Otazníky nad dotacemi bioplynu
Jiří Hanzlíček

E15, 03.01.2012

V Poslanecké sněmovně byl nedávno schválen vládní návrh zákona o podporovaných zdrojích energie. Rovněž bude v průběhu ledna projednán v Senátu. Legislativci však stojí před velmi závažným problémem nekontrolovatelného růstu dotované podpory bioplynu, který by mohl způsobit stejné problémy jako fotovoltaika. Jsou obavy, že hektický rozvoj bioplynových stanic přinese další zdražení elektřiny. Od příštího roku by elektřina kvůli bioplynu mohla zdražit pro domácnosti o další 1,7 procenta a pro velkoodběratele o 2,5 procenta. Podle ministerstva průmyslu by tím došlo ke zvýšení dodatečných nákladů na megawatthodinu elektřiny o 66 korun. Podle odborných dokladů mohou v roce 2020 náklady na podporu obnovitelných zdrojů oproti dnešním 32 mld korun dosáhnout výše až 44 mld korun. Ve hře je návrh na zrušení stávajícího zákona z roku 2005 a vydání nového zákona, který by zabránil stoupající podpoře až k neuvěřitelné výši 55 mld korun.

Proti omezování dotací na výstavbu bioplynových stanic protestují zejména zemědělci. Podle nich jsou přínosné pro rozvoj venkova. Skutečností je, že v roce 2008 každý Čech v průměru vyprodukoval bezmála 300 kg odpadků ročně, loni to už bylo 500 kg na hlavu. Přitom se očekává, že během nejbližších let se tato hromada až zdvojnásobí. Na skládkách odpadů se často zvyšuje teplota, takže dochází k samovznícení. Jedno z mnoha nařízení EU ukládá ČR snížit skládkování bioodpadu. Vláda se proto musí rozhodnout mezi několika možnostmi. Výstavbou spaloven, které nikdo nechce, recyklací včetně kompostování nebo výrobou bioplynu.

Podle ministra zemědělství je nezbytné vytvořit v rámci České republiky stabilní investiční prostředí pro využití obnovitelných zdrojů energie, především biomasy a bioplynu. Může jít o vítaný zdroj příjmů s pozitivní rolí v dobách výkyvů cen zemědělské produkce. S názorem lze souhlasit pouze v případě, kdy tento příjem bude pouze doplňkový, nikoli živelný, jako se stal při smutné ideologii slunečních elektráren.

Závažné je tudíž cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu, kterým se stanovuje podpora spalování bioplynu v bioplynových stanicích a nových výrobnách elektřiny od 1. ledna 2012 do 31. prosince 2012 ve výši 4120 korun za MW hodinu. Podle řady odborníků jsou dotace nepřiměřeně vysoké a zaplatí je zpětně v cenách opět občané a průmysl.

Pouze k připomenutí, bioplyn se získává v průběhu zkvašování organických materiálů bez přístupu vzduchu. Skládá se především z metanu a oxidu uhličitého. Produkt z bioplynových stanic a čistíren odpadních vod je používán především ke kogenerované výrobě tepla a elektřiny, někde pouze k výrobě tepla. Bioplynové stanice zpracovávají mimo vedlejších zemědělských produktů i průmyslové a komunální bioodpady. V současnosti u nás funguje 110 stanic a do tří let by podle Agrární komory mohl jejich počet vzrůst téměř trojnásobně. Ročně by pak tyto stanice spotřebovaly plodiny ze 77 500 hektarů půdy. Zemědělci možnost nového využití orné půdy vítají. V Česku stále klesají stavy hospodářských zvířat a je zde problém s využitím ploch, na nichž se pěstovaly krmné plodiny. Následné příjmy za energie navíc řadě zemědělců pomáhají přežít propad cen u mléka, obilí a další produkce. Bioplynové stanice dávají na rozdíl od slunečních a větrných elektráren stabilní výkon po celý rok. Bioplynové stanice mohou být zemědělské, komunální a průmyslové související s čistírnami odpadních vod, kde bývá provozovatelem město či průmyslový podnik. Do kategorie bioplynových stanic se ještě řadí skládkový plyn.

Na závěr je možno shrnout. Výstavba bioplynových stanic v řadě oblastí může být přínosem pro zemědělce. Výkupní cena by však po špatných zkušenostech neměla být dotována nebo velmi mírně dotována. Zabrání se tím výraznému obohacování různých podnikatelů na úkor peněženek občanů a průmyslových podniků. Můžeme proto doufat, že naše zákonodárné sbory alespoň trochu zapřemýšlí a nebudou pozdě honit bycha jako v případě jimi odsouhlasených nesmyslných dotací pro sluneční elektrárny.

Vážený autore, pokud tak

Vážený autore,
pokud tak zasvěceně píšete o výrobě energií z bioplynu, zajisté znáte model, na základě kterého ERU stanovuje svým cenovým výměrem výkupní cenu (resp. zelený bonus) na elektrickou energii z bioplynu. Píšete, že podle řady odborníků jsou dotace (ceny) nepřiměřeně vysoké a zaplatí je zpětně v cenách opět občané a průmysl. Můžete uvést (kromě Vás), byť jen jediného odborníka (tím myslím odborníka, ne pana Kocourka a podobné lidi) a odkaz na relevantní článek. Musím Vám sdělit, že naprosto odpovědně z vlastní zkušenosti vím, že za tržní cenu se elektrická energie z bioplynu nedá dělat a prosím Vás, abyste veřejnost nemátl nepravdivými články.

Sherlock Holmes"¨: "za tržní

Sherlock Holmes"¨: "za tržní cenu se elektrická energie z bioplynu nedá dělat"

Jak prosté, milý Watsone ... tak ať se nedělá.

vážená kajetáno, o jakých

vážená kajetáno, o jakých tržních cenách to mluvíte??? Pro rok 2012 je výkupní cena el. energie z biomasy stanovena na 4,12 Kč/kWh + zelený bonus ca. 3,50 Kč/kWh.
Kdežto i ten nenáviděný ČEZ má klasickou kWh stále pod 4,-Kč.
Nejde ani tak o tu cenu, která je t.č. v EU srovnatelná. Potíž je v tom, že zatímco v Rakousku, Německu či Francii je na 15-20 let fixní, u nás ji bude ERU ročně upravovat ( rozuměj zvedat)!!
Bohužel zase jde o tu garanci 15 leté návratnosti!!!! To se to investuje......

___________________________________________________________________________________