Doc. Jiří Fajt a akademická svoboda lhát a podvádět
Jana Dědečková

 

Motto:

 

            „Prezident republiky svým postojem nejenže opětovně, stejně jako před dvěma lety v případě Martina C. Putny, vyjádřil neúctu k akademickým institucím, nulový respekt k samosprávě vysokých škol a k akademickým svobodám, které jsou jednou z významných hodnot svobodné demokratické společnosti; zároveň i relativizuje zákony a právní pořádek této země.

 

            Vyzýváme prezidenta Miloše Zemana, aby svůj postoj přehodnotil. Odmítáme připustit, aby si prezident republiky uzurpoval právo jakýmkoli způsobem posuzovat odbornou či morální integritu nejen doc. Jiřího Fajta, ale i všech ostatních na profesory navržených osobností, které prošly náročným jmenovacím řízením v rámci akademických institucí, které patří k nejvýznamnějším v České republice.“

 

doc. Mirjam Friedová

děkanka Filozofické fakulty UK

6. května 2015

 

 

            Stala se počátkem května tohoto roku zábavná věc: prezident České republiky Miloš Zeman odmítl jmenovat tři vysokoškolské profesory. V minulosti starší i nedávné byla totiž etická stránka jejich počínání podle jeho mínění v rozporu s tím, co  lze právem od vysokoškolského profesora očekávat. Nastolil tak zajímavou otázku: má prezident právo mít názor na to, co z titulu svého úřadu podepisuje?

 

            O dvou ze tří kandidátů profesury vím pouze to, co bylo publikováno v posledních týdnech. Nemohu se však zbavit dojmu, že česká akademická obec přistupuje k jejich obhajobě jaksi liknavě. Není divu: hájit nárok na profesuru v případě bývalého agenta StB a politruka není zvlášť populární. O to horlivější obhájce však našel doc. Jiří Fajt, současný generální ředitel Národní galerie v Praze. Na jeho obhajobu vehementně vystoupila například doc. Mirjam Friedová, děkanka Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Doc. Friedová vydala rozhořčené prohlášení, (ZDE) jehož podstatnou část cituji v úvodu.

 

            Kdyby učinila jenom to, pravděpodobně by mnoho škody nenadělala. Ale paní docentka, která zřejmě věří tomu, co sama píše, a možná také svým kolegům, učinila v dobré víře ještě něco navíc: na důkaz akademického renomé doc. Jiřího Fajta zveřejnila též laudatio, jímž byl tento fenomén českého veřejného života představen Vědecké radě Univerzity Karlovy. Obávám se, že jí za tuto obhajobu nebudou ani doc. Jiří Fajt, ani jeho příznivci příliš vděční. Ukázalo se totiž, že rezervovaný postoj prezidenta republiky vůči  jmenování doc. Jiřího Fajta profesorem je víc než opodstatněný.

 

 

Politruk, agent StB, hochštapler a učenlivý prezident

 

            Nikdy mě nenapadlo, že budu někdy za cokoliv chválit prezidenta Zemana,  ale nyní mi nezbývá nic jiného. Prezident Zeman evidentně ještě není tak starý, aby ztratil schopnost poučit se z vlastních chyb a využít této vlastnosti v neprospěch svých dávných rivalů. Zajímavé je, že tuto jeho schopnost kritici v návalu zuřivosti a ke své škodě totálně přehlédli. Navíc se ukazuje, že si prezident zřejmě nechal nějaké to eso v rukávu.

 

            Když Miloš Zeman před časem odmítl jmenovat profesorem Martina C. Putnu, určitě k tomu měl racionální důvody. Jsem hluboce přesvědčena, že je regulérní zpochybnit jmenování profesorem v případě někoho, kdo sám sebe označuje jako „katolickou buznu“. Jenže sexuální orientaci si člověk nevolí, diskriminovat někoho kvůli víře je protiprávní a nedostatek vkusu ještě není trestný a prof. Martin C. Putna formální podmínky pro jmenování profesorem splnil, takže tehdejší rozhodnutí Miloše Zemana bylo snadno zpochybnitelné. Prezident vypadal v očích veřejnosti jako zapšklý konzervativec, dávající průchod svým předsudkům. Nahrál tím skvěle představitelům akademické obce, kteří se mohli tvářit liberálně, svobodomyslně a tolerantně. Jistě se našla část veřejnosti, která i tehdy s prezidentem Zemanem souhlasila, ale většinové veřejné mínění bylo proti němu.

 

            Miloš Zeman tuto chybu nezopakoval. Nepochybuji o tom, že si chtěl a chce vyřídit účty s rektory, ale musím přiznat, že to tentokrát udělal mnohem inteligentněji než minule. Neomylně si vybral tři figury, které se na seznam jmenovaných profesorů nikdy neměly dostat, bývalého politruka, agenta Státní bezpečnosti a známého hochštaplera s průměrnými akademickými výsledky, a vrátil rektorům ránu dřív, než se stačili vzpamatovat. Měli sice příležitost z celé věci potichu vycouvat, ale odmítli ji, čímž nahráli prezidentovi na smeč. Obhájci akademických svobod se vlastní zásluhou dostali do nezáviděníhodné pozice lidí, kteří proti mínění prezidenta obhajují osoby mravně snadno zpochybnitelné. Miloš Zeman tak nejen posílil legitimitu podpisu prezidenta pod profesorskými diplomy, ale díky bohorovnosti akademických senátů, které si svou nezávislost vykládají jako právo chovat se zcela svévolně, navíc udělal ze svých odpůrců v rektorských talárech smutné figury.

 

                        Doc. Jiří Fajt se nedávno neregulérně propracoval až do křesla ředitele Národní galerie v Praze. Nikdo nebral v úvahu řadu protestů proti jeho nelegitimnímu dosazení. Přitom veřejně protestovali členové výběrové komise tehdejší ministryně Aleny Hanákové, Uměleckohistorická společnost v českých zemích, odborová organizace Národní galerie v Praze a dokonce i čtyři bývalí generální ředitelé Národní galerie v Praze. Nikomu nevadilo, že po svých projektech zanechal doc. Jiří Fajt jenom za posledních několik let desítky milionů Kč dluhů. Ani skandál s pokusem nechat si sponzorovat plat Komerční bankou, který by kterémukoliv jinému státnímu úředníkovi spolehlivě zkrátil funkční období, doc. Jiřímu Fajtovi neublížil – přinejmenším v očích ministra Daniela Hermana. Proto se akademičtí funkcionáři odhodlali k obhajobě doc. Jiřího Fajta jako nejméně suspektního ze tří odmítnutých kandidátů profesury. Na místě rektorů bych byla obezřetnější. Jak znám škodolibost Miloše Zemana, vůbec bych se nedivila, kdyby v tomto případě padli do předem umně nastražené pastí.

  

Žádost o profesuru na úvěr

 

         Jak poukázal prof. Pavel Preiss ve svém otevřeném dopise rektorovi Univerzity Karlovy v Praze, (ZDE) má tato staroslavná instituce vnitřní předpis, Opatření rektora Univerzity Karlovy v Praze č. 28/2007, který obsahuje doporučená hlediska hodnocení řízení ke jmenování profesorem pro humanitní a umělecko-tvůrčí obory. Mezi požadavky, které tato interní norma univerzity na uchazeče o profesuru klade, patří například „souhrnná pedagogická činnost na vysoké škole výuce v trvání pěti let,“ přičemž „roční hodinové objemy výuky a předměty, které uchazeč vyučuje, budou posouzeny z hlediska, zda uchazeč učí svůj obor (specializaci) v plném rozsahu“. Uchazeč o profesuru má také povinnost být „školitelem doktorandů, z nichž nejméně jeden již absolvoval, za školitele je pokládán také konzultant, který se prokazatelně podílí na přípravě doktoranda po celou dobu studia“.

            Jak poukázal prof. Pavel Preiss, podle veřejně dostupných zdrojů doc. Jiří Fajt nemohl splnit podmínku souhrnné pedagogické činnosti v trvání pěti let ve smyslu citovaného předpisu. Objemy výuky u něj nebylo možné posoudit, protože nic nevyučuje. Jeho jedinou veřejně doložitelnou pedagogickou praxí v posledních letech jsou dva semestry semináře pro doktorandy. Co vykazuje jako pedagogickou praxi v zahraničí, sice není zřejmé, ale jak jsem sama zjistila už v minulosti, (ZDE) minimálně tři roky není veden na žádné německé univerzitě jako pedagog. U žádného absolvovaného doktoranda není veden jako školitel. Neznám však praxi ve výuce na vysokých školách, takže tuto parketu ponechám povolanějším.

            V laudatiu, které pro jistotu přikládám, (ZDE) aby se náhodou neztratilo ve spletitých zákrutech webu, je bez uvedení konkrétního titulu pochvalná zmínka o „monografiích a článcích“ doc. Jiřího Fajta. To je v pořádku, tak by to mělo být. Výše citovaný univerzitní předpis totiž praví, že „uchazeč o jmenovací řízení v humanitním oboru by měl být autorem alespoň jedné monografie.“ Tato formulace je provázená upřesňující podmínkou: „Pro žádný typ řízení nejsou do počtu relevantních studií započítávány popularizační publikace ani abstrakta, i když jsou publikována v kvalitních časopisech nebo sbornících.“ Z veřejně dostupných zdrojů však nelze vypátrat žádnou monografii doc. Jiřího Fajta, vyhovující definici citovaného předpisu, nebo charakteristice odborné knihy pro Rejstřík informací o výsledcích, populární RIV. Proto je škoda, že v laudatiu není žádná z jeho monografií zmíněna názvem a rokem vydání.

            Málem bych však zapomněla: čeho se doc. Jiřímu Fajtovi nedostává v oblasti publikovaných monografií, to si přece vynahrazuje mimořádnými úspěchy na poli monumentálních syntéz. Vždyť se v Německu slovy laudatia „zasloužil o realizaci řady mezinárodních vědecko-výzkumných projektů,“ z nichž výsledky své badatelské práce publikoval „šířeji pak v monumentální devítisvazkové rukověti dějin umění středovýchodní Evropy s názvem Handbuch zur Geschichte der Kunst in Ostmitteleuropa (Deutscher Kunstverlag München – Berlin).“ Kdo z českých badatelů se může něčím takovým pochlubit? Celá věc má ovšem jednu drobnou vadu na kráse. Zmínky o tomto velkolepém projektu používal doc. Jiří Fajt ke své prezentaci již mnohem dříve. Například podle údajů deníku Právo z 2. srpna 2013 je Jiří Fajt „od roku 2008 hlavním editorem devítisvazkového knižního projektu Handbuch zur Geschichte der Kunst in Ostmitteleuropa, který pod záštitou spolkového ministerstva vydává prestižní nakladatelství Deutscher Kunstverlag“.  První tři svazky této edice měly vyjít v roce 2012, další v roce 2013. Na jaře 2014 nebyl vydán žádný, na což jsem poukazovala například ZDE.

            Uplynul další rok. Máme květen 2015 a z této slavné edice stále ještě nevyšel ani první svazek. K jedné změně však přece od loňského roku došlo: doc. Jiří Fajt už na webových stránkách Deutscher Kunstverlag není uváděn jako hlavní editor a u avizovaného prvního svazku jeho roli převzali Christian Lübke a Matthias Hardt. Jaký má být jeho autorský podíl na tomto díle, které se pomalu ale jistě stává mýtickým, není zřejmé. Co je však šokující: v laudatiu, jímž byl doc. Jiří Fajt představen Vědecké radě Univerzity Karlovy v Praze, byl v roce 2014 jako jeden z jeho nejdůležitějších vědeckých úspěchů prezentován projekt, z něhož zatím nevyšel ani jeden svazek!

            Podobně se to má i s další částí laudatia. Vědecké radě bylo řečeno, že doc. Jiří Fajt „v nedávné době uskutečnil další neobyčejně přínosný výstavní projekt, jenž souhrnně představil dosud málo známé umění jagellonské doby ve střední Evropě (Europa Jagellonica 1386–1572, Kutná Hora – Warszawa – Potsdam 2012–13)“. Nechme nyní stranou ekonomický výsledek této slavné akce, k němuž se vrátím speciálním článkem. V rámci řízení před Vědeckou radou Univerzity Karlovy v Praze jde o jiný aspekt věci. Navzdory tomu, že se v závěrečném vyúčtování této výstavy objevila částka 3,26 mil. Kč za předtiskovou přípravu (nedělám si legraci!) a navzdory tomu, že její česká premiéra skončila 30. září 2012, dosud nevyšel její vědecký katalog. Přitom až vědecký katalog výstavy tohoto typu lze považovat za relevantní odborný výstup, zhodnocující výsledky bádání autorů a umožňující jejich další využití v akademickém provozu.

            Nejen v případě dosud neexistující „monumentální devítisvazkové rukověti dějin umění středovýchodní Evropy,“  ale také v případě odkazu na výstavu Europa Jagellonica bez relevantního publikačního výstupu byla patrně Vědecká rada Univerzity Karlovy v Praze v případě prezentace doc. Jiřího Fajta uvedena v omyl. Je vysoce pravděpodobné, že hned v několika nejdůležitějších ukazatelích nesplnil doc. Jiří Fajt doporučení, jimž by měl podle vnitřního předpisu Univerzity Karlovy v Praze uchazeč o profesuru vyhovět. Laudatio, které zveřejnila doc. Mirjam Friedová, navíc operuje s projekty, které buď dosud nemají vůbec žádný výstup, nebo u nich chybí standardní vědecký publikační výstup. Trochu se to podobá žádosti o udělení profesury na úvěr: dejte mi profesuru a já pak možná něco splním. Proč čekat, až ta či ona publikace vyjde, proč čekat, jestli se doc. Jiřímu Fajtovi podaří protlačit úskalím doktorského studia některého doktoranda až k zdárnému závěru? V zájmu úrovně českého vysokého školství jen doufám, že taková praxe při udělování profesur není běžná i v jiných případech.

Prezidentův potutelný smích

            Soupis výše uvedených skutečností sice vypadá vzhledem k všeobecnému mlčení české akademické obce jako objevný čin, ale byl by omyl si to myslet. Ve skutečnosti zveřejňuji jen to, co podle mých zkušeností většina odborníků v oboru dějin umění velmi dobře a velice dlouho ví, jenom o tom nahlas nemluví. Z toho důvodu velmi pochybuji, že by fakta, která shrnuji, nebyla na Pražském hradě známá. Nedivila bych se, kdyby Miloš Zeman předem kalkuloval se zuřivou reakcí akademické sféry a pečlivě se na ni připravil. Myslím si dokonce, že předvídal i soustředění pozornosti na případ doc. Jiřího Fajta, jehož nezřízená touha po penězích a titulech zůstává veřejným tajemstvím.

            Akademičtí funkcionáři projevili pramalou předvídavost, jestliže Miloši Zemanovi poskytli tak snadný cíl. Jeho pomsta bude nepochybně sladká. Co lepšího si mohl přát? Aniž by znali souvislosti, zavázali se rektor Univerzity Karlovy v Praze a děkanka její filozofické fakulty hájit akademické svobody proti jeho zlovůli. Skvěle tak prezidentovi nahráli, protože nyní může Miloš Zeman plným právem poukázat na to, že v tomto případě hájí akademická obec proti politické moci především svobodu lhát a podvádět. Nechtěla bych být v kůži Jeho Magnificence prof. MUDr. Tomáše Zimy, DrSc., MBA, až půjde zítra Miloši Zemanovi vysvětlovat, proč by měl tři odmítnuté kandidáty profesury těmi profesory přece jmenovat.

Moudrý český lid dobře ví, co

Moudrý český lid dobře ví, co dělá. Zvolil prezidentem Zemana, nejmilejšího cizího politika Putinovi. Kdyby zvolil Schw., nemohl by náš prezident navštívit tuto největší demokracii světa.

Slovenský premiér Fico tam

Slovenský premiér Fico tam letí zítra. Dejte si ho na černý seznam.

je to škoda.....zrovna letos

je to škoda.....zrovna letos se prý Karel zu Schw. chystal prospat dovolenou na Krymu ....
a teď přijde takový podlý zákaz !!........n-tsssss

Bordel panující v

Bordel panující v demokratické EU a bordel panující v demokratickém Česku nezamaskujete tím, že budete z demokracie obviňovat Rusko, pane Gardnes. Vymyslete si nějakou jinou urážku. ////

Pozvěte si Šláfenberka domů, ať taky může něco navštívit. ////

Stále jste neuvedl, jaká je

Stále jste neuvedl, jaká je Vaše priorita náhradou za tu zlou demokracii. To by ovšem znamenalo, že Vám nesedí ani svobody, protože ty jsou zajištěny jen v demokracii. K propagaci demokracie příspívají vzdělanci všeho ražení, nejvíce pak spisovatelé, kteří bez svobod nemohou existovat, jako třeba Orwell a dokonce současný nejoblíbenější autor thrilerů J. Patterson a jeho čarodějové. Čím tedy lepším nahradíte pane Kocourku demokracii ? Zvědavostí ani nedýchám.

nový polský prezident se

nový polský prezident se odmítl zostudit setkáním s Porošenkem ......(sic)
PS .....no to je teda síla .....svým gestem poslal důrazný vzkaz do Bruselu ...????

nezatracujte matematiku

nezatracujte matematiku ....takové diferenciály, či integrály jsou velmi potřebné!!!
Obávám se, že Bedřich jim asi neporozuměl.....proto se dal raději na mudrování .....
PS. ...už asi tuším, co odpovíte ......n-tsssss

česká ghetta, narůstající

česká ghetta, narůstající počet zoufalců, zvyšující se chudoba ....atd.
Neměl by už někdo socanům pošeptat, že ten jejich model sociálního státu je fikce ???

PS. ...a nebo je jenom ten náš "kapitalismus" podivně socialistický, když jej vedou potomci Štrougalovy věštírny ??? .........Kajan by řekl 50/50 .......n-tsssss

To jsou taková Sobotkova

To jsou taková Sobotkova špecifíka. Chládek - nejlepší ministr školství za mnoho let a tak bude odvolán. Ne hned, to by bylo na infarkt, ale pěkně postupně, aby se zpráva vstřebala..

Nejlepší nebo nejhorší, je to

Nejlepší nebo nejhorší, je to úplně jedno. Situace bude katastrofální, dokud se český stát bude srát do školství, jakkoli. INDOŠ bylo obrovské vyhazování (nebo rozkrádání) peněz bez pozitivního účinku, státní maturita je obrovské zbytečné vyhazování peněz a buzerace studentů bez pozitivního účinku. V případě státních maturit snad už tu zbytečnost všichni vidí - nebo si opravdu ještě někdo myslí, že po zavedení státních maturit mají vysvědčení ze všech středních škol stejnou hodnotu? ////

Kdyby české školství už teď nebylo úplně na dně, chystaný kariérní řád učitelů by ho dorazil. Jenže kariérní řád si na něm vyláme zuby - školství JE na dně už teď a víc už se zkurvit nedá. I když se tento a každý další ministr bude snažit ze všech sil. ////

Musí se začít zrušením MŠMT. ////

já ne ....to tvrdí naše-vaše

já ne ....to tvrdí naše-vaše veřejnoprávní .......n-tsssss

přibude zřejmě

přibude zřejmě další.....Sobotka si pozval Lenku Tesku Arnoštovou ....(sic)
Tak ta je snad ještě blbější, než Marxová Leninová .......to budou mít učitelé radost ??!!

Tak to porovnání je i

Tak to porovnání je i teoretický nesmysl, protože za Leninovou už nic není. Možná podle informace Týdnu ani opice. Ikdyž...
http://www.tyden.cz/rubriky/relax/zvirata/opice-umeji-podle-vedcu-predvi...

Dnes vzácný pan prezident ČR

Dnes vzácný pan prezident ČR za servilního obdivu vstávajících delegátů, vítaný přesladkými úsměvy předsednictva Hospodářské komory šel tápajíce za starostlivých pohledů přihlížejících na stupínek pronést několik vtipných postřehů.
Nevím proč, ale mě oficiální vztah představitelů všech institucí i oficiality sledujících médií k našemu Nejvyššímu připadá neoprávněně servilní, totožný z doby totality.
Na jedné straně nijak uznávaný nabob, chovající se nemravně s povýšenou nadřazeností s prostým označením Hulvát je servilně představiteli institucí a úřadů ctěn a veleben se samým falešným obdivem a uznáním, delegáti vstávají a frenetickým potleskem vítají našeho Nejvyššího a k obdivu totalitních Nejvyšších už jen chybá skandování : "Ať žije súdruh prezident "atd. Kam se hrabou oba dva předchůdci. Ten první pro většinu pijan, smilník Krátká kalhota či druhý prý se zbabranou privatizací již od začínající žurnalistky titulovaný jako Klaus, v lepším případě bez odsuzujícího přídavného jména. Přitom ten dnešní stihl za dva roky napáchat více ostudy a faux pas, než oba předchůdci dohromady, zejména co se týče zahraniční politiky. Místo jasného srozumitelného stanoviska jen mlžení, konflikty, konfrontace. I takový polský exprezident s komunistickou minulosti, dnes již bez politických ambicí má v zahraniční politice zcela jasno.
http://zpravy.idnes.cz/rusko-bude-supervelomoci-0ya-/zpr_nato.aspx?c=A15...

Podle dostupných zdrojů není

Podle dostupných zdrojů není paní děkanka Filozofické fakulty UK blbá blondýna, to vůbec ne. Takže si její postoj nelze vysvětlit jinak, než že si neuměla - a možná neumí doposud - představit, že má co dělat s obyčejným podvodníkem.

To byl nejspíš Jan Eichler,

To byl nejspíš Jan Eichler, co ? Ano, z toho padají názory zcela odpovídající stanoviskům našich komunistů, jímž nakonec on také vcelku nepochybně byl (a možná ještě je).
To nic ale pane šachisto, nemění na tom, že pakliže souhlasíte s tím, že jej Zeman nechce jmenovat, souhlasíte i s tím, že prezident NEMUSÍ plnit své zákonné povinnosti a MŮŽE naopak porušovat ústavní (prezidentský) slib dodržovat ústavu a zákony naší země. Tady je cosi v nepořádku, nemyslíte ?
Jinak mě napadá, že cosi zvláštního (nelogického) je i v Zemanově postupu. Jak to, že nechce jmenovat lidi, s jejichž názory nutně musí bytostně souhlasit ? Jak to, že - Zemanovi !! - najednou vadí spolupracovníci StB (nepřekáželi mu nikdy), nevadí-li mu dnes ani prokazatelní kágébáci, s nimiž se přátelí ? I zde něco velmi nesedí.

Honem se běžte podívat na ten

Honem se běžte podívat na ten Jezevcův presidentský slib, jestli tam k tomu dodržování Ústavy Jezevec připsal "a taky všech nesmyslů, o kterých se paní S.Š. domnívá, že z Ústavy vyplývají". ////

Na Jezevcově postupu jistá logika je. Jeho akce zpravidla směřují k vyvedení z míry jeho faktických a/nebo potenciálních nepřátel. Kejhání paní S.Š. naznačuje, že Jezevec se opět trefil. ////

Jo, jo , má svoje obecenstvo,

Jo, jo , má svoje obecenstvo, na to on sází, blbej není, on ne....

Když mu v jiných případech

Když mu v jiných případech nevadili estébáci, proč předpokládáte, že by právě to měl být nyní důvod nejmenování profesorů? Není logičtější předpokládat, že panic Zeman má pro nejmenování jiné důvody než pan šachista? Nejspíš to budou důvody ryze osobní, jak známe panice Zemana.

éééé...??? ....vy si tu

éééé...??? ....vy si tu Ústavu také hezky ohýbáte, jako princezna ze mlejna Éliška Wagnerová.......kucky.
PS. ....měla jste tenkrát koukat Jičínskému do pera .....a když psal " prezident jmenuje", tak jste se měla ozvat, že chcete doplnit " prezident MUSÍ" !!! .....n-tsssss

Nedělejte ze sebe většího

Nedělejte ze sebe většího tupce než je třeba.
Polopatický výklad ústavodárce pro jedince v právním bezvědomí zde, zejm. viz druhá část pořadu :

http://prehravac.rozhlas.cz/audio/1014597

Možná, že pak pochopíte i Vy, že když zákonodárci chtěli dát prezidentovi možnost uvážení, do ústavy napsali : "prezident má právo ...". V ostatních případech, tzn. všude tam, kde se píše "prezident jmenuje", "... odvolává...", "podepisuje" ... etc., jde o POVINNOST. Na tom se shoduje i naprostá většina ústavních právníků. Měla jsem za to, že tato ústavní pravidla i zde byla opakovaně vysvětlena.

Pokud slova a formulace

Pokud slova a formulace ústavy znamenají něco jiného než co by dané věty znamenaly v běžné řeči a vodítkem je jenom shoda výkladu odborníků, tak je to špatně napsané. Je možné specifickým způsobem nadefinovat určité slovní konstrukce, ale potom to musí být součástí toho textu. Jako například ve smlouve je vymezeno, že pan Karel Novák bude ve zbytku textu označován termínem prodávající, stejně tak by i to Vaše předefinování významů "podepisuje" na "musí podepsat" mělo být napsáno v úvodu ústavy. Je to tam?

Myslím, že nás tady těmi ústně tradovanými ústavními pravidly opakovaně balamutíte. V ústavě je např., že prezident "nařizuje, aby se trestní řízení nezahajovalo, a bylo-li zahájeno, aby se v něm nepokračovalo,". Tato formulace snad nemá znamenat, že by měl prezident povinnost předcházet všem trestním řízením a blokovat je, podle mého názoru si může vybrat (a dokonce nemusí vybrat ani jedno).

http://prehravac.rozhlas.cz/a

http://prehravac.rozhlas.cz/audio/1014597

Poslouchejte pozorně. A raději snad dvakrát, pane jurasi. To opravdu není z mé hlavy. Ústavní právo se takto vykládá na všech školách. Již v prvním semestru.

Napsala jste "všude tam, kde

Napsala jste "všude tam, kde se píše "prezident jmenuje", "... odvolává...", "podepisuje" ... etc., jde o POVINNOST."

Jak to prosím pasuje k "nařizuje, aby se trestní řízení nezahajovalo, a bylo-li zahájeno, aby se v něm nepokračovalo,". Platí ta Vaše poučka univerzálně, nebo to v tomto případě nemusí dělat? Já bych dal přednost srozumitelnějšímu textu, kde by to bylo řečeno jasně - bylo by řečeno dělá/musí dělat, abychom se nemuseli ptát právníků na jejich názory.

Toto je jednoznačná pravomoc,

Toto je jednoznačná pravomoc, a pravda, vymyká se tak ostatním ustanovením. Vyhmátl jste tu - jistou nelogičnost - dobře. Možná, že v tomto případě mělo příslušné ustanovení znít "prezident má právo nařídit ...". Ale toho Cepla si poslechněte, je to (aspoň pro mě) ústavně-právní lahůdka. Škoda ho (Cepla).

Já už jsem ho poslouchal

Já už jsem ho poslouchal tenkrát (před lety?) když jste na něj dávala odkaz. Znělo mi to srozumitelně, mám pocit, ale stejně se nemůžu ubránit tomu, jak na mě takové formulace působí. Ze všeho nejvíc na mě tyto formulace působí jako popis pracovní náplně. Jsou to činnosti, které prezident dělává, přitom není řečeno nezbytné okolí - za jakých podmínek to a to dělá, při jaké příležitosti, když někoho jmenuje, tak jakým způsobem je ten jmenovaný určen, naolik má svobodu, jestli nějakou činnost udělá nebo nikoliv... Například když řekneme, že uklízečka umývá okna, zametá podlahu a čistí hajzlíky, popisujeme jen náplň její práce. Teprve jiné instrukce říkají, jak často má ta okna umývat a jakým postupem přesně vydesinfikuje klozet. Chápu, že v ústavě by takové podrobnosti být neměly a že by měla být co nejkratší. Ale její text by měl být takový, aby tomu přesně porozuměl zdravě uvažující člověk se základním vzděláním bez dalších vysvětlování. A to podle mého tato ústava nesplňuje, obzvláště pokud skutečně platí výklady těch Vašich ústavních expertů. Pro mě je to jako kdybych já četl bílé a všichni experti se shodovali na tom, že to správně má znamenat černé.

Nevím, pane jurasi. Mně se to

Nevím, pane jurasi. Mně se to zdá srozumitelné (a logické). A že lidé nerozumí ? Pak je špatně něco ve vzdělávacím systému. O ústavních principech by se přece měly učit již děti ve II. stupni základních škol. V občanské nauce.

jurasi ....naše vědma to

jurasi ....naše vědma to "vyfutrovala" tvrzením ...že se na tom shodne většina právníků.

PS. ...krom toho, že je to legrační tvrzení o pravdivosti výroku (!) , tak známe rčení, že když se sejdou dva právníci ....atd. ........n-tssssss

I kdyby se vsichni nasi

I kdyby se vsichni nasi ustavni experti v tomto bode shodli, zcela jasne se myli. :-))) At uz je ten vyklad jakykoliv, treba i super odborny, stale plati ty klicove ustavni vety a definice charakterizujici postaveni a funkci prezidenta ve state:

1) Prezident je SYMBOLICKOU hlavou statu.
2) Prezident NENESE ZADNOU ZODPOVEDNOST z vykonu sve funkce.

Snad tou jedinou vyjimkou by byla asi vlastizrada, ale i tak, prezident nenese zodpovednost z vykonu sve funkce. V tomto pripade, kdyz treba nepodepise, je jedno jestli -- MEL, MUSI, nebo NEMUSI, ci co se od nej ocekava, protoze at uz je ten vyklad jakykoliv, prezident nemusi vpodstate vubec nic a nenese zodpovednost z vykonu sve funkce, dokud neni zbaven teto funkce. Ani nemusi nikomu nic sahodlouze zduvodnovat. Staci, kdyz se odvola na Ustavu a doda, ze postupuje v duchu Ustavy. ;-)

Me prekvapilo nedavne sdeleni Klause, ze si je vedom nekterych tech problemu nasi ustavy, a ze u toho byl kdyz byla "spichnuta" horkou jehlou. O problemech v nasi ustave pisu uz roky. Je sice napsana "hezky," ale je zcela evidentni, ze autori nektere ty body "netestovali" pro pripad krizoveho vyvoje. Problem je, ze ustava musi byt napsana tak, aby obstala v pripade krizoveho vyvoje. Proto existuje. My jsme se dostali do teto situace uz nekolikrat, i kdyz neslo zatim o existencni krizi. Ale prokazalo se, ze nejen Ustava, ale i klicove funkce ve state selhaly, i prislusne pravni procedury. Necasova vlada je zcela evidentne prikladem tohoto selhani nejen Ustavy, ale i procedur ve state, a slo o prime ohrozeni demokracie. My nemame jeste overene a fungujici procesy, k ochrane ustavy a zakonnych postupu. A je nejvyssi cas se timto zabyvat. Bez toho ani nelze se vratit a upravit tu ustavu, dokud cely ten proces nebude analyzovan. A takto doslo i ke zmene ustavy, kdyz jsme se rozhodli pro primou volbu prezidenta, ze nikdo neuvazoval o pripadnem konfliktu zajmu dvou zakladnich instituci ve state (premier/vlada a prezident), dvou funkci s primym mandatem. Psal jsem, ze takto muze dojit k dualnimu mandatu. Nikdo se timto nezabyval, co se stane v pripade krizoveho vyvoje. Ustava toto vubec neresi, protoze nebyla psana pro tuto situaci dualniho mandatu. Misto toho se zabyvame kabelkami a erotickymi predstavami za zivota premiera. ;-))) Jak uz jsem napsal tehdy, hned po zasahu zakuklencu, tim zadrzenym mel byt predevsim ISTVAN, a zvlastni vysetrujici komise PS mela presetrit, jak vubec doslo k tomu, ze justice, oddelena od statu a politicke sfery, mohla primo, bez vedomi predsedy PS a prezidentas, ohrozit zakladni pilir demokracie ve state, predsedu vlady, sefa exekutivy ve state, a zabavovat sama statni dokumenty, ke kterym ma pristup pouze treba predseda vlady a nejblizsi spolupracovnici? JUSTICE nema nic spolecneho s politickym vedenim statu, s politickou sferou a EXEKUTIVOU, ani nema zadny mandat sama o sobe rozhodovat -- co bude prosetrovat a kdy v teto sfere, podle vlastniho uvazeni.

To je sice pravda, co jste

To je sice pravda, co jste napsal ad 1) a 2), nicméně je tady také prezidentský slib. A tady si Zeman vysloveně z lidí utahoval, protože rozhodně nic takového slibovat nikomu nechtěl, resp. dopředu věděl, že ničím takovým se řídit nehodlá a nebude. Už vůbec ne to, že bude prezidentem všech občanů a že bude doržovat ústavu a zákony republiky. Pravda je ovšem také to, že zatímco prezident je neodpovědný, odpovídá za jeho kroky a chování vláda - Poslanecké sněmovně. Ale ano, zatím zřejmě ještě neudělal nic tak škodlivého, aby vznikla nutnost jej popohnat před ÚS, to je taky pravda.
Mně rozhodně kvůli pánům Eichlerovi (ani těm dvěma dalším) hlava bolet nebude. Jen jsem připomněla panu šachistovi prezidentovy povinnosti.

Mě (mne). Pardon, stydím se.

Mě (mne). Pardon, stydím se.

Nemáte za co, mně je správně

Nemáte za co, mně je správně :-)))

Protoze nikdo neuvazoval o

Protoze nikdo neuvazoval o tom, ze prima volba -- v zadnem pripade NEMUSI vest ke zvoleni skutecne kvalifikovane a "overene" osoby do funkce -- symbolicka hlava statu, a ze slib dany touto osobou -- nemusi mit zadnou pravni vahu, ani neni zadnou garanci. Ostatne, tato osoba muze byt skalopevne presvedcena, ze slib dodrzuje, ze? Ta IMUNITA je ovsem absolutni. Neumoznuje vpodstate zadne napravne prostredky.

Vy ovšem nejste a nebyl jste

Vy ovšem nejste a nebyl jste tvůrce Ústavy.

Zato do té vaší kompteorie si můžete strčit co chcete.

ať už ji sepisoval kdokoliv (

ať už ji sepisoval kdokoliv ( Jičínský, Kalvoda, Rychetský ) .....spoluvinu nesou ti, kteří ji schvalovali .......a to byl Bohužel jako překladatel V. Klaus ....??!!!

PS. ...chybí mi tam to nejpodstatnější : ......soukromé vlastnictví je posvátné a nedotknutelné ..!!!

Největší odpovědnost má

Největší odpovědnost má autor, protože se předpokládá jeho odborná erudice a poslanci ji vesměs uznávají. Tedy Jičínský, Rychetský, Cepl, Kalvoda a jejich pomocníci. Ústava je to pohříchu špatná, když nemá jednoznačnou metodiku pro určení základních aktů

Jak to, že NEMÁ, pane

Jak to, že NEMÁ, pane gardnesi. MÁ. Není přece tak těžké zapamatovat si, že když prezident "jmenuje", "odvolává", "podepisuje", etc., že tak učinit MUSÍ a nikoliv MŮŽE, a když něco MŮŽE, je v ústavě zakotveno "prezident MÁ PRÁVO ..." (např. udělit amnestii), ne ? Takové jednoduché pravidlo si přece musí zapamatovat i naprostý idiot.

Praxe usvědčuje, že tomu tak

Praxe usvědčuje, že tomu tak není, proto vzniká tolik dohadů a navíc zásadních, jako u žádné jiné právní normy. Přitom by někdy stačilo doplnění o jedno slovíčko. Ta vyjadřovací nedokonalost přináší zbytečné konfrontace i potřebu právníků a celkem nerozumím těm soustavně uváděným předpojatostem, že Ústava není trhací kalendář, aby musela být měněna. Tím nemyslím že pořád a při každé maličkosti, když se vyskytne třeba prezident etický negramota, ale třeba jednou za x let...

Hm. Cepl vysvětluje (v

Hm. Cepl vysvětluje (v odkazu, který jsem sem opakovaně dala) i to, co ústavodárce vedlo k použitým formulacím a také například proč nebyly zakotveny do předpisu žádné lhůty. Ústavodárci předpokládali takového člověka, který bude chtít aktivně dodržovat literu ústavy a našich zákonů (ba půjde ostatním jako první člověk státu příkladem ostatním). Takových mužů se nám ovšem nedostává, ani v prvním druhém či třetím prezidentovi. Ústava je jim malá, pravomoci se jeví jako nedostatečné. I Ivana Zemanová přece pravila v jakémsi rozhovoru (ONA Dnes), že "její muž si na Hrad přinesl vládní agendu". To bylo, řekla bych, velmi přesné vyjádření. Jenže ve skutečnosti je to tak, že prezidentovi do "vládní agendy" nic není (nemělo by být). Věčná potíž. A věčný spor. Ráda bych se dožila nějakého umírněného prezidenta (prezidentky), který nebude mít potřebu ukazovat někomu (komukoliv) svaly a bude plnit to, co má. S pravomocemi (a povinnostmi), které mu ústava dává (předepisuje). Zatím se to jeví jako přání z říše snů.

Pokaždé, když se MUSÍ utíkat

Pokaždé, když se MUSÍ utíkat k tomu, "co tím chtěl básník říci" ale NEŘEKL to, ukáže se, že autor byl a je blb. A jeho apologeti rovněž. ////

Ó ano, všichni, s nimiž pan

Ó ano, všichni, s nimiž pan extremista nesouhlasí, jsou přece blbci, to dá rozum ! :-) A nedorážejte pořád.

Ceplův názor vždy na podobné

Ceplův názor vždy na podobné výtky je ovšem k dispozici. Co k dispozici není je jistota, že se tento jinak zjevně fundovaný právník v této věci nemýlí.

..?????co je to

..?????co je to posvátné??????

já mám spíše pocit, že vy

já mám spíše pocit, že vy jste nějak natvrdlá !!! ......tyhlety kecy : ...že na tom se shoduje většina právníků .....jsme slyšeli již mockrát ...a proto to u nás s justicí tak vypadá!!!

PS. ....a toho tupce si schovejte pro svého domácího ......n-tsssss

Řekl jste si o to. Nakonec,

Řekl jste si o to. Nakonec, myslím, že už jste tady o mně dokázal napsat nesrovnatelně horší věci, pane petrofe. Nebuďte třasořitka.

Článek obsahuje BĚŽNÉ rýpance

Článek obsahuje BĚŽNÉ rýpance a kopance do Jezevce. Například: "Jistě se našla část veřejnosti, která i tehdy s prezidentem Zemanem souhlasila, ale většinové veřejné mínění bylo proti němu" -- Zajisté se našla "část" veřejnosti, která katolické buzny nemusí, a tato část představuje cca 95 procent populace. Co se týče veřejného mínění proti, šlo výhradně o většinu pražských kavárenských povalečů a prolhaných mainstreamových medií. ////

paní Dědečková s tím Zemanem

paní Dědečková s tím Zemanem se neomlouvejte......je nás více, kdo jej tzv. nemusíme a přesto jej dnes za mnohé chválíme.
Zvláště, když slyším a vidím toho, kdo mohl na Hradě být místo něj ....

___________________________________________________________________________________