Máme-li naději v Kristu jen pro tento život, jsme nejubožejší ze všech lidí
Emanuel Vejnar

(1. epištola Korintským 15,19)

    Tento výrok apoštola Pavla je slovem do pranice. Proč bychom měli být ubozí, ba dokonce nejubožejší ze všech lidí, když si nedokážeme srovnat v hlavě, že by náš život mohl nějakým způsobem přesáhnout datum a čas, který bude jednou uveden v našem úmrtním listě? Není ta kritika přehnaná. Křesťanská víra má přece i jiné polohy než ty, v nichž se před námi otevírá „zásvětno“. Je zde obrovská oblast křesťanské etiky, ve které se může i nevěřící Tomáš osvědčit jako věrohodný Kristův následovník. Může nastavovat druhou tvář, jít s tím, kdo ho nutí jít jednu míli, míle dvě a na údery kamenem odpovídat chlebem. To samozřejmě může. Podíváme-li se do Bible, tak ovšem zjistíme, že tento učedník nic podobného nečinil. Jediné, čím na sebe Tomáš v kruhu Dvanácti upozornil, je právě a pouze jeho skepse vůči velikonočnímu svědectví o Ježíšově vzkříšení.

    Ony spolu totiž víra ve vzkříšení a způsob našeho jednání hluboce souvisejí. Kde sdílíme představu, že náš fyzický konec splývá s naším totálním koncem, tam se mnoho křesťanské etiky do našeho života nevejde. A má to svůj důvod. Ptáme se, proč bychom se měli nechat otloukat, zneužívat a vykořisťovat? Co je to za život, v němž člověk stále jen ustupuje, slevuje ze svých nároků a platí za pohodu druhých svou újmou. Žít v ustavičném odříkání, být od rána do večera bit a pak najednou bez jakéhokoli zadostiučinění přestat žít, na to může přistoupit jenom blázen! V podobenství O hřivnách říká Ježíš služebníkům, kteří spravují svěřený majetek s nasazením - a to s sebou vždycky nese i odříkání: „Služebníku dobrý a věrný, nad málem byl jsi věrný, nad mnohým tebe ustanovím.“ A v reálném životě by to mělo být jinak. Tam by nad lidskou dobrotou a věrností jen štěkl pes?

    Apoštolovo slovo, které nás možná trochu popíchlo, není namířeno proti nám. Není to karatelsky zdvižený prst zpochybňující křesťanskou existenci toho, kdo o Ježíšově vzkříšení stejně jako Tomáš pochybuje. Pavel jím sleduje pravý opak. Chce dát všem nevěřícím Tomášům najevo, že jejich nasazení na poli křesťanské etiky není tak bezútěšné, jak se jim jeví. Kdo platí za svou dobrotu v tomto světě žebrotou, nemusí být nejubožejší ze všech lidí. Kristus zaplatil za tento svůj životní postoj dokonce smrtí a přesto vešel do slávy. Datum a čas uvedený v jeho pomyslném úmrtním listě se nestal limitou jeho života. Povaha jeho bytí zlomila závoru položenou mu do cesty Velkým pátkem. Zvěst o Ježíšově vzkříšení působí problém snad každému. Co člověk nechápe rozumem, toho se však může zmocnit vírou. A právě k té nás apoštol Pavel vede. Koho k ní dovede, ten má i ve své největší ubohosti nakročeno k vítězství.
                   

Emanuel Vejnar, evangelický farář

Kravina.

Kravina.

V jakem pomeru zas ? V pomeru

V jakem pomeru zas ? V pomeru k cemu ? Co to placate ?

Všem křesťanům přeji hezké

Všem křesťanům přeji hezké prožití velikonočních svátků. Co se týče mne, tak brzy na horách mezi menhiry zapálím oheň a poklidnou meditací přivítám konec temnot a příchod světla, Beltine.

Tomáše může pokládat za

Tomáše může pokládat za nevýznamného apoštola jenom ten, kdo dogmaticky trvá na tom, že jediná pravda je jen to, co je v kanonických (tedy cenzurovaných) evangeliích.

Ve skutečnosti byl Tomáš dalším evangelistou a jeho evangelium, vzniklé patrně před kanonickými evangelii a někdy označované jako i jako pramen Q nebo jeho přímého následovníka, je významným dokumentem o vzniku křesťanské nauky. Naštěstí, ne všechna evangelia se "křesťanům" podařilo zničit.

Řada výroků je totožná s kanonickými, jsou však tam i výroky v přesnější podobě, bližší přímým výrokům Ježíše (Ježíš řekl) a výroky, které byly záměrně zamlčovány. Šlo především o vztah Ježíše k ženám a o úlohu žen v katolické církvi. Bohužel právě toto téma se stalo námětem na bulvární publikace.

Důležitý je hned úvod.
1. Toto jsou skrytá slova, která řekl živý Ježíš a napsal je Didymos Juda Tomáš a pravil:
Kdo nalezne smysl těchto slov, neokusí smrti.
2. Ježíš řekl: Nepřestávat se svým hledáním má ten, kdo hledá, dokud nenalezne. A až
nalezne, bude otřesen a když bude otřesen, bude se divit a stane se pánem nade vším,
co jest.
3. Ježíš řekl: Když ti, co vás vedou, vám řeknou: "Pohleďte, království je v nebi", tak tam
budou ptáci nebeští před vámi. Když vám řeknou: "Je v moři", předejdou vás ryby. Uvnitř
ve vás je království a vně vás. Když poznáte sebe, budete poznáni a uvědomíte si, že
jste dětmi živého Boha. Jestliže však sami sebe nepoznáte, pak přebýváte v bídě a jste
bídou.

Co já jsem četl, panuje

Co já jsem četl, panuje víceméně shoda, že Tomášovo evangelium pochází z (poloviny) 2. století a předlohou jeho autorovi byla jak synoptická evangelia, tak asi Sbírka Ježšových výroků Q a možná i nějaká další neznámá kompilaace Ježíšových výroků.

Hned úvod je jistě důležitý a tak je dobré vědět, co ta slova znamenají.
Skrytá slova, která řekl živý Ježíš - gnostický kompilátor dodává svému dílu význam poukazáním na to, že výroky sdělil potají jenom zasvěceným Ježíš po svém vzkříšení, co Vám nevěrci na tom připadá obzvlášť důležité nevím, prý je to častá figura u gnostických spisků
,, Ježíš řekl: Nepřestávat... ...stane se pánem nade vším, co jest.“ Pokud se Vám to zdá důležité, mohlo by Vás zajímat, že se jedná o koptský překlad, kde překladatel z řeckého originálu zapomněl na pointu - ,, ... dokud nenalezne. Když nalezne, bude žasnout a když užasne, bude kralovat a když bude kralovat, nalezne odpočinutí.“

Kde se vzala Vaše domněnka, že ,,....jsou však tam i výroky, které byly záměrně zamlčovány. Šlo především o vztah Ježíše k ženám a o úlohu žen v katolické církvi.“ netuším. Výroků o úloze žen v katolické církvi je tam žádný, za výrok o vztahu Ježíše k ženám by se možná dal považovat ,,Hle, já ji povedu, abych z ní udělal muže... (log. 114 - poslední)

Možná jste se spletl,

Možná jste se spletl, Gregory, Před synoptiky se posouvá Jan.

Vážený Gregory, 1. Většinu

Vážený Gregory,

1. Většinu výroků z Tomášova evangelia lze nalézt v kanonické verzi, protože synoptická evangelia z Tomáše čerpala.
2. Postupně, na štěstí, vymizel názor, že kanonická evangelia byla psaná za "božího vnuknutí" a že tudíž jsou jedinými pravdami.
3. Gnose je jedním z význačných přístupů k osobě Ježíše. Samozřejmě že je v rozporu se snahou církví, aby Ježíš byl jejich výhradním majetkem nebo dokonce aby někteří byli dokonce považováni za jeho přímé zástupce na zemi.
4. Věřit v podstatě znamená nevědět.

S pozdravem

Myslím si, že asi

Myslím si, že asi nejdůležitější výrok Tomášova evangelia, tedy bod třetí v souladu s kánonem není. Stejně jako východní náboženství, nebo třeba evropští mystikové (i ti křesťanští jako třeba mistr Eckhart) nepopisuje svět dualisticky, tedy my a Bůh, ale jako vzájemně pronikající jednotu. Království boží je v každém z nás, stačí Ho jen v sobě najít.

Neřekl bych, že v Novém

Neřekl bych, že v Novém Zákoně existuje tvrzení o tom, že Bůh (Otec) je v nás, že Boží království je v nás, že tedy tvoříme jednotu.

Království Boží je ve vás

Království Boží je ve vás (Lukáš 17,21).

"Vždyť království Boží je

"Vždyť království Boží je mezi vámi." (Lukáš 17,21). Řekl to Lukáš farizejům mluvě o Kristu. Podle mne to rozhodně nemá stejný význam jako tvrzení Tomáše o tom, že království Boží je v nás.

Vycházím z českého ekumenického překladu Bible, Česká biblická společnost, 1993.

Má to tak i Jeruzalémská

Má to tak i Jeruzalémská bible, ale trochu to rozřeďuje původní význam. Novější překlad Tresmontantův má: car voici que le règne de dieu il est au-dedans de vous. (Nejsou to ovšem Lukášova slova, ale Ježíšovy výroky.) Nijak tím důrazem není oslaben přísný monoteismus písem nové Smlouvy. Jednota mezi Bohem a jeho lidem je niterná, ale nejde o žádné monistické nebo pantheistické Jedno. Autoři kanonických evangelií byli ostatně pravověrní židé. .

Vážený pane Mlejnku, Ježíš

Vážený pane Mlejnku,

Ježíš snad kázal aramejsky a v této řeči není zachován žádný originální evangelický text. Takže veškeré diskuse jsou založeny na tom, co si kdo myslí, že Ježíš řekl. A každý švec hádá podle svého kopyta.
Přitom neustále platí LITTERA ENIM OCCIDIT, SPIRITUS AUTEM VIVIFICAT.

Jenom na doplnění - v Lutherově překladu stojí
Man wird auch nicht sagen: Siehe, hier, oder: da ist es. Denn sehet, das Reich Gottes ist inwendig in (!) euch.

Dovoluji si ještě upozornit na ekumenický překlad 0Luk 12, 31-32
Vy však hledejte jeho království a to ostatní vám bude přidáno. Neboj se malé stádce, neboť vašemu Otci se zalíbilo dát vám království.
a
Luk 18, 17
Amen, pravím, vám, kdo nepřijme království Boží jako dítě, jistě do něho nevejde.

Křesťanští kalvinisté se zase domnívají, že království Boží je někomu předurčeno a někomu ne.

Někteří dokonce tvrdí, že do království Božího může vstoupit i nekřesťan.

Takže žádná "slova Boží", ale lidské dohady o tom, co Ježíš skutečně řekl.

Přitom jeho poselství je zcela jednoduché, ale nikdo se podle něho nechce řídit.

Pane Mlejnku, Tresmontant,

Pane Mlejnku, Tresmontant, při vší úctě k jeho díllu, nebyl církevní autoritou, jeho překlad tedy podle mne asi nebude relevantní informací.

Byl jsem odpoledne v knihkupectví a podíval jsem se do dalších třech překladů Bible, jeruzalémské, ekumenické a liturgické. V jeruzalémské a liturgické je výraz "au milieu de vous", (uprostřed vás, ve vašem středu), v ekumenické "parmi vous" (mezi vámi), stejně jako v její české ekumenické verzi.

Na netu jsem si pak našel nejrůznější české překlady, ve kterých sice převažuje výraz "mezi vámi", ale existují i překlady "uprostřed vás". Když jsem se podíval do řeckých textů, narazil jsem v nich na slovo "entos", jehož výklad není jednoznačný. Znamená totiž jak "among", tak "within", tedy "uvnitř", "v", ale také "mezi", "mezi jinými", "uprostřed", či "obklopen".

V každém případě se jedná o zajímavé téma, dodnes jsem byl z nejrůznějších knih přesvědčen o tom, že pro katolickou církev je možnost nalezení Boha v sobě samém a tedy, dalo by se říct, rovnost mezi Bohem a člověkem svým způsobem kacířstvím.

Oproti Vám si to nemyslím,

Oproti Vám si to nemyslím, neboť pokusy o nalezení Boha v sobě samém byly podle mne pro katolickou církev vždy projevem kacířství.

Ale ani ten výsledný překlad

Ale ani ten výsledný překlad není jednoznačný. "Mezi vámi" může znamenat "jeden z vás" ve smyslu "mezi vámi je vrah", ale může to taky znamenat nějaký vztah, který všechny spojuje - např. "mezi vámi je nadšení". Podobně "ve vás" není jednoznačné - může znamenat, že to něco je v každém z nás jako jeho součást, ale může to také znamenat, že je v nás nějaký potenciál (např. "v mladých je naše budoucnost").

To jen naokraj, pokračujte v debatě, je to zajímavé.

Pane jurasi, Tomášovo

Pane jurasi, Tomášovo evangelium je podle mne oproti Novému zákonu jasné a jednoznačné.

3. Ježíš řekl: Když ti, co vás vedou, vám řeknou: "Pohleďte, království je v nebi", tak tam
budou ptáci nebeští před vámi. Když vám řeknou: "Je v moři", předejdou vás ryby. Uvnitř
ve vás je království a vně vás. Když poznáte sebe, budete poznáni a uvědomíte si, že
jste dětmi živého Boha. Jestliže však sami sebe nepoznáte, pak přebýváte v bídě a jste
bídou.

„Tomášovo evangelium je …..

„Tomášovo evangelium je ….. jasné a jednoznačné.“

S tím naprosto nesouhlasím, a to ze 2 důvodů – jednak já tomu vůbec nerozumím (a jako člověk, který letos bez dopomoci vyplnil daňové přiznání jsem, řekl bych, schopný orientovat se i ve velmi náročných textech), druhak gnostičtí autoři záměrně formulovali své texty tak, aby jim nezasvěcení nerozuměli.
Schválně – co myslíte, že znamená „pak přebýváte v bídě a jste bídou“? Co podle Vás znamená „být bídou“? (A mohl bych samozřejmě dodat ještě daleko nesrozumitelnější výroky).

Pane Lochotine, momentálně

Pane Lochotine, momentálně diskutujeme o tom, jestli je Bůh v nás, nebo mezi námi.

Diskuze o tom, jestli je Buh

Diskuze o tom, jestli je Buh v nas ci ne, je podle meho znacne zavadejici... Pokud je uz z principu dano, ze Buh je v zasade OMNIPOTENT a zaroven OMNIPRESENT, pak nepritomnost Boha v nas by musela byt zasadni vyjimkou z principu OMNIPRESENT, coz tedy neni. OMNIPRESENT -- vsudepritomen, vsude-existujici, bez vyjimky.

Pepane, diskutujeme o jistém

Pepane, diskutujeme o jistém verši z Nového zákona a o Tomášovu evangeliu, diskuze není zavádějící, je podle mne podstatná.

Mimo to jste takový zvláštní rusofilní týpek, který si tady notuje s místními estébáky. Nevím, co si o Vás mám myslet...

Jo. Jenom jsem tu diskusi

Jo. Jenom jsem tu diskusi prolítnul a úplně nezachytil, o čem je řeč. Zároveň koukám, že jsem svůj příspěvek napsal idiotsky, jako bych Vás chtěl nějak zkoušet, na což se rozhodně necítím. Sorry.

Ono "ve vás" a "mezi vámi" se

Ono "ve vás" a "mezi vámi" se nijak nevylučují, podobně se nevylučují koncepce církve jako "putujícího Božího lidu" a církve jako "mystického těla Kristova". Jde o dva konce téže hole. Křesťanská mystika je křehká věc, Ale nejde o žádný esoterismus, i když dějiny jsou svědectvím o mnoha scestích i v tomto ohledu. Od Tresmontanta doporučuji knihu La mystique chrétienne et l'avenir de l'homme. Vyšlo v Seuil 1977. Před časem jsem od CT přeložil knihu o jazyku a stáří evangelií Hebrejský Kristus. Umíte-li anglicky, doporučuji též The Priority of John od J.A. T. Robinsona.
Přeji hezké svátky.

Pane Mlejnku, nevylučují se,

Pane Mlejnku, nevylučují se, ale přesto je jejich význam podle mne velmi rozdílný. Tomášovo svědectví je jasné stejně jako poselství východních nábožensko-filozofických systémů. Bůh a člověk jsou jedno, Kristem, Budhou, Mohamedem, či Mojžíšem a podobně se může stát každý z nás.

Evangelia tak jednoznačná nejsou, viz "entos", o kterém jsem Vám psal výše, nebo jejich výklad katolickou církví.

Také Vám přeji hezké svátky.

Je mi líto, že křesťané

Je mi líto, že křesťané shledávají víru, že Létající špagetové monstrum stvořilo vesmír, jako „nesmyslnou“, ale, opravte mě, jestli se mýlím, křesťané věří, že vesmírná židovská zombie, která byla svým vlastním otcem, může nechat člověka žít věčně, pokud budeme jíst symbolicky její maso a telepaticky jí řekneme, že ji přijímáme za svého pána, čímž nás ona oprostí od zla, které je v podstatě lidstva schované proto, že jakousi ženu, která vznikla z žebra, přemluvil mluvící had, aby snědla jablko z magického stromu.

Bobby Henderson

Úvod Genesis může být jiným

Úvod Genesis může být jiným popisem velkého třesku, může ale také odpovídat nějakým událostem až po velkém třesku. Z Genesis není poznat, jestli je stvořitel součástí naší reality anebo jestli stojí mimo (v naší metaúrovni).

No on ten ateismus není nic

No on ten ateismus není nic jiného než náboženství. Má svoje dogmata a když se někdo stane fanatikem, nevede to k ničemu dobrému. Ateisté dost často šermují vědou, ale nepoužívají ji správně (resp. vědecky prokázaná fakta interpretují nesprávným způsobem).

A jistě má, podle pana

A jistě má, podle pana jurase, i svoji ateistickou bibli a svého ateistického papeže. Co ještě tam máte za nesmysly, pane juras? ////

Každé náboženství nemá bibli

Každé náboženství nemá bibli a papeže. Proč vymýšlíte ptákoviny?

Když nemůžete pochopit napsané, měla by první reakce být snažit se trochu do problému dostat, nikoliv, jak s oblibou činí mnoho diskutérů na virtually, chytat se okamžitě za hlavu, co je ten juras za debila.

Už několik let tvrdím, že ateismus je náboženství. S někým jsem se shodl, s některými (především ateisty) nikoliv. Vymyslel jsem si rozdělení náboženství podle počtu bohů. Více bohů je polyteismus, jeden bůh monoteismus a víra v nula bohů je ateismus. Teď jsem se jen tak ze zájmu zkusil podívat na heslo náboženství ve wikipedii a zjistil jsem, že se autor článku dívá na věc podobně. Což mě potěšilo.

Ateismus je bezbozenstvi, ne

Ateismus je bezbozenstvi, ne nabozenstvi. Bez (viry v) Boha nemuze byt nabozenstvi.

To je jen věc ujasnění

To je jen věc ujasnění terminologie. Podstatné je, že ateisti vyčítají teistům víru v nějaké zázraky a přitom na tom jsou naprosto stejně - věří, že čirou náhodou může ze shluku aminokyselin vzniknout inteligentní život. Nikdo nic takového neprokázal, nikomu se ani náhodou nepodařilo přiblížit se k vytvoření vědomí. Po vzoru ateistů můžeme říct, že jejich představy jsou fantaskní až fantasmagorické.

Když odhlédneme od vzniku života ke vzniku vesmíru, je tam situace podobná. Ateisté věří ve velký třesk a prokazuje to podle nich, že vesmír nestvořil stvořitel. Je to hloupost - i kdyby se podařilo prokázat, že naše realita vznikla bigbangem, neříká to nic o tom, kdo ten bigbang vyvolal nebo jestli se vesmír nějak bigbangnul spontánně.

Včera na tohle téma docela

Včera na tohle téma docela pěkná diskuze na Hyde parku. Profesor kosmologie Krauss prohlásil: "Na Ježíše zapomeňte, to hvězdy umíraly proto, abyste vy žili". No na Velikonoce sice trošku nepatříčné, ale jinak velmi trefné.....:-)

6000 citací z jeho vědeckých

6000 citací z jeho vědeckých prací. Kolik máte Vy?

Vědec hodný toho jména snad

Vědec hodný toho jména snad nemá zapotřebí plácat jako indolentní fachidiot.

A proč by nemohl? Andy Warhol

A proč by nemohl? Andy Warhol měl IQ kolem hodnoty 70 a co? Pokud je někdo geniální ve svém oboru a doma si čte Mateřídoušku nebo se v kině dloube v nose, je mi to osobně jedno. Tenhle člověk má lví podíl třeba na výzkumu povahy temné hmoty, je to špičkový fyzik a všechno ostatní mně osobně nezajímá. Karel May byl taky lump a zloděj a koho z jeho čtenářů to zajímá?

Mně se Hyde park s ním líbil, ten člověk umí provokovat a uzavřel bych to slovy z Čarodějova učně: "Kdo zná, ten může". To je celé.

Třeba by to svedl lépe, než

Třeba by to svedl lépe, než Vy nebo já, ale mně za mlada braly spíš jeho knihy. Od Vás jsem asi nečetl nic nebo se pletu? kdyby byly v prdeli ryby.....a dál už to znáte, viďte?.....:-)

Ale mele koniny mimo svuj

Ale mele koniny mimo svuj obor a vy to berete za bernou minci.

Například?

Například?

Si delate prdel |?

Si delate prdel |?

Například "Napsal uživatel

Například "Napsal uživatel stas dne Ne, 04/20/2014 - 19:12". Mám dojem, že právě o tom příkladu celou dobu mluvíme.

Já ne a proto se ptám.

Já ne a proto se ptám.

A jiné problémy související

A jiné problémy související se ztrátou krátkodobé paměti pozorujete?

A kdyby začal radit

A kdyby začal radit kardiochirurgovi, jak má operovat, to byste taky argumentoval citacemi z jeho vědeckých prací a připadalo by Vám v pořádku, že kafrá mimo svůj obor? :-)

Z jeho prací citují kvantoví

Z jeho prací citují kvantoví fyzici a kosmologové, takže lidé z oboru, dr. Grygar o něm v krátké upoutávce řekl, že je to ve svém oboru světová extraliga, proto mi Váš příměr s kardiochirurgem nedává naprosto žádný smysl, ledaže byste měl na mysli podobenství s jedním střeleným profesorem ekonomie, který dostal k Vánocům nový barometr a hned po novém roce se na základě naměřených dat pustil do křížku s profesionálními klimatology......:-)

To nevím, já s Grygarem na

To nevím, já s Grygarem na pivo nechodím, takže nevím, co v tom rozhovoru všechno zamlčel,nicméně jsem si jist, že pokud by Krauss mluvil jazykem, kterým běžně mluví ve svém světě, nerozumněl bych mu jistě já a téměř jistě ani Vy. Mám podobného "populáru až bulváru" plnou knihovnu a jsem rád, mě tohle k životu bohatě stačí, jsem skromný člověk.....:-)

No a o Ježíšovi tady ten

No a o Ježíšovi tady ten týpek kecal dokonce bez barometru :-) Vypadá to, že se taky narodil v zábradlí biografu ;-)

Profesor kosmologie :-)

Profesor kosmologie :-)

Co je Vám k smíchu?

Co je Vám k smíchu?

pinda koniny, asi jako

pinda koniny, asi jako sutrolog

___________________________________________________________________________________