Můj hrdina proti korupci!
Jan Suchánek

Možná si těch pár čtenářů co mám, všimlo, že smutným hrdinou mých textů je absolvent plzeňských práv, ministr nespravedlnosti, kterého já prakticky poznávám jako naprosto nepodobného tomu skvělému bojovníkovi za právní stát, který se v sobotu presentoval na kongresu ODS. Dokonce tam svým spolustraníkům lhal o tom, že bojuje proti korupci. Jak by mohl, když na druhou stranu se před týdnem chlubil, že bojuje za to, aby nemusel platit z rozpočtu odškodnění těm, které korupce poškodila. To jaksi nejde dohromady a jsme tam, kde to vždy s těmi levicovými politiky končí. Jejich inovace (nižšího řádu) vedou neodvratně k degeneraci systému jako celku.

Mně to připomnělo nedávné hledání na stránkách Ústavního soudu. Pokud má výroční zpráva BIS o neblahém stavu justice pravdu stejně jako konstatování Ústavního soudu, že soudci neznají zákony, tak rozhodnutí Ústavního soudu, kterými není stížnost účastníků soudních řízení odmítnuta a která by tak mohla sloužit k nápravě poměrů, jsou statisticky téměř zanedbatelná. A k tomu ten kongresový bojovník proti korupci soustavně podporuje nezávislost justice nejen na zákonech ale pro budoucnost i na ekonomických možnostech státu. Dovolím si takovou malou aktuální připomínku zásluh pana ministra o destrukci právního státu, což je také podmínka vlády korupce.

Na středočeském kongresu ODS zazněla na adresu ministra kritika v souvislosti s exekucemi. Kam to došlo, ilustruje, že v médiích se objevilo, že exekutoři podnikají i s pohledávkami za nezletilými, kteří například nezaplatili pokutu za jízdu „načerno“, aby si počkali na jejich plnoletost. Takže budeme mít víc mladých bezdomovců a sociálně vyloučených. To je ten extrémní opak toho, jak jsme ochranou neplatičů nechali zbankrotovat po sametové revoluci naše banky. Pro srovnání si uvědomte, že díky líným prokurátorům v gesci ministra nejsou definovány pohledávky na úhradu škody vůči nezletilým zločincům, což by pro právní stát bylo velmi významné a tihle nezletilí zločinci by si exekutora určitě zasloužili.

Ministrovu zásluhu na panujícím bezpráví ilustruje v televizi odvysílaný příklad. Exekutorovi pohůnci ve vojenských maskáčích přepadli nějakou výrobní dílnu, kterou měl kdysi pronajatý jiný podnikatel, dlužník. Na stesky neprávem likvidované podnikatelky, která bude muset navíc platit pod sankcí mzdy dělníkům, kterým zabavili stroje, reagovala mluvčí ministerstva spravedlnosti Tereza Palečková stručně: „Movité věci, které povinnému nepatří, a toto je na místě nepochybně prokázáno, nelze sepsat. Zpravidla je nutno trvat na písemných důkazech. Připomínám, že povinný (dlužník) nemusí mít své věci umístěny jen v místě trvalého bydliště. Exekutor je oprávněn provést soupis movitých věcí všude, kde se povinný zdržuje.“ Tohle prohlášení je dokonalý extrakt nezákonnosti a nenávisti vůči vlastnickým právům. Marně jsem se sám podrobnými odkazy na paragrafy zákonů domáhal na ministerstvu nápravy v konkrétním případě, kdy náprava trvala před soudy přes dva roky ve čtyřech řízeních.

Tohle v USA asi nejde, protože by vlastník měl nezpochybnitelné právo ty exekutorovy pohůnky postřílet. Ochrana vlastnických práv a domovní svobody má v právním státě přednost před právy postbolševických právníků, kteří se živí výnosnými exekucemi a kteří mají svého příznivce na ministerském postu. Kdo je tohle schopen pochopit, pak taky asi chápe, že korupce v souvislosti s justiční konkurzní mafií se děje pod neochvějnou záštitou tohohle kongresového bojovníka proti korupci, který se žádným konkrétním výsledkem svého boje nemůže pochlubit.

Proto se nic nestalo, když před mnoha lety mi jeden předseda senátu soudu, co je jen odvolací, na moji připomínku, že náš konkurzní soudce a jeho správci ukradli navíc ještě 700 miliónů, odpověděl, že „my to tady všichni víme“. A ministr dělá vše, co může, aby z tohoto všeobecně sdíleného vědomí nedošlo k žádnému vyvození odpovědnosti, k žádnému přiznání korupce. Zdá se, že se panu ministru zdařilo zkorumpovat i ty senáty, které dříve pravomocnými rozsudky korupční jednání našeho konkurzního soudce potvrdili. Dokonce mám nepublikovatelné svědectví agenta BIS, jak to pan ministr dělá. A tak Vám zase popíšu konkrétní zkušenost, kam justice pod takovým ministrem spěje.

Zastupuji několik obětí justiční konkurzní mafie v mnoha sporech, když neustále jde o jeden konkurz krytý trestními stíháními okradených nebo opačně o trestních stíháních okradených kryté konkurzním řízením. Protože ta nezákonnost byla masivní, je poškozených víc a ministerstvo se ve spolupráci se závislými soudci bránilo právě poukazem na to, že jednou je žaloba neoprávněná protože to zavinili soudci a podruhé že to zavinili prokurátoři, tak je to na dvouch nalézacích soudech. A jak jsem psal, ministerstvo a jeden soud už řekli, že stát tu škodu zavinil soudcem, ale že je to promlčený, protože to bylo jasný už v roce 2004. Jasný to je, ale promlčení není, ale to teď není podstatné. Dokonce námitka promlčení je dle judikatury a Občanského zákoníku v rozporu s dobrými mravy.

Druhý soud, který projednával totožnou žalobu už z roku 2005 s akcentem na zavinění prokurátory a který měl v kontextu s rozhodnutím toho soudu prvního potvrdit žalobní nárok, řekl, že žaloba je nesrozumitelná. Jenže to narazilo na nezkorumpovaný odvolací senát, který tohle rozhodnutí zrušil s tím, že „soud I. stupně tedy nepostupoval konzistentně, vady procesního postupu soudu nelze klást k tíži žalobce rozhodnutím o odmítnutí žaloby.“ A co myslíte, že s tím udělal ten zkorumpovaný soudce nalézacího soudu? Naprosto klidně zopakoval to, co odvolací soud označil jako „vady procesního postupu soudu“ a chce znovu, aby žalobce odstranil nesrozumitelnost žaloby, když odvolací soud konstatoval o předchozích variantách téhož, že „za této situace výzva soudu, že žalobce má doplnit svá tvrzení tak, že … zjevně neodpovídá obsahu žaloby a dalšího podání označeného jako „aktualizace“ žaloby a žalobci nemohla být srozumitelná, neboť podstatná část uvedených podání je těmto otázkám věnována.“

Jak si zkorumpovaný soudce odváží pohrdat právy obětí korupce i nezkorumpovanými soudci soudu odvolacího, vyplývá z jeho nových výzev:


•    „Soud ukládá žalobkyni, aby uvedla zda a kdy (a vůči komu ) uplatnila nárok ve smyslu § 14 u orgánu uvedeném v § 6 zákona č. 82/1998 Sb., zda již uplynula lhůta 6ti měsíců podle § 15 zákona č. 82/1998 Sb., zda její nárok byl (částečně) uspokojen .“
•    „uplatňuje-li nárok na náhradu škody podle zákona č. 82/1998 Sb. …“

Je zřejmé z první výzvy, že soud věděl, že se jedná o „náhradu škody podle zákona č. 82/1998 Sb.“, takže druhá výzva je nesmyslná a tudíž formální. Navíc soud by měl vědět, že v době podání žaloby žádné uplatnění „nároku ve smyslu § 14 u orgánu uvedeném v § 6 zákona č. 82/1998 Sb.“ nebylo podmínkou vylučující žalobu, protože ten § 14 v zákoně byl tehdy jinak a žalobkyně to soudu na jeho výzvu sdělovala již dvakrát. Navíc žalobní nárok postoupil ministerstvu sám soud a ministerstvo potvrdilo všechny tvrzené nezákonnosti, ale odmítlo cokoliv zaplatit, což konstatoval i odvolací soud formulací, že nalézací „soud vyzval žalovanou, aby se k žalobě vyjádřila, k vyjádření podal žalobce repliku.“.

    S touhle výzvou je spojena opakovaná hrozba, že žaloba bude odmítnuta a to přesto, že odvolací soud již nalézacímu soudu veškerá vysvětlení poskytl sám, když své rozhodnutí ve prospěch žalobkyně odůvodnil takto:
„V žalobě se domáhá náhrady škody ze zmařené investice, škoda vznikla souhrnem činností a nečinností státních orgánů, jehož výsledkem je poškození vlastnických práv „původně … a.s., dceřiné společnosti“ žalující společnosti tím, že stát akceptoval nezákonné užívání podniku úpadce … Ing. Š…lem, čímž došlo k odčerpání aktiv z podniku žalobkyně. V žalobě se uvádí, že nesprávně postupovaly a rozhodovaly Krajské státní zastupitelství v …, Krajský soudu v …, Policie ČR v … a v … a Finanční úřad v … v řízeních specifikovaných uvedením spisových značek. Podle žaloby žalobce spatřuje škodu ve zmaření investice – ztráty hodnoty společnosti … a.s., znehodnocení akcií, žalobce se cítil nucen prodat akcie vítězi ve výběrovém řízení dne … Výši škody žalobce určil podle znaleckého posudku, který si pro tyto účely opatřil, na posudek v žalobě odkázal a navrhl ho jako důkaz.“
Tím snad byla nesrozumitelnost žaloby pro nalézací soud již zcela odstraněna.
    
         Abyste pochopili, zkorumpovaný soudce nalézacího soudu jen trpělivě čeká, až příště bude rozhodnutí o odvolání svěřeno stejně zkorumpovaným soudcům, jako je on sám. Takhle to funguje. Proto trvalo například deset let, než se napotřetí trefili do senátu, který mne odsoudil platit neexistující dluh za bývalou manželku vůči jejímu bratranci přes před notářem potvrzené zaplacení za nemovitost, kterou jsem ji na rozloučenou financoval a soud dovolil následně prodat. Jenže v tomhle případě zkorumpovaný soudce jedná racionálně, protože jednal stereo s kolegou, který s odmítnutím žaloby pro nepochopení textu u odvolacího soudu uspěl. Teď jsem to psal panu předsedovi toho odvolacího soudu, který si stěžoval, že o žádné korupci, jak ji zmiňovala BIS, neví, tak, že má příklad jednání k dokonání praní špinavých peněz s dokonalou dokumentací, aby je mohl kárně žalovat, protože, když soudce nelze trestně stíhat, tak jim určitě není možno důvěřovat, že budou nezávisle a spravedlivě soudit. A to je ze zákona kárné provinění.

Ironií je, že když si poškození stěžovali u soudu poslední instance, že je v konkurzním řízení soudce se správcem okrádají, tak soud poslední instance justiční konkurzní mafii hájil tím, že tvrdil:  
„K zásahu do práva na poskytnutí soudní ochrany (a v konečném důsledku k porušení práva na spravedlivý proces), jehož porušení se stěžovatelka dovolává, dojde především tehdy, pokud by stěžovateli bylo upřeno právo domáhat se svého nároku u soudu, popř. by tento bezdůvodně odmítl jednat a rozhodnout o podaném návrhu.“
Jsem upřímně zvědav, co si soud poslední instance na obranu justiční konkurzní mafie vymyslí, až tenhle příběh bezpráví k němu po letech doputuje. To řekne, že není povolán zasahovat do ústavního práva soudce nezávisle hodnotit co je srozumitelné a co není.

    Na závěr malou instruktáž do práva pro pana ministra, které se mu v Plzni zřejmě nedostalo, a pro posílení právního vědomí čtenářů Virually. Pokud zkorumpovaný soudce chce opakovaně od žalobkyně vysvětlit:
„uplatňuje-li nárok na náhradu škody podle zákona č. 82/1998 Sb., z důvodu, že jí byla způsobena škoda nesprávným úředním postupem, uvede, v jakém konání (nekonání) kterého orgánu státu nesprávný úřední postup spatřuje a vymezí období, kdy se tohoto nesprávného úředního postupu uvedený orgán státu dopustil“
pak ignoruje, že to je napsáno v žalobě, které téměř totožnou kopii pět jiných soudců nechalo přednést a dokonce i provést důkazy, ale ignoruje zásadní věc, že je zde „nesprávným úředním postupem“ to, že žádný orgán České republiky neposkytl žalobkyni ochranu jejich Ústavou ČR chráněných práv na:

•    spravedlivý proces ve smyslu čl. 6 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod a čl. 36 a 38 Listiny základních práv a svobod s právem na účinné opravné prostředky dle čl. 13 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod, kdy by soud jednal dle zásady „iura novit curia“ (soud zná právo), respektoval zásadu „ius ex iniuria non oritur“ (právo nepochází z bezpráví), kdy by soud jednal dle čl. 4 a 90 Ústavy ČR k ochraně základních práv poškozených, a
•    pokojné užívání majetku, to je vlastnických práv definovaných:

  •  Čl. 11 odst. (1) Listiny základních práv a svobod,
  •  Čl. 1 dodatkového protokolu k Evropské úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod (č.209/1992 Sb.),
  • Čl. 17 Všeobecné deklarace lidských práv,

když v prodlevách s poskytnutím ochrany těchto Ústavou ČR chráněných práv pokračuje od roku 2005 nalézací soud a žalované ministerstvo, když dle ústavního zákona, kterým se uvozuje Listina základních práv a svobod, zákony mají být vykládány v souladu s těmito právy.
 
    Stejně jako proti korupci tak se bojuje o budoucnost našeho národa. Ministr financí byl v Hradci Králové na konferenci své strany, když v Bruselu jednali ministři financí o dalším odložení řešení dluhové krize, aby se prodleva našla v dalším znehodnocení EURO. Nejen že lživě tvrdíme, že se na úhradách řeckých dluhů nebudeme podílet, ale jsme tam ani nehledali koalici k záchraně i naší ekonomiky, protože tam si zjevně vymýšlejí (dnes vliv francouzských presidentských voleb) jen další podvody. Nejméně bolestným důsledkem krize pro nás bude, když ohrožené EURO banky prodají své české banky Číňanům. Ale stejně jako nechceme přiznat, že naše politické elity nejen že neví jak bojovat s korupcí pokud nejsou samotné přímo zkorumpované, tak ani náhodou nemají kvalifikaci si připustit, že je nutno najít národní strategii jak čelit znehodnocujícímu se EURO a US $, když EU a USA svými levicovými elitami v tom znehodnocovaní otevřeně soutěží.

    Ono to souvisí i s tím, že o víkendu kongresovaly naše dvě soft levicové strany, protože obě hledaly pouze jednotu, dá se říct, že to je již jejich náboženstvím a fatální podmínkou, aby korupce nebyla prozrazena. K čemu jednota ODS, která je třeba vyjádřená vůlí vést centrální kampaň v krajských volbách? Žádná různost názorů na tak naléhavou otázku, jak vysvětlit voličům proč volit ODS k společné krajské koalici s ČSSD.  Jak voličům vysvětlit, že v té koalici bude ODS lepší než TOP09? A k tomu jsou potřeba stranické frakce pro vznik nových idejí, jak společné cíle realizovat. A podle profesora Parkinsona je existence kverulujícího jedince (vůdce frakce) podmínkou záchrany byrokraticky degenerující organizace. Kde nic tu nic!
 
Základ je v tom, že i politici dokáží vytvořit dav, který skrývá nejistoty a nekompetence jednotlivců. Ten dav umožňuje politikům, aby uvěřili, že jejich nekompetentnost je vlastně vrcholnou kompetentností. Ve skutečnosti naše vládnoucí soft levicové strany nás zadlužují za mírného zvyšování daní a hard levicové to chtějí udělat s daňovými sankcemi pro bohaté a úspěšné, které je ze země vyženou. V téhle soutěži levicových idejí si nevšimnou toho, že diskuse o bankrotu Řecka pomíjí nevyvratitelnou nutnost Řecko po bankrotu dále financovat. A to si nějak nevšímají Irska, které je na tom nějak moc špatně. K potvrzení mého skeptického posuzování premiér po kongresu prohlásil, že on a jeho strana a vláda podpoří všechna opatření pro stabilizaci EURO, což je stejně nesmyslné jako bolševické „poručíme větru dešti“.

Takhle prostřednictvím neschopných politických representantů většinového davu podprůměrných a sociálně závislých voličů spějeme my s celou Evropou, což potvrzuje nominace proevropského ospalého knížete za presidentského kandidáta, a dokonce i s naší P+L a celým globálním protikapitalistickým hnutí k ekonomické formě vládnutí, jakou tu před válkou praktikoval německý sociální stát. Za to zase u Moravce pod jeho taktovkou agitovali Rupnik s Bělohradským. Merkozy bude diktovat Evropské centrální bance, které národní bance má půjčit, aby ta národní banka mohla té které komerční bance půjčit, aby ta komerční banka mohla té které vládě půjčit a ta vláda dotovat podle směrnic Evropské komise tu větrníky, tu naftu z řepkového oleje. Řecku a podobným vládám už nikdo jiný než vládami zkorumpovaní bankéři nepůjčí. A nakonec Moravcové, Rupnikové a Bělohradští poštvou voliče těch politiků na bankéře, aby konečně zvítězila socialistická internacionála.

Nakonec, abych ukázal, že jsem lepší ekonom než z vynucení právník, tak poradím našim politickým elitám. Tuhle krizi nepřečkáme žabomyšími domácími válkami, tuhle krizi lze snadněji přestát, když budeme taky znehodnocovat korunu emisí nových peněz, které národní banka předá podle zákona jako svůj zisk rozpočtu vlády, a vláda sníží daně, aby přilákala z okolí Merkozym vyděšené podnikatele. Ty daně se dají snížit i tím, že se povolí neomezené odpisy investic až do výše zisku. A voličům lze vysvětlovat, že tahle forma znehodnocování měny je výhodnější než když měnu bude znehodnocovat realizace Sobotkových volebních slibů, která by je naopak navíc o pracovní místa připravila.  

Pene Suchánek, nemyslím si,

Pene Suchánek, nemyslím si, že nemáte čtenáře. Vaše blogy v sobě samozřejmě nesou stopu frustrovaného člověka, který si prošel mnohými peripetiemi, vinou komunistických soudců, ale to je pochopitelné. Je jasné, že tito soudci jsou jedním z článků páté kolony a spoluvytvářejí blbou náladu. Vždyť co může být horšího, než pocit bezmocnosti před neohrozitelnými a nepostihnutelnými vykonavateli ortelů. Rozumím i vašemu hodnocení politiků. Jmenovitě Pospíšila. Asi je stejně na odstřel. Zatím se populista snaží.

___________________________________________________________________________________