samozřejmě mohl a měl vzepřít, a byly doby, kdy se dokázal postavit proti Marii Benešové nebo později proti Renatě Vesecké, ale také na to doplatil odvoláním z funkce, kterým ho potrestal capo di tutti capi ministr Jiří Pospíšil neblahé paměti. Možná mu jedna taková zkušenost stačila.

 

Návrh nového zákona o státním zastupitelství počítá se zrušením obou vrchních státních zastupitelství, tedy s obnažením rozhodovací pravomoci a odpovědnosti nejvyššího státního zástupce. V případě, že by se Robertu Pelikánovi podařilo nějakým zázrakem zákon o státním zastupitelství „protlačit Sněmovnou“, Pavel Zeman by již nemohl rozhodovat ve stínu Ivo Ištvana. I to může být důvod, proč se zákona v tomto volebním období nedočkáme.

neuvěřitelný skandál Národní

neuvěřitelný skandál Národní galerie v Praze ....(sic)
Všechny budovy již třetí den zavřené .....a media mlčí. Neschopnost ředitele Fajta a ministra kultury Hermana dostoupila vrcholu ???
PS ....snad paní Dědečková přinese bližší informace .....???

Británie přestane vyšetřovat

Británie přestane vyšetřovat zločiny svých vojáků v Iráku. Nyní je vyšetřováno 675 případů včetně obvinění z vražd. Vojáci jsou vystaveni honu na čarodějnice a podezírání je "již příliš dlouhé."
Tak, u nás se to musí vyšetřit za každou cenu, dokud nepadne ten správný rozsudek podle návrhu státních zástupců.

Podle naší žurnalistiky to

Podle naší žurnalistiky to vypadá na okurkovou letní sezónu, nic se neděje, ačkoliv jde o lámání chleba na domácí volební scéně. Zajímavé, že zdejší Čechy zajímají více volby v USA, brexit, Francii, Holandsku, Německu, především pro naději mnohých, že se rozpadne EU. A tím bude vymalováno na růžovo. Jenže podle mého podobný politický styl Babiše se Sobotkou je mnohem horší než ten unijní přes mnoho tamních četných úletů, Čeští žurnalisté jaksi na domáci scéně vyklidili pozice, jen pár reliktů - bijců ODS- přetrvává z minulosti, např. rozvíjenou atrakcí zadrženého Nováka v Německu, kde stěžejní informace spočívá v tom, že byl exsenátorem ODS, ačkoliv již delší dobu není členem ODS. Navíc zatčení proběhlo před 6ti týdny a aférou se stala včera.. Takový Jiří Hýýýýnek - Česká televize- má s Novákem zimní žně. Příště bude na pořadu třeba Marvanová, také kdysi byla v ODS, či Macek, Stráský,atd. Že domácí pisálci jsou levotočiví je patrné z toho, že nikdo si nevšímá Sobotkova do očí bijícího legračního populismu, kdy po tříletém vládním spánku se může přetrhat zvyšováním podpor, platů, mezd, penzí, přídavků, dokonce si přivlastňují snahu o dnes vyhlášený tvrdší přístup k provozovatelům mobilních sítí, pro občany ČR nejnevýhodnější, kterou měla připravenou k realizaci již Nečasova vláda a Sobotka vše zazdil. Hra na mrtvého brouka je jen odkladem pláče a skřípění zubů, které bude následovat po volbách v ČR, vč. zvoleného Milouše.Ani budování Zdi nářku někde v prostorách Pražského hradu nevyřeší případnou změnu v rámci hospodářského cyklu vývoje konjunktury.

"měla připravenou k realizaci

"měla připravenou k realizaci již Nečasova vláda" - Tahleta Kraďouskova vláda s kašpárkem Nečasem fungovala jako Jára Cimrman. Ten také všechno "měl připravené k realizaci", ale vždycky ho někdo předběhnul. ////

A pročpak to Kraďouskova vláda nerealizovala, když to měla připravené? Inu, měla jiné priority. Zvyšování daní, církevní dárečky ... ////

Byla výborná, zodpovědná, až

Byla výborná, zodpovědná, až sebevražedně. Babiš těží z její práce a z náhodného růstu. Fašistická opatření této vlády jsou odsouzeníhodná... Dzp.

kam to dopracovala česká

kam to dopracovala česká justice, po téměř třiceti letech "hry na demokracii" , je vidět na případu toho kluka, zadrženého na istanbulském letišti ......(sic)
Že prý chystal teroristický útok a hrozí mu až doživotí .......???
Jak se to pozná ( na letišti ) a kdo to posoudí a podle čeho ???
Co ta Hanča a Tonča, nebo těch 5 magorů. co je chytli v Libanonu ....ti možná také něco chystali .......kdo to ví, odpoví .......n-tssss

Jaký trest dostane za to, že

Jaký trest dostane za to, že chtěl aby ho v Sýrii zastřelili? Třeba jenom lže.

Žádnej - chtěl, aby ho

Žádnej - chtěl, aby ho zastřelili.

Horší by bylo, kdyby chtěl spáchat sebevraždu nelegálně drženou zbraní - to by vyfasoval čtyři metry kriminálu.

(ostatně, Al Caponeho dostali za daňové úniky, kdý to nešlo jinak ... kdoví jak to bylo s Hrdinným kapitánem Korkoránem)

sportovní odborníci tvrdí, že

sportovní odborníci tvrdí, že zájem o biathlon upadá a tak si lámou hlavy, jak zvýšit jeho atraktivnost. Media to řeší popisováním různých událostí a prožitků tak, jak je některé z duševně méně zdatných závodnic samy a rády popisují ( viz Koukalové tříska ) ??!!!
Já si však myslím, že určité oživení by mohla přinést např. střelba na živé cíle ....????

PS ...jsem přesvědčen, že v Bruselu se najde dost takových lidských terčů, které kdyby se ve vhodný okamžik vypustily na trať, tak by si diváci určitě přišli na své ......n-tsssss

Jak to vidí ruskej

Jak to vidí ruskej trouba,hihihi.

Například vaše hlava

Například vaše hlava upšoukanej, zejména mozek, to by byl opravdu miniaturní cíl těžko zaměřitelný a kdyby do toho ještě ty větry ntssss...těžká písemka, těžká, pravil by Hujer.

Uz vse vyresil a zachranil

Uz vse vyresil a zachranil sportovni odbornik nepovolanejsi, sam velky Bimbo.

Jeho fotka "Potemkin bezkuje" ma naslapnuto na kamenak roku a jestli nenastartuje obrovsky boom zajmu o sport ona, tak uz asi nic.

Na Lidovkách se z toho mohli

Na Lidovkách se z toho mohli praští kafrárníci posrat a vzývají trenéry našich třískou píchaných děučat.
Přitom ty člunový pádla na k článku přiložených letních (!) fotkách jsou ještě kratší než hole - takže Miloš volil opory správně.
Ty lyže (po změření) odpovídají odbornému požadavku na dosah nad hlavu. Škoda, že nemají zobáčky jako ty moje staré jasanky s vázáním Nohynek.

Zadřená tříska - pokračování.

Zadřená tříska - pokračování. Aby se fanoušci nenudili, 2. díl na Novinkách. Servíruje jim to po částech.

měli tam dřevěné lavice ....o

měli tam dřevěné lavice ....o jednu jsem se smekla a zarazila si třísku ....
PS ...takovou scénu by nevymyslel ani filmový šílenec Quentin Tarantino .....kucky.

Zemřel profesor Antonín

Zemřel profesor Antonín Přidal, vzácný člověk, básník, překladatel, scénárista. Buran Klausovic mu na tv setkání nenápadně řekl :"a vy jste kdo"? , aby jaksi vyjádřil převahu politické hvězdy nad redaktůrkem. Typická chrapounská reakce, od té doby jsem věděl who is who...

Díky za připomenutí. Některé

Díky za připomenutí. Některé jeho televizní pořady jsem viděl; byly chytré a moudré

Jeho překlad " pan

Jeho překlad " pan Kaplan....." je famózní.

a pak je také famózní ten

a pak je také famózní ten film Občan Havel přikuluje ..... to jsme se s dětmi nasmáli !!

...živý záběr z připravované

...živý záběr z připravované TV reality šou : " Blbá celá rodina."

Neuvěřitelná zpráva

Neuvěřitelná zpráva ......víme jako první : ....Koukalové začala pár dní před MS hnisat tříska na ruce ....nechala si ji vyndat .......(sic)
PS .....že by alibi pro případný neúspěch ???? ......n-tsssss

Koukalka je náš sportovní

Koukalka je náš sportovní Babiš.

Po Adamu Ondrovi největší

Po Adamu Ondrovi největší sportovní klenot České republiky.

A dá se na ni i koukat! :-)

nevím, kdo je Ondra

nevím, kdo je Ondra .....jeden kdysi kopával za Bohemku .....a v klenotech se nevyznám.

Adam Ondra je náš současný

Adam Ondra je náš současný nejlepší lezec. Kromě sportování zároveň student na Vysoké škole. Nepotřebuje sdělovat národu, že má třeba zadřenou třísku.

Ejakulace dua místních

Ejakulace dua místních idiotů...

Zatim se jen s Miueckem

Zatim se jen s Miueckem prinafavacem vzajemne zahrivaji, pravy orgasmus zaziji az pred bednou, pokud Koukalova mine terc nebo spadne, to bude v petrovove chaloupce, kde zitra jiz znamena vcera, veselo.

pletete se, jako ostatně

pletete se, jako ostatně téměř vždy .......můj favorit je Boušek !!!
PS ....aneb, dopovat se nemá ....lepší je být poslední .....n-tsssss

Je to samozrejme mnohem

Je to samozrejme mnohem lepsi, byt posledni *) nez podvadet a dopovat.

Stejne tak bylo lepsi odmitnout vlezt ke komunistum a nemit se treba tak "dobre" jako Babis, ktery tam prave z duvodu aby se mel dobre vlezl.

Ale komu to povidam...

---------------------------------------------------

*) posledni - zapsklikuv petrovovsky vyraz pro mistra a vicemistra sveta.

Na Novinkách je nepříjemné

Na Novinkách je nepříjemné zranění podrobně popsáno. Zajímavá, pestrá diskuse.

Na zadřenou třísku se dá i

Na zadřenou třísku se dá i umřít. Taky získat nějaká divná publicita. Normální člověk si to asi zavčas vytáhne. Bez žluči a bez novinářů ;-) Smiřte se s tím, že když si děláte legraci z debilit, vždycky se najdou lidi, kteří to budou přičítat negativním stránkám Vašeho charakteru :-)

Nemyslim, ze by dotycna mela

Nemyslim, ze by dotycna mela zapotrebi ziskavat divnou publicitu na trisce.
Ze novinari nekde napsali ( a psali o tom jako o kuriozitce, ne jako o svetoborne udalosti, jak podsouvaji ti dva zdejsi zoufalci), ze se ji zanitil prst a musela na otocku odskocit ze soustredeni pred MS k doktorovi je celkem normalni NOVINARSKA zpravicka z tridy tech lehce kurioznich, ja ji treba vubec nezaregistroval.

Samozrejme jsou tu ohari, petrov a jeho poskok Miuecek, kteri se svym srackometem cekaji na kazdou prilezitost si dotycnou vzit do huby. Byli to oni, kdo to tady rozpitvavali a snazili se z toho delat buhvico a jeste pak i procitali vsechny komentare ve vsech moznych mediich a jeste se tim chlubili a dale to rozmazavali, jako snad kdby to byla hlavni cinnost dotycne zavodnice a cim jinym nemela zaujmout, nez volat do Novinek ze ma trisku.

No a tak jako oni cekaji na cokoliv cim by mohli Koukalovou nejak zneuctit, vy, jak to tak vypada, uz cekate jen na to, az se nekde ze strany budete moct otrit o konzervu, i kdybyste mel u toho naskocit na nesmyslne hratky tech dvou zoufalcu.

Toz si to vsepolek uzijte, hosi...

Jasně, nemám nic lepšího na

Jasně, nemám nic lepšího na práci, tak jen vymýšlím, jak bych se čím nejlépe otřel o chudáka konzervu :-))

Tření s konzervama fakt není moje hobby :-)

Mě je líto ostatních členek

Mě je líto ostatních členek mančaftu. Je jedna paní Nedotknutelná, krasavice inteligentní, a ostatní Popelky. No, když ta Charvátová pomalu netrefí ani slona, tak proč by měla mít navíc zadřenou třísku. To je našim fandům u zadku. Na Koukalovou nenadávám, má dobré výsledky a proč ten bulvár a humbuk navíc? Mladá paní se musí holt předvádět i mimo závody. Média to žerou, o čem taky psát? Proto nečtu žádné noviny a úplně mi stačí Novinky. Dokonce i Radiožurnál má vtipnou upoutávku na MS biatlonu.
Jak dnes uspěje politický biatlonista Šlezingr na mimořádném kongresu IBU se snad večer dozvíme. Ale, teprve zítra začínají vlastní závody. Dnes tak akorát můžou vyřadit ruskou výpravu z účasti na MS.

Jasne soudruhu, nejlepe

Jasne soudruhu, nejlepe vsechny zavodnice ostrihat dohola a navlect jim cinske slusive uniformy, aby zadna nevycuhovala a nedrazdila zavistivce a rovnostare.

Na Virtually jste z toho udelali bulvar vy a drzi vas to uz dva dny, dokonce peclive procitate vsechny komentare vsech hejhulu na Novinkach, tak moc vas to bulvarni tema bavi.

Takze fakta: Koukalova si trisku normalne sama bez reci vytahla (i bez chytrolinske rady doktora jurase) a povazovala prkotinu za vyrizenou, dokonce to ani doktorovi puvodne nehlasila, az kdyz se prst kvuli zbytecku trisky zanitil, poslala doktorovi fotku a ten "bulvarne" rozhodl o zakroku, byt Miuecek s juraskem, o petrovovi nemluve, to diagnostikovali jako prokotinu. Konecne oni sve zlucovite prispevky mohou prinejhorsim natukat z kanape i jinym prstem, ta proc by zaniceny prst mel vadit spickove bezkyni a strelkyni, zejo ?
Vyprava to nejdrive dokonce tajila a az nakonec se to dostalo ven. Za predvadeni se to muze oznacit jen nejaky zapsky a hodne zly Miuecek.

Navic ze to medialne zije dal svym zivotem, na tom se tady podilite i vy dva, tak co to pokrytecke rozhorceni, Nikdo vas nenutil ten clanek cist a poslat ho, radne prekrouceny, jeste dal. Mohli jste si misto toho louskat treba neco odborneho o jaderne energetice.

A jeste jedna rada na zaver. Za to, ze je rusky sport z nejvyssich mist systematicky veden k dopingu a podvodum, Koukalova ani Slezingr vazne nemuzou. Nezlobte se na zrcadlo, soudruzi, ono za to jak zalostny je na vas pohled vazne nemuze.

Už jsem zažil: Falbr na Hrad.

Už jsem zažil: Falbr na Hrad. Hašek je Bůh. Hašek taky na Hrad. Ty adorace jsou skvělé. S Gardnesem patříte do jednoho pytle a jako kazatelé spravedlivé morálky, nás hříšníky musíte opravovat. Bohužel nepatříme do Vašeho stáda. Nakonec, buďte rád, že si vy dva mudrci, můžete s oponenty pokecat.

Mirku, p. Konzerva tady - co

Mirku, p. Konzerva tady - co moje paměť sahá - nikdy nehájil ten bruselský gang

Tady nešlo vůbec o Brusel, i

Tady nešlo vůbec o Brusel, i když ten je zanícenej víc než byla svinská tříska v palci. Jen mám obavu jestli tady nešlo o dopingový třískový útok hackera cizího státu. Samozřejmě hned víme z kterého by to prokazatelně bylo. Ale, jako předstartovní seriál to nemá chybu.

Není třeba - jemu stačí

Není třeba - jemu stačí vydělávat v Rakousku a měnit to tady v poměru 27.

K tomu trousit prdy o čecháčcích.

O cechaccich tady nic

O cechaccich tady nic netrousim, lhari.

A jestli zavidite, tak treba taky nekam vyjedte, nebo o bolsevicke praskace neni nikde zajem ?

On jen potreboval nejak -

On jen potreboval nejak - treba i takto nesmyslne - odvest pozornost od sveho rochneni se v petrovovskem bahne ve veci Koukalove.

Typicke, petrof neco bahniteho zacne, Miuecek se chce zavdecit a zacne se v tom valet taky, a kdyz nema zrovna sveho pana po ruce, tak je v koncich a konci takto absurdne.

Reakce mimozniho Miuecka.

Reakce mimozniho Miuecka.

Paradoxum ovšem vznikne, když

Paradoxum ovšem vznikne, když si debilové dělají legraci z debilit.

No a co, Miuecku, taky jsi

No a co, Miuecku, taky jsi prispel se svou troskou zluci do mlyna ?

Nee. Ale jsou tam ódy na

Nee. Ale jsou tam ódy na zanícenou třísku. Já si furt myslím, že byl zanícený palec od třísky a nikoliv obráceně. Ale to záleží na úhlu pohledu na třísku a palec. Levičáci jsou pro zanícenou třísku, pravičáci pro zanícený palec.
Hlavně aby včas nahlásili antidopingové komisi podávaný lék, aby nebyl později malér.

Vy musite mit fakt velkej

Vy musite mit fakt velkej mindrak...

Kdepak mindrák, ještě před

Kdepak mindrák, ještě před dvěma roky byl ten petrov(f) celkem normální. Ale jeho ziskuchtivost podlehla lákání ambasády Pod kaštany, aby za rublíky rozesíral internetové diskuze prý na tzv.pravicovém webu. Jinak řečeno - ruský troll, protože tak pitomý nikdo od přírody ani nemůže být. Ačkoliv u miuečka bych si nebyl jist, zda za to opravdu nemůže jen příroda, podobně jako u onoho nešťastníka z Vrbna, co už tolik let mele mnohokrát za den stále stejné hňupoviny. Ale asi je jinak neškodný a tak to nikdo neřeší.

Vaše neukotvené, relevantním

Vaše neukotvené, relevantním vzděláním nepodložené, tuposti, anonym gardnes, je třeba napadat už v zárodku, než se vždy rozjedete. Ty vaše nic neříkající litanie jsou k smíchu a k plkáči zároveň A únavné a dlouhé ... Dzp.

Zato ty tvoje sračky kulackej

Zato ty tvoje sračky kulackej komouši, to je síla i pro Chocholouška, střevo vrbenské, blbé, nevzdělané.

Už to z vás zase leze,

Už to z vás zase leze, havlokomouši ? Dzp.

Uložit

Uložit