Čím jsou pro nás Benešovy retribuční dekrety
Jaroslav Lhotka

Je třeba neustále se navracet k době po Mnichovu 1938 a k událostem z protektorátu Böhmen und Mähren a pokračující tzv. květnovým osvobozením 1945 a Benešovými retribučními dekrety, kdy se začalo krást ve velkém v českém národě. Tyto zlodějny se podepsaly na morálce národa a přetrvávají až do dnešních časů tzv. křehké demokracie, jak ji označují lidé typu Václava Havla.

Na tyto ostudné dekrety doplatili ponejvíce dvě kategorie nevinných českých lidí: dělníci, za II.sv.války totálně nasazení na práce do Říše a vydávající o tzv. bolševickém blahobytu v SSSR svědectví PRAVDY. Jejich dopisy z Reichu byly zadržovány na českých poštách Benešovými agenty. Po skončené válce byly dokonce zneužity československou justicí, aby jejich pisatelé byli odsouzeni za protisovětskou propagandu k vysokým trestům vězení spojeným s ponižováním lidské důstojnosti a nemožností odvolání se proti rozsudku podle §3 odst.I a II za protisovětskou propagandu. Byli to jediní přímí svědci za války, jež se dostali do přímého kontaktu s deportovanými Rusy. Do druhé kategorie patřili ti katoličtí kněží, kteří poznali hrozící nebezpečí v samém komunismu a statečně varovali z kazatelen lidi před totalitním ateismem. Mnoho z nich složilo kosti v dolech. Je politováníhodné, že ani katolický tisk se o těchto kněžích nikdy nezmínil. To proto, že v redakcích tohoto tisku sedí lidé s máslem na hlavě a neschopní jít do důsledku za každou pravdu, neboť teplé místo jim vyhovuje v redakcích.

Neznáme-li historii z těchto let, stáváme se snadnou kořistí lhářů a podvodníků, kdo vylezli v době sametové revoluce z kanálů, žump a hnojníků na Boží světlo, aby opět lhali, podváděli a kradli za bílého dne. Nemluvme o mládeži, ta si nepamatuje veřejné soudní procesy z let 1945-1949, kdy jsme jako národ ihned po skončené II.sv.válce ztratili na 45 let lidskou tvář. Začal nový hon na čarodějnice s novou dobou temna, tentokrát nevylhaného, na rozdíl od Jiráskova Temna, napsaného Aloisem Jiráskem na zakázku nepřátel katolicismu. Ruští legionáři, jež 20 let za první republiky až do Mnichova 1938 nahlas mluvili o zvěrstvech bolševiků, duchovní, kteří varovali před komunismem, fašisti za korporativní uspořádání státu, udavači a zrádci, ti všichni dle Benešových dekretů šli do vězení a s nimi nevinní na udání ze msty a závisti.

Zapomnělo se na ty tzv. vlastence, kteří se za války oddlužili a začali keťasit a neštítili se stáhnout za kousek masa a pytlík mouky i poslední košili z městského lidu. Je minula msta, i ty horlivé dělníky, kteří do posledního dne II. světové války vyráběli granáty a bomby pro pár cigaret. Za 500 cigaret by šli s nacisti i do samého pekla. Všichni tito hrdinové, jak se za ně vydávali, vítali nadšeně Rudou armádu jako Osvoboditelku našeho národa a uklízeli nepohodlné svědky PRAVDY do šera kobek na základě Benešových retribučních dekretů. Satanovy mlýny se rozjely na plné obrátky, vinen nebo nevinen, všechno jedno. Stačilo v hospodě říci: Beneš je zrádce, zaprodal nás Rusům! Trest ho neminul – 5 let vězení.

Za trvání revolučních tribunálů byly popravy veřejné, každý chtěl soudit, plné dvory těhotných žen a těch, co měli máslo na hlavě, aby demonstrovali své vlastenectví pokřikem „Pověsit!“, jako v Chrudimi, kde věšel kat Herzán matku od 7 dětí a třikrát se s ní přetrhl provaz a matka křičela, že je nevinná. Pak ji na zemi uškrtil. Zanedlouho se ukázalo, že je bez viny. Byla to paní Dvořáková z České Třebové. Napsal retribuční vězeň, kovářský dělník Václav Bureš.

Rozčarování z těchto let přišlo u politiků, neoblíbených komunisty. Byl to zejména Ota Hora a dr. Koželuhová, manželka ministra zdravotnictví dr. Procházky, první vyloučená ze strany Národní fronty, na základě Plojharova rozhodnutí, že odejde z lidové strany, jestliže nebude vyakčněna dr. Koželuhová. První čistka tak proběhla nikoliv v KSČ, ale v lidové straně, a to už v r. 1946, před prvními porevolučními volbami v rámci NF čtyř povolených politických stran.

Čím je pro nás Benešův dekret o národní cti, cituji slovy dr. Koželuhové: Abychom mohli posoudit jeho nutnost, v jeho prvním paragrafu stojí napsáno: Kdo v době zvýšeného ohrožení republiky nepřístojným chováním, urážejícím národní cítění českého nebo slovenského lidu vzbudil veřejné pohoršení, bude potrestán – nejde-li o čin soudně trestný – ONV vězením do jednoho roku. Paragraf třetí říká, že neplatí na Slovensku. Jenže, vztahuje-li se na minulost, jde o směšnou anomálii v soudnictví. Je nesporné, že by se Slováci vůči němu ohradili, ale Češi si dekret nechali líbit. Velmi zlé je v něm přenášení trestné moci na samosprávné orgány, tedy Národní výbory, vzniklé za květnové revoluce 1945, bez patřičné odborné a nestranné úrovně, dobrých morálních vlastností vykonavatelů soudní moci. A chce-li někdo z tohoto dekretu vyvodit, co je národní cítění, pak je kouzelník a fantasta. Většina má povinnost nejen k vlasti, ale i k rodině a dětem. Tím, že se někdo stal partyzánem, protože nechtěl na nucené nasazení na práci do Říše, vydal do nebezpečí nejenom své rodinné příslušníky, ale často i celou obec za války. I takové případy se vyskytly a bylo jich podle dr. Heleny Koželuhové dost.
Podívejme se na Mnichov 1938 z hlediska národní cti. Měli jsme armádu oddanou vlasti. A přesto prezident Beneš dobrovolně podepsal Mnichovský diktát. Nemusel ho podepsat a dal by tak na vědomí národu svoji čest. A tak si myslím, že nejde měnit názor jako rukavičky a jednou tvrdit, že je v zájmu zachování národa nutné uzavřít kompromis a jindy tvrdit, že jde o trestný čin. A je-li míněn jen na výjimečné případy, pak se táži, proč to nebylo v Benešově dekretu o národní cti přesně formulováno?

Paní JUDr. Helena Koželuhová, sestra Karla Čapka, byla energická žena s citem pro spravedlnost. V roce 1997 jsem měl možnost vidět dokument Revolučního národního výboru v Jičíně z roku 1947. Vlajkař Karel Brož měl tímto Revolučním výborem ještě navíc zpřísněn trest: po každém uplynutí 3 měsíců tři týdny temnice s půstem. Nikoho neudal za války, jen byl vlastencem jako Jan Rys Rozsévač, jenž skončil za války v koncentračním táboře na příkaz K.H.Franka a po válce popraven za knihu „Židozednářství metla světa“, která vyšla za první republiky. Ještě dodávám, že o Dušičkách 1945 bylo přísně zakázáno opatrovat a navštěvovat hroby kolaborantů, Němců, Maďarů a byl vydán pro NV zvláštní příkaz, jak tyto narušovatele nových pořádků trestat. Dnes nám tito pohrobci vládnou. Proto nejsme na tom morálně o nic lépe nežli v roce 1945. Neznalost minulosti dělá z člověka pitomce!

Bůh - vlast - rodina Vlajka -

Bůh - vlast - rodina

Vlajka - je náš směr !!!!!!!!!!!!!!!!!!!

http://jaroslavvrana4.blogspot.com/2010/01/vlajka-je-nas-smer.html?zx=53...

Neuvěřitelný článek neuvěřitelného autora (vidím, že zde již několik podobných textů zveřejnil), člověk by řekl, že se mu to jen zdá. Klobouk dolů před vitalitou autora, jistě je panu Lhotkovi přes 90. A že paní Dědečková tyto věci uveřejňuje mi nevadí, je to opravdu zajímavé Ale tím by pochvaly mohly skončit.

Jak je vidět, po letech náklonnost k milovanému hnutí nijak nezeslábla. V článku "Paměti mukla, jáchymovské číslo 13244" pan Lhotka píše:

"Ze všech českých organizací jediná Vlajka se pokusila hájit ohrožený český národ Benešovou politikou, která ho dovedla k Mnichovu a pak k okleštění republiky, až k protektorátu. Antibolševismus byl hlavním rysem činnosti vlajkařů. Pakliže se vytýká antisemitismus, pak byl namířen nikoliv proti Darwinovi, Freudovi, Einsteinovi, ale proti Marxovi, Engelsovi, Leninovi, Stalinovi, Trockému – bacilonosičům bolševismu."

To vypadá na lež (jako věž). Z článků které "vlajkovci" tiskli ve svých novinách "Vlajka" nic takového - co píše autor - neplyne, zato aktivistické tendenčnosti a přímého udavačství ("k zblití", když si člověk uvědomí o co šlo) je v nich ovšem dost:

Protižidovská výstava v Praze nadšeně přijata
Vlajka, 29. října 1939 ("opět jednou vykonali čeští národovci poctivý kus práce na poli kulturní a duševní obrody národa")

Zhoubný vliv židovských míšenců
Vlajka, 3. prosince 1939 ("křížení plemen a hlavně křížení křesťanů se Židy bylo zločinem proti stávající morálce a národu i rodu").

Také v Kolíně mají arijky rády Židy
Vlajka, 30. prosince 1939 ("Píše nám jeden čtenáíř, aby prý Kolín nezůstal pozadu v odhalování českých žen, které dosud vidí jedinou možnost dobrého zaopatření jen ve styku se Židem, že nám sděluje tedy tři takové výtečnice, jimž je lhostejno, že Židé przní nám soustavně poctivé české dívky. Jako prvou jmenujeme sl. M. P....vou, dcerku jednoho ze sloupů býv. soc. dem. v Kolíně, která neohroženě se prochází po hlavních ulicích města se svým židovským oblíbencem JUDrem Ottou F......erem, člověkem, který prací vlastních rukou si sice ještě nikdy nevydělal ani haléře, zato však těmaže nečistýma rukama dotýkal se hrozně rád těl ubohých árijek, které svedl a uvrhl do neštěstí." (příjmení jsou v originále uvedena celá)

Zdroj:
http://www.zidovskedejiny.cz/cz2/resources/documents/antisemitism/cz_pbm...

Že je "Vlajka" myšlenkovým předchůdcem například dnešní iniciativy "D.O.S.T" a lákala stejné typy osob je evidentní, podobnost je až zarážející.

Pan autor je patrně podstatně

Pan autor je patrně podstatně mladší, než by se zdálo z jeho článků a nepíše o době "Vlajky" z vlastní zkušenosti. Rovněž tak nebyl "jáchymovským muklem 13244", tím byl podle něj Václav Bureš. (Z pamětí mukla V. Bureše, jáchymovské číslo 13244; zapsal MUDr. Jaroslav Lhotka)

Pan Lhotka v podstatě opisuje

Pan Lhotka v podstatě opisuje z knihy:

LUDVÍK Zbyněk (jáchymovské KZ-číslo 02480) a BUREŠ Václav (jáchympvské KZ-čislo 13244) a další, kteří vydali v roce 2001 svým nákladem knihu “ČERNÁ KNIHA MINULOSTI”. Tato kniha je k dostání u pana LUDVÍKA Zbyňka seniora na adrese PoBOX 93 02 05 Frankfurt am Main D-60457 BRD, anebo na http://www.zludvik.de .

Pan Bureš zemřel 25.2.2000

Současná publikační činnost navazuje na zaniklý "Nezávislý kulturně politický magazín" vydávaný v letech 2002 až 2005, který si přivlastnil název známé odbojové skupiny z Protektorátu, tvořené především důstojníky československé armády. Tento magazín chtěl "uvádět na pravou míru mediální politické pohádky", ale pro naprostý nezájem, přes podporu ze zahraničí, zanikl.

Celkové zaměření publikací bylo antibenešovské a někdy i antimasarykovské, navazující v podstatě na činnost Vlajky a na okruh emigrace okolo Lva Prchaly.

Ano, pan Lhotka nás poněkud

Ano, pan Lhotka nás poněkud lakuje, jeho obdiv k "Vlajce" se ale jeví jako "autentický". Vida, co všechno je možné.

Bývá slušné uvádět zdroj. Ale

Bývá slušné uvádět zdroj. Ale o tom pan MUDr. Lhotka patrně neví.

Pan Lhotka byl v roce 1945 za

Pan Lhotka byl v roce 1945 za činnost v organizaci Vlajka v období Protektorátu odsouzen na základě dekretu prezidenta Beneše č. 16/1945 k trestu doživotí.

Tento dekret ze dne 19. června 1945 byl zaměřen na potrestání nacistických zločinců, zrádců a jejich pomahačů.

§ 3.
(1) Kdo v době zvýšeného ohrožení republiky propagoval nebo podporoval fašistické nebo nacistické hnutí, nebo kdo v oné době tiskem, rozhlasem, filmem nebo divadlem, nebo na veřejném shromáždění schvaloval nebo obhajoval nepřátelskou vládu na území republiky nebo jednotlivé nezákonné činy okupačních velitelství a úřadů a orgánů jim podřízených, trestá se, nedopustil-li se činu přísněji trestného, za zločin těžkým žalářem od pěti do dvaceti let, spáchal-li však takový zločin v úmyslu, aby rozvrátil mravní, národní nebo státní vědomí československého lidu, zejména československé mládeže, trestá se těžkým žalářem od deseti do dvaceti let, a za okolností zvláště přitěžujících těžkým žalářem od dvaceti let až na doživotí, nebo smrtí.

(2) Kdo v téže době byl činovníkem nebo velitelem v organizacích Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei (NSDAP) nebo Sudetendeutsche Partei (SdP) nebo Vlajka, Hlinkova nebo Svatoplukova Garda, nebo v jiných fašistických organizacích podobné povahy, trestá se, nedopustil-li se činu přísněji trestného, za zločin těžkým žalářem od pěti do dvaceti let.

Vedoucí činitelé organizace Vlajka - Jan Rys - Rozsévač, Josef Burda, Jan Čermák, Otakar Polívka byli Národním soudem odsouzeni k trestu smrti, Jindřich Thun-Hohenstein ( podobně jako před tím odsouzerný pan Lhotka), k trestu doživotí, Václav Cyphelly na dvacet let a Jindřich Streibl na osm let.

Je jasné, že současné postoje pana Lhotky jsou poznamenány těmito skutečnostmi

Jindřichu Thun-Hohensteinovi se podařilo uprchnout z pracovního tábora, pan Lhotka dostal milost od komunistického prezidenta Antonína Zápotockého.

Věcně nelze plést dohromady ty, kteří byli odsouzení v letech v období Benešovy republiky a za ministra Stránského v letech 1945 až 1947, s těmi, kteří byli odsouzeni komunistickým režimem po roce 1948.

Věcně nelze plést dohromady ty, kteří zcela dobrovolně odešli za prací do Reichu, tj. do roku 1942 (prý cca 200.000) a ty, kteří tam byli totálně nasazeni.

Věcně nelze plést dohromady tzv. Velký retribuční dekret č. 16/1945, týkající se zločinů a Malý retribuční dekret č. 138/1945, týkající se provinění proti národní cti.

Věcně nelze plést dohromady sestru Karla Čapka Helenu Čapkovou-Koželuhovou s neteří Karla Čapka Helenou Koželuhovou.

Plně však souhlasím s Vaší tézí, že "Neznalost minulosti dělá z člověka pitomce!"

Přiznám se, že o té Vlajce

Přiznám se, že o té Vlajce vím kulový. Velmi mě zaráží, že autor článku pan Lhotka i pan Hrbek se zmiňují o jakémsi jejím představiteli Janovi Rysovi Rozsévačovi. Autor píše, že K.H.Frank ho poslal do koncentráku. Pan Hrbek naopak o něm píše jako o zrádci, který byl po válce Národním soudem popraven. To moc nechápu a je to docela pecka.
Je zajímavé, jak si v tomto případě hezky podávají ruce nacisté s komunisty a společně ničí stejného člověka, co nestačili jedni dokončují druzí. A to nikoli až po roce 48, ale na základě Benešových dekretů tzv. Národní soud hned po válce. Žádný zásadní rozdíl mezi "spravedlostí" z let 1945-48 a tou poúnorovou zřejmě neexistoval, jak se snaží pan Hrbek sugerovat. Benešovy dekrety byly něco jako revoluční spravedlnost. Nechme lůzu ať si zařádí a vyřídí si účty. Největší parchanti tak hned po válce získali ostruhy a Benešovy dekrety jim to umožnili. Rok 1948 byl pak jen definitivním potrvrzením jejich vítězství a zpečetil osud národa na dalších 40 let. Ten Beneš nebyl jen kapitulant, ono to vypadá, že opravdu čistil cestu komunistů k moci. Že to byl nejen kapitulant, ale také dost nemorální hlupák.

Kdo je Kdo Josef Rozsévač

Kdo je Kdo

Josef Rozsévač nedokončil studium na lékařské fakultě; ve Vlajce začal působit v roce 1936 (tedy šest let po jejím vzniku) a tehdy také - z důvodu utajení - přijal jméno Jan Rys. Pod tímto jménem vydal knihy Židozednářství - metla lidstva (1938) a Hilsneriáda a TGM (1939). Po Mnichovu organizace Vlajka poté, co byla její činnost 11. 11. 1938 zastavena, působila v ilegalitě pod novým jménem: Maffie nového Československa - Vlajka. V období druhé republiky pak vyvíjela otevřeně protistátní činnost, zastrašovala obyvatele nejen slovně, ale i za použití výbušnin, organizovala protižidovské štvanice a napadala Beranovu vládu, že kryje Židy. Rys-Rozsévač byl uvězněn a propuštěn až před 15. březnem 1939; poté se podílel na vzniku Českého národního výboru, ale tato organizace záhy zanikla. Rys-Rozsévač pak od dubna 1939 stanul v čele Vlajky. Ostře se postavil proti vzniku Národního souručenství, které sdružovalo drtivou většinu mužských obyvatel Protektorátu, a snažil se vytvořit jednotnou fašistickou frontu. Na podzim spolu se Svatoplukovými gardami z Ostravy a Národní árijskou kulturní jednotou vytvořil Český nacionálněsocialistický tábor. Zároveň úzce spolupracoval s gestapem i nacistickou zpravodajskou službou. V letech 1939-40 organizoval masová shromáždění v Praze a řadě dalších měst, kde napadal politiku T. G. Masaryka, E. Beneše a dalších demokratických politiků. Z řad Vlajky také dostalo gestapo mnoho udání na české vlastence, z nichž na to mnozí doplatili životem.

Vzdor aktivitě Vlajky dala nacistická okupační správa přednost kolaborantské skupině E. Moravce, a to na zákrok samotného K. H. Franka. S jeho postupem souhlasil i R. Heydrich po svém příchodu do Prahy. Nakonec Frank - pro stálé útoky Ryse-Rozsévače a jeho spolupracovníků na E. Moravce - Vlajku koncem roku 1942 zakázal a její předáky dal internovat v Dachau, kde ovšem požívali práv čestných vězňů.

O Benešovi si nedělám žádné iluze, ale položit rovnici mezi rok 1945 a 1948 je poněkud troufalé. Určité podstatné rozdíly byly, například poměrně svobodné volby, které skočily vítězstvím komunistů. Jinak jsou určité paralely mezi Benešem a Havlem.

S pozdravem.

Jen zásluhou našeho

Jen zásluhou našeho současného prezidenta jsme Benešovy dekrety uchovali v našem právním systému a čest památky Benešovy ocenili udělením státního vyznamenání či dokonce ustanovením zákona Zasloužil se o stát.
Tento dvojnásobný kapitulant před Němci i před Rusy se nejvíce zasloužil pravděpodobně o stát SSSR, kterému dohodil další zemičku.

A já nabyl dojmu, že pitomce

A já nabyl dojmu, že pitomce se ze mne snaží udělat pan Lhotka svým více emotivním než faktografickým povídáním.

Nebuďte, pane Koldere, tak

Nebuďte, pane Koldere, tak přísný na starého pána. Přečíst si a rozjímat nad těmi věcmi, v mnohém nesporně faktickými.

___________________________________________________________________________________