Hororový příběh od zlínského soudu IX.
Zdeněk Jemelík

 

Po přestávce, vynucené onemocněním pí. obžalované Jarmily Novotné, pokračovalo dne 29.ledna 2018 u zlínské pobočky Krajského soudu v Brně, před senátem předsedy Radomíra Koudely, dokazování v trestní věci proti manželům Novotným & spol., obžalovaným kvůli únosu a vydírání poškozeného Pavla Buráně. Bledost paní obžalované svědčilo o tom, že návrat k soudu uspěchala. Řídíc se zásadou, že svoboda je správně pochopená nutnost, vyšla zřejmě vstříc zájmu předsedy senátu o rychlé ukončení řízení.

 

Z obecného hlediska snaha předsedy senátu dovést hlavní líčení k rozsudku bez zbytečných průtahů je sympatická a bohužel nikoli běžná. Neměla by ale obžalovaným přinášet utrpení a neměla by jít na úkor úplnosti dokazování.

 

Náplní dne bylo přehrávání vybraných hlasových a obrazových záznamů. Mezi odposlechy

telefonních rozhovorů zaujaly záznamy komunikace mezi pošk. Pavlem Buráněm  a původním vyšetřovatelem Liborem Zapletalem, naznačující možnost jejich blízkého vztahu.

 

Zajímavější byly odposlechy spontánních telefonických rozhovorů členů rodiny obžalovaných, reagujícících na návštěvu Pavla Buráně v jejich domě v kritický den 7. října

2014 a na některé události z vyšetřování. Jejich účastníci samozřejmě o odposlouchávání

nevěděli, proto se bavili  zcela bezstarostně. Ani slůvko nenaznačuje, že by věděli o údajném

násilí, spáchaném na panu poškozeném, ač by o něm vědět museli, pokud k němu skutečně

došlo.

 

Poněkud trapně působily nahrávky z pitky pana obžalovaného Jaroslava Novotného s Pavlem Buráněm po podpisu smluv, které bez vědomí společníků pořídila dcera paní obžalované Novotné. Nicméně jsou dokladem o události, která se mi zdá až neuvěřitelná: o nestřídmém zapíjení podpisu smluv, vynuceném na Pavlu Buráňovi hrozbou zastřelením, zdvojeném injekcí neznámé tekutiny do krku. Pavel Buráň se nikdy nezmínil, že by pozvání

k pitce přijal pod nátlakem nebo ze strachu z dalšího násilí.

 

Na tomto  místě se rozčílil zmocněnec pana poškozeného. Upozornil, že Jaroslav Novotný na

nahrávce tvrdí, že nechce nic navíc proti majetku Pavla Buráně, ale ve skutečnosti dnes již hodnota pohledávky obžalovaného dosáhla částky 774 milionů Kč. Poznamenávám, že to je obrovská suma, která jistě motivuje pana poškozeného, aby se bránil všemi dostupnými prostředky.

 

Pan soudce v souladu s jedenáctým přikázáním „mne neoblafneš“  přijal s nedůvěrou nahrávku rozhovoru pana obžalovaného s údajným vyjednávačem  Pavla Buráně o snížení pohledávky. Pořídil ji bez vědomí a souhlasu účastníků svědek J.K., zmiňovaný  již dříve. Podle jeho vysvětlení měl vyjednávač navrhnout panu obžalovanému, aby jeho mandantovi

prominul část dluhu a měl tvrdit, že odměnou za vyhovění by bylo zastavení trestního stíhání. 

Jednající údajně seděli u stolu sami. Nahrávka zaujala předsedu senátu natolik, že si ji opakovaně přehrál přes sluchátka a při jejím  poslechu  uslyšel další hlas. Mimo to si všiml, že nabídka na zastavení trestního stíhání na ní výslovně nezazněla. To ovšem její hodnotu pro obhajobu snižuje. Předložení nabídky zastavení trestního stíhání by totiž  bylo možno hodnotit jako pokus o podvod, neboť poškozený nemá zákonný  nástroj k zastavení trestního

stíhání. Nahrávka poputuje k policejním specialistům k přezkoumání, zda není  zmanipulovaná.

 

Mezi soudcem a obhajobou zajiskřilo při předvedení  utajeně pořízené videonahrávky  rozhovoru výše zmíněného svědka J.K. s pošk. Pavlem Buráněm. Svědek na ní vyslovil domněnku, že vyvolání vyšetřování proti manželům Novotným jej stálo hodně peněz. Poškozený mu to vyvrací s tím, že dal policistům „pouze tři melouny“, což upřesňuje, že to bylo k Vánocům a každý meloun měl jinou barvu. Pak dodává, že policistům pouze  nosil „balíčky klobásek“ a motivoval je ke spolupráci příslibem dobrého zaměstnání po odchodu  ze služby u PČR. Obhajoba vykládá obsah videozáznamu tak, že pan poškozený korumpoval

policisty, kteří prováděli vyšetřování k jeho trestnímu oznámení. Pan předseda naproti tomu

namítá, že z nahrávky nikterak nevyplývá, že klobásky dostávali právě policisté, vyšetřující tento případ – jako kdyby obdarovávání jakýchkoli jiných policistů bylo v souladu s etikou a právem. Nemohu si odpustit poznámku, že žádný z účastníků sporu si nevšiml drobného slůvka „tým“ (spisovně „těm“): Pavel Buráň uvádí, že klobásky nosil „tým  policistům“. Protože před tím mluvil výslovně o vyšetřovateli Liboru Zapletalovi a vyšetřování proti manželům Novotným, slůvko „tým“ nasvědčuje tomu, že klobásky dostávali také  policisté, kteří se podíleli na prověřování Buráňova trestního oznámení.

 

V každém případě soudím, že obdarovávání policistů klobáskami a jejich motivování příslibem dobrého zaměstnání se vymyká z představy o standardním vztahu účastníka trestního řízení k policistům. Je proto v rozporu s výpovědí pana obžalovaného před tímto soudem, v které na přímou otázku předsedy senátu prohlásil, že  nemá nestandardní vztahy k policistům. V této věci údajně probíhá pod dozorem Okresního státního zastupitelství ve Zlíně prověřování podezření, že Pavel Buráň poskytl soudu nepravdivou výpověď. Nevšiml jsem si, že by se obhajoba důrazně dožadovala, aby si soud vyžádal zprávu OSZ o stavu vyšetřování.

 

K oběma výše uvedeným důkazům dodávám laický závěr, že sice poškozují důvěryhodnost  pana poškozeného, ale současně i svědka J.K.  

 

V závěru jednání pan předseda oznámil, že počítá s možností, že při pokračování hlavního líčení dne 23.února 2018 může dojít k ukončení dokazování a vyzval strany, aby si připravily

závěrečné řeči v písemné podobě. Předjímám, že v této souvislosti může dojít k nedohodě mezi předsedou senátu a obhajobou, pokud by měl být soudem zmařen výslech svědka-znalce z oboru zdravotnictví, kterého soud původně přijal, ale z organizačních důvodů zastavil jeho příjezd dne 22.ledna 2018. Z judikatury Ústavního soudu vyplývá povinnost obecného soudu v případě zásadního nesouhlasu mezi znaleckými posudky obstarat revizní posudek. Domnívám se, že nestranný soudce by měl vyhovět obhajobě, pokud by trvala na výslechu jeho autora.

 

V každém případě tento bizarní proces spěje k blízkému závěru, jenž bude zkouškou účinnosti zásady in dubio pro reo, které prvostupňoví soudci podle mé omezené zkušenosti

dbají jen zřídka.

Nejotřesnější žurnalistika se

Nejotřesnější žurnalistika se u nás vžila ve sportu, kde převládla praxe oslavující bezduchý nacionalismus, občas přemrštěné velebení, ale stalo se i to, že je komentováno i 36. místo našeho borce a zapomene se uvést jméno vítěze z jakési ciziny. Kdyby tak komentovaly světové agentury, byli by úspěšní čeští sportovci ve světě neznámí. Takový český brankář v kanadské NHL, nepodal solidní výkon, ale při prohře o 5 branek se podílel na vítězství krytím 30 střel soupeře. Když vinou výpadku v tréninku neuspěla Sáblíková, byla komentátorem pochválena, že se na to nevymlouvá, ale on se na to sáhodlouze vymlouval. Což by objektivně nevadilo, kdyby ale stejně polehčující okolnosti uváděl i i jiných mimočeských sportovců, jako třeba nemoc Dahlmeierové atd. Prostě komentování české účasti v mezinárodním sportu je neobjektivní, a nespasí to na druhé straně přemrštěná až nevkusná adorace několika cizích sportovních star.

Troubo, vy jste si nevšiml,

Troubo, vy jste si nevšiml, co vyvádějí ostatní ? Národního státu se nikdo nikdy dobrovolně nevzdá... Dzp.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Národní státy.

Vývoj lidského světa je tažen objevem obchodu a neosobní civilizací, tedy zejména vyšší a vyšší individualizací a subjektivizací jednotlivců právě z účinků z obchodu a interakcí bezpočtu jiných spontánních sil, zejména pak neustále se rozšiřujícího od civilizovaných více k civilizovaným méně spontánního řádu lidské interakce a lidského světa. A ne lidským rozumem. Ten je vývoje produktem, ne autorem. Naopak je plně omezen právě onou interakcí a jejími vývojovými následky.

Co vyplývá z této danosti ? Právě to, že civilizovaní lidé svojí samostatnou činností a různými neřízenými a evolučními aktivitami vyprodukovali národy a jejich národní státy. Samozřejmě, že se jim v jisté době zdálo, že spojením těchto entit a různých jiných skupin nabydou jejich státy na síle a také nabyly. A protože si to mysleli i jiní, a byla to pravda vznikly samovolně obří říše a slepence, které vládly dávnému lidskému světu.

Civilizace je však nezastavitelná a skupiny uvnitř těchto velkostátů se začaly emancipovat z různých důvodů, převládaly však ekonomické a "soudrženecké". To spolu s nájezdy necivilizovaných skupin, všemožnými dějinnými podmínkami a mocenskými vazbami a zvraty a zájmy vládců vedlo ke světu, jaký známe posledních nemnoho století.

Jenže do toho přišla socialistická revoluce a přesvědčení o tom, že lidský svět lze zorganizovat. A nastala další etapa blbnutí lidstva. SSSR, Hitlerovo Německo, Jugoslávie, Čína, Indie,ČSSR a další a další státy a velkostáty prostě zhltly malé národy a jejich státy v domění, že je to navždy.

Avšak civilizaci obchodem nelze zastavit. No a tak ona trhá a dělí dál. Dělí, dělí a bude dělit tak dlouho, až se spontánní síly, které jsou v této věci přítomny, vyváží. Další a další desítky a stovky národních států na světě čeká vznik. A mezi nimi bude platit celosvětová negativní, tedy zákazová, smlouva domluveného nepovoleného jednání a tak bude lidský svět v budoucnu vypadat.

Bude stát na stejném principu, jako jednotlivci. Ty řídí jediné právo pravé, zákazové právo soukromé. A nic jiného. Tak to nesobní vývoj nezměnitelně zařídil, neboť i v lidském světě platí tytéž principy, které platí v celém vesmíru. A ty jsou nezměnitelné.

Mimochodem, jen za posledních zhruba 30 let vznikly nových národních států desítky, včetně České republiky a Slovenska. Z důvodů. které jsem popsal... Dzp.

Ehm, tak ňák, zase to cinklo

Ehm, tak ňák, zase to cinklo a co soused? Mlčí...ladí až to nevynde...

jo, bylo to fajn a Krčmářovi

jo, bylo to fajn a Krčmářovi to přeji. Akorát ten pomatenec Schlessinger .....pořadatelé si stěžovali, že ho nemohli dostat z trestného kola. Jezdil prý pořád dokola a křičel : mně se tady líbí, já už odsud nechci ......kucky.

Blbe psychologu, ty děláš,

Blbe psychologu, ty děláš, jakoby to těšilo jen tebe a jakoby nás to mělo štvát. Ty jsi ale ujetý nevzdělatelný blb, tedy psycholog... Dzp.

Semjone Tschurakoviči

Semjone Tschurakoviči Janyško, to není vzkaz pro tebe, utři si nudli ať ti nevybouchne a drž klapajznu, než tě přes ní šmajznu, říkal infanterista z 91 pluku Josef Švejk...

Blbý psychologu, zajdi si k

Blbý psychologu, zajdi si k psychiatrovi. Ale jen pro uklidňující prášky. Na to oni mají podle zákona právo. Mohou je psát. Vy ne, vy jste úplně hloupí a k ničemu.

Ale psychiatři bez znalosti kompozitivní teorie jsou na vaší úrovni. A nezná ji nikdo... Dzp.

na výmluvy českých sportovců

na výmluvy českých sportovců po neúspěchu už jsme tak nějak zvyklí ......foukalo to zprava, foukalo to zleva, tahal mě sval, točila se mně hlava, apod.
Vše ale korunoval trenér Sáblíkové Novák : ...soupeřka nebyla ideální, Martina potřebuje někoho rychlejšího ....(sic).
PS ....a co takhle hadrového zajíce, jako při závodě chrtů, trenére ??? ......n-tssss

Rychlobruslařky byly nasazeny

Rychlobruslařky byly nasazeny do dvojic podle dosažených výsledků v předchozích nominačních závodech. Ať se trenér nevymlouvá. Nepostaral se o její zdravotní stav, špatně ji trénoval a nakonec bídně koučoval. Sáblíková by měla změnit trenéra, třeba tenistkám to prospívá.
Ale, nezatracujme ji, má šanci v nejdelším závodě na 5 000 metrů. To je její parádní trať.

Rudočerní kverulanti, vy jste

Rudočerní kverulanti, vy jste ale pitomci. To bych chtěl vědět, kolik jste toho v životě nasportovali a vůbec dosáhli vy.

Nic. Proto jste tu inkognito, anonymní sráči... Dzp.

To je radosti na Starém

To je radosti na Starém bělidle, že byla zraněná, problémy v přípravě a předchozí famózní úspěchy nic? Nic, že jo, čecháček...

když přepnu kdykoliv na

když přepnu kdykoliv na kterýkoliv program telku, vždycky tam okamžitě naskočí reklama - neomylně taková, která by mě i zaujala ... jak to Oni vědí? ... myslíte si, že tuná po nás nejdou?

zakázkové krejčovství Zn.

zakázkové krejčovství Zn. Policie ČR .....že nejde v ČR objednat trestní stíhání ???
Kauzy Nečas, DP Praha, Mostecká uhelná, Vitásková, Parkanová a mnohé další dokazují pravý opak .....pche.

PS ...jediný rozdíl je pouze ten, že Policie vám neřekne termín dodání .....n-tssss

Také věřím, že lze. Ale u

Také věřím, že lze.

Ale u Babiše se jedná o nonsens. U něho to je obráceně. On si objednával, podle mne, nestíhání... Dzp.

No kadle!! To ti někdo

No kadle!! To ti někdo poradil....nebo, že by léta komunikace se mnou přece jenom...

Jsi hloupý a irelevantně

Jsi hloupý a irelevantně vzdělaný. Takže to možné není.

Kompozitivní teorie mi umožňuje i tohle. Poznat, který z miliard lidí, je z hlediska platné zorientovanosti v pořádku. A - skoro nikdo.

Ty už vůbec ne, jsi mimo v samotném základu. Ostatně jako ostaní, zejména rudočerní marxáni a neomarxáni. To nevadí, že nevíte, že jimi jste. Jste jimi.. Dzp.

Dyž už si blbé kadle, umíš

Dyž už si blbé kadle, umíš aspoň zpívat?

___________________________________________________________________________________