Proplácení regulačních poplatků - komu to prospívá?
Jan Michálek

Zavedení regulačních poplatků ve zdravotnictví se velmi pozitivně projevilo nápadným poklesem počtu výkonů u všech zpoplatněných zdravotnických služeb s výjimkou počtu ošetřovacích dnů v lůžkových zařízeních. Poklesly počty ošetření na LSPP o 41%, ambulantních ošetření o 17%. Došlo ke snížení počtu předepsaných receptů o 25%. Naopak, péče při hospitalizaci se zlepšila, zbyly prostředky na léčbu závažnějších nemocí, bylo provedeno větší množství plánovaných operací včetně kloubních náhrad, významně se zkrátily čekací doby na tyto operace. Celkově tak zdravotnický systém mohl využít přes pět miliard vybraných regulačních poplatků a dalších pět miliard ušetřených nákladů. Celkem tedy zdravotnictví využilo deset miliard korun pro zkvalitnění léčebné péče.
V dubnu 2009 došlo ke změně zákona a regulační poplatky za lékařské vyšetření již nehradí děti do dovršení 18 let věku. Změnily se i poplatky za recepty, a pokud je doplatek ceny léku vyšší než 30 Kč, tak je regulační poplatek zahrnut v tomto doplatku a platba se tím nenavyšuje. Všechny tyto positivní dopady jsou jasně prokazatelné podle statistických údajů, které zveřejnil Ústav zdravotnických informací a statistiky v listopadu 2009.

Výsledky jsou příznivé i přesto, že kraje pod vedením ČSSD se snažily tento zákon sabotovat. Zcela v rozporu se zákonem začaly proplácet regulační poplatky velmi omezenému počtu pacientů a zbytečně tak utrácet veřejné prostředky. Protizákonnost takového jednání je tak evidentní, že i ministr Martin Pecina z ČSSD musel zahájit s kraji správní řízení.  Kromě toho kraje protěžováním svých zdravotnických zařízení jasně porušují pravidla hospodářské soutěže. Nyní se sociální demokraté ve vedení Královéhradeckého  kraje snaží mediální kampaní ospravedlnit své protiprávní jednání. Takřka denně se můžeme dočíst, že na proplácení regulačních poplatků kraj zaplatil v roce 2009 přes 40 milionů Kč a uspokojili tak 75 procent pacientů.  Že tím pomohl především seniorům a rodičům malých dětí. Že každý má možnost požádat kraj o dar na proplacení poplatku. Jsou to ovšem klamavé a výrazně nepřesné údaje. (Bylo by asi výstižnější to označit za záměrně lživé údaje.) Zdravotnictví Královéhradeckého kraje nejsou totiž jen bývalé okresní nemocnice nyní ve vlastnictví kraje, je to i mnoho praktických lékařů, ambulantních specialistů i lůžkových zařízení nezřizovaných krajem, včetně Fakultní nemocnice v Hradci Králové. A v těch kraj poplatky neproplácí. Takže například obyvatelé Hradce Králové nemají šanci tyto dary využít.

Podle statistických údajů  ÚZIS a zdravotních pojišťoven lze zjistit, že ve všech zdravotnických zařízeních v našem kraji se v roce 2009 vybralo přes 270 milionů Kč za regulační poplatky. Kraj tedy proplácí regulační poplatky jen ve svých zařízeních a jen necelým 15% pacientů. Kdo tedy má prospěch z krajem utracených peněz za proplacené regulační poplatky? Nemocní (především vážněji nemocní) pacienti to určitě nejsou, těm systém umožnil kvalitnější lékařskou péči.  Lékaři v nemocnicích to také nejsou, utracené peníze mohly být využity na oprávněné zvýšení jejich platů. Je to jen 15 % z celkového počtu pacientů ošetřených v našem kraji!


Možná je to ČSSD, která lidem zrušení poplatků slibovala a klamnými údaji se nyní snaží zamlžit nesplnění svých předvolebních slibů. Posuďte sami.

Takže prý "Zavedení

Takže prý "Zavedení regulačních poplatků ve zdravotnictví se velmi pozitivně projevilo nápadným poklesem počtu výkonů" -- A to jako má být dobře? To je pozitivní, že se provádí méně výkonů? V tom případě byla Julínkova "reforma" polovičatá - kdyby bylo julínkovné tisíc korun a kdyby se polovina nemocnic zavřela, bylo by jistě výkonů ještě méně. ////

"Naopak, péče při hospitalizaci se zlepšila" -- Jak to pan autor zjistil? Prozradil mu to Cikrt? Nebo byl pan autor hospitalizován? Autor nezmiňuje vůbec žádný měřitelný údaj, ale předpokládám, že existuje jediný dostupný takový údaj - vynaložené peníze. Takže se nejspíš za hospitalizace víc utratilo. A kde se ty peníze vzaly? Z kapes pacientů? Nebo ošizením ambulantní péče? Co z toho vám připadá lepší? ////

V téhle branži existuje jediný způsob, jak zjistit, co je lepší: když si budu moci vybrat z několika alternativ. Samozřejmě každá ta alternativa musí být definovaná a známá. Pak si mohu vybrat tu, která mi připadá nejlepší. Nabídl něce takového Julínek? Nikoli. Julínek sám ani nevěděl , zda to svoje vyšilování má či nemá vydávat za reformu. A definování chystané reformy? Kdepak jsou ty slibované standardy? ////

___________________________________________________________________________________