Řízení o úpravách pozemků zatížených restitučními nároky se zjednoduší
Miroslav Jeník

Poslanecká sněmovna na své 19. schůzi schválila senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě. Novela pomůže vyřešit blokace nakládání s pozemky, na které byl vznesen restituční nárok. Důvodem k jejímu přijetí byla skutečnost, že v některých případech jsou pozemky blokovány po desetiletí. Nedokončená restituční řízení tak komplikují řízení o pozemkových úpravách.

"Novela zákona v žádném případě neznamená průlom do restitučního řízení. Naopak novela bude mít pozitivní dopad na probíhající řízení v pozemkových úpravách a zabrání nadbytečným administrativním výdajům, které jsou spojeny s délkou restitučního řízení," uvedl člen zemědělského výboru a zpravodaj tohoto senátního návrhu poslanec Miroslav Jeník.

Novela zákona zavádí speciální prekluzívní lhůty pro uplatnění nároku "domnělou oprávněnou osobou" u soudu. "Domnělou oprávněnou osobou" se rozumí osoby, které nemohly prokázat své vlastnictví k dotčeným nemovitostem z důvodu jejich dosavadního užívání státem nebo jinými právnickými nebo fyzickými osobami a dalších.

Přijatá novela také sjednotí dosud nejednotnou praxi pozemkových úřadů a soudů. Některé pozemkové úřady v řízení o vlastnictví pozemku dále nepokračují, ani když se "domnělá oprávněná osoba" na soud neobrátí. Jiné pozemkové úřady nárok po uplynutí obecné promlčecí lhůty zamítnou. Soudy pak rozhodnutí pozemkového úřadu potvrzují či naopak ruší. Tato nejednotnost bude novelou zákona o půdě odstraněna.

___________________________________________________________________________________