Hospodaření ČT na Radě
Hana Lipovská

Od zítřka budou jednání Rady České televize opět každých čtrnáct dní, prakticky celý podzim bude navíc naplněný otázkami hospodářskými.
I proto jsem se minulý týden zúčastnila části jednání Dozorčí komise, orgánu, který Rada zřizuje, jmenuje, a - jak minule připomněl radní Kratochvíl - v případě potřeby také odvolává. Údajně jsem byla (minimálně po dlouhé době) první radní, který na jednání přišel...


I.
S členy Dozorčí komise jsme především řešili, jaké mají pravomoci, co je jejich úkolem a co po nich mohu já jako člen Rady ČT ze zákona chtít. Oproti oblíbené představě Dozorčí komise není forenzní tým, který by odhaloval finanční machinace. Je to orgán, který má za úkol kontrolovat přesnost a správnost čísel, se kterými máme v Radě dále pracovat.
Povinností Rady je totiž podle zákona o České televizi „kontrolovat účelné a hospodárné využívání finančních zdrojů a majetku České televize podle schváleného rozpočtu“.
Z Kodexu ČT (čl. 25), který je pro ČT závazným, potom vyplývá, že ČT má povinnost hospodařit s péčí řádného hospodáře, což v praxi znamená:
-      musí si počínat hospodárně,
-      šetrně využívat zdrojů a chovat se ohleduplně k životnímu prostředí,
-      pracovníci České televize jsou povinni jednat ekonomicky výhodně pro Českou televizi,
-      každý pracovník musí znát cenu materiálu, služeb a dalších hodnot, kterých ve své práci přímo užívá, a musí být motivován zacházet s nimi šetrně.
-      přiměřenost nákladů se posuzuje ve vztahu ke kvalitě, které má být prostřednictvím pořadů České televize dosahováno, a současně k finančním možnostem České televize.
Po srpnovém jednáni Rady jsem předsedovi Rady ČR panu Kühnovi zaslala námět pro práci Dozorčí komise, především pak bod "Srovnání primárního a průběžného rozpočtu", což zahrnuje
- detailní náklady na úrovni faktur po vzoru např. DK 51/11/2017:
"Předložené materiály obsahují scénář pořadu, rozpočet pořadu, úplný natáčecí plán, smlouvy o dílo s autory pořadu, seznam interních a externích objednávek, kopie daňových dokladů při nákupu za hotové, honorářové vyúčtování, došlé faktury, dohodu o výrobě a další doklady o technickém a právním zajištění výroby pořadu."
...a to pro pořady
- Fokus Václava Moravce ze dne 23. 6. 2020 "Bez jídla"
- Fokus Václava Moravce ze dne 31. 3. 2020 "Nebát se"
- Fokus Václava Moravce ze dne 15. 10. 2019 "Kolaps civilizace"
- Reportéři ČT "Historie na přání" ze dne 27. 1. 2020.
Zítra bychom se tedy mohli dozvědět, zda a jak v této práci Dozorčí komise pokročila.


II.
Projednávat se bude také materiál o činnosti ČT v mezinárodních institucích a projektech v roce 2019. Česká televize se hrdě hlásí k tomu, že generální ředitel Petr Dvořák byl už potřetí zvolen do vedení Evropské vysílací unie (EBU).
Vzhledem k tomu, že zprávu vypracoval Útvar mezinárodních vztahů, který má pod vedením A. Beranové mimo jiné na starosti „koordinaci a přehledy zahraničních služebních cest zaměstnanců ČT“, budu se ptát, kolik nás stojí členství České televize v mezinárodních organizací a jaké jsou náklady na zahraniční služební cesty zaměstnanců České televize.
Podle webových stránek Evropské vysílací unie se kupříkladu vedení, jehož je generální ředitel členem, schází zhruba sedmkrát ročně, za členství v EBU platí Česká televize ročně zhruba 10-11 milionů korun. Lze tedy předpokládat, že letos, díky koronakrizi, náklady ČT v oblasti mezinárodních vztahů poklesly.


III.
Třetím, aktuálním, bodem se zásadním dopadem na hospodaření České televize, jsou výlohy spojené se soudními řízeními, zejména pak aktuální nepravomocný rozsudek, podle kterého by Česká televize měla bývalé šéfce Energetického regulačního úřadu (ERÚ) Aleně Vitáskové půl milionu korun jako náhradu za nemajetkovou újmu.
Podle mluvčí údajně „chyba vznikla na straně České pošty, která nedoručila soudu zásilku obsahující vyjádření České televize k žalobě,“ je tedy namístě zkoumat, jak funguje logistika České televize a jaké náklady jsou s jejím selháváním dále spojeny.

___________________________________________________________________________________