Jak dál s ODS?
Marek Benda

Pravý břeh

Pozn. Předložený materiál považuji za pouhou úvahu k diskusi. Pro snazší orientaci v poměrně rozsáhlém textu se jej pokusím strukturovat do jednotlivých kapitol, aniž bych tím chtěl naznačit, že jde o vyčerpávající analýzu, projekt či odbornou práci.

 
1. Východiska
 
Nepochybně jsme utržili velmi krutou porážku. Můžeme dnes jen spekulovat, nakolik se na ní podepsaly naše vlastní chyby, bezprecedentní zásah policie a státních zástupců spojený s pádem Nečasovy vlády či dramatické odchody některých našich dávných či nedávných představitelů v čele s Václavem Klausem. Asi budeme každý mít podle míry svých zkušeností s kritikou od voličů i podle vlastního naturelu odlišný názor na jejich význam. Ale sporem o interpretaci volební prohry se nikam neposuneme.
 
1.1 Výhody
 
Na úvod chci shrnout výhody, které ODS stále ještě má. Chápu, že v tomto čase zpytování svědomí to může být i ve vnitrostranické diskusi poměrně nepopulární. Přesto nemohu dál rozvíjet své kritické úvahy, aniž bych definoval i silné stránky našeho současného postavení. Nehodlám vyjmenovat všechny, jen ty klíčové, které se přímo dotýkají mého dalšího přemýšlení. V následující analýze budu vycházet z toho, že:
 
 • ODS je demokratickou stranou s více než 20 tisíci členy. Máme hluboce zakořeněnou demokratickou strukturu, která, ač možná místy poraněna velrybáři a tajnými dohodami, vždy v celé naší historii byla schopna překvapit jak novináře, tak i účastníky oněch dohod. Nejsme stranou na jedno použití, nejsme marketingovým projektem. Osobně znám minimálně mnoho set našich členů – a zdaleka nejen pražských a nejen funkcionářů – a tento můj nemalý statistický vzorek mě přesvědčuje o tom, že členská základna nemizí, nerezignuje a že je naopak připravena převzít iniciativu i v časech zlých; 
 
 • ODS je stranou spojovanou nejen s vládou Petra Nečase, ale i s vládami předchozími, především s ekonomickou transformací 90. let. Obojí nás mohlo v těchto volbách poškodit, přesto jsem si jist, že voličů spokojených s budováním naší demokracie a tržní ekonomiky je stále dost. Pokud jde o naši poslední vládu, věřím, že faktických úspěchů bylo o tolik více než programových, mediálních či osobních chyb, že se v průběhu několika let její pověst u přemýšlivých voličů napraví; 
 
 • ODS je stranou, která již dvacet let má ve vínku základní teze (zastupitelská demokracie, svoboda, právo na soukromí a majetek), které jako samozřejmé ani příliš nedeklarovala, ale které jsou přesto dnes dramaticky zpochybňovány. Čím více se stanou předmětem sporu, tím lépe pro nás – budeme opět nositeli programu, který už není samozřejmý; 
 
 • ODS je stranou, která se poprvé prezentovala pod heslem Nový vítr do starých struktur. Pochopitelně je toto heslo po dvaceti letech zneužitelné i proti nám, nicméně étos odmítání ať již jasných bolševiků typu pohlavárů KSČM či agentů StB (do jisté míry proti našemu otci-zakladateli), nebo jejich skrytých výhonků typu diktátorských ekologistů či NGO-istů (ve shodě s otcem-zakladatelem) je nám vlastní.
 
 
1.2 Problémy
 
Navzdory zmíněným výhodám dominovaly v těchto volbách očividně naše problémy. Osobně jsem zaregistroval tři hlavní výhrady, které jsem slyšel přímo od voličů během kampaně. Neřadím je podle důležitosti, ale podle toho, jak se s nimi můžeme vyrovnávat.
 
 • Trest za vaše chyby a hříchy. 
 • Neexistence jasného lídra, chybějící jednotný tah na branku. 
 • Není proč vás volit, už nezastupujete žádnou voličskou skupinu, zabýváte se jen sami sebou.
 
 
I povolební průzkumy ukazují, že nejsilnější motivací, proč nás volit, bylo „volil jsem je vždycky“. To je pěkné, ale dává nám to necelých 8 %, což je pro stranu s naší ambicí velmi málo.
 
 
2. Odpovědi na problémy
 
Nabízí se otázka, co s tím. Soustředíme-li se pouze na tři výše zmíněné výhrady, lze odpovědět následovně:
 
2.1 Hříchy a chyby
 
Hříchy a chyby jsou dnes už proaktivně neřešitelné, musíme počkat, jestli nám voliči časem odpustí. Porážek zákulisních hráčů i omluv za minulé chyby už bylo tolik, že jsou dnes už kontraproduktivní. Nemůžeme přestat v očistě ODS tam, kde je to zapotřebí, ale musíme zapomenout na to, že proklamovaná očista může být tématem. Věřme, že čas léčí rány a že se k nám po čase na trestné lavici náš volič zase vrátí (navíc lze předpokládat, že voliči brzy uvidí, že ani ony nové a čisté strany nejsou složeny z andělů). Zde je tedy receptem pouze důsledná budoucí důvěryhodnost a trpělivost.
 
2.2 Vedení strany, její vystupování navenek
 
Systémové řešení problému s čitelným a věrohodným vedením ODS budeme řešit změnou stanov ohledně výkonné rady. Žádná změna však není samospasitelná a neobejde se bez toho nejzákladnějšího: mnohem větší loajality všech reprezentantů, ale i členů ODS. Ať již nás v budoucích měsících a letech povede kdokoli, musíme se naučit, že respektujeme svého šerifa, neboť s ním rosteme i padáme. Typickou ukázkou byla loňská zima, kdy po sérii pochybovačných článků našich místopředsedů spadly naše preference až na 8 %, aby v okamžiku, kdy tyto články ustaly, vystoupaly zpět na 13 % (a pak – možná i proto – přišel Ištván). Musíme se znovu vrátit k zásadě, že špinavé prádlo se pere doma. Hádejme se, diskutujme, hlasujme. Ale když je odhlasováno, tak si jeden každý dejme bobříka mlčení a prosazujme většinou přijatý postup. Není možné si pořád nahánět osobní popularitu na úkor ostatních: já jsem ten lepší, programově poctivější, čestnější, čistší než zbytek. Výsledkem je vždy pokles celku. Není náhodou, že ve volbách teď uspěly strany jednoho vůdce a rozhádané strany v nich fatálně tratily. Voliči na vnitřní hádky nejsou zvědaví, zajímá je výkon, ne spor. Bez toho, abychom toto všichni přijali za své a začali se tím řídit (ale také trestat ty, kteří tak nečiní!), nemáme šanci.
 
2.3 Nemáme žádnou cílovou skupinu
 
Tento problém je samozřejmě nejsložitější, protože vyžaduje jak naše rozhodnutí kudy dál, tak slušný intelektuální výkon. Je nutné se zaměřit na aktualizaci našeho volebního programu, stejně jako na taktické i strategické plánování, a to vše s ohledem na naše ideové směřování a na naše voliče. Pro nejbližší chvíle – pracovně řekněme krátkodobý plán, jenž může posvětit kongres – se musíme pokorně soustředit na stabilizaci našeho volebního potenciálu tak, aby propříště neexistovala možnost našeho volebního propadu pod pětiprocentní hranici. Nezní to dobře, ale kdo nyní bude vykřikovat o návratu k dvaceti či pětatřiceti procentům, lže si do kapsy.
 
Musíme se na naše kroky přestat dívat starou „nováckou“ optikou „Co tomu řekne bába Dymáková“. Budeme minimálně několik let v opozici, proto je třeba dočasně zapomenout na naše (dříve obdivuhodné) postoje typu „Co si počne poslední babička“, „Jak sladit populistický názor ODA (lidovců, Zelených, Věcí veřejných) s naším programem“ atd. Nic takového nás dlouho trápit nebude, pojďme tedy jasně definovat své voliče a pro ně cizelovat program!
 
3. Návrh plánu
 
Tuto část své úvahy si také dovolím rozčlenit na tři části:
 
 • kam se strategicky ubírat; 
 • jak neopakovat personální chyby; 
 • s jakým programem.
 
 
3.1 Strategická rozvaha
 
Musíme se konečně přestat zabývat sami sebou. Boj o očistu ODS byl úspěšný a nepochybně důležitý, ale dnes už ho musíme opustit, přinejmenším jako téma. Ti, kdož jsou s námi jen pro osobní prospěch, brzy odpadnou zcela přirozeně, protože už nemáme podíl na moci, a tudíž ani na zdrojích. Není od věci s těmi zbylými místními kmotříčky definitivně zatočit, ale už je to záležitost nemoderní a neprodejná. Je-li to třeba, dodělejme to, ale nesmí to být naše téma.
 
Především bychom si měli otevřeně přiznat, jaké je naše současné postavení v politickém spektru. Byli jsme obráni až na kost z obou stran, zprava i ze středu. Zároveň se ale pořád domnívám, že napravo od nás není žádná relevantní politická síla. Machovi Svobodní sice hodně posílili, ale ještě nejsou zásadně vidět. Ve středu je naopak maximálně přeplněno. Brousí tam TOPka, ANO i lidovci. Soustřeďme se proto teď na stabilizaci našeho pravého boku a pak se případně vydejme znovu do centra, až začnou odpadávat voliči těchto stran, opět jako obvykle zklamaní jejich výkonem.
 
Zabezpečení našeho pravého boku předpokládá v první řadě znovuobsazení ideových pozic, které na nás dobyli Svobodní, a znovuzískání jejich voličů. Zde se nabízí cesta „mírová“, tedy nějaká forma programové nebo později možná i personální kooperace, nebo naopak cesta konfrontační, tedy programově je s použitím výhody naší účasti ve Sněmovně opět marginalizovat. Obojí je možné a záleží jen na příštím vedení, jakou cestu zvolí.
 
Stejně tak musíme vědět, že nám v tuto chvíli zůstalo jen naprosto konzervativní (ne nutně ideově, možná lépe řečeno tradiční) voličstvo, které nás má spojené s celou érou úspěchů předchozích dekád, které v žádném případě nesmíme zklamat nějakými programovými excesy. Přinejmenším ve střednědobém horizontu se musíme jednoznačně vymezit jako menšinová strana, zapomenout na „rozkračování“ do středu a soustředit se na 15–20 % liberálně-konzervativních jasně nesocialistických voličů. Nyní není možné ani vhodné pokoušet se zalíbit čtenářům Respektu. Ta chvíle třeba jednou přijde, ale nepokoušejme se rozkračovat, dokud jsme jednou nohou v hrobě a druhou na šlupce od banánu.
 
3.2 Personálie
 
Není předmětem mého textu, kdo bude, nebo nebude zvolen do čela ODS. Jsem dalek toho, abych v programovém dokumentu kopal za Petra či Pavla. Shrnu zde však výše řečené a přidám jednu praktickou radu.
 
Skončila doba vyrovnávání se s „kmotry“. Ne že by nebyli různí zákulisní hráči, ne že by nás nepoškodili, ale to hlavní, co nás poškodilo, byla příliš otevřená a zveličovaná řeč o nich. Tak či onak je toto téma již dílem neaktuální – s řadou divných hráčů jsme si poradili –, dílem nemódní a nezajímavé. Pojďme ho vrátit tam, kam patří, tedy především do čistě vnitrostranických mechanismů. Kdo je místně podezřelý či nepopulární, asi už nepatří na jakoukoli kandidátku. Držme to tak, už z toho nedělejme klíčové politické téma!
 
Zároveň bych na základě analýzy těchto voleb doporučil, abychom už neopakovali onu chybu s tzv. starostenským populismem: Tyto volby ukázaly více než zřetelně, že komunálně úspěšní politici zklamali! Ponechme stranou naše renegáty z hnutí Hlavu vzhůru, jež jen v Praze masivně prodávaly tváře starostů velkých městských částí a dalších komunálních politiků a dopadli, jak dopadli. Ani naši (ale ani jiných stran) rádoby oblíbení starostenští kandidáti žádnou díru do světa neudělali. Buď jsou oblíbení jen místně, nebo je naopak voliči mají rádi tolik, že je nehodlají z radnice pustit. Až na výjimky, jako je pan Hanzlík v Radotíně nebo pan Adamec na Hradecku, nepřinesli ani dramaticky větší zisky ve svých obcích, ani dostatek preferenčních hlasů pro sebe samé. Tento malinký pokus o populismus, o nějž jsme se pokusili, skončil alespoň u našich kmenových voličů fiaskem. Naši zbylí voliči cítí – a možná jsme i pár váhajících sehnali –, že na celostátní úroveň mají kandidovat politici s celostátním přesahem. Zapomeňme na populistické experimenty.
 
Naopak úkolem do budoucích let bude vytvořit našim komunálním politikům takovou celostátní pozici ODS, aby těm úspěšným nebyla přítěží, ale spíše pomocí nejen v jejich každodenním výkonu funkce, ale i v obhajobě mandátu či v kroku o stupeň výš. Je jasné, že klíčovou hodnotou je pro nás dnes členská základna, reprezentovaná nyní zejména úspěšnými komunálními politiky. Umělá gesta „Jsi úspěšný starosta, pojď nám pomoci sehnat hlasy do Parlamentu“ však očividně nefungují. Překračují totiž mnoho článků stranické práce, na něž se musíme opět orientovat.
 
3.3 Program
 
Jako programové východisko doporučuji čtyři Poděbradské artikuly, které byly rozumným a přitom jednoduchým sdělením. Zjevně nás rychlost a tlak, pod nímž byly sepsány, vedly k úsporným formulacím, které přetrvaly i nepřízeň času. Pokud si je dnes přečteme a vypustíme-li konkrétní opatření, mimochodem povětšinou naplněná, tak můžeme plynule navázat. Nemá cenu před kongresem, který má určit další směřování, vypočítávat jednotlivé agendy, kterými budou artikuly naplňovány. To bude úkolem až nového vedení, resortních mluvčích a našich parlamentních klubů. Nyní si stačí stanovit, kde stojíme a jaké principy hájíme.
 
Pro úplnost připomínám Artikuly:
 
 • soukromí je nedotknutelné; 
 • levný stát; 
 • nezadlužená budoucnost; 
 • solidarita zodpovědných.
 
 
K jasnému východisku Poděbradských artikulů však navrhuji přidat ještě další tři artikuly. Pro nás uvnitř možná vypadají samozřejmě a ODS je vždy hájila, ale v dnešním prostoru a čase je asi musíme (na rozdíl od roku 1998) i přes jejich samozřejmost vzít jako součást naší identity a našeho odlišení od zbytku politického spektra.
 
První bych pracovně nazval „Národní zájmy v globálním světě“. (Bylo k tomu již vytvořeno mnoho rozumných materiálů pro různé volby, takže lze jen čerpat a aktualizovat.) Skutečnost, že jsme národním státem a máme také své zájmy, se stává nesamozřejmou. Žijeme pod obrovským tlakem globalizovaného světa, ať už se jedná o Evropskou unii, OSN, konkurenci rychle se rozvíjejících států či ruské expanzivní choutky v podobě ekonomické dominance. Ve všech těchto oblastech musíme zdůrazňovat, že naši předci a prapředci vydupali Českou republiku jako samostatný subjekt a že za to mnohdy zaplatili velmi vysokou cenu. Už vůči nim jsme povinováni ji udržet jako suverénní útvar a nedopustit její nové porobení jakoukoliv cestou. Všechny úvahy o tom, že si vládnout neumíme a že pro nás je lepší, aby nám vládl někdo zvenčí, jsou arogantním podceňováním schopností našich občanů, jakkoliv o nich po volbách možná někteří pochybujeme.
 
Druhý, respektive šestý článek nazývám „Zastupitelská demokracie založená na soutěži politických stran“. Zase pro každého ódéesáka samozřejmost, kterou by asi nikoho nenapadlo zmiňovat, kdyby nedošlo k událostem posledních voleb. Je pro nás klíčové pokusit se obhájit model zastupitelské demokracie s jasným mandátem na určitou dobu, ze kterého jsou po uplynutí této doby skládány účty. Pro demokracii jako takovou, jejímiž jsme jedni z posledních obhájců, je nutné bránit se všem nápadům na přímou demokracii či odvolatelnost politiků, pokud se zrovna znelíbí. Pokud by se Česká republika vydala touto cestou, pak už nikdy nepřijmeme žádné dlouhodobější či nepopulární opatření. To je cesta do naprosté stagnace, kdy se každá politická reprezentace bude snažit jen zalíbit hlavnímu proudu. A s ohledem na fakt, nakolik je mainstream ovlivňován sdělovacími prostředky a k jakým vlastnickým změnám v médiích v posledních letech dochází, pak jde opravdu o oligarchizaci systému, která nemá obdoby.
 
Stejně tak musíme obhájit systém politických stran jako zprostředkujícího mechanismu mezi společností a jejími představiteli.
 
Každý z nás víme, jak jsou politické strany složitým a zranitelným mechanismem. Současně ovšem víme, že nic lepšího dosud ve světě nebylo vymyšleno. Politické strany jsou jedinou cestou, jak zprostředkovat spojení mezi jednotlivými úrovněmi volených veřejných orgánů na bázi společně sdílených zásad. Současně jsou jedinou možností, jak hájit dlouhodobé programy a představy, neboť ony představují nejen personální, ale i programovou trvalost. Snažme se je i po zkušenosti ODS s jejími zákulisními hráči posilovat, ale nevzdávejme boj o jejich smysl pro správu věcí veřejných.
 
Nadto se ještě sluší dodat nesamozřejmou věc, že je konkurenčně velmi nefér, pokud mají politické strany velmi regulované podnikání i přijímání darů a proti nim ve stejné soutěži čím dál častěji vystupují oligarchové, kteří mohou libovolně využívat zdroje z jiných oblastí podnikání.
 
Posledním artikulem, který sice Poděbrady obsahují, ale ne s důrazem, který bych mu chtěl v nové situaci dát, je „Politika jako služba“. Opět možná něco, co působí už skoro jako klišé, ale možná jsme se právě tomuto základnímu předpokladu politiky z hlediska voličstva nejvíce zpronevěřili. Příliš často jsme budili pocit, že politika je jen kolbištěm různých více či méně privátních zájmů, nikoli primárně a především správy věcí veřejných pro blaho země a jejích občanů. Musíme do politiky vrátit důraz na program a hodnoty, které považujeme za správné a ve výsledku přínosné pro všechny. Jen tak máme šanci uspět proti oligarchům, kteří se mnohdy ani netají tím, že si přicházejí ošetřit své partikulární potřeby. Neznamená to, že budeme prosazovat politiku jako neplacenou zájmovou činnost, kterou si mohou dovolit jen bohatí nebo ti, které platí nějaký zákulisní hráč. Konečným zájmem a cílem skutečné politiky by vždy měla být opravdu dobrá správa věcí veřejných a my k ní takto vždy znovu přistupujme.
 
Je-li řeč o politice jako o službě, je pro pravicový program třeba zmínit i tzv. princip subsidiarity, který se prolíná s mnoha našimi artikuly. Opět je tak vágní a samozřejmý, že ho vlastně ignorujeme. Osobně ten termín nemám rád, nicméně na něj nesmíme zapomenout. Jde o zlaté pravidlo, aby se politici – a zejména úředníci – nesnažili uzurpovat od nižších složek více moci, než jim přísluší. To, co mohou jednotlivci či společenství provést z vlastní iniciativy a vlastním přičiněním, se nemá přenášet na stát. Každý státní zásah má přinášet pomoc jednotlivým složkám společnosti, nikdy je však nemá ničit a pohlcovat. Na základě této zásady všechny společnosti vyššího řádu musí zaujímat vůči nižším společnostem postoj služby, tedy ochrany, podpory a rozvíjení. Iniciativa, svoboda a odpovědnost menších společenských útvarů (jednotlivce, rodiny, skupiny, spolku…) nesmí být potlačována. Každá osoba, rodina a zprostředkující složka společnosti má něco originálního, co může nabídnout celé společnosti. Zkušenost dokládá, že popření subsidiarity nebo její omezování ve jménu demokratizace nebo rovnosti všech členů společnosti omezuje, a někdy dokonce popírá ducha svobody a iniciativy.
 
Apriorní nedůvěra k nižším článkům společnosti (rodiny, škola, nemocnice, radnice) naopak graduje stále výše, až nakonec – všude se najdou chybující lidé – někteří skeptici nevěří ani vlastnímu státu a přemýšlejí o přesunutí pravomocí někam do nadoblačných výšin, třeba směrem k EU či OSN. Toto uvažování nesmíme připustit.
 
Na závěr bych se pokusil znovu shrnout zásady, které bych viděl jako klíč k obnově ODS a jejího vlivu v české a moravské společnosti. Protože mi jich nakonec vyšlo 7, stejně jako je klíčů či klíčníků od korunovačních klenotů, a protože už Poděbradské artikuly se definovaly jako jedny klíče pro mnoho dveří, navrhuji název Sedm univerzálních klíčů ODS:
 
1. nedotknutelné soukromí;
2. levný stát;
3. nezadlužená budoucnost;
4. solidarita zodpovědných;
5. národní zájmy v globálním světě;
6. zastupitelská demokracie založená na soutěži politických stran;
7. politika jako služba občanům.

Jak uz jsem napsal par hodin

Jak uz jsem napsal par hodin po tom zasahu soudruha Istvana, slo o policejni prasarnu, ktera probehla v primem prenosu pred nasima ocima, i celym svetem. Nic nemohlo poskodit nase jmeno, republiku, a pochopitelne -- jmeno ODS vic, nez tento trapny cirkus hodny politickych prevratu v bananovych republikach. DODNES nedoslo k tomu, ze by se byvaly i dnesni prezidenti konkretne vyjadrili k teto situaci, nebo ze by vysvetlili, PROC nesplnili svoji funkci a selhali u kormidla. Vypada to tedy tak, ze s temi odposlechy i s vysetrovanim predsedy vlady a jeho okoli byli seznameni a odklepli to. Nemcova, jako predseda PS, to udajne nevedela, a nemam duvod ji neverit...

Na zaklade teto uvahy jsem tehdy tedy napsal, ze ODS MUSI reagovat, a co MUSI udelat, jinak dojde k FUBAR situaci ;-) Fucked Up Beyond All Repairs. Takze misto techto podivnych bodu nahore, Sedmero ci co, jsem tehdy navrhoval toto --

1) ODS bude zadat okamzite propusteni svych clenu a vsech zatcenych z vazby.
2) ODS bude zadat vysvetleni, proc bez obvineni byly zabaveny temto lidem soukrome penize a majetek.
3) ODS pozada oba prezidenty ke konkretnimu vyjadreni, jestli dali jak k odposlechum kancelare predsedy vlady, tak i k tomuto policejnimu zasahu a vniku do prostor vlady souhlas.
4) ODS poda stiznost k USTAVNIMU soudu s tim, ze jde o pokus zmenit vysledky regulernich voleb.
5) ODS odmitne jakekoliv jednani o predcasnych volbach, dokud se tato situace nevyresi s konecnou platnosti.
6) ODS navrhne, aby PS a Ustavni soud prezkoumaly soucasne zakony a postupy. Zakonodarci musi mit jasno CO je z hlediska zakonu korupce v politice, a co neni, protoze toto musi byt v zakonech a v postupech, kterymi se musi policie ridit. Policie nemuze primo, ani se souhlasem soudu, odposlouchavat a vysetrovat vladu, nebo primo nejvyssiho predstavitele exekutivni moci ve state, bez vedomi a souhlasu politicke sekce (prezident, poslanecka snemovna). Bez teto koordinace, jde o politicky prevrat na objednavku.

Kupodivu, vedeni ODS zcela selhalo a NIC z tohoto neprovedlo, a zrejme nekteri ve vedeni se domnivali, ze po odchodu Necasovo "kliky" ted ONI ziskaji sanci ve vedeni? Omyl.... Doslo naopak k tomu FUBAR. Kdyz ODS nebylo schopne stat za vlastnimi lidmi, principy a presvedcenim, pak nevim co chtelo dosahnout v tech volbach. Byla to pro ODS jatka, protoze volic neni blbec. A zcela pravem.

Dnes si muze toto ODS psat treba to Sedmero. My uz jsme tu meli od ODS kdysi Desatero. A take je poluparni Svata Trojice, Trio, popripade Kvartet, i Zlaty Tucet by se dal dat dohromady. I padesat klicu a hesel date dohromady, kdyz budete chtit. K cemu je to dobre? Treba, Levny Stat, to je co? Dodavatel levneho zbozi a sluzeb? :-))) Diskont? Kdyz uz, kde je Pravni Stat treba?

Volic uz nepotrebuje podobne hlouposti, protoze toto vsechno ud davno slysel mnohokrat. To hlavni a zasadni se odehralo tehdy, pri tom zatykani. Tam ODS selhalo v praxi. NIKOHO z ODS nenapadlo neco "rozjet", nejak zasahnout, neco zmenit. tedy, zmenit vyvoj situace, a tim take zmenit verejne mineni. A tudiz -- vzniklo tu podezreni, ze jde o skutecne provineni, ktere ODS akceptovalo.

Volic potrebuje konkretni program a konkretni navrhy na reseni situace. Bod za bodem. A musi mu byt jasna strategie ODS. Volic to pak zvazi a sam pozna, jestli v tom programu je zahrnuta "svoboda" a "levny stat" a "politika jako sluzba" a "nezadluzena budoucnost" a co ja vim co jeste.

"Vypada to tedy tak, ze s

"Vypada to tedy tak, ze s temi odposlechy i s vysetrovanim predsedy vlady a jeho okoli byli seznameni a odklepli to."
=============================
Viki, překvapujete mě. Zejména v otázkách financí jste perfektní. Předkládat něco k uvěření na základě "vypadá to tedy tak"?

"Volič potřebuje konkrétní program..." Nejprve delegáti kongresu ODS musí zvolit vedení strany. Program asi nebude středobodem jednání, bude trvat pár měsíců, než se něco bude rýsovat. Na co je potřeba zapracovat, jsou volby do EP. To nesnese odkladu! Programu musejí předcházet ideové konference atp.

Je správné, že prof. Fiala si nechává kandidátský projev pod pokličkou. Kdyby jeho teze byly známy už nyní, efekt překvapení by byl nulový.

No, to bude tim, Zeolite, ze

No, to bude tim, Zeolite, ze -- kdyby o tom odposlouchavani nejvyssiho predstavitele exekutivni moci ve state a zasahu v jeho uradu (kde je take plno tajnych dokumentu) prezidenti skutecne nevedeli, bylo by to jejich mlceni a vyckavani vysledku vysetrovani jeste horsi. Chapete vubec podstatu problemu? Ja tedy predpokladam, ze tak spatne na tom snad jeste nejsme. Vysvetlete mi, jak muze nejaka slozka policie, treba i tajna, specialni, bojujici proti korupci NEKDE, treba odposlouchavat sama o sobe ustavni soud, kancelar prezidenta republiky, predsedy vlady, a pak jeste zatknout a drzet ve vazbe predstavitele VOJENSKE rozvedky a kontrarozvedky. -- cele TYDNY? A prezidenti mlci? :-))) KDE jste nekdy neco podobneho slysel, ze by se bezpecnostni sluzby a obrana navzajem zatykaly a vysetrovaly? Na zaklade nejakeho podezreni, udani, ci pod vlivem nejakeho zachvatu cinorode a kreativni prace? :-)))

Mimochodem, protoze slo o

Mimochodem, protoze slo o spionaz, Snowden by nepodlehal statnim civilnim vysetrovatelum, polici a soudum, ale -- Federalum a Federalnimu soudu, coz se stava pouze ve vyjimecnych pripadech, jako je spionaz vuci USA, rasove zlociny, vyjimecne situace ve vztahu ke konstituci, a podobne. Zadny policajt by nemel pristup k tomuto vysetrovani, k dokumentum a svedectvim pri vysetrovani. Pouze Federalni urady a Federalni soud.

Snowden nebyl politik s

Snowden nebyl politik s mandatem, ve vysoke, klicove funkci, ani dustojnik americke armady, ani zamestnanec NSA a CIA, protoze od roku 2009 byl zamestnan civilni firmou DELL a pak Booz Allen Hamilton, civilni firmy s kontrakty pro NSA a CIA. Na druhe strane, ve spojeni treba s Wikileaks byl zatcen dustojnik Americke armady Bradley Manning, a byl zatcen a vysetrovan armadou, a odsouzen vojenskym tribunalem, mimo civilni sektor. jak toto souvisi s nasi situaci?

Jiste, Rusove maji ve Vielce

Jiste, Rusove maji ve Vielce v Belorusku "Kosmicke vojsko", jak to nazyvaji, the Space Troops, uz od roku 1986, a v plnem provozu digitalne od roku 2003 -- vcetne vsech radio a satelitnich odposlechu v dosahu az 4800 km, to znamena ze nejde jen o celou Evropu, ale i vychodni pobrezi Kanady a USA. Obsluhuje to 600 lidi, velitelem je plukovnik Борис Брачковский. Mohu vam dat dalsi jejich stanice a umisteni. :-)

Též si od počátku myslím, že

Též si od počátku myslím, že ta pasivita všech činovníků ODS na jinde nepředstavitelný postup řadové policie a státního zástupce vůči představitelům státní moci byla hlavní příčinou zvýšené ztráty voličských hlasů. K čemu potom zde jsou instituce jako BIS, NBÚ, když rozhodující slovo mají policejní plukovníci, co odposlouchávají i generály rozvědky, premiéra, Úřad vlády a připustí jejich zveřejnění s celou světovou ostudou. Nebo odpovědnost mají jen někteří?

Úpřímná snaha M.Bendy o

Úpřímná snaha M.Bendy o navrácení voličských sympatií ODS. Jen si myslím, že jde o určitý rozbor , jak situaci vidí rel.dobře politicky orientovaní občané, kterých asi není ani většina. Ta se rozhoduje na nahodilých informacích, převážně pochycených v médiích či v hospodách, na ulici ap.. Proto si myslím, že je třeba přestat ignorovat známé prostředky propagandy k veřejnosti se všemi formami, jak už dávno pochopili jiní, dokonce vědecky jej zpracovávající socialisté v Lidovém domě. Z toho pohledu by bylo vhodné:
- vytvořit analytické oddělení se zaměřením na rozbor stávající situace i s návody řešení, které dovést až na místní sdružení
- vytvořit tlak na média na prezentaci politiků ODS v pořadech, zvětšit aktivitu příspěvků v novinách a tiskovinách
- operativně okamžitě reagovat na všechny mediální útoky na politiky i stranu,( jako odstrašující příklad lze uvést hru na mrtvého brouka v celé škále Ištvángate), neustálým organizováním tiskovek, tiskových zpráv, s vysvětlováním domnělých kauz, atd atd
- více propagovat dosažené výsledky, což byl velký nedostatek v době vládnutí.

Mimo to v personální politice získávat nové tváře z řad známých i méně známých osobností typu prof. Fialy, Míla atd.

At ODS dlouho vydrzi Marecek

At ODS dlouho vydrzi Marecek Benda a jim navrhovana pstrosi politika! Hlavne se nesnazit interpretovat volebni propadak - co kdyby se ukazalo, ze o nejake kmotry ani o reci o kmotrech volicum nejde a vubec nikdy neslo? A Bendova ODS bude pekne dusledna, papalasi si nekde za vetrem neco odhlasuji a o tom uz pak vubec nikdo, a zejmena ne clenove, nebude smet ani mluvit. ////

Ze pry lokalni politici a starostove propadli? Aha, odsud to vypadalo, ze propadla cela ODS, a oni to byli ti lokalni ... Takze ted jim Benda pekne da zaracha a kandidovat budou jenom ti celostatni (predpokladam, ze hlavne ti celostatni ze zlinskeho kraje). ////

Zbyva jeste pochvalit 7 Bendovych klicu.
1. nedotknutelné soukromí - az na majetek, ten se vsechen zdani a znarodni.
2. levný stát - to by mohl prosazovat pan Cisty-Podelany, co rozdaval ty statisicove premie.
3. nezadlužená budoucnost - tak jak to predvedla vlada Kalouskovy koalice.
4. solidarita zodpovědných - tim je mineno julinkovne?
5. národní zájmy v globálním světě - vzhuru do brusele Merkelove.
6. zastupitelská demokracie založená na soutěži politických stran - tady si Marecek trochu nabehnul, kdyz tvrdi, ze nic lepsiho neexistuje. Svycari by s nim asi nesouhlasili. To proflaknute tvrzeni, ktere vsichni pravoverni demokrati papouskuji jako otcenas, rika, ze pry "nic lepsiho nez demokracie neexistuje", ale ze by zrovna ta zastupitelska byla nejlepsi?
7. politika jako služba občanům - ale musi se nejdriv rici KTERYM občanům. Jinak z toho zase vyjde jenom sluzba Kalouskovi. ////

Stále jsem ještě nedočetl

Stále jsem ještě nedočetl Fialovu Politiku jaká nemá být. Všichni členové a sympatizanti ODS by si měli tuto knihu povinně přečíst. Už se nemohu dočkat Fialova bezchybného kandidátského projevu.

Vy jste takovy odezdikezdi

Vy jste takovy odezdikezdi nadsenec, hop sem, hop tam, ale vzdy hned nadseny z kazdeho noveho objevu.

Konzervo, jestli jsem

Konzervo, jestli jsem odezdikezdi nadšenec je Váš názor. Rád naslouchám chytřejším lidem. Po Listopadu 89 mám v oblibě Václava Klause. ODS jsem vždy volil s jednou výjimkou. V poslední době jsem skutečně "nadšený", ne z každého nového objevu, ale z profesora Petra Fialy. Nejsem žádný Einstein, ale průměrný občan s amatérskou zálibou v "politice". Zdravím! :-)

S žádným názorem ve 3 bodech

S žádným názorem ve 3 bodech se neztotožňuji. Naši ekologisté se chovají stejně jako jinde, tedy vesměs agresivně domnívajíc se, že jejich požadavky mají stejné prostředí, jako jinde z hlediska velkých území, zalidnění a zejména i unikátnosti významu, takže jejich cíle významně zasahují do omezování občanů. Takový Yellowstonský NP má větší rozlohu než desetinu našeho celého území, proto není možné dále rozšiřovat přírodní parky jako je Šumava o další km2, protože zvětšovat naše území, kam lidská noha, s výjimkou několika nadšenců nemůže vstoupit je k veřejnosti nepřátelské, nehledě na spornou vědeckou kvalitu.
Zastupitelská a přímá demokracie jsou proti sobě v rozporu, protože se zpochybňuje jeden z obou systémů. Zastupitelská demokracie je upřednostňována z toho důvodu, že přímá demokracie v sobě nese zvýšená rizika pramenící z této formy řízení, kdy se uplatní vůle celé veřejnosti s nedostatečnými informacemi, resp. s manipulovatelnými názory, což je méně pravděpodobné u profesionálních politicky vzdělaných politiků. Proto také jako forma vládnutí je přímá demokracie omezeně uplatněna jen ve Švýcarsku, kde se setkaly další faktory pro její uplatnění. Ojediněle uplatněná referenda ve světě nijak nevypovídají o jednoznačném prospěchu, když často rozhoduje momentální nálada davu s omezenou odpovědností.
Pravdou je, že naše opatrnost v eurohujerismu(?) zatím není v takové míře následována, ale faktem je, že občané Evropy si stále více uvědomují nedostatky málo demokratické formy řízení EU, s málo svobodami pro občany a národy, s ohromným byrokratismem, s příkazy, zákazy v detailech, jinde, třeba v USA nemyslitelných.

Voliče ODS, stejne jako

Voliče ODS, stejne jako vsechny ostatni volice, témata udržitelnosti velice zajimaji, a z nich nejvice tema udržitelnosti penez v penezence. A tito volici velice dobre chapou, ze v tomto ohledu pro ne ekologiste a NGOiste predstavuji jedny z nejhorsich nepratel. ////

Ad 2) - Je mozne, ze byste stejne jako magor Kajan nerozlisovala co JE a co by MELO byt? Rozhodujícím činitelem v demokracii NENI občan, ale mel by byt. A každý občan by měl mít právo rozhodnout, co svěří k projednání svým zástupcům a o čem naopak bude hlasovat sám. Občan by měl mít toto právo, ale snad vidite, ze ho NEMA! ////

Ad 3) V zahraniční politice ze to ODS vyhrocuje na my a oni? Kdepak, jenom to predstira. My si nechráníme naši suverenitu, oni nám ji uz davno vzali! O Lisabonu jste slysela? Zijete v bruselskem protektoratu, damo, probudte se! ////

Nelze už déle tajit, že

Nelze už déle tajit, že našeho čestného "otce zakladatele" K.J. postihlo velké osobní neštěstí v podobě rozvratu osobnosti, pročež si myslím, že další reakce na jeho množící se úlety nemají již racionální důvod.
Je zcela evidentní, že již nejde o jakousi zálibu v provokaci, či nespecifikovaný pokus o jistou legraci z někoho, ale zmatenost myšlenek, kterou bezesporu stranický stoupenec ODS svým způsobem škodí, naštěstí minimálně pro omezený dopad na veřejnost nahlédnutím ke zdejším komentářům, resp. na širší záběr v Neviditelném psu, resp.na ulicích Vrbna, kde ovšem již dávno ztratil dobrou pověst.

Kluas je kdo? Píšete rychle

Kluas je kdo? Píšete rychle bez korektury.

Já držím palce Fialovi a

Já držím palce Fialovi a nespletu se.

Už jsem vám psal jednou, že

Už jsem vám psal jednou, že ekonom má držet kasu a vy zobák.

Dobře. A teď už šup do

Dobře. A teď už šup do klecového lůžka, magore.

Tak treba se toho ujme pan

Tak treba se toho ujme pan prezident Zeman, taky ekonom :-) Kajan by konecne prestal frflat a presne by nam vypocital, ze jeho oblibeny soudruh Zeman je o jednom promile lepsi nez Fiala.

A to ji "interpretují" na

A to ji "interpretují" na louce u lesa za Vrbnem v měsíčním úplňku, multiplkátore?

Jak uz rika nazev SVAZ-ARM,

Jak uz rika nazev SVAZ-ARM, ze ? :-)))

Aby bylo jasno, ja vam clenstvi nevycitam, komousi opanovali vsechno. Ale zase nekecejte. A hlavne prioste zadne exkomouse nevolte, tim spis ne na nejvyssi reprezentativni funkci ve state. Ja zadnym exkomunistou reprezentovan byt nechci, a to zasadne a nikdy.

Stovky nasich olympijskych

Stovky nasich olympijskych vitezu byly ve svazarmu? A pak kdo je tady hnup. Vite co jsou to stovky?

Ale umim, sikovne jste to

Ale umim, sikovne jste to spatlal. Tech ol. vitezu bylo kolik?

Ale umim, chytre jste spatlal

Ale umim, chytre jste spatlal styvky s olympijskymi vitezi a dale kdesi vzdau i s jakymisi nedefinovatelnymi uspesnymi sportovci.

Neumite odpovedet na nic.

Pro ekonoma je -kdyz uz -

Pro ekonoma je -kdyz uz - postavena strana Svobodni.
ODS musi mit vetsi ambice a hlavne sirsi zaber.

V současné době je pan Fiala

V současné době je pan Fiala nejlepší volbou na předsedu ODS. Vaše myšlení je starší než včerejší noviny.

Pravil Janyška: šedá myška,

Pravil Janyška: šedá myška, kteřá akorát tak řvala.

Tak predstavte vas lepsi

Tak predstavte vas lepsi realisticky napad, kverulante.

S tím volováním jste na

S tím volováním jste na stejné lodi s Rusnokem. Když jste volil Zemana a Zeman zase Rusnoka, nabízí se Kajan fandí Rusnokovi? Ano, podle Vás je nejspíš Rusnok lepší než šedá myš Fiala. Jste zbloudilý volič ODS!

No a ja se prave po volbach

No a ja se prave po volbach ptam, co je tedy lepsi, tedy lepe receno kdo realny je lepsi nez Fiala. Staci rict jmeno nekoho kdo a) je lepsi a b) sam chce byt predsedou a lidrem.

Pokud nereknete, jste kverulant, sice jen povolebni (aspon neco), ale kverulant.

Kajan tady tak dlouho nadaval

Kajan tady tak dlouho nadaval na kverulanty a lumpenproletare, at se sam stal kverulujicim odeesakem, sam aktivne pouziva jazyk limperporletariatu a nejvetsiho lumpenrpoletare svym hlasem udelal rovnou prezidentem, kdyz uz, tak uz.

Tomu sam neverite, ja nikdy

Tomu sam neverite, ja nikdy nejen ze rudochem nebyl, ale ani jsem zadneho rudocha nikam svobodne nezvolil, natoz do uradu nejvyssiho, prezidentskeho. To by mi coby antiruchovi musela pazoura upadnout.

Ze ma Zeman trvale o promile vic alkoholu k krvi nez Karel psat nemuste, to uz kazdy zna, tuto vasi odrhovacku.

Ja jsem byl jmenovan dokonce

Ja jsem byl jmenovan dokonce primo rudochem :-)

Ted to vypada, ze jste o dve

Ted to vypada, ze jste o dve promile ozralejsi nez Zeman.
Nebo si dejte za ty absurdne lzive urazky par facek sam.

Za co ? Komousem jsem nikdy

Za co ?

Komousem jsem nikdy nebyl (ne proto ze bych to nestihl, nabidku na vstup jsem na VS odmitl) a komouse zasadne nevolim, ani ty byvale. Zvlaste ne prezidentem.

Z huby prdel, z hovna

Z huby prdel, z hovna hůl,
Janyško, to vy jste vůl.

Hm, to by asi nebyl dobry

Hm, to by asi nebyl dobry predseda. :-)

Jinak dekuji za vecnou debatu, neboli Dzvd.

Janyško, jste kvrulantem s

Janyško, jste kvrulantem
s ikskrát vyvráceným pantem!

Takže je to jasný - ODS za to

Takže je to jasný - ODS za to nemůže, nejmíň pak Mareček.
Ještě že to nenazval rigorosní prací, ale jenom nevyčerpávající analýzou, neprojektem či neodbornou prací.

Je poněkud překvapující, že tak cenný politik a dlouholetý rétor, plédor Sedmi univerzálních klíčů ODS se sám do čela jako lítr ne a ne, nechce postavit.

___________________________________________________________________________________