Falešná proroctví zkázy
Marek Loužek

Recenze – Matt Ridley: Racionální optimista. O evoluci prosperity: Praha, Argo – Dokořán 2013. ISBN 978-80-7363-525-1 

Zatímco média po celém světě ráda vyvolávají paniku, britský publicista a popularizátor vědy Matt Ridley ve své nové knize "Racionální optimista" (česky 2013, anglické vydání 2010) tvrdí, že v 21. století se bude žít náramně. Předvídá rozvoj prosperity a technologického pokroku, ústup chudoby a nemocí, pokles porodnosti, rostoucí pocit štěstí, úpadek násilí, vzestup svobody, rozvoj poznání a zlepšování životního prostředí.

Pesimismus vs. optimismus

Police v knihkupectvích sténají pod tunami pesimismu a věštbami zkázy. Lidé se bojí vzrůstající chudoby, příchodu hladomorů, rozšiřování pouští, smrtících nákaz, válek o vodu, vyčerpání ropy, docházení nerostných surovin, klesajícího počtu spermií, ztenčující se ozónové vrstvy, kyselých dešťů, jaderné zimy, globálního oteplování a dokonce dopadu asteroidu, který bude strašlivým koncem naší spokojené epizody na Zemi.

Důvody pro pesimismus podléhají módním vlnám, sám pesimismus je ale trvalý. V 60. letech 20. století byla na vrcholu hitparády populační exploze a celosvětový hladomor, v 70. letech přišlo do módy vyčerpání zdrojů, v 80. letech kyselý déšť, v 90. letech pandemie všeho druhu a v prvním desetiletí našeho století se vlády ujalo globální oteplování, které si zatím v žebříčku strašáků udrželo první místo.

Pesimisté mají podle Ridleyho pravdu v jedné věci: kdyby svět šel dál tak, jak teď funguje, skončilo by to pro lidstvo katastrofou. Pokud by veškerá doprava závisela na ropě a ropa by došla, pak by doprava ustala. Kdyby zemědělství dál spoléhalo na zavlažování a zásobárny vody se vyčerpaly, pak to mělo za následek hlad. Důležitý je ale kondicionál kdyby. Svět nepůjde dál tak, jak funguje dnes. Právě to je smysl lidského pokroku, celé poselství kulturní evoluce, celý význam dynamické změny.

Když sledujeme dlouhodobé trendy, neměly by nám uniknout zásadní informace. Bohatší, zdravější, vyšší, chytřejší, déle žijící a svobodnější lidé – tedy velká část z nás – se nejenže těší hojnosti, ale navíc většina z toho, co potřebují, je k dispozici za stále nižší ceny. Čtyři nejzákladnější lidské potřeby – potraviny, ošacení, palivo a přístřeší – během posledních dvou staletí zřetelně zlevnily.

Prosperita spočívá v množství statků a služeb, na něž si můžeme vydělat daným množstvím práce. Ještě v polovině 19. století stále cesta dostavníkem z Paříže do Bordeaux tolik, co si vydělal úředník za měsíc. Dnes se dá pořídit za den práce a je padesátkrát rychlejší. Tříminutový telefonní hovor z New Yorku do Los Angeles přišel v roce 1910 na 90 hodin práce za průměrnou mzdu, dnes už jen tři a půl minuty.

Podíváme-li se na dějiny člověka z odstupu, vypozorujeme v nich pozoruhodný pokrok, který se rozvíjí – byť s častými zvraty a odbočkami – už 100 000 let. Nabízí se otázka, zda jde o projekt, jak tvrdí pesimista, který už dospěl ke svému konci, nebo jak tvrdí optimista, má před sebou další staletí a tisíciletí trvání. Existují silné argumenty proto, že platí druhá možnost.

Bohatství a chudoba

Chudý obyvatel rozvojového světa zvýšil v letech 1980-2000 svou spotřebu dvojnásobně ve srovnání s tempem růstu ve světě jako celku. Číňané jsou nyní desetkrát bohatší, mají o třetinu méně dětí a žijí o 28 let déle než před padesáti lety. Dnešní Američané, kteří jsou oficiálně vedeni jako "chudí", disponují z 99 % elektřinou, 95 % má televizor, 88 % telefon a 70 % klimatizaci. Velcí američtí průmyslníci 19. století nic z toho neměli.

Easterlinův paradox tvrdil, že ačkoli v rámci jedné země jsou bohatší celkově šťastnější než chudí, v bohatších zemích jako celku nejsou občané o nic šťastnější než v chudých. Tento paradox však neodpovídá skutečnosti. Ridley se odvolává na studie, které dokládají, že bohatší lidé jsou šťastnější než chudí, v bohatých zemích jsou lidé spokojenější než v chudých a u lidí, kteří bohatnou, se pocit štěstí a spokojenosti zvyšuje.

Pesimisté každé generace vždy ohlašovali nové rozhodující chvíle, body zlomu, prahy a body, od nichž není návratu. Dnes se z bušení do bubnů pesimismu stala už kakofonie. Generace, která si může užívat míru, svobody, volného času, vzdělání, lékařské péče, cestování, filmů, mobilního telefonování nebo masáží více než jakákoli předešlá, horlivě a při každé možné příležitosti naslouchá věštbám zkázy.

Knihu dopisoval Ridley v době nevídaného ekonomického pesimismu ovlivněného finanční krizí. Světový bankovní systém se ocitl na pokraj kolapsu, prskla bublina dluhů, světový obchod se propadl, klesala výroba a rostla nezaměstnanost. Nejbližší budoucnost vypadala docela pochmurně a některé vlády plánovaly další enormní nárůst veřejného dluhu, který by mohl poškodit schopnost budoucích generací pokračovat v cestě za prosperitou.

Přesto pokud se tempo inovací znásobí, ekonomická evoluce zvýší ve 21. století životní standardy do dosud nepředstavitelných výšin, což pomůže i těm nejchudším lidem světa naplňovat nejen své potřeby, ale i své touhy. Jakkoli je dnes takový optimismus zcela nemoderní, dějiny nasvědčují tomu, že je ve skutečnosti realističtější než apokalyptický pesimismus.

Směna a specializace

Směna je pro kulturní evoluci tím, čím je sex pro evoluci biologickou. Specializace vede k inovacím, neboť povzbuzuje k investování času do zhotovování nástrojů k výrobě nástrojů. To ušetřilo čas, a protože prosperitu si můžeme definovat jako ušetřený čas, poskytlo to podobné výhody jako dělba práce. Svět je bohatší, zdravější a příjemnější z velké míry díky obchodu.

Soběstačnost byla mrtvá už před deseti tisíci lety. Ani relativně jednoduchý způsob života lovců a sběračů nemůže nadlouho existovat bez dostatečně velké populace, v níž se vyměňují myšlenky, nápady, dovednosti. Úspěch lidských pospolitostí závisí klíčově a zároveň vratce na jejich počtech a kontaktech. Stěžejní roli zde hraje obchod, směna a specializace.

Dobrou zprávou je, že jde o proces, který v sobě nemá zabudován žádný nevyhnutelný konec. Čím více jsou lidé vtahováni do globální dělby práce a čím více se jich může specializovat a vzájemně mezi sebou obchodovat, tím budou bohatší. Problémy, které nás sužují – krachy ekonomik, populační exploze, změna klimatu, terorismus, chudoba, AIDS, psychické deprese či obezita – jsou vážné, ale řešitelné.

Ridley souhlasí s Adamem Smithem, že člověk je stále závislý na pomoci svých bližních, svého ovšem spíše dosáhne tehdy, dokáže-li využít ve svůj prospěch jejich sebelásky. Tržní systém není zdaleka neřestný, naopak transformuje vlastní zájem do něčeho překvapivě ctnostného. Stejně jako trhy dovedou změnit činnost mnoha individuálně iracionálních jedinců do kolektivně racionálního produktu, umějí transformovat řadu individuálně sobeckých motivů do bohulibého kolektivního výsledku.

S rozvojem kolektivního mozku nezačala mizet jen krutost a lhostejnost ke znevýhodněným. Postupně se dávala na ústup i negramotnost a nemoci. Totéž lze říci o zločinu: pravděpodobnost zavraždění od 17. století v každé evropské zemi pozvolna klesala. Vražda byla v Evropě před průmyslovou revolucí v poměru na počet obyvatel desetkrát častější než dnes.

Zázrak obchodu

Komerční povaha života je dobrá nejen pro většiny, ale i pro menšiny. Pokud se vám nebude líbit výsledek voleb, nemůžete s tím nic dělat. Jestliže se vám však nebude líbit práce vašeho kadeřníka, můžete si najít jiného. Politická rozhodnutí jsou z podstaty monopolistická, despoticky většinová a zbavují jednotlivce volby; trhy jsou naproti tomu výborné v tom, že uspokojují i potřeby menšin.

Dějiny podle Ridleyho mluví jasně: volný obchod vede k oboustranné prosperitě, kdežto protekcionismus má za následek jen bídu. Neexistuje jediný příklad země, která by otevřela své hranice obchodu a skončila kvůli tomu chudší (jinou věci je možná nucený obchod s otroky nebo drogami). Volný obchod prospívá zemím, které jej praktikují, i když jejich sousedé obchodu zavírají dveře.

Není náhoda, že k hospodářskému pokroku dochází hlavně v demokratických zemích. Pro prohlubování dělby práce je prospěšné, když mají vlády omezenou moc (ne tak malou, aby to vedlo k všeobecnému loupení a pirátství) a jsou republikánské nebo rozdrobené. Hlavní příčina spočívá v tom, že silné vlády jsou z definice silnými monopoly a monopoly vždy upadají do sebeuspokojení, stagnace a vypočítavosti.

Z vývoje posledních dvou století plyne, že svoboda a blahobyt kráčejí ruku v ruce s hospodářským růstem a obchodem. Lidé tomu nechtějí věřit, ale v roce 2100 na tom bude lidstvo citelně lépe než dnes a lépe na tom bude i životní prostředí planety. Lidstvo by si podle Ridleyho mělo osvojit racionální optimismus a s jeho pomocí usilovat o zlepšení svého osudu i okolního světa.

Role inovací

Čím více vynalézáme, tím víc prostoru se otevírá pro nové vynálezy. Čím víc víme, tím toho můžeme vědět ještě víc. Oním motorem, který pohání prosperitu v moderním světě, je stále rychlejší vznik užitečných znalostí. Představa stálého konečného stavu aplikovaná na dynamický systém, jako je ekonomika, je chybná filozofická abstrakce. Pokud lze získávat a uplatňovat nové myšlenky a znalosti, je stálý stav v ekonomice nemožný.

Rostoucí výnosy z inovací nebyly nikým naplánovány, nařízeny ani nadirigovány. Vynořily se, vyvinuly a vznikly z podhoubí specializace a směny. Zrychlená výměna nápadů a lidí umožněná technologií se stala motorem sílícího růstu bohatství, který byl tak charakteristický pro minulé století. Politici, kapitalisté a státní úředníci, to všechno je jen harampádí, které se houpe na řece přílivové vlně inovací.

V budoucnu se stanou zcela všedními technologie, které si dnes nedovedeme ani představit, a běžnou rutinou budou činnosti, o nichž ani netušíme, že je lidé potřebují. Stroje se mohou stát natolik inteligentními, aby navrhovaly samy, což může vést k takovému zrychlení tempa hospodářského růstu, k němuž došlo na počátku průmyslové revoluce – výkon světové ekonomiky rychle stoupal.

Ridley nesouhlasí s názorem, že zdrojem nových technologií byla věda. Představa, že lze nalít státní peníze do vědy, která je veřejným statkem a pak z opačného konce potrubí vypadnou nové technologie, je jednostranná. Jen málokterý z vynálezů, které umožnily průmyslovou revoluci, za něco vděčil vědecké teorii. Věda není ani tak matka jako spíše dcera technologií.

Nepřetržitě běžící stroj inovací, který pohání moderní hospodářství, nevděčí za svou existenci ani vědě (která z něj těží víc, než k němu přispívá), ani penězům (které nejsou vždy limitujícím faktorem), ani patentům (které často překážejí), ani vládám (které v inovacích vůbec nevynikají). Není to totiž proces směřující shora dolů. Je to spíše směna myšlenek a nápadů, která stojí u zrodu inovací.

Je omšelým trikem předpovídat budoucnost s předpokladem nulové změny technologií a dospět k úsudku, že bude děsivá. Pokud by vynálezy a objevy ustaly, budoucnost by byla vskutku děsivá. Naprosto nejriskantnější a v pravém smyslu neudržitelné by pro lidský druh bylo, kdyby si uzavřel kohoutek inovací. Nevynalézat a nepřijímat nové myšlenky může být samo o sobě velmi nebezpečné a nemorální.

Ačkoli se po celé lidské dějiny životní standardy střídavě zvyšovaly a klesaly a populace rostly a hroutily se, ve znalostech vykazovalo lidstvo neomylný pokrok. Úžasné na znalostech je, že jsou opravdu neomezené. Neexistuje ani teoretická možnost, že by se zásobárna myšlenek, nápadů, objevů a vynálezů vyčerpala. Dokonce ani populační růst není brzdou hospodářského rozvoje. Čím více lidí na Zemi, tím více problémů, ale také více hlav, které problémy řeší. Ridleyho knihu bychom měli pozorně číst.

Velmi srovnane.

Velmi srovnane.

Stále mi vrtá hlavou, že

Stále mi vrtá hlavou, že mohou existovat státy (cca polovina ze 200), které nemají tuto funkci zřízenou. Že by práva občanů zajišťovaly demokraticky zvolené a nebo odvozené jmenováním jiné instituce?

To je pravda, ale na druhou

To je pravda, ale na druhou stranu by novináři neměli vyžadovat odpovědi na otázky, které danému člověku nepřísluší. Kdyby Křeček nebyl místoombudsman, nikdo by po něm ani nevzdechl. Otázku dostal kvůli své funkci, ale na věc, která s tou funkcí nesouvisí. Dokážu pochopit, že nechtěl být k médiím nevstřícný, ale udělal chybu.

V podstate, takze neni :-)

V podstate, takze neni :-)

Jeji urad je smesny, aby se

Jeji urad je smesny, aby se nepokakala.

Není jeho nadřízená.

Není jeho nadřízená.

myslím, že obě funkce jsou

myslím, že obě funkce jsou natolik bezvýznamné, že nemá cenu se tím vůbec zabývat.
Stejně tak to zřejmě cítili poslanci a chtěli to spláchnout ze "stolu".
Takže ať si obě figury plácají do médií, co jim slina přinese.....

Jo, hezky to napsala. Ten

Jo, hezky to napsala. Ten začátek - mezi Šabatovou a Křečkem, to si člověk nevybere.

Lepší prý je ježek, protože

Lepší prý je ježek, protože je užitečnější.

holka je dobrá, to už je

holka je dobrá, to už je tuším třetí blog, který osvěží....
Já již čekám, až se pořádně rozjedou stránky Echo24 s příspěvky Lenky Zlámalové. Něco mi našeptává, že to bude mazec......??!!

Ma jich mnohem vic, a je

Ma jich mnohem vic, a je skvela.

tak mě napadá, že by pan Matt

tak mě napadá, že by pan Matt Ridley měl občas přijít pohovořit do naší sněmovny!!!
A hlavně v tomto čase a pro tuto vládu by to bylo prospěšné.....

PS. ....taktéž u Jílkové by jej národ asi viděl a slyšel velmi rád!!

Aniž jsem si přečetl

Aniž jsem si přečetl předchozí komentáře - a už vůbec ne ten /eventuální/ Kajanův, musím zvolat:

A kde máte, pane dvojí PhD, CsC, prof, PuDr Loužku Spontánní řád?!

(cit: "většina z toho, co /lidi/ potřebují, je k dispozici za stále nižší ceny" - ano, v globále máme všechno, říkával Lubomír Štrougal ... ale to neznal hadimršku ČNB a EU)

ale je to tam....jen je

ale je to tam....jen je popsán trochu jinak, než od Bedřicha...n-tsss.

To se nebude zdejším

To se nebude zdejším remcalům, skeptikům a panikářům líbit. Paradoxem např. je názor největšího zdejšího pesimisty z podvodní říše, který za vrchol pesimismu považuje minulou vlády PN a za příklad označuje návrh Bezděkovy objektivní nestranické komise ( ve dvou sestavách) s vytvořením dobrovolného(!) 2.pilíře. Na tom nemění nic, že původní návrh, podporovaný TOP požadoval tento pilíř jako povinný.

Brekeke není pravičák, milá

Brekeke není pravičák, milá Verčo, milá Verčo.

Vážená Verčo, všimněte si

Vážená Verčo,

všimněte si laskavě, že ti, kteří neustále prorokují zkázu Evropské Unie a EURa se horlivě snaží dostat do Evropského parlamentu být placeni v EURech,

S pozdravem

Ono to v EP ani jinak

Ono to v EP ani jinak nejde.... a ta zkáza této EU a eura není proroctví, ale proces.....

Korupce, tunelovani, bida kam

Korupce, tunelovani, bida kam pohlednes, zbidaceni duchodci a pacienti (poplatek 30kc), zbidaceni ctenari (zvyseni jedne dane), zbidaceni divaci (male dotace na zivou kulturu), zbidaceni skolaci (pastelky) a kojenci (plinky), zbidaceni vsichni (komousi, socdemaci a odborari na namestich).

Vy jste drza jak opica, nebo si nevidite do pusy a na vase sou-levicacke demonstranty a ufrflance.

Mimochodem, chodi mi dost nevyzadanych politickych mailu, bez vyjimky jsou to levicacke pamflety nevalne urovne, pravicacky narek jsem nedostal ani jednou.

Mohu stoprocentně potvrdit.

Mohu stoprocentně potvrdit. Už někdo viděl pravicovou demonstraci, stávku, atd.?

Já jsem jednu dokonce

Já jsem jednu dokonce organizoval. Demonstrace proti monopolu Telecomu. Požadovali jsme, aby byl monopol zrušen. Aspoň s tím pocitem jsme do toho tenkrát šli - (organizátoři brněnské demonstrace na Šilingráku). Že to mělo nakonec trochu jiné vyznění, to mám Neffovi, Lukačovičovi a Zandlovi dodnes za zlé a cítím se trochu zneužitý.

Ta se stará jen o plné

Ta se stará jen o plné ledničky, o dostatek piva, a tam remcají a remcají. Ještě jsem neviděl pravicového remcala na poměry. Jen v oblasti futurologické z hlediska možného ohrožení. A tam je spousta nebezpečí, která by nastala, kdyby se o nich nediskutovalo a nečinily protiopatření.

Tyto scénáře opravdu nekreslí

Tyto scénáře opravdu nekreslí levice, ta je totiž příčinou.... nebýt socialistů a jejich výmyslů, tyto problémy by neexistovaly a nemusel by je nikdo řešit.

A za zavorka u Fistejna je

A za zavorka u Fistejna je velmi velmi manipulativni, kdybyste sem dala misto ni link na cely jeho clanek nebo rozhovor, kde o tom mluvi, videla byste o cem je rec a o cem ne. Fistejn naopka kritizoval negativosticky proud informaci a komentaru medii, i v situaci, kdy k tomu neni duvod.

Jestli chcete nejakeho opravdoveho verozvesta katastrof, precetete si soudruha socdemackeho lidra kandidatky Kellera.
Pripadne soudruzku Vladimirku D., neustale jakoby varujici, ale spis nedockave vzyvajici obrovske hrozici nepokoje zbidaceneho a na kmotry nastvaneho lidu.

Milá Verčo, milá Verčo(to

Milá Verčo, milá Verčo(to není narážka na Lojzu a jeho kozy) jste zcela vedle. Kritika občanů na přistěhovalectví má znak pravice? Důchody, zdravotnictví bude čím dál problematičtější a bagatelizovat tento problém je jen otázkou nezájmu o prognózu, přitom negativa nezmizí když si zavřeme oči. Jde o levičáckou neodpovědnost a primitovnost. Vše se dá řešit, ale je třeba se připravit. To je strašení leda ve Vaší hlavě. Evoluce má svoje mantinely, za které nelze jít, pokud nemá mít zápornou hodnotu.

Cože ? Tak ´evropský sociální

Cože ? Tak ´evropský sociální model je příčinou klidného poválečného vývoje´...... no to je zase perla.....
A to, co pravice kritizuje není strašení, ale fakta, vypovídající o světě který nám nutíte vy, socialisté. vaše modely vývoje selhávají ve všech parametrech, hlavně - ekonomika, spravedlnost, svoboda nebo mravnost, zodpovědnost, rodina. Jste jak morová rána....

Jaký pesimismus? Demografický

Jaký pesimismus? Demografický vývoj vs. důchody - to je především realistické vidění světa. Pokud se něco nečekaně zázračně nezmění, bude populace stárnout a problémy porostou. Oproti tomu socialistický optimismus - musíme zvýšit porodnost - je spíš naivita a bláhovost. Krátkodobé řešení na úkor daleko obtížnější situace v neznámém budoucnu.

Je to imho primárně o zodpovědnosti za budoucnost. Nenavrhovat krátkodobá řešení, o nichž víme, že v budoucnu přinesou jiné a možná horší problémy, ale snažit se objevit princip, který by mohl fungovat nafurt.

To bylo vypíchnutí jednoho tématu.

Teď ke zbytku:
Těžko být pro pravičáka optimistickým v EU, podobně jako nemohl být optimistický v komunismu. Realisticky hodnotící člověk je zděšen - dnešní situaci vnímají optimisticky jen lidé, kteří nejsou schopni reflektovat realitu a naivně věří, že nám to soudruzi z Brusele řídí ke všeobecnému prospěchu.

Hm, ja si vase tvrzeni zadal

Hm, ja si vase tvrzeni zadal do Googlu a Fistejnovy vyroku o roku 1914 nasel za par vterin, takze vam s dovolenim moc neverim, kdyz jinak tady ochotne vyhledavate linky na buhvijaky prd z druheho konce sveta. Spis jste chtela vzbudit dojem, ze Fistejn si mysli ze 2014=1914 a udelat z nej trubku.

Porodnost ani menici se pocty deti z tech ci onech narodu napriklad ve skolnich tridach v ruznych mestech zapadni Evropy , to jsou fakta, a zadne katastroficke scenare. O tom co si budou myslet nenarozeni rec nebyla.

Podobne byla uvadena fakta (a ne straseni) o postupnych "uspesich" homosexualistu v ruznych zemich.

Pletete pojmy a dojmy. Pojmem

Pletete pojmy a dojmy. Pojmem optimista označujete člověka, který si lehne na dálnici a doufá, že ho nic nezajede. To není optimista, to je blbec. Opatrný člověk na dálnici vůbec neleze - jeho přesvědčení, že by to nemusel přežít, není pesimismus, ale realismus.

S tím převálcováním dělohami muslimských žen se jedná o realismus. Váš "protipříklad" ohledně snahy o integraci je úplně o něčem jiném. Nic nezmění na tom, že v Evropě budou za sto let geneticky možná úplně jiné národy.

Ohledně důchodů - trend vypadá hrozivě. Zodpovědní lidé myslí na budoucnost bez ohledu na to, že se během padesáti let může něco podstatného změnit. V létě taky řežeme dřevo na zimu, třebaže existuje možnost, že v zimě nebude mrznout a nebudeme muset topit. Užívat přítomnost a nestarat se o možné následky v budoucnosti - to je taková cikánská mentalita.

To je těžký, když je to všude

To je těžký, když je to všude samý vogon ;-)

Vyzovabavate, abyste

Vyzovabavate, abyste Fistejnovi nasadila psi hlavu, zatimco vase opravdove zoufalce Kellery ignorujete.

Ze nas islamisti "porazi delohama" neni z ust populisticke pravice, ale znamy vyrok prave toho islamisty.
Navci uz ted je to dolozene v mnoha oblastech napriklad na tech cislech ze skolnich trid. Opet ignorujete a rikate tomu optimismus. Ja tomu rikam pstrosismus.

Zbytek viz reakce na Ivose, nebyt vas levicacky, tak na nejakeho bartose a spol nenarazim za cely rok.
Kdyz ja kritizuji nasi levici, nemusim chodit nekam do sklepu a podzemi, staci vzit ty relevantni z parlamentu, vlady, nebo volebni lidry parlamentnich levicovych stran.
Je pro pravici povzbuzujici, ze vy s Ivosem se hrabat nekde v podzemi musite, kdyz chchete neco nejakemu "pravicakovi" prisit.

Srovnáním roku 1913 s rokem o

Srovnáním roku 1913 s rokem o 100 let pozdějším proslul především dnešní kandidát pí Merkelové a Německa na šéfa evropské komise Jean Claude Juncker. ( v interview pro Spiegel v minulém roce):
"démoni nebyli vyhoštěni, pouze spí".
"Nahání mi hrůzu, když si uvědomím, jak podobná je situace v Evropě v roce 2013 ve srovnání s před 100 lety".

Lze to snadno na webu nalézt, obvykle hned pod jeho slavnějším výrokem: "Je-li situace vážná, musíte lhát".

Junker jen papouskuje, coz je

Junker jen papouskuje, coz je charakteristicke pro pitomce jeho formatu. Na nic vlastniho se nezmohou. Tato debata o paralelach s roky PRED WW I se vede uz delsi dobu, no a v Davosu 2013, o kterem nase media moc nepsala (Klaus se toho kdysi zucastnil jako prezident, byl tehdy pozvan, jinak -- setkani bankeru a politiku sveta), se toto tema probiralo snad nejcasteji. Treba viz reakce Roubini z davosu --

http://www.cnbc.com/id/101357494

Nebo tady, kdyz japonsky premirer primo zautocil na Cinu timto srovnanim --

Japan’s Leader Compares Strain With China to Germany and Britain in 1914

http://www.nytimes.com/2014/01/24/world/asia/japans-leader-compares-stra...

Na Bartosovych strankach

Na Bartosovych strankach :-)

0,00%
Mate k tomu neco ?

Podvodní, resp. podvodnická

Podvodní, resp. podvodnická demagogie se zdánlivě malou úpravou slov, s vytržením z kontextu a hned je tu jiný význam prohlášení. Nevím, co tohoto zeleného mužíka neustále pudí k neustálému trefování se do představitelů pravice, ale nejblíže pravdě bude motiv provokace a podle averze mj. ke zdejšími vtipnému "svodkaři" Paulczynskému, kterého už několikrát navrhoval na červenou kartu, také nenávisti k sympatizantům pravice. A tento pokrytecký tatrman dříve opakovaně zdůrazňoval, že je volič ODS.

Normanlni clovek ? Spis

Normanlni clovek ? Spis normalni demagog a lhar.

Jejky, dokonce i v televizi,

Jejky, dokonce i v televizi, no tak to jo :-))))))
A hned po nem se probiral Cibulka s kyvadylkem a Ornela s kozama, ne ? :-)

VK zadnych 7% nema a ti co je maji zase s ABB nemaji nic spolecneho.

Jinak super, na net pise kazdy kdo ma do pr... diru, ale podle vas je asi povinnosti se ke vsemu s kym a cim clovek nebo strana nesouhlasi hned vyjadrovat, kdo se odmitave nevyjadril, tak jakoby souhlasil. Tyyy jo, na to by neprisel snad ani s. prokurator v KLDR, to si nechte patentovat.

Zkuste koukat na vic nez titulky (casto odporujici textu samotnemu), tohle bude ocividne ten pripad, skoda slov.

(P.S.: Ja jsem treba s Klausem i Paulczynskym mnohokrat v konkretnich vecech nesouhlasil, i kdyz teda nevim, proc je srovnavate, ale urcite nectu o kazdem medialnim prdu, ktery treba ten druhy popisuje, to je absurdni, stejne jako vase argumenty)

Jo jo, zase prijdte sem hodit

Jo jo, zase prijdte sem hodit nejaky nesmysl nebo lez a pak utecte.

Jeden ujetej magor pravici

Jeden ujetej magor pravici nedela, a vy to vite.

Navic pletete pate pres devate, straseni budoucnosti s popisem uz ted realne existujicich jevu.

Petr P. Hájek i Lukáš Petřík

Petr P. Hájek i Lukáš Petřík jsou sice "ujetí magoři", ale dost vlivní, českou tzv pravici "dělají".

Jinak by je ikona této "pravice" Klaus nebrala do svého Institutu ani s nimi nedělala rozhovory.

Nebláznětě, pravice = Hájek

Nebláznětě, pravice = Hájek Petřík? Nádherný příklad demagogie.

Spolu s Kajanem, Klausem,

Spolu s Kajanem, Klausem, Jaklem, Bobošíkovou, A.B. Bartošem a pár dalšími jsou to "pravičáci" jak sviňa.

To už tak holt je. Něco se vám na tom nelíbí, pane Gardnesi?

Paušalizace na dvou jménech

Paušalizace na dvou jménech se mi opravdu nelíbí. Kdyby se mi chtělo pokračovat, vyzval bych Vás k určení jakékoliv doktríny, filozofie s pozitivní charakteristikou a já bych Vám našel dvě záporné postavy, jejichž vyjmenováním bych dehonestoval celý směr. Divím se sám sobě, že Vám to vysvětluji. K tomu ještě můžete vzít do úvahy, že o charakteristiku osobnosti se nejvíce zasluhují média, která se postavám z gangu Krátké kalhoty nevěnují, pokud není obsahem chvála a v nálepkách se vždy vyřádí na sympatizantech pravotočivého vidění světa.

Jaká dvě jména? Je jich víc

Jaká dvě jména? Je jich víc (uvedl jsem i jiná, jeijchž nositelů si cením stejně, aby bylo jasno). Hájek s Petříkem mezi takové rozhodně patří, ale je to jedno, jestli tahle dvě, nebo Bobošíkovou s Klausem, či Jakla s Bartošem. Možná, že H & P jsou (kdovíjestli, Bartoš je možná ještě "lepší") o něco ujetější, ale jinak - Šavel i Pavel totéž jest.

Podívejte se na nějaké "Hovory na pravici", tam ty vejlupky máte pohromadě.

Když slyším "pravice", vidím tuhle partičku, asi mají nejlepší marketink.

Jinak jste mě velmi překvapil, že pány Hájka a Petříka považujete za záporné postavy, mnozí zde - kteří vášnivě studují P.P.Hájkovo dílo - s Vámi rozhodně nebudou souhlasit

...a nebo svidrate... Ja

...a nebo svidrate...

Ja nejakeho petrika s bartsosem treb nevidim vubec, obcas mi je tady nekdo pripomene, jako treba vy nebo levicacka Verka :-), ale sam je nevyhledavam a ani tam ,co ja coby pravicak chodim, nevidam.

Mimochodem, kolik % parlamentni pravice ti vasi "predstavitele" pravice zabiraji ? Odpovim si sam: 0,00 %.
Toz tak, dalsich slov netreba...

Například Bobošíková měla

Například Bobošíková měla skoro 5 procent v r. 2010, Klaus s ODS jednou přes 30, a dvakrát přes 20.

Teď mají všichni dohromady opravdu nulanulaprd, ale toho hluku a čoudu ;-)

Zacal jste Hajkem a Petrikem

Zacal jste Hajkem a Petrikem a postupne vas seznam zpetne rozsirujete a doplnujete, az jste tam dal i byvaleho Klause, cimz jste se razem dostal na tech 20-30%, samozrejme v davne minolosti, o ktere nebyla rec, rec byla o dnesku.
Zbytek jsou neparlamentni a castecne ujeti pisalci.

Jak rikam, ta parlamentni 0,00% myslim mluvi za vse, o jak vyznamne predstavitele dnesni pravice jde. Nula je nula, i kdybyste se s vercou snazili sebevic.

A ted treba co k tematu rika ODS a Fiala, kdyz uz jste probrali jakehosi Bartose az do morku kosti :-)

Nedelaji. Ceskou pravici

Nedelaji. Ceskou pravici delaji pravicove strany, ne nejake protiprdy, a dnes uz davno ani zadny IVK.

Mimochodem, delat s nekym rozhovor neni dukaz stejnosti. To by pravo nesmelo delat rozhovor s pravicaky a opacne.

To víte, že to jsou

To víte, že to jsou spřízněné, přinejmenším "duše":

http://euportal.parlamentnilisty.cz/ShowContent.aspx?id=2

Jen tak s někým by se pantáta nezahazoval. S "Právem" to bude podobné, i když asi ne tak vyhraněné.

A IVK bývá považován za "sinktenk", myšlenkový rezervoár tzv. "české pravice", nezlehčujte jej.

co to plácáte...

co to plácáte...

___________________________________________________________________________________