Evropská integrace, její architekt a její Komise
Tomáš Haas

 
Altiero Spinelli (*31. srpna 1907, +23. května 1986), zakladatel a vůdčí osobnost evropské integrace a Evropského federalismu, italský komunista a významný teoretik komunistického hnutí, během Mussoliniho fašistické éry upadl v nemilost režimu a byl spolu se skupinou svých soudruhů v roce 1927 uvězněn a později poslán do vyhnanství na ostrov Ventotene.

Během svého vyhnanství měl dostatek času přemýšlet o příčinách neúspěchu myšlenky socialismu, který se v evropských zemích, Rusku, Německu a Italii zvrhl v diktaturu státu. Vyvodil z toho jeden závěr, jehož kroky byly postupně realizovány a který dodnes tvoří ideologický základ Evropského federalismu a myšlenky stále hlubší evropské integrace.

Jeho myšlenka integrované Evropy jako nástroje pro postupné vybudování jednotného, socialistického Evropského státu je obsažena v dokumentu, který dodnes evropští federalisté považují za nový socialistický "Manifest" a je i pod jménem "Ventotene Manifest" znám a stal se jedním ze základních dokumentů Evropské Unie.

Spinelli po analýze selhání komunistické a socialistické ideologie dospěl k závěru, že hlavní překážkou vítězství socialismu jsou národní státy. Správně odhadl, že poválečný vývoj povede v západní Evropě k demokratizaci společnosti a jejich institucí. V tom viděl slabinu - odhadl, že triumf demokracie představuje pro jeho myšlenku nebezpečí a zároveň příležitost.

"V revolučních dobách, kdy instituce nemohou jednoduše být řízeny, ale musí být většinou vytvořeny, selhává demokracie úplně. Ubohý konec demokratických frakcí během revolucí v Rusku, Německu a Španělsku je aktuálním příkladem. V těchto situacích, kdy padne starý aparát států, spolu s jeho zákony a administrací, vzniká okamžité bujení různých lidových organizací a hnutí, ke kterým kovergují všechny pokrokové socialistické síly a začnou mezi sebou zápasit a buď předstírají respekt ke starým pořádkům, nebo jimi totálně opovrhují. Populace má jisté základní potřeby a touhy, které chce uspokojit, ale neví přesně co chce a jak toho dosáhnout."

Jak toho dosáhnout věděl Altiero Spinelli.

Neúspěch socialistických revolucí a jejich obecnou tendenci proměnit se v autoritativní, diktátorské režimy jako tomu bylo v Německu, Španělsku a Rusku, přisoudil tomu, že se v průběhu revoluční fáze odtrhly od lidu a staly se z nich sekty, které se více a více musely spoléhat na autoritu a mocenské prostředky vlastního státu. Na druhé straně, jako v Anglii a Francii, ztratily socialistické síly tvrdost a revoluční smysl a reakce je dokázala oklamat tím, že předstírala že je silou usilující o demokracii, mír a blahobyt širokých sociálních vrstev.

K vítězství socialismou povede podle Spinelliho jediná cesta: Uplné a definitivní zrušení suverénních národních států.

První věcí, kterou je nutno vyřešit a bez které je veškerý pokrok jen chimérou, je definitivní zrušení rozdělení Evropy do národních, suverénních států.
"The question which must be resolved first failing which progress is but mere appearance, is definitive abolition of division of Europe into national, sovereign States.

Co dál?

"Dělící linie mezi pokrokovými a reakčními stranami již není bývalá rozdělovací linie mezi větší a menší demokracií, nebo větším, či menším socialismem který má být nastolen, ale spíše rozdělení podle nové a velmi důležité linie, která dělí členy strany do dvou skupin. První tvoří ti, kdo si představují základní cíl zápasu podle zastaralých představ dobytí moci v rámci národa či státu a kdo tím ačkoliv nedobrovolně, hrají do rukou reakčních sil, směrujíce žhavou svítící lávu lidových vášní do starých forem a tak dávají mový život starým absurditám. Druhou tvoří ti, kdo vidí jako svůj hlavní cíl vytvoření pevného nadnárodního státu, a tam kde zvítězí na národní úrovni, použijí svou moc jako nástroj pro dosažení internacionální jednoty.
Propagandou a kroky k zavedení všemi možnými způsoby dohody a spojení mezi jednotlivými hnutími které se jiste zformují v různých zemích, musí být vybudován základ pro hnutí, které umí mobilizovat všechny síly pro zrození nového organismu, který bude největším výtvorem, který se v Evropě zrodil ve staletích, a ustavení pevného federálního Státu, který bude mít k dispozici Evropskou armádu, místo národních armád a který s konečnou platností rozdrtí samostatná ekonomická seskupení, která tvoří páteř totalitárních režimů a bude mít dostatek síly pro udržení společného systému v rámci jednotlivých států, kterým zůstane tolik pravomocví, kolik potřebují pro pružnou formulaci a přizpůsobení vývoje politického života odpovídající charakteristikám jejich národů."

A k čemu to vše?
"In order to respond to our needs, the European revolution must be socialist,"
"Aby odpovídala naším potřebám, Evropská revoluce musí být socialistická."

"Private property must be abolished, limited, corrected, extended: according to the different situations and not according to principle. This guideline is easily inserted into the process of forming a European economic life freed from nightmares of militarism or national bureaucratism. The rational solution must replace the irrational one even in the consciousness of the working class."

"Soukromý majetek musí být zrušen, omezen, upraven, rozšířen, podle situace a různých potřeb, nikoli striktně na základě principu."

V soukromých rukách nesmí zůstat celé obory - energetika, bankovnictví, báňský průmysl ocelářství a vše, co je důležité pro "společný zájem" a co potřebuje celní ochranu, preferenční direktivy a dotace a podniky, které zaměstnácají větší množství pracujících.
V těchto odvětvích musí být znárodní provedeno v rozsáhlém měřítku, bez ohledu na stávající právo.

A konečně se lid dočká socialismu a blahobytu a bude osvobozen od "parazitů". Jakéhosi blahobytu, limitovaného společenskými potřebami na úroveň která ještě zaručí "minimální uspokojení potřebné pro zachování pocitu lidské důstojnosti." .

"The almost unlimited potentiality of mass production of essential goods thanks to modern technology, will allow everyone to be guaranteed, at relatively low social cost, food, lodging, clothing and that minimum of comfort needed to preserve a sense of human dignity."

Architekt teorie integrace, Evropského federalismu a Evropského "sociálního státu" dostal bezprecedentní šanci své myšlenky uplatnit. Pracoval jako úředník, poradce a nakonec byl hlavním spoluautorem koncepce hlubší a hlubší integrace v líinii svého životního díla - Ventotenského manifestu.

V roce 1970 se stal Evropským komisařem pro průmysl a do konce svého života pak byl Evropským poslancem za Komunistickou stranu Italie. Předsedal výboru, který prakticky sám vytvořil, Výboru pro Institucionální záležitosti a v jeho čele vypracoval zprávu (Spinellihzo plán), která vedla v roce 1986 k přijetí "Single European Act", který facilitoval přechod od Římské smlouvy a staré koncepce ecropského Hospodářského Společenství k novému pojetí a vzniku Evropské Unie a přijetí Maastrichtské smlouvy.

Italský komunista připravující Evropský federální stát, na jehož vzniku a ideologii pracoval již od válečných let, je dnes pokládán za jednoho z "Otců Evropské unie", jeho "Ventotenský Manifest" je oficiálním dokumentem Evropské unie a před několika lety poo něm byla pojmenována hlavní a největší budova komplexu Evropského parlamentu v Bruselu.

Spinelli samozřejmě nebyl jediným a isolovaným tvůrcem koncepce socialistické Evropské federace. Komunisté a extrémní socialistická levice ze dokázali "hluboce integrovat" do Evropských orgánů a mají na politiku Unie rozhodující vliv.

Pro zajímavost se podívejme na složení dnešní Barossovy Komise.
Deset ze dvaceti sedmi Evropských komisařů byli před pádem komunismu členy komunistických stran jejich zemí.
Dva z nich byli členy KS Sovětského svazu (Estonec Siim Kallas a Lotyš Andris Piebalgs), dva byli členy Komunistické strany Československa (Čech Štefan Füle a Slovák Maroš Šefcovič), jeden byl členem Komunistické strany Jugoslavie (Slovinec Janez Potočnik), jedna komisařka byla členkou Komunistické strany Řecka (Maria Damanaki). Jeden byl členem Portugalské Maoistické strany (Předseda komise Barosso) a paní Ashtonová, komisařka pro zahraničí, byla členkou Sověty sponzorovaného "mírového hnutí"

Členem Komise je dokonce člen bývalého Nejvyššího Sovětu SSSR - Estonský komisař pro dopravu Siim Kallas.

V tomto světle se otázka často vyslovovaná například v souvislosti s vývojem na Ukrajině - Evropská Unie, nebo Putinovské Rusko? - zdá být velmi zjednošená a nepříliš dobře položená.

http://europa.eu/about-eu/eu-history/founding-fathers/index_en.htm#box_11
Ventotene Manifest anglicky:
http://www.altierospinelli.org/manifesto/en/manifesto1944en_en.html
v Českém jazyce:
http://www.revueprostor.cz/index2.php?menu=archiv&aid=1258&vid=80

I have a dream.....zvolal

I have a dream.....zvolal dnes v Evropském parlamentu náš Tlačenkový Budha.
Jenže to vykřikl rusky.....a tak jej další magor Schulz okřikl, že mu nerozumí....(sic)

Tak nějak to je, že když se

Tak nějak to je, že když se konstruuje něco zcela nového, převratného, velkého vlivu se dočkají četní teoretici a inženýři lidstva i jejich duší a pak v touze vše bezezbytku naplnit se prosadí socialistické příkaznictví, spojené s neobyčejnou byrokracií a s vládou elit. Proto je EU socialistická, ačkoliv v národní vládách hlavních států má většinou levice menšinové postavení.

Díky autorovi za připomenutí

Díky autorovi za připomenutí "Ventotenského manifestu", popravdě jsem o jeho existenci dosud netušil.

Pan Haas kromě data vzniku manifestu (1941) neuvádí podstatnou věc: Spinelli byl opravdu ve třicátých letech komunista, ale nesouhlasil se Stalinovými čistkami v druhé polovině 30let a byl - už ve vězení, ve kterém strávil od svých 20ti let celkem 16let - ze strany vyloučen. (U komunistů byl poměr k "moskevským procesům" - vrcholku ledovce "čistek" - naprosto zásadním měřítkem loajality, a jejich odmítnutí nesporně vyžadovalo kromě zdravého rozumu i osobní statečnost a ochotu stát se kvůli svému přesvědčení "černou ovcí". To znamená že Spinelli nebyl, a ani nemohl být "Stalinovým pacholkem". Takový Záviš Kalandra o tom jistě něco věděl.)

Manifest je určitě zajímavý dokument, kromě představ u budoucnosti reflektuje vývoj k počátku II WW i její příčiny, sice obsahuje "dobovou revoluční terminologii", ale možná by se s ním dalo - s ohledem na dobu vzniku - v podstatě souhlasit , jen to chce čas na důkladnější přečtení.

Český překlad s komentářem:

http://www.revueprostor.cz/pdf/spinelli_80.pdf

Spinelliové a Krieglové - i když s nimi nemusím souhlasit - jsou mi sympatičtí ;-)

Spinelli byl stejná zrůda

Spinelli byl stejná zrůda jako Stalin a další..... nějaká kritika na tom nic, ale vůbec nic nemění.

eTony je zrůda, mohu

eTony je zrůda, mohu prohlásit se stejnou lehkostí jako vy, který bez jakýchkoli znalostí vynáší radikální soudy. Inu, "pravičák" jak stehno.

Tohle bych si nedovolil říci ani o tom vašem Klausovi (Stalin je jiný případ, řeč je ovšem o Spinellim. Nicméně, ať jde o kohokoli, označení "zrůda" je silně emocionální, je to jen nálepka a kultivovanému "pravičákovi", za kterého se jistě považujete nesluší).

Ideologie je základ. Špatnou

Ideologie je základ. Špatnou může být i tehdy, pokud se provádí v rukavičkách, tedy jemnější formou. Taková je daleko účinnější, je skrytá, "plíživá". Ano, jsme na tom jako ty žáby, kterým se postupně přilévá horká voda. Socialisté v minulosti byli přínosem pro život lidí. Dneska spíše škodí...

Vidím-li socialistu Martina Schulze, předsedu EP, co se mi všechno "honí" hlavou.

Z Evropského parlamentu

Z Evropského parlamentu přišla další špatná zpráva. Předsedou byl zvolený německý sociálně demokratický poslanec, někdejší knihkupec a starosta města Würselenu, Martin Schulz. Co je na tom špatného ? Především to, že Martin Schulz patří k radikálnímu levicovému křídlu německé sociální demokracie. Pamětníci si jistě vzpomenou na jeho nehorázné chován,í když předsedové poslaneckých frakcí Evropského parlamentu navštívili prezidenta Václava Klause.
http://ivanbednar.blog.idnes.cz/c/241405/Zeleny-Bandita-a-oranzovy-Schul...
===========================
Od té doby je oba nemohu ani cítit, páchnou!

Sledujete jej chybně 1.Vy a

Sledujete jej chybně 1.Vy a nebo 2.světové mediální prostředky, které Sch. označují za silně levicového? Zřejmě správně je 1., protože se tak na veřejnosti chová, vč. toho servilního poskakování kolem 3.prezidenta ČR, zatím co toho druhého veřejně urážel. Tak se nechová vychovaný korektní nadnárodní diplomat.

Ano, Schulz je velice zlý a

Ano, Schulz je velice zlý a zákeřný člověk....

Cenný postřeh,

Cenný postřeh, zargumentovaný a doložený...

Umlcoval Buttiglioneho,

Umlcoval Buttiglioneho, umlcoval bristke zastupce v debate o euru, umlcoval mnohokrat nepohodlne nazory, je to odporny typek, znama firma.

Tak daleko nastesti jeste

Tak daleko nastesti jeste jeho paraty nesahaji, ale umlcovat znamena treba jinemu clenu unie rikat, at mlci v debate o euru, kdyz ho sami nezavedli.

Buttiglione pak jiste jinde vystupovat muze, ale holt nesmi byt komisarem, jinak zadna duvera takove komisi. Komisari totiz mohou byt bolsevici, ale ne praktikujici katolici, aspon ti, kteri se znelibi "kapovi".

Kdo chce, chape o cem byla rec, ale muzete napsat esej na tema umlceni neni kdyz.

Když to někomu kouká z očí,

Když to někomu kouká z očí, tak je to (do)ložený.

xx

xx

byl to jen další magor, který

byl to jen další magor, který si myslel, že národní státy a jejich svrchovanost jsou zlo a překážkou....!!!
Takových je více....např. i český uběženec pan Mařák t.č. zedník v Alsasku...n-tsss.

Pane Haasi, dík. Článek je

Pane Haasi, dík. Článek je skvělý! Měl by se dostat mezi širokou veřejnost. Pochybuji, že bude uveřejněn v médiích "hlavního proudu", toho korektně politického.

Ano, pane Haasi, EU stojí a

Ano, pane Haasi, EU stojí a je budována na zločinném základě socialismu, a je nabíledni, že tento revoluční a proticivilizační proces vedou militantní socialisté - komunisté.
Nám, kteří na toto poukazují a kritizují, je spíláno, nadáváno, jsme zesměšňováni, uráženi..... ale víme, že máme pravdu.

Tzv. evropská integrace není

Tzv. evropská integrace není nic jiného než likvidace Evropy, ale soudruzi mají smůlu a velkou, sype se jim to pod rukama.... ve svých vizích o světě totiž nepočítali s jedním fenoménem - svobodným člověkem, zotročit jej se jim nepovede... samotížné mechanismy destrukce socialismu pracují nezávisle na lidské mysli, tudíž spolehlivě....

Kde já jsem tohle už...a

Kde já jsem tohle už...a jó...

obscéníku, jste jeden z

obscéníku, jste jeden z nich..... agresivní hlupák...

Ano ééééééééé, vy jste

Ano ééééééééé, vy jste jemným vzdělaným gentlemanem, s Hayekem v malíčku...tedy podle toho jak sem pastujete jeho poučky...

Obšťastníku, vy jste úplně

Obšťastníku, vy jste úplně zpičusovatěl, mám-li to říct co nejslušněji. .

hej, džome, jak bylo na week,

hej, džome, jak bylo na week, i ste se slík? a jinak běžte doprdele žvanile..

___________________________________________________________________________________