Zelená odpovědnost
David Vodrážka

Odpovědnost nám má klást bariéry tam, kde jsme sváděni dělat něco nesprávného. Odpovědná politika je pak taková, která myslí na všechny své důsledky a není pouze prvoplánovým či účelovým postupem.

Tam, kde chybí odpovědnost přirozená či kde ji prostě očekávat nelze, může a někdy i musí nastoupit zákon, aby ji zdůraznil či vynutil. Ať už jde o oblast trestního práva, nebo o různé povinnosti lidí a institucí vůči svému okolí, každá lidská činnost má své důsledky a někdy musí i zákon odpovědnost za ně zdůraznit či přikázat.

K tomu se váže programová iniciativa ODS, které se chce zcela novým způsobem postavit k právu účasti na různých správních řízeních. Postupy ve stavebních řízeních, v povolovacích či posuzovacích procesech jsou nastaveny velice vstřícně, tedy tak, aby každý mohl snadno vznášet námitky a své argumenty mohl snadno uplatňovat. Stále častěji je těchto práv zneužíváno, stavby se zpožďují a prodražují. Opatření, která mají pomáhat lidem, jsou někdy lidem spíše na škodu.

Logickým řešením by bylo práva účastníků tohoto řízení omezit či jim přímo zabránit v přístupu k úředním procesům. Takové řešení by ale nebylo demokratické, takové metody jsme zde již zažili. Je nutné se vrátit k tomu, co jsem zde psal právě na téma odpovědnosti.

Proto navrhuji, aby každý, kdo ve správním řízení úmyslně použije nepravdivé informace a tím toto řízení zbrzdí a zkomplikuje, může být v občanskoprávním řízení volán k odpovědnosti za to, co udělal. V praxi by to znamenalo povinnost nahradit případnou škodu tomu, komu vznikla, respektive minimálně uhradit všechny soudní výlohy a správní poplatky

Existují některá sdružení, která se živí tím, že profesionálně blokují rozvoj nějakého projektu. Pokud by použily obstrukčních metod, vznášely neopodstatněné námitky a správní orgán by konstatoval, že k tomuto opravdu došlo, měl by mít investor přirozené právo domáhat se náhrady škody. Existují normy, které vyvozují odpovědnost za klamavou reklamu, za pomluvu či křivé obvinění. Není důvod, aby za úmyslně nepravdivá tvrzení ve správních řízeních nemohla být vymahatelná kompenzace vzniklé škody. Tento postup by měl být zvláště postihován, jde-li o stavby ve veřejném zájmu, jejichž investorem je orgán státní správy či samosprávy. Jsou to totiž peníze nás všech daňových poplatníků, kterými se v těchto případech mrhá.

Nechceme bránit občanům, aby se do debat a i úředních postupů zapojovali, právě naopak. Chceme rovnoprávný postup, který oddělí opravdové a relevantní námitky místních obyvatel, jimž musí být vyhověno, od profesionálních vyděračů, ekologických aktivistů z druhého koutu republiky a univerzálních bojovníků proti všemu. Princip odpovědnosti musí platit i zde.

Cílem je dosáhnout rychlého a efektivního řízení, kde mají zaznít všechny relevantní argumenty. Výsledek je pak ku prospěchu všem.

___________________________________________________________________________________