Veřejný zájem a právo na majetek
Luboš Zálom

Jednou ze základních podmínek fungující civilizace je respekt k soukromému vlastnictví. Pouze ti nejdogmatičtější komunisté dnes požadují jeho odstranění. Ostatní lidé jsou vesměs ochotni uznat, že zničit soukromý majetek by znamenalo uvrhnout celou společnost do neskutečné bídy a všeobecného úpadku. Každý školák se v hodinách občanské výchovy dozví, že náš stát, podobně jako všechny moderní, vyspělé státy, soukromý majetek respektuje, a tento respekt je výslovně zanesen v naší ústavě, resp. v Listině základních práv a svobod. Konec konců, žijeme přece již dvacet let ve svobodné společnosti! Nebo snad ne?

Nedávno se opět dostal na první stránky novin dlouhá léta se táhnoucí spor paní Ludmily Havránkové, majitelky pozemků, přes které by měla vést dálnice D11. Celou kauzu není potřeba tady podrobně popisovat. Paní Havránkové bylo několikrát nabídnuto finanční vyrovnání, které však nepřijala, a místo toho požaduje jiné pozemky, na nichž by mohla dál provozovat zemědělskou činnost. Aby stát (potažmo úředníci na různých stupních státní správy a místní samosprávy) ukázal svou sílu, několikrát pohrozil vyvlastněním, měnil svou nabídku, několikrát ukončil a různě znemožňoval vyjednávání (stačí vyhledat na Internetu, jak se kauza vyvíjela). Dálnice se mezitím dostala takřka těsně k pozemku paní Havránkové a končí v poli.
 
Podle posledního vývoje vyvlastnění rýsuje jako velmi reálné a smutné finále celého více než deset let trvajícího příběhu. Tím tragičtější, že tyto pozemky už jednou vyvlastněny byly - rodičům paní Havránkové je v 50. letech ukradli komunisté. Dnes, ve svobodné společnosti, budou očividně ukradeny znovu. Mínění veřejnosti je, jak je možné vyčíst například z internetových diskuzí, spíše na straně státu. Zatímco většina vidí paní Havránkovou jako umíněnou a zlou osobu, která nesmyslně lpí na kousku půdy a hází celé společnosti klacky pod nohy, pouze hrstka lidí si uvědomuje, jak nemorálně stát jedná.

V naší ústavě stojí, že "vyvlastnění nebo nucené omezení vlastnického práva je možné ve veřejném zájmu, a to na základě zákona a za náhradu".
Ono právo na majetek je tedy v dnešní společnosti, v dnešní politické realitě, jen prázdnou proklamací, jen pouhou milostí všemocného státu, který sám sebe pasuje do role arbitra veřejného zájmu a blaha. Ano, občane - tvrdí stát - opravdu máš právo na majetek, ale jen tehdy, pokud neusoudíme, že musíš být tohoto práva zbaven. Bez ohledu na to, jestli dnes vládne pravice nebo levice, každé vládě je společný kolektivistický pohled na majetek. Majetek se nepokládá za něco, s čím může disponovat jen a pouze majitel, ale za objekt veřejného prospěchu. Jestliže zemědělec na svém pozemku hospodaří, pěstuje obilí nebo chová dobytek, vidí kolektivisté především to, že poskytuje něco veřejnosti. Nevidí osobní cíle a prospěch majitele. Naopak, jestliže se objeví cíl, který je z pohledu kolektivistů více žádoucí, než ten původní, nerozpakují se hledat cesty, jak majitele dostat ze hry.

Jestliže je právo vydáno na milost a nemilost vykladačům veřejného zájmu, pak o žádném skutečném respektu k právu nelze mluvit. Jakékoliv násilné (a jiné než násilné ani nemůže být) omezení práva je okamžitě negací práva jako celku, protože právo je principem, který znamená nebýt vystaven hrozbě použití násilí. Právo na majetek znamená, že nám nikdo nesmí násilím náš poctivě nabytý majetek sebrat. Právo na svobodu znamená, že, jednáme-li nenásilně, naše konání nesmí být omezeno iniciací síly. Tato přirozená práva jsou vlastní každé lidské bytosti nikoliv proto, že je tak psáno na nějakém kusu papíru, ale proto, že jsme lidské bytosti - že máme nějakou přirozenou identitu, a že schopnost vytvářet a vlastnit hodnoty je naprosto klíčovým předpokladem našeho života.
 
Zdrojem přirozených práv je realita, nikoliv legislativa. Lidmi vytvořené zákony mohou přirozená práva jen respektovat - nebo legalizovat jejich pošlapání. A právě podle toho, jaký je vztah státu k přirozeným právům jednotlivce, můžeme hodnotit, zda žijeme ve svobodné společnosti nebo v nějaké formě tyranie.
 
Bohužel, většina lidí si není existence nějakých přirozených práv vědoma a vůbec ji nepřipadá podivné, že stát na jedné straně mluví o důležitosti soukromého majetku, a na druhé straně je kdykoliv ochotný vyvlastňovat. A myšlenka, že už samotná obhajoba vyvlastňování, tedy veřejný zájem, nedává žádný smysl, je pro průměrného občana a voliče názorem takřka kacířským.

Pojem veřejného zájmu není možné vymezit bez rozporů. Každý člověk je součástí veřejnosti, stejně tak i paní Havránková. Vyvlastnění jejího pozemku by tedy mělo být i v jejím vlastním zájmu. Jenomže ona si chce pozemky nechat, s vyvlastněním nesouhlasí - takže není součástí veřejnosti? Nebo prostě neví, co má být jejím zájmem, a tedy zde musí nastoupit všemocný, moudrý stát, který pozná zájem každého člověka a vnutí mu ho třeba i proti jeho vůli? V realitě nemohou žádné rozpory existovat, a jestliže nelze pojem vysvětlit bez rozporů, značí to pouze jedno: takový pojem neznamená vůbec nic, je jen nesmyslným shlukem slov.
Ve skutečnosti žádný veřejný nebo společenský zájem neexistuje.

Společnost nebo veřejnost není bytost, která by se mohla nějak nezávisle chovat, hodnotit, mít nějaké preference nebo zájmy. Je to pouhý souhrn všech jednotlivců, a pouze jednotlivci mohou mít nějaké zájmy.

Jednotlivci svoje zájmy a preference jasně vyjadřují svým chováním. Kolektivisté vidí společnost jako jednající entitu, jejíž jednání je v podstatě nezávislé na tom, co si může přát nebo jak může jednat jednotlivec. Pouze tak mohou dospět k vymezení nějakého "společenského zájmu", který je však evidentně naprosto odlišný od zájmů mnohých jednotlivců. Společnost se prostě nijak nechová - to, co sociologové vidí jako "společenské chování" je jen umělá, na vodě stojící konstrukce, průměr, který však se skutečným lidským jednáním nemá a nemůže mít nic společného (není žádnou náhodou, že právě sociologie je jednou z nejdůležitějších bašt kolektivismu a etatismu).

"Jakýkoliv naznačovaný nebo zdůrazňovaný konflikt mezi 'veřejným zájmem' s osobními zájmy jednotlivců znamenají, že zájem určitých lidí má být obětován ve prospěch zájmů a přání ostatních," napsala filozofka Ayn Randová v článku "The Monument Builders" (vyšlo v knize The Virtue of Selfishness). A tak je to i v případě paní Havránkové. Nejde o zájem veřejnosti - ten, jak jsme si vysvětlili výše, neexistuje. Jde pouze o zájmy některých lidí, kteří mají dost síly na to, aby své cíle sledovali s použitím legalizovaného násilí, a obětovali přitom zájmy bezbranného jednotlivce.
Stát se snažil nabídnout paní Havránkové peníze, a její odmítnutí jen posiluje mínění veřejnosti, že se zbytečně a škodolibě snaží celou stavbu dálnice zdržovat, a získat co nejvíc peněz. To však vůbec nehraje roli. Nikdo nemůže nikoho přinutit k prodeji, a i kdyby stát pozemky vyvlastnil a zaplatil za ně nějakou sumu, kterou si sám vymyslel a stanovil, stále se jedná o krádež. A pokud si někdo myslí, že nejedná, může si takový "nákup" vyzkoušet v nejbližším obchodě.

I kdyby však stát učinil paní Havránkové nějakou nabídku, "kterou nelze odmítnout", a tedy by dostala za své pozemky částku, kterou by skutečně požadovala, na samotné podstatě věci to téměř nic nemění. Stát přece žádné peníze nemá, neumí vyprodukovat žádné hodnoty, a jediné peníze, jimiž disponuje, jsou ty, které získal pomocí daňové loupeže. Ať už tedy paní Havránková nebo daňoví poplatníci - vždy bude něčí zájem obětován ve jménu veřejného blaha.
 
To vše je samozřejmě důsledek státního poskytování tzv. "veřejných statků", mezi něž patří i dálniční síť. Pokud by byla celá výstavba dálniční a silniční sítě poskytována jako soukromý statek, a budována soukromými investory, musely by se developerské firmy s majiteli pozemků skutečně řádně domluvit, nabídnout smluvní cenu, a podle toho pak celou výstavbu projektovat. Nikdy by se nestalo, že by stavba skončila v poli a nikdo by najednou nevěděl, co dál.
 
Jediné přijatelné řešení, při němž by nikdo nebyl obětován, by znamenalo dát paní Havránkové srovnatelně kvalitní pozemky, o větší výměře (aby se majitelce kompenzovaly náklady na přestěhování strojů apod.), které stát momentálně drží ve svých rukách. To právě paní Havránková požaduje, na straně státu však k takovému ukončení sporu není žádná vůle.
 
Veřejné mínění je bohužel na straně zastánců vyvlastnění, i kvůli mediální masáži, v níž je majitelka líčena jako zlá, nesympatická paní, která chce bránit užitečné stavbě. Lidé tvrdí, že postavená dálnice přinese nesmírný prospěch ohromnému počtu lidí, zjednoduší dopravu, uleví okolním vesnicím, atd. To je samozřejmě pravda. Je však zlem snažit se dosahovat nějakého prospěchu na úkor práv byť jen jediného člověka. I kdyby dokončená dálnice přinesla užitek statisícům lidí, nevyváží to pošlapání práv jednoho jediného majitele pozemků. A i kdyby šlo jen o jediné vyvlastnění za dlouhou dobu, na podstatě věci to nic nemění. Individuální práva jsou nepřekročitelným principem, který nelze v jednu chvíli hájit a podruhé s omluvným pokrčením ramen škrtnout.
Pokud přijmeme nadvládu většiny nad jednotlivcem jako morální nárok, je civilizovaná společnost nahrazena válkou jednotlivých nátlakových skupin, které se plně v souladu s demokratickými mechanismy snaží získat pro sebe co nejvíc. Jednotlivec, ta nejmenší menšina na světě, kterou všichni ochránci utiskovaných menšin přehlížejí, zůstane v tomto boji sám a nebude si jistý ani svým majetkem, ani svobodou, a nakonec ani svým životem. Protože pokud je správné a morální, aby většina získala prospěch na úkor jednotlivce, pak se nikdo nebude rozpakovat znárodňovat továrny, perzekuovat bohaté podnikatele, a vyvlastňovat pozemky - to vše naprosto v souladu s demokratickou vládou většiny nad menšinou.

Stát si nás všechny bere jako rukojmí a tvrdí, že dálnici potřebujeme. Tvrdí, že je v našem zájmu, aby byla dokončena, a že na soukromém zájmu jedné bezvýznamné majitelky nezáleží. Tak však mohou být naplněny jen zájmy parazitů, kteří získávají hodnoty na úkor někoho druhého. Racionální člověk naopak vymezuje svoje cíle na základě své individuality. Ví, že hodnoty lze získávat pouze vlastní produkcí nebo směnou, a jakýkoliv pokus o získání něčeho na úkor druhých je rezignací na vlastní individualitu i vlastní rozum coby hlavního prostředku přežití - nahrazuje v principu vlastní rozum použitím hrubé síly a nátlaku.
 
Zájmy racionálního člověka prostě nemohou být naplněny násilím na někom druhém. To by si měl uvědomit každý, kdo dnes s vyvlastněním pozemků paní Havránkové souhlasí.

To, že si advokát mastí

To, že si advokát mastí kapsu, není vůbec vedlejší.

1. V naší ústavě stojí, že

1. V naší ústavě stojí, že "vyvlastnění nebo nucené omezení vlastnického práva je možné ve veřejném zájmu, a to na základě zákona a za náhradu".
2. V případě sporu rozhoduje soud. Majitel pravdy není tedy ani selka Havránková, ani L.Z. i kdyby napsal 10x tak dlouhý článek.
3. Kéž by platilo, že stát o vyvlastnění je ochoten rozhodnout "kdykoliv". Za nerozhodnost státu, která trvá v tomto případě tak dlouho, je mi trapně.
4. Selský rozum mi napovídá, že absolutisovat zájem státu a soukromého vlastníka je nesmysl.
5. Chování selky Havránkové je nezodpovědné, způsobuje zhoršení životního prostředí mnoha lidem. Je to od ní především sobecké.
6. Údajně v Německu při výstavbě dálnic žádné problémy s vyvlastňováním nejsou.
7. Kdo si určitě mastí kapsu je advokát.
8.Předposlední věta článku mně připadá nelogická.
9. L.Z. je asi zvyklý psát "klády", možná, že někdy byl honorovaný od slova...
10. Filosofka Ayn Randová, je se svými postuláty hodnocená spíše jako "extremistka". Pokud někdo mě napadne, že toto tvrzení ani vzdáleně nesedí, jakoby bych nic ani netvrdil, mýlil jsem se.

ad 1) ano. ad 2) rozhodnutí

ad 1) ano.
ad 2) rozhodnutí soudu může být v souladu nebo v rozporu s právy jednotlivce. zdrojem přirozených práv nejsou soudy ani legislativa - ta je může (a musí, máme-li žít ve svobodě) respektovat, nebo naopak nerespektovat - ale objektivní, nezměnitelná realita
ad 3) přejete si a souhlasíte s krádeží. nedá se nic dělat.
ad 4) pak máte někde v úvaze chybu. pokud nejsou práva jednotlivce absolutní, pokud není absolutní respekt k jeho svobodě a majetku, pak se vždy dostaneme do situace, že stát drží bianko šek na život každého člověka a může s ním naložit jak uzná za vhodné.
ad 5) ona nenese odpovědnost za údajné zhoršení životního prostředí. a máte pravdu, sobecké to od ní skutečně je - což není nic špatného, racionální sobectví je totiž dobrem. (což byste věděl, kdybyste mě četl pozorněji :-)
ad 6) nemají tam problémy? německý stát dokáže krást rychleji a efektivněji? nepřipadá mi pozitivní, když je zloděj při krádeži šikovnější....
ad 7) to rozhodně, ale to je vedlejší....
ad 10) extremistka skutečně byla. jak řekl kdysi prezidentský kandidát Barry Goldwater "extremism in the defense of liberty is no vice"

Vážený pane Zálome, takže

Vážený pane Zálome,

takže nelze např. nikoho zavřít, protože společnost musí respektovat jeho "absolutní respekt k jeho svobodě jako jednotlivce".

Pletete si pojmy stát a společnost.

Podle Vás žádný jednotlivec nemusí platit daně, nemusí v případě ohrožení státu vykonávat vojenskou službu, může jezdit na silnicích v protisměru jak se mu zachce, atd., atd.

A můžete mi, absolutnímu blbcovi, laskavě vysvětlit, co je to "přirozené právo"? Kdo ho a kdy formuloval? Je ve všech zemích i po celou dobu existence lidstva stejné a když ne tak proč?

Jsou společenstva, která plané trubce ze svého středu vylučují.

S pozdravem

Zavřít samozřejmě zločince

Zavřít samozřejmě zločince lze, protože zločinec dal svým jednáním najevo, že práva na svobodu ani na majetek nehodlá respektovat - jak by tedy takovýto zločinec pro sebe mohl žádat respekt k jeho údajnému právu na svobodu a ohrazovat se tak proti trestu vězení? Jestliže je zločinec potrestán, je s ním jen jednáno tak, jak si on zvolil jednat s ostatními.

Pojmy stát a společnost v článku jako je tento, pro jednoduchost nerozlišuju.

Daně člověk platit musí, pokud nechce aby ho stát potrestal. Podobně jako vydíraný podnikatel musí platit výpalné, pokud nechce, aby ho mafie "potrestala". Podobně jako přepadený člověk v parku musí zaplatit lupiči, pokud nechce, aby ho tento zamordoval.

Co je přirozené právo? Na to by se dal napsat celý sáhodlouhý článek. Pro začátek:
http://aynrandlexicon.com/lexicon/individual_rights.html

Vážený pane Zálome, trošku

Vážený pane Zálome,

trošku zmatené. Co je a není právem na svobodu a majetek rozhoduje společnost svými zákony. Tedy nikoliv nějaké "přirozené právo". A stejně tak rozhoduje společnost o trestu za porušení zákonem stanoveného práva. Jaká je, podle Vás, "přirozená výše trestu"? Oko za oko, zub za zub?

Tvrdíte, že člověk daně platit musí - vyplývá to z nějaké "přirozené povinnosti"? Proč mám být v systému "přirozeného práva" za neplacení daní trestán?

Klást stát, což je výtvor společnosti na základě přijatých zákonů, s mafií, je poněkud zcestné. Stát jste i Vy a tak proč mne nutíte k placení daní? Podle Vaši "morálky", je placení daní na stejné úrovni jako placení výpalného mafii nebo odevzdání majetku lupiči.

O vztahu společnosti a jednotlivce psali filozofové již několik tisíciletí. Současný "stát" je ve své podstatě dítětem Velké francouzské revoluce. Samozřejmě že je špatný, ale zatím nic lepšího než je kompromis mezi zájmy individua a zájmy celé společnosti (přesněji řečeno, kdy se individuum dobrovolně přenechá část svých práv společnosti jako celku, lidstvo dosud nevynalezlo.

Pokud tvrdíte, že neexistují

Pokud tvrdíte, že neexistují žádná přirozená práva, pak tedy tvrdíte, že například Židé byli oloupeni a posláni do koncentračních táborů zcela oprávněně, protože z tehdejší německé legislativy (podle Vás je legislativa jediným zdrojem práv) židé neměli právo na majetek ani na svobodu. Stejně tak komunisti ukradli továrny a živnosti zcela oprávněně, protože to měli podepřené legislativou. Co je dobré a co je špatné, o tom podle Vás rozhoduje zákon a nikoliv objektivní morálka.

Platit je musí v dnešním systému, tedy v systému který přirozená práva nerespektuje. Musí je platit, aby se vyhnul většímu násilí.

Vážený pane Zálome, teď jste

Vážený pane Zálome,

teď jste si dal vlastní gól. Patrně jste nežil v době, kdy "přirozeným právem germánské rasy" bylo vládnout světu.

Žádná objektivní morálka, žádné přirozené právo neexistuje. Vždy je konkrétní právo a konkrétní morálka. A pokud jde o to, co je dobré a co je špatné, tak se vždy musíme ptát co je dobré a špatné pro koho.

A rozeznávejte laskavě přirozené právo a základní právo. Pokud OSN vyhlásí, že přístup k pitné vodě je základním právem, neznamená to, že je to právem přirozeným. LZP je dokumentem legislativním a ne dokumentem přirozeného práva.

Morálka Starého zákona je jiná než morálka Nového zákona. Morálka starých křesťanů je jiná než morálka současných křesťanů. Která je přirozená, když každá byla dána stejným Bohem?

Ježíš pronesl několik definic, např.: Miluj bližního svého jako sebe sama. Nedělej jiným to, co nechceš aby jiní dělali tobě. A pronesl i základní definici - prodej veškerý svůj majetek, peníze rozděl chudým a následuj mne. Mnoho jich nebylo.

Kant se na druhé straně obdivuje morálnímu zákonu, který je v každém z nás. Bohužel v každém je jiný.

Je přirozeným právem matky právo na potrat nebo není? Má znásilněná žena přirozené právo žádat o přerušení těhotenství nebo ne?

Výkladů "přirozených práv" je tolik, kolik je vykladatelů.

Dlužíte mi ale stále základní odpověď - jaký je "přirozený trest" za porušení "přirozeného práva" a kdo jej určuje? A jak to, že všude na světě se v celé historii lidstva nejedná podle nějakého jednotného "přirozeného práva"?

S pozdravem

Ne, gól jsem si nedal.

Ne, gól jsem si nedal. Skutečně, Němci prohlašovali toto za své právo. A měli ho skutečně? Měli právo vyvraž´dovat Židy? A Židé skutečně v té době neměli žádná práva?

Pak totiž vůbec nemůžete odsoudit žádné státní zlo, ani tak křiklavé, jako je to nacistické nebo komunistické, protože prostě oni řeknou, že ted Židé žádná práva nemají a hotovo. Zákony to tak řekly. Na jakém základě odsoudíte holokaust, když VY v podstatě UZNÁVÁTE, že bylo správné Židy práv zbavit?
Na jakém základě, když vy žádná objektivní přirozená práva neuznáváte?

Objektivní morálka samozřejmě existuje, vychází z nezměnitelné reality, z identity lidské bytosti. Vychází z toho, že člověk má rozumovou schopnost a svobodnou vůli. Vychází z toho, že člověk, aby mohl vůbec přežít a prospívat, musí mít svobodu a musí mít možnost využívat plodů své práce. Jakýkoliv morální relativismus vede jen k popření morálky jako takové.

O "základních" právech definovaných OSN jsem tady vůbec nepsal. Ale vyhledejte si na netu můj článek s názvem "Všeobecná deklarace lidských práv by neměla být modlou" (nebo tak nějak).

Kant rozhodně není dobrým zdrojem, ze kterého se poučit o právech a morálce.

Výkladů přirozených práv může být spousta. Ale jen jeden může být správný. Zatím se dostávalo sluchu vždy těm mylným výkladům. Což je odpověď na tu poslední otázku, proč se nejedná podle přirozeného práva. Protože není uznáváno. Protože mají navrch morální relativisté/nihilisté, jako jste například vy.

Vážený pane Zálome, last but

Vážený pane Zálome,

last but not least.

Dovoluji si Vám připomenout, že v prvobytné společnosti žádné "přirozené právo" na soukromý majetek nebylo.
V otrokářské společnosti bylo "přirozeným právem otrokáře vlastnit otroky (otroci nebyli lidé ale věcmi) a to včetně práva je zabít.
Ve feudální společnosti bylo "přirozeným právem" vlastnit poddané, díky křesťanství je však nešlo beztrestně zabít.

"Přirozené právo" je, při nejmenším, historickou kategorií, závislou na jeho výkladcích.

Již jednou jsem napsal, že současné pojetí "přirozeného práva" vzniklo až za Velké francouzské revoluce a dodal bych v západní civilizaci. Je nepřenositelné a neaplikovatelné na jiné civilizace a bylo zneužíváno pro zdůvodnění koloniální expanze, kdy "morálně vyspělí" Evropané "civilizovali" třeba africké národy.

Pokud jste například studoval Starý zákon, tak "přirozeným právem" Izraelců bylo vyhubit všechny nepřátele.

I přes Ježíšovo učení bylo, po dlouhá léta, "přirozeným právem" křesťanské společnosti vyhubit pohany nebo jim alespoň vnutit "jediné správné" náboženství.

Dovoluji si upozornit, že si pletete relativismus (počínající Protágorasem - člověk je mírou všech věcí, jsoucích že jsou a nejsoucích že nejsou až po názor, že něco, co jedni pokládají za absolutní a na ničem nezávislé, ve skutečnosti závisí na něčem jiném a může se tedy i měnit). s nihilismem, který popírá a odmítá možnost pravdivého poznání ale zejména platnost všech hodnot, autorit a podobně.

Relativista uznává poznání a zákony vytvořené lidmi, nihilista je neuznává.

Za můj krátký život jsem prožil toho dost, abych pochyboval o "absolutních pravdách" a tedy i o "absolutním přirozeném právu". Přirozené právo je výtvorem společnosti a mění se podle toho, jak se mění společnost. Není ani božským darem nebo něčím co vzniklo geneticky již u opočlověka a po celý vývoj se neměnilo.

S přátelským pozdravem

S přátelským pozdravem

1. Listina základních práv a

1. Listina základních práv a svobod podle Václava Klause zaplevelila naši ústavu.
2. Neexistuje žádné "přirozené právo". Vždy bylo a bude jen právo silnějšího.
3. Nelze si plést právo na oprávněnou náhradu s vydíráním.
4. Těsně před podpisem vzájemně odsouhlasené dohody paní Havránková tak onemocněla, že dohodu nemohla podepsat.

Velmi smutná ukázka "kvality"

Velmi smutná ukázka "kvality" našeho právního vědomí.

___________________________________________________________________________________