Démon Robejšek
Petr Robejšek

blog.aktualne

Zvykl jsem si na to, že se ti novináři, kteří nedokáží vyvrátit moje názory, snaží alespoň skandalizovat mne samotného. Novinkou na tomto trhu je, že nedávno přibyla i slovenská verze. Pan Martin Šimečka ji zveřejnil v internetovém Denníku N. Dostávám ze Slovenska dlouhodobě mnoho souhlasných reakcí na moje myšlenky a i na založení politické strany Realistů. A těmto lidem dlužím reakci na Šimečkův text.

Co takhle více číst?

Dostávám ze Slovenska dlouhodobě mnoho souhlasných reakcí na moje myšlenky a i na založení politické strany Realistů. A těmto lidem dlužím reakci na Šimečkův text a na ně se obrací moje následující řádky.

Každý, kdo se chce s mými myšlenkami opravdu seznámit, je může studovat na mém blogu na aktualne.cz, v mé knize z roku 2007 „Svět viděný z Řípu“ anebo na stránkách www.realiste.cz. Pře-svědčí se tam, že jsem dlouhodobě názorově konzistentní, že „neopisuji z manuálu psaného v Moskvě,“ ani nejsem epigonem protestních stran v Evropě, nýbrž nezávislým a originálním mysli-telem, od kterého často přejímají názory jiní.

Ale pan Šimečka si moc práce s rešerší nedal, zřejmě již předem ví, že jsem démon. Ukazuje to již skutečnost, že si nezjistil ani něco tak jednoduchého, že nejsem profesor. Přesto mne tak v svém textu snad tucetkrát nazývá. Možná mu to oslovení připadá jako dramaturgicky efektní. Úctyhodný profesor jako vlk v beránčím rouše se hodí pro démonizaci lépe než prachobyčejný doktůrek.

Potíž je ale v tom, že se Šimečka stejně povrchně zabýval i mým myšlením. Ve svém článku uvádí heslovité teze tak propletené se svými komentáři, že čtenář ztrácí přehled o tom, kdo právě mluví. Ani v tom se neliší od některých svých českých kolegů, kteří moje myšlenky popisují v telegrafické a vulgarizované verzi. A tak i pan Šimečka bojuje proti názorovému fantomu, kterého si vytvořil, protože si troufá pouze na karikaturu mého myšlení. Čtenáři ani já nemáme dost času na to, abych uváděl na pravou míru celou Šimečkovu surrealistickou konstrukci mých názorů. Vyberu proto jen ty nejkřiklavější přešlapy.

Lidská práva a demokracie

Není pravda, že jsem „odpůrcem lidských práv.“ Tvrdě však kritizuji desetiletí trvající idealistickou orgii větší části mediálních a akademických elit a z toho plynoucích důsledků, které jsou pro západní civilizaci zničující. Mnozí intelektuálové pletou svým spoluobčanům hlavy blouzněním o tom, že nárok na zacházení podle našich morálních zásad má i ten, kdo je odmítá, ba i ten, kdo jde jejich zastáncům doslova po krku.

Ti, kteří považují uskutečňování západních představ za nedílnou součást demokratické politiky, by však už měli konečně pochopit, že naše pojetí hodnot a morálky není univerzálně platné. Je tudíž intelektuálně nekorektní, když požadují toleranci k čemukoliv a komukoliv.

Z výše řečeného plyne třeba pro zacházení s migranty, i to Šimečka v souvislosti se mnou kriticky zmiňuje, následující: Je třeba migrační vlnu zastavit, nejenom proto, že evropské země nemusí, ale i proto, že ani nemohou, pomoci všem, kteří se na kontinent valí.
Neomezená pomoc totiž znamená:

1. Materiální ztráty a fyzické ohrožení vlastních občanů, kteří samotnou možnost pomáhat svou prací po generace vytvářeli a vytváří. K tomu, ale vlády nedostaly souhlas většiny.

2. Méně pomáhat vlastním občanům, jejichž předci a oni sami bohatství státu vytvářeli. Nevím jak na Slovensku, ale v Česku žije okolo milionu lidí na hranici chudoby. Ti mají přednost.

3. Ohrozit svou civilizační identitu a tím i fakticky ono náboženství, na které se požadavky po-moci často odvolávají. A navíc dobře víme, jak se s křesťany zachází v islámských zemích.

4. A konečně. Je-li stát demokraticky uspořádán, tak musí jeho vláda respektovat většinové a ne menšinové (byť i hlasité) preference.
Je to právě chování politických a mediálních elit, které ve většině evropských zemí v souvislosti s migrační krizí nabízí pro každého viditelný a pochopitelný příklad toho, co mnoha občanům na způ-sobu vládnutí vadí: poručnictví a přehlížení jejich zájmů a obav.

Populismus

Do repertoáru útoků na mou práci patří standardně i téma populismus. Pan Šimečka je obohacuje o „Moscow connetion.“ Jako většinou však vypadá realita jinak.

Mnou spoluzaložená strana Realisté je pro pana Šimečku ideologickým koncentrátem české a evropské radikální pravice. Co k tomu říci? Rád bych zdůraznil, že pravo-levé schéma již dávno ztratilo převážnou část své vysvětlovací hodnoty. To vidíme na tom, že velké koalice domněle pravých a domněle levých stran mohou vzniknout a že produkují velmi podobnou politiku jako koalice domněle úplně jiných stran. K tomuto problému se ještě vrátím.

Účelnější by tak bylo používat při posuzování politických stran spíše následující silné faktory: Jaká je schopnost politických stran poznat a řešit to, co je důležité anebo jak vyvinutá je jejich ochota sdílet moc se společností. Do jaké míry jsou strany ochotny vystavit se kontrole své úspěšnosti a nést odpovědnost za chyby.

Dojem odněkud, třeba z Moskvy, organizovaného spiknutí, kterému podléhá i pan Šimečka, vzniká proto, že v posledních letech sledujeme vznik protestních stran v mnoha západních společnos-tech. To však souvisí s tím, že lidé v rostoucím počtu zemí mají podobný dojem - totiž že jejich vlády nerespektuji zájmy většiny a že jim je vládnuto špatným způsobem a s neuspokojivými výsled-ky. Proto vznikají politická seskupení, která se snaží o vzestup k moci. Nespokojenost lidí s tím, jak pracují jejich vlády, používají tyto strany jako nástroj k tomu, aby se dostaly na mocenské pyramidě nahoru. To však není důsledek nějakého ďábelského plánu, nýbrž zcela normální a v politologické literatuře dobře popsaný jev známý jako „koloběh elit.“

Demokratičnost demokracie

Zásadní je Šimečkova teze, že „prorokuji konec liberální demokracie,“ proto se této tezi věnuji trochu rozsáhleji. Pravdou je, že hovořím pouze o nutnosti obnovy demokracie. Jsem pevně pře-svědčen o tom, že demokratický model vládnutí je pro evropské státy nejvhodnější. Ale zastávám i názor, že od konce „studené války“ došlo k zdeformování demokracie.

Toto téma má několik rozměrů. Již jsem zmínil, že v mnoha zemích západního světa pozorujeme podobný jev. Obyčejní lidé mají stále silnější dojem, že se vládnoucí dost vážně nezabývají jejich problémy. Nenapadne je zřejmě, že lidé „tam dole“ zažívají existenční strach a že mají dojem, že je „ti nahoře“ pouze poručníkují. Není divu, že pak "ty nahoře“ vnímají jako seskupení mocných a bohatých, kteří obsluhují sami sebe. A skutečně. Před pár dny vyškrtla německá vláda ze zprávy o stavu chudoby v zemi pasáže, ve kterých je řeč o tom, že zájmy chudších vrstev mají menší šanci na uskutečnění než zájmy bohatých.

Zároveň četnost a rozsah krizí od finanční až po migrační roste, a to ukazuje toto: Dosavadní styl vládnutí, který se snaží řešit úplně všechno tím, že společnost spoutá do korzetu norem, zřetelně selhává. Vláda, která bude chtít být úspěšná, se bude věnovat zejména tomu, co je pro její zemi nejdůležitější a co zároveň dokáže měřitelně a rychle ovlivnit. Nebude naopak předstírat aktivní politiku tím, že vytváří umělé problémy a řeší (domněle důležité) otázky.

A konečně otázka demokratičnosti demokracie. Vládnoucí elity, a k nim patří nesporně i elity akademické a mediální, se snaží vytěsnit své občany od moci, ale přenést na ně přesto plnou zodpovědnost za své vlastní chyby. A tím se dostávám ke druhému rozměru úvah o stavu a budoucnosti demokracie. Neselhala demokracie jako taková, nýbrž selhala používaná metoda vládnutí. Chceme-li zabránit tomu, aby masy opakovaně zklamané nezájmem elit o jejich problémy a neschopností je přiměřeně řešit, začaly hledat protestní strany nebo dokonce „silného muže,“ tak je třeba demokratické vládnutí „updatovat“ na současnost. Jak na to?

Zásadní by bylo toto. V chaotickém světě dneška jsou politici často stavěni před rozhodování, ke kterému nemají a ani nemohou mít mandát. Proto již demokratické vládnutí nemůže být univerzálně legitimizováno pouze jednou za 4-5 let jedním volebním výsledkem. Vládnoucí se v minulosti tak často a často z důvodu své sebestřednosti mýlili, že je nutné, aby byli občané výrazněji zúčastněni na rozhodování.

Co je liberální

Šimečka používá pojem „liberální demokracie“ a já mám dojem, že kámen úrazu je v tom, co on a jemu podobní pod tímto pojmem rozumí. Rád bych se mýlil, ale zdá se mi, že pro ně liberální demo-kracie znamená takový politický systém, který se řídí podle jejich vlastních hodnot a zájmů, kterým přičítají vyšší míru pravdivosti a oprávněnosti než hodnotám a zájmům „nevzdělané“ většiny.
Z toho plyne, že mají problém s respektováním demokratických rozhodnutí. Demokracie je pro ně v pořádku tehdy, když vybírá rozhodnutí, která jim vyhovují. A proto mají potíže akceptovat Brexit, volbu Donalda Trumpa nebo odmítání migrantů z nekompatibilního civilizačního okruhu.

Přesvědčení, že jejich hodnotový systém je správný pro všechny, vytváří také určitou poznávací blokádu, tj. neschopnost rozpoznat, co se okolo nich skutečně děje. To v konečném důsledku vede k tomu, že tato společenská skupina nežije ve světě, který zná většina společnosti. Zvláště bolestné je pro tyto části mediální a akademické elity to, že na rozdíl od minulosti již většina společnosti není ochotná jejich názorové poručníkování a sociální experimenty mlčky snášet a financovat.

To, že se občané vymykají z jejich dosavadního vlivu, dokazuje i již zmíněná trvale sílící podpora protestních stran. Již to došlo tak daleko, že to, že lidé jako pan Šimečka a jeho přátelé nazývají tyto strany populistickými, na obyčejné lidi působí spíše jako doporučení právě tyto strany volit. Z hlediska té části mediálních a akademických elit, ke kterým počítám i pana Šimečku, se kyvadlo jasně obrací špatným směrem dějin, vede ke ztrátě jejich moci, a to vyvolává paniku. Není divu, že pak reagují podrážděně a útočně, třeba i na mne.

Národ

A proto mi pan Šimečka podsouvá, že „obviňuji české politické elity, že devastují národ-ní perspektivu.“ Za touto kritikou již číhá obvinění ze šovinismu. I zde by se vyplatilo, kdyby autor více četl, co jsem k tématu národ napsal před patnácti lety a stále ve stejné dikci píši i dnes.

Jestliže přitom opakovaně kritizuji nejenom české, ale obecně většinu evropských vládnoucích elit tak proto, že národní zájmy svých zemí pomíjejí a někdy i popírají. Na tomto místě předejmu případně podsouvaný šovinismus citací z mých předchozích textů, která se týká vymezení národa.

Pojem národ nemá v mém pojetí žádný rasový či etnický podtón. Jeho nejdůležitější vlastnost je sourodost způsobů chování a hodnot převládajících v hranicích daného státu. Sourodost usnadňuje fungování a posiluje stabilitu společnosti, protože s těmi, kteří nám jsou podobní, snáze spolupracujeme zejména proto, že si s nimi rozumíme takříkajíc „naslepo.“ V dnešním „rozháraném“ světě roste pozitivní význam a hodnocení stejného jazyka, prostorové blízkosti, podobných zkušeností a názorů, upřednostňování lokálního apod. Lidé oceňují národní celek pro jeho srozumitelnost, sourodost, soudržnost a akceschopnost. To a nic jiného je podstatou rostoucího významu národní perspektivy.

Penta

Pan Šimečka si samozřejmě notuje v chóru těch, kteří ztotožňují soukromé preference pa-na Dospivy s Pentou. Cituje, jak se mi zdá, korektně Marka Dospivu, který řekl, že finanční podporou pro Realisty chce vyjádřit „svůj občanský postoj a podporu politickému směru, který je mu blízký.“

Moje analýza vypadá asi takto: To, že někdo podniká mezinárodně, není v tak malé zemi, jako je Česká republika, nijak neobvyklé. A to, že je někdo úspěšný také ve světě, neznamená, že není vlastenec. A to, že politická strana přijme sponzorský dar, neznamená automaticky, že hájí konkrétní zájmy sponzora. Mimochodem by mě zajímalo, která finanční podpora pro nějaké politické uskupení by nevyvolala něčí kritiku a podezření. Soudím, že by panu Šimečkovi snad nevadila finanční podpora od neziskových organizací. Ale ty naopak financují daňoví poplatníci, byť někdy vůbec nesouhlasí s tím, kdo jejich peníze dostává.

A závěrem ještě jeden evergreen pokusů o moji skandalizaci. Samozřejmě, že i pan Šimečka propírá „plagiátorskou“ kauzu. K ní jsem se již mnohokrát vyjádřil a kdo chce, tak se podrobnosti může dočíst na mém facebooku. Ale pozoruhodné je, že o plagiátorství hovoří právě on. Mám takový dojem, že jsem před více než deseti lety zaznamenal cosi o jakémsi fantomu jménem E. Grassmeier v souvislosti s asi 150 články opsanými z německých zdrojů a zveřejněnými ve SME právě v době, když byl pan Šimečka šéfredaktorem.

Nezkrácená verze textu psaného pro www.dennikn.sk jako reakce na komentář M. Šimečky publikovaný tamtéž.

Dobrá otázka Miroslava Macka:

Dobrá otázka Miroslava Macka: Pokud americké volby řídil Putin, co řídil Obama?

Asi by mělo ale být kdo řídí

Asi by mělo ale být kdo řídí Obamu... Dzp.

Pro Vás to jistě není žádné

Pro Vás to jistě není žádné tajemství.

Není... Dzp.

Není... Dzp.

https://zpravy.aktualne.cz/do

Samé lži a nesmysly... Dzp.

Samé lži a nesmysly... Dzp.

Chartistovi Janu Kozlíkovi se

Chartistovi Janu Kozlíkovi se události listopadu 1989 "paradoxně" nehodily. (Živil se jako elektrikář, později se stal revizním technikem).
Raději by se věnoval studiu teologie a filozofie. V té době dálkově studoval na cambridgeské univerzitě, která disidentům umožnila se vzdělávat a získávat osvědčení o studiu.
Nu, je vidět že všichni chartisté nepracovali v kotelně.

Čermák: Jak to bylo s Chartou

Čermák: Jak to bylo s Chartou 77?
... Ve skutečnosti byla vytvořena v dílně Zdenka Mlynáře, i když leccos svědčí o tom, že jí předcházel manifest vytvořený skupinou zastánců lidských práv v Moskvě, kteří reagovali podobným manifestem na dohodu uzavřenou nedlouho předtím šéfy vlád v Helsinkách. Nelze vyloučit (ale ani potvrdit), že její kopii obdržel Z. Mlynář od svých přátel z KGB, kteří si po jejím zabavení a prostudování uvědomili potenciál, který takový text měl. Možná byla tedy jen přeložena Mlynářem do češtiny a pak byla pojmenována P. Kohoutem na Chartu 77.

http://prvnizpravy.parlamentnilisty.cz/zpravy/politika/cermak-jak-to-byl...
======================
Viki, nějaká poznámka k "vyprávění" Čermáky by nebyla?

40. výročí oslava a počkejte

40. výročí oslava a počkejte až to 50! Gusta Fučíková to taky uměla "vytěžit".

Ty se starej o svoje výročí

Ty se starej o svoje výročí 7.listopadu blbe ňaf, ňaf a teď zameč a vyskoč, pepku vyskoč.

že vám ta vaše bytná sype na

že vám ta vaše bytná sype na brambory, místo libečku marjánku ????
...nic proti tomu, ale podívejte se, co to s vámi dělá, oslíku .....n-tssssss

7.listopadu potrefenej:

7.listopadu potrefenej: Suliku, culíku...

Janyškovi definitivně jeblo!

Janyškovi definitivně jeblo! Toto je jeho příspěvek v "novém působišti" ECHO 24!
Karel Janyška • před 3 hodinami
Měl jsem k Chartě 77 velkou úctu. Už nemám, sám agent Stb, komunistický zločinec z 50.let a ožrala abohužel i nevzdělaný hlupák. Jsem držitelem certifikátu Supermanažer Občanského fóra a od první chvíle převratu jsem okamžitě navázal na své soudní spory se státem za komunistů a poučen a motivován vězněním mého táty - kulaka v 50. letech jsem organizoval převrat na okrese Bruntál, doslova v obležení sovětských posádek a rudém hmízdě, které snad nemělo obdoby v ČSSR. Když jserm například řekl Janu Rumlovi, že tam máv kanceláři ministra vnitra plukovníka Stb, který byl mým velitelem družstva, řekl mi, podle mne zrádce moji věci, že mu tam jen ozvírá dopisy. Jen otvírá dopisy. Myslel jsem, že si dělá srandu. Nedělal... Dzp.

Kdyby z ČT vyhodili horlivce

Kdyby z ČT vyhodili horlivce Dolanského…
http://josefhavranek.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=578774
================
Z diskuse:

Kodex České televize byl schválen Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky dne 2. července 2003.

Zákon o České televizi předjímá přijetí Kodexu, který má stanovit zásady naplňování veřejné služby v oblasti televizního vysílání závazné pro Českou televizi a její pracovníky. ZÁKONN URČUJE, ŽE SE PORUŠENÍ KODEXU KVALIFIKUJE JAKO PORUŠENÍ PRACOVNÍ KÁZNĚ podle zvláštního právního předpisu, zákoníku práce. Proces schvalování tohoto dokumentu Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR spolu se zmíněným odkazem na zákoník práce pak znamená, že se z norem obvykle samoregulačních, stanovených a přijímaných samotným médiem, stávají de facto normy pracovněprávní. http://www.ceskatelevize.cz/vse-o-ct/kodex-ct/preambule-a-vyklad-pojmu/

Zákon je už dlouho na světě, teď ještě zbývá, aby se dodržoval. !?

přiznám se, že na Události mi

přiznám se, že na Události mi poslední dobou již nezbývají duševní "síly" ...!!!
Stačí mi již několik dní v hlavních zprávách Studio Sníh a Studio Charta ....n-tsssss

Petrofe, ale na duel Robejška

Petrofe, ale na duel Robejška s Horáčkem na Událostech, komentářích 30.12. jste díval?

to jóóó ....dokonce s

to jóóó ....dokonce s nadšením. To ale ještě nesněžilo a ti ztroskotanci a zaprodanci neměli ještě pověšenou tu "poštovní schránku" v Dejvicích ....??!! .....kucky.

Sníh ... to je na prášky?

Sníh ... to je na prášky?

Pan kardinál je...

Pan kardinál je... krátkozraký!

http://josefhavranek.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=578435

Pane Zeolite, nic takového

Pane Zeolite,
nic takového vídeňský kardinál NEŘEKL.

Kardinal Christoph Schönborn řekl:
"Evropa je na pokraji zřeknutí se křesťanského dědictví. Tato ztráta- která je už cítit - je nejenom ekonomická, ale lidská a religiozní"

Dále během mše, konané na památku porážky otomanských Turků před 332 roky u Vídně, položil celé kongregaci dotaz: "Dobudou islamisté Evropu? Mnoho muslimů si to přeje a říkají - Evropa je vyřízená".

Stane, nebylo by vhodnější to

Stane, nebylo by vhodnější to sdělit panu Havránkovi? Moje snaha je pouze v tom, aby blog četlo více lidí. Je mi líto energie, která je celkem k ničemu.

Pod tím článkem p. Havránka

Pod tím článkem p. Havránka jsou hned 2 příspěvky, vyvracející to co napsal. Jeho odpověď na tyto příspěvky mi nedává smysl. Když už se to objevilo i tady, bylo třeba reagovat i zde.

Pan kardinál je defétista

Pan kardinál je defétista ;-)

Nebo předposránek, chcete-li.

"Evropa je na pokraji

"Evropa je na pokraji zřeknutí se křesťanského dědictví. Tato ztráta- která je už cítit - je nejenom ekonomická, ale lidská a religiozní"

Pokud si to myslí, je to poraženectví.

Pokud jen tak kalkuluje, nechová se jako kardinál (představitel církve), ale jako politik.

Otázka taky je, co si pan kardinál představuje pod pojmem "křesťanské dědictví" (někdo - já tedy ne - třeba Bobliga z Edelstadtu) a jak by podrobněji specifikoval ty ztráty.

Zdá se, že nevíte, co znamená

Zdá se, že nevíte, co znamená slovo defétismus...

Měl jsem a mám zato, že je to

Měl jsem a mám zato, že je to poraženectví, neboli předposranost.

Nechám se ale poučit, pane Vitovsky.

Ano správně. Defétismus je

Ano správně.
Defétismus je smiřování se s prohrou. Nikoli to, když člověk řekne, že prohra reálně hrozí.

Když pak někdo prohlísí: "Evropa je na pokraji zřeknutí se křesťanského dědictví." Tak tím spíš varuje, než že by se té skutečnosti přizpůsoboval a smiřoval se s ní.

Těší mě, že souhlasíte s tím,

Těší mě, že souhlasíte s tím, že defétismus je poraženectví.

Říkáte to přesně, pane

Říkáte to přesně, pane Vítovský

Vysvětlil jste to Ivošovi

Vysvětlil jste to Ivošovi dobře. V souboji s Vámi prohrál, ale defétista není, prohru nepřiznal, neozval se.

Opravdu je tady tolik slepců,

Opravdu je tady tolik slepců, kteří neví, co je zač tenhle ivoš a jaká je jeho role naVirtually? Aspoň pan Juras to vidí.
Pánové, buďte tak laskaví a nekrmte trolly. ////

Ale oni žádný souboj neměli.

Ale oni žádný souboj neměli. Ivoš jen plácl nesmysl a Samuel Vítovský mu to vysvětlil. Vy taky nerozumíte pojmu defétista. To není člověk, který umí přiznat prohru. To je člověk, který se nesnaží o výhru.

Např. šachista defétista.

Např. šachista defétista. Před posledním kolem mu stačí k celkovému vítězství v turnaji plichta. Nesnaží se o výhru. Dobře jste to vysvětlil. Robejšek je taky takový, stačí mu ve volbách dvacet procent.

To mu nestačí. To je

To mu nestačí. To je nedostižný sen. :-)

Tomu ochcávacímu ňafíkovi

Tomu ochcávacímu ňafíkovi miuečkovi nemá cenu něco vysvětlovat, ten je blbé, jako Janyška s petrofem dokupy. A že to jsou těžké váhy...tedy blbosti.

Pokleslý člověče, nechtělo

Pokleslý člověče, nechtělo byto by to přece jen toho obvoďáka ? Aspoň ? Začínám mít o vaše psychické zdraví a vaše okolí opravdu strach. Vaše příspěvky jsou vzteklé a hloupé jak od Breivika... Dzp.

Kvůlivá pošahanejm se

Kvůlivá pošahanejm se nevztekám, vykopnutý trotle ze Psa, spočítej si medaile a di si zase lehnout.

x

x

Robejšek nedostane ani dvacet

Robejšek nedostane ani dvacet setin promile. Snad mu jeho schopnosti stačí aspoň na to, aby to hodně brzo poznal. ////

Třeba se domluví s Putinem a

Třeba se domluví s Putinem a ten to při volbách zařídí. Když dokázal ohrozit demokratický vývoj v USA a porazit jistou vítězku voleb Clintonovou.

Absolutně seru na to, co si

Absolutně seru na to, co si myslí křesťan... ať třeba ve své poraženosti dopadne stejně jako židé za nacismu. Já křesťan nejsem, tak jako milióny jiných v České republice a okolí. A bude záležet na tom, jak se k problému postaví ateistická společnost. Křesťané jsou odepsaní.... a úmyslně neříkám... BOHUŽEL....

Ale také bohužel, absolutně

Ale také bohužel, absolutně ani relativně, neserete na to, co si myslí křesťan nebo demokrat, jak lživě tvrdíte,ale hned dáváte průchod svému fašounskému antisemitskému založení nejen slovnímu, ale i hrozbami fyzického násilí, jak jste nedávno předvedl. Navíc v duchu svého primitivismu mylně tvrdíte, že např. židé doplatili v nacistickém prostředí na nějaký svůj defétismus, ledaže byste,podobně jako jistý Vítovský také nevěděl, co tento termín vyjadřuje. Dokladem jejich neporaženosti je celá historie, zejména odhodlání jediného státu na Středním východě žít v demokracii a ve svobodách. Jen fašista v netolerantnosti krutě trestá za víru a názory.

Na Ukrajině, v Oděse, uctili

Na Ukrajině, v Oděse, uctili přívrženci Stephana Bandery jeho památku pochodněmi se závěrečným hajlováním moderátora shromáždění. Dobře to tam vedou revolucionáři z Majdanu.

U nas je KSCM treti

U nas je KSCM treti nejsilnejsi partaji, ktera se hrde hlasi i svym jmenem k odkazu Komunisticke strany Ceskoslovenska a k jejim otcum zakladatelum jako byl soudruh Klement Gottwald, ze? Nekdo hajluje, jiny salutuje a stale pochoduje. Vy budete dite 50. let, ktere skoncilo s historii nekdy v 9. tride ZDS, nebo se pletu?

A v Rusku, neni soudruh Stalin tou nejvyznamnejsi osobnosti ruskych a sovetskych dejin? Lide maji dodnes na stene jeho fotografii a kladou pod ni kyticky. Schvalne, kolik nemecky mluvicich Ukrajincu zilo na Ukrajine pred WW II? Kolik nemecky mluvicich Cechu z Rakousko-Uherska tam zilo, nebo Etniku (viz nazvoslovi pana Haase), treba v te Odese? Bylo to treba 40-50%, nebo 60%? Vic a nebo mene? Nevznikla tam nase Ceskoslovenska ligie bojujici proti ruskym bolsevikum a komunistum? Kolik Polaku a Rumunu (ci Moldavanu) tam zilo? V nekterych oblastech Ukrajiny nezilo vic jak 5 procent etickych Rusu a Ukrajincu dohromady a hlavnim, dominujicim nabozenstvim nebylo ortodoxni ruske krestanstvi, ale rimsko katolicke, ktere pak Bolsevici likvidovali, vcetne knezi, spisovatelu a ucitelu, kteri psali a ucili "ukrajinsky" a branili se bolsevizaci a rusifikaci. Treba v Cernovicich, kde otec Porosenka ucil na univerzite historii. Z tech puvodnich obyvatel tam nezustal vpodstate nikdo. Takze -- co se s nimi stalo? To vam je tedy zcela u zadnice. My jsme bojovali o nezavisly a samostatny stat po staleti, ale je zajimave, ze tem druhym toto pravo upirate a davate prednost zase tomu "miru a klidu" a pro-ruskym geopolitickym zajmu, protoze chteli a chteji mit naftovody a plynovody primo pod svoji kontrolou, krome jineho. Chteji to uzemi kontrolovat a vlastnit. Mnichov 1938 byl take podepsan z tohoto duvodu, aby byl v Evrope klid a mir, protoze -- proc si delat hlavu kvuli nejakemu Ceskoslovensku a jeho nezavislosti a suverenite? Stejne to byli jen cesti nackove a bezvyznamni paznechti. A tak mame i Minsk 2, kde v zajmu miru zase zastupci Nemecka, Francie, Ruska a par vybranych zastupcu Ukrajiny nalajnovali osud cele Ukrajine, jednou pro vzdy. Muze neco podobneho skutecne fungovat trvale a dlohodobe? Nemuze. Putin nakousl a rozjel hned nekolik lokalnich konfliktu, ale prozatim zadny nevresil a nedotahl do konce. Cim dele to bude trvat, tim vetsi problemy s tim bude mit, jak nacionalni a etnicke (vcetne muslimu), tak financni a hospodarske.

co se to děje ??? ....viki už

co se to děje ??? ....viki už je jako Gardnes, aneb ...ať melu, co melu, ......
Vzal to přes KSČ, přes Putina ....a skončil v Mnichově ......no toto.

A je v tom vikiho vyjádření

A je v tom vikiho vyjádření něco, co by odporovalo zcela jasným, doložitelným faktům? Pokud na ně neupozorníte, pak melete, co melete. Bohužel jako vždy, akorát ze zdejší diskuze děláte blábolení 5.cenové skupiny, na kterou jste zvyklý z té Vaší knajpy stále nasraných frustrátů.

viz moje vyjádření níže,

viz moje vyjádření níže, senilo .....
Nešlo o obsah, ale o důvod, proč to na předešlý příspěvek sesmolil.
Proto jsem napsal, že je to, jako s vámi ...reaguje většinou úplně na něco jiného ....kucky.

Reagoval jsem na Banderu a

Reagoval jsem na Banderu a Majdan revolucionare. Jde o primou reakci. Pchopitelne, pro vas jde o smoleni a mleti pantem. To me neprekvapuje ale. V predchazejici reakci se dovolavate me inteligence, ale na teto urovni debaty to prece zvladneme i bez ni, ne? ;-)

Ale uprimne, kdyz uz jste zacal na toto tema. Kolikrat za den, prave VY, petroff, prijdete pod nejakym clankem a debatou na jiste tema, s necim -- uplne odtazitym, co jste prave cetl nebo slysel nekde jinde na internetu nebo v TV, nebo od kolegy z te vasi hospody (o ktere casto pisete) a co nema nic spolecneho s tim, o cem byla tady rec? Schvalne, jdete zpet par dnu a spocitejte si to.

Mne to nevadi. Ja nectu vsechno a nemusim na vsechno reagovat, ale jen vas upozornuji na vas dvoji standard, jeden pro vas a druhy -- asi podle potreby, situace a nalady, nebo jak se zrovna vyspite. ;-)

nevím, mně přišla v tu chvíli

nevím, mně přišla v tu chvíli vaše reakce na jednovětnou a aktuální informaci na Ukrajině, jako zbytečná ( s historií kolem Stalina, Mnichova a nakonec Putina ).
Ale třeba jsem chybil a je to, jako v té biblické poučce o třísce a břevnu v oku ???

Uložit

Uložit