Ohrožená sociální skupina – nyní starobní důchodce, dříve živnostník
Milan Chmelík

V současné době se znovu hodně diskutuje o úpravách systému výpočtu důchodů, tak aby se tento systém stal solidárnější zejména ve vztahu ke starobním důchodcům s nejnižšími důchody. Není proto od věci připomenout událost starou zhruba dva roky.  Tehdy někdy v této době nechala ministryně práce a sociálních věcí Mgr. Michaela Marksová rozesílat osobám samostatně výdělečně činným dopis(pdf) (bez čísla jednacího a data vyhotovení), který těmto osobám doporučoval, jak se mají zachovat, za účelem posílení svého zabezpečení na stáří.

V dopise bylo mj. připomenuto, že výše důchodů je určena celkovou dobou pojištění a výší vyměřovacích základů, ze kterých se platí pojistné. Dále zde bylo uvedeno, že existuje velký rozdíl mezi OSVČ, kteří vykonávají hlavní činnosti, a mezi zaměstnanci, protože u zaměstnance je každý rok vyměřovacím základem celý hrubý příjem, avšak u OSVČ obvykle jen zákonné minimum, což je polovina daňového základu. Konstatování bylo doplněno větou: „Pokud tedy máte jako OSVČ příjmy, které odpovídají přibližně průměrné mzdě zaměstnance, tzn., že rozdíl mezi příjmy a výdaji činí 26 tis. Kč měsíčně, Vám se na rozdíl od něj započte jako základ pro výpočet důchodu pouze polovina, tj. 13 tis. Kč za měsíc, neboť z této částky odvedete pojistné na důchodové pojištění“.

 

Tento text byl ale, mírně řečeno, silně zavádějící. Zatajil totiž to, kolik OSVČ a na druhé straně zaměstnanec na důchod skutečně platí. Pokud tedy využijeme příklad ministerstva, tak by platilo následující. Zaměstnanec při základu 26 tis. Kč (hrubé mzdě) zaplatí na důchodové pojištění 6,5 % z vyměřovacího základu tj. 1 690,- Kč měsíčně a OSVČ zaplatí (sice z polovičního vyměřovacího základu 13 tis. Kč) 29,2 %,  tj. částku 3 796,- Kč měsíčně. Pokud by OSVČ měla naplnit doporučení ministerstva a určit si dobrovolně vyměřovací základ na úrovni 26 tis. Kč, musela by měsíčně platit 7 592,- Kč tj. 4,5 násobek toho, co platí při stejném základu zaměstnanec. Pak by také měla OSVČ společně se zaměstnancem stejný důchod!!!

 

Jinými slovy a s velkým zjednodušením, stejný pojistný produkt – tj. důchodové pojištění vycházející z průměrného vyměřovacího základu 26 tis. Kč měsíčně si zaměstnanec koupí za celoživotní náklad (45 let pojištění) ve výši 912 600,- Kč (45x12x1690) a živnostník za celoživotní náklad 4 099 680,- Kč (45x12x7592). Napadá mne srovnání, co by se asi stalo, kdyby u povinného ručení motorových vozidel byla zavedena taková praxe, kdy by se zohledňovala např. barva pleti, a občané s jednou barvou pleti by měli zákonem stanoveny zcela jiné podmínky nežli občané jiné barvy pleti. Myslím si, že by nikdo nepochyboval o tom, že jde o diskriminaci. Občan živnostník, který si platí pojištění na důchod, patří sice do jiné sociální skupiny nežli zaměstnanec, ale je přece jenom stejným občanem, jako občan zaměstnanec. Důchodovým pojištěním OSVČ není pojištěna jejich živnost, ale zase jenom důchod, jako u každého jiného občana. Podle mého názoru je proto rozdíl v pojistných podmínkách důchodového pojištění obou sociálních skupin nezdůvodnitelný a protiústavní.

 

Čl. I. Ústavy říká, že lidé jsou svobodní a rovní v důstojnosti a právech. Článek III. Ústavy pak říká, že základní práva a svobody se zaručují všem bez rozdílu pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, víry a náboženství, politického či jiného smýšlení, národního nebo sociálního původu, příslušnosti k národnostní nebo etnické menšině, majetku, rodu nebo jiného původu.

Zastávám proto názor, že Ústavní soud by vyhověl tomu živnostníkovi, který bude rozporovat sice zákonný, ale, dle mého názoru, protiústavní způsob výpočtu nepřiměřeně nízkého důchodu, tak jako v minulosti zrušil (v případě žalujícího soudce) výpočet důchodu, který naopak nezohledňoval dostatečným způsobem zásluhovost u vyšších příjmů, a to na podnět návrhu Krajského soudu v Ostravě (Nález Pl. ÚS 8/07 ze dne 23. 3. 2010, který zrušil § 15 zákona č. 155/1995 Sb.). Zdůrazňuji, že jde pouze o můj názor, tedy nikoliv o návod či doporučení.

 

Někteří zaměstnanci, a zejména pak odbory, používají argument, že výše uvedené není pravda, a že větší platbu do systémů důchodového pojištění provádí naopak zaměstnanci, protože jim platí do systému ještě zaměstnavatel. Pokusím se vysvětlit, proč tomu tak není.

Skutečností je, že zaměstnavatel odvádí do systému důchodového pojištění nejen platbu, kterou vybral od zaměstnance (tj. oněch výše uvedených 6,5 %), ale i dalších 25 % vypočtených z hrubých mezd zaměstnanců z vlastních zdrojů.

Není ale pravdou, že odvod ve výši 25 % hrubé mzdy platí zaměstnavatel  zaměstnancům, protože tento odvod platí zaměstnavatel za sebe (stejně tak, jako za sebe platí například daň z příjmů právnických osob). Z tohoto odvodu zaměstnavatele proto potenciálně čerpají všichni občané - pojištěnci, např. také osoby invalidní nebo zdravotně hendikepované, kteří ve svém životě žádné pojištění neplatily. Fakticky je také odvod ve výši 25 % hrubých mezd skutečně daní. Tato daň je odváděna na účet a k tíži zaměstnavatele a ve prospěch systému důchodového pojištění za to, že zaměstnavatel využívá pracovní sílu zaměstnanců. Zcela stejnou daň by odváděl i živnostník (OSVČ), pokud by zaměstnával jiné zaměstnance. Zatímco u 6,5 % hrubé mzdy je poplatníkem zaměstnanec a plátcem zaměstnavatel, u 25 % hrubých mezd je poplatníkem i plátcem zaměstnavatel. Pokud by zaměstnavatel tento odvod pojistného neplatil, nemělo by to důsledky pro zaměstnance, ale pro zaměstnavatele.

Není také od věci připomenout to, co je psáno v zákonu ČNR o pojistném na sociální zabezpečení (zákon č. 589/1992 Sb.). Zde se v § 8, odst. 1, uvádí:

Zaměstnavatel je povinen odvádět i pojistné, které je povinen platit zaměstnanec. Pojistné odvedené za zaměstnance srazí zaměstnavatel z jeho příjmů, které mu zúčtoval.“

Jinými slovy, to co platí zaměstnavatel za sebe, nemůže nikomu srážet a zaměstnanci proto pouze sráží oněch výše uvedených 6,5 %.

Kdyby zaměstnavatel platil za zaměstnance a v jejich prospěch nějaké peněžité plnění, muselo by to na jejich straně mít  daňové důsledky. Zaměstnanci by tak získávali další příjem – tentokrát nepeněžní, který by museli přiznat ke zdanění a zdanit jako kterékoli jiný nepeněžní příjem.  Zaměstnanci ale v minulosti žádnou daň z tohoto nepeněžního příjmu nikdy neplatily a daňové zákony nikde ani neuváděly, že by byl takovýto nepeněžní příjem od daně osvobozen. Situace se poněkud změnila se zavedením tzv. superhrubé mzdy v roce 2008, kdy se pro účely zdanění daní z příjmů FO, zvýšil daňový základ zaměstnance o pojistné placené zaměstnavatelem. Důchody se ale počítají z příjmů dosažených od roku 1986 (v současné době se naopak uvažuje, že se superhrubá mzda zruší).

Často používaný argument, že pojištění placené zaměstnanci je mnohem vyšší nežli pojištění placené živnostníky se proto nezakládá na pravdě. Kdyby tomu tak bylo, mohl by každý zaměstnavatel okamžitě zvýšit svým zaměstnanců mzdy o 34 % (25 % sociální pojištění + obdobně placených 9 % zdravotního pojištění). Zaměstnanec by ale nedostal navíc ani korunu, protože celkovou částku tohoto zvýšení by zaměstnavatel zaměstnancům srazil a odvedl do systému pojištění. (Třeba by pak odboráři byli více spokojení, protože by se statistiky o průměrných mzdách zaměstnanců, zejména ve vztahu k zahraničí, podstatně změnily.)

Při porovnávání zaměstnanců a živnostníků je ale důležitá ještě jedna věc. Zaměstnavatel si do svých nákladů zahrnuje jako daňově účinný náklad nejen sociální pojištění (6,5 %) a zdravotní pojištění (4,5 %) zaměstnanců – které jim strhává z hrubých mezd, ale také sociální pojištění ve výši 25 % a zdravotní pojištění ve výši 9 %, které platí za sebe. Pro účely daně z příjmů právnických osob využívá zaměstnavatel jako daňový náklad dalších 45 % hrubých mezd (11% + 34%).

Živnostník, který na těchto platbách pojistného platí celkově 29,2 % z vyměřovacích základů, si ale tyto platby pojistného do svých daňově účinných nákladů zahrnout nemůže. Tato skutečnost má přitom zásadní význam pro výpočet celkové výše plateb odváděných ve prospěch státu.

 

Starobní důchody, které jsou v současné době starobním důchodcům, dříve živnostníkům, přiznávány, jsou skutečně až nedůstojně nízké. Příčinou však není ta skutečnost, že OSVČ odvádějí do systému méně nežli zaměstnanci, ale „tajemná“ hra s konstrukcí tzv. vyměřovacího základu doplněná rozdílnými procentními sazbami pojistného. Systém výpočtu důchodu je tak krajně nepřehledný a pro většinu občanů tohoto státu i nesrozumitelný. Přitom by stačilo, aby vyměřovací základ nevycházel z fikcí, ale především ze skutečně zaplaceného pojistného, které bylo jednotlivými občany během jejich pojištění do systému odváděno. Pochopitelně při zohlednění přerozdělovací potřeby směrem k občanům potřebným.

 

Poctivý přístup k řešení tohoto problému, nemůže být zaměřen jenom na problematiku tvorby zdrojů, ale také na problematiku jejich čerpání. Podle platné právní úpravy je např. možné, aby státní zaměstnanec pobíral státní starobní důchod a současně pro stát pracoval v hlavním pracovním (nebo dokonce služebním) poměru, a to často i v manažerských funkcích. Starobní důchod, který měl být nástrojem sociální politiky k řešení důsledků ztráty schopnosti pracovat v důsledku věku, se tak stává nástrojem ke skokovému navýšení příjmů u těch zaměstnanců, kteří evidentně pracovní schopnost neztratili. Několik desítek tisíc takovýchto případů nikomu nevadí a miliardy čerpané navíc z důchodového systému nikomu nechybí. Kladu si otázku, má na tento „řecký“ luxus naše společnost zdroje.

 

Úplně na závěr uvádím jednu větu z důvodové zprávy k zákonu č. 155/1995 Sb. (sněmovní tisk 1574/1995) „Nová důchodová soustava se navrhuje jako jednotná pro všechny fyzické osoby výdělečně činné na území České republiky. V systému tak nebudou žádné skupiny osob diskriminovány či zvýhodňovány na úkor ostatních (např. v minulosti pracovní kategorie, osobní důchody) „ .

 

Je tomu tak v případě živnostníků když občan-živnostník si musí na starobní důchod ve výši 11 751,- Kč (částka uvedená v dopisu ministryně) platit měsíčně 5 827,- Kč (19 955 x 0,292) a občan-zaměstnanec na stejný měsíční důchod částku 1 297,- Kč (19 955 x 0,065)?!

 

 

 


JUDr. Ing. Milan Chmelík

důchodce

 

 

 

 

nejlepším městem pro život je

nejlepším městem pro život je Vídeň .....Praha až na 69. místě .....(sic).
Pražským milcům Zlaté uličky a Zámeckých schodů spadla čelist.........no toto.

PS ....slyšela jste to paní Moutelíková ???......nojo no, stačilo 30let demokracie a všechno je v prdeli, paní Bláhová .......n-tsssss

Zdroj ? Česká republika

Zdroj ?

Česká republika podle zahraničních hostů na pátém. To je zajímavé... Dzp.

to byla ale ještě ta naše

to byla ale ještě ta naše stará, dobrá Československá .....
https://echo24.cz/a/SNYT4/nejlepsim-mestem-pro-zivot-je-viden-praha-je-n...

Ne, to je průzkum jakési

Ne, to je průzkum jakési renonované australské agentury, kterého se účastnili vždy jen cizí lidé k té které zemi. A je starý tak 4-6 let. Byl u nás publikován... Dzp.

Nemate pravdu ani informace,

Nemate pravdu ani informace, ten pruzkum je novejsi a dela se kazdorocne.
Neprecenuju ho, ale na druhou stranu Viden konci na 1. miste opakovane a dost casto, obcas vyhraje Vancouver, obcas Curych, ... takze to o necem svedci.

Skodoliby posmevacek a kalec do vlastniho hnizda petrov "zapomnel" uvest, ze Praha je na tom nejlip ze vsech postkomunistickych mest.

Já jsem viděl průzkum

Já jsem viděl průzkum cizinců, vyjadřujících se k celé České republice, ne k Praze... Dzp.

vy máte výrazy ?? ....káleč

vy máte výrazy ?? ....káleč do vlastního hnízda ... no toto ....
Ale já přece v Praze nebydlím, tak jaké vlastní hnízdo .....??

Za komancu by nikoho vubec

Za komancu by nikoho vubec nenapadlo zaradit mesta z bolsevickych statu do ankety o nejepsi mesto pro zivot.

Ejhle vlastenec, má z toho

Ejhle vlastenec, má z toho radost, to díky vám zmrdům, co volí zmrdy...

to já ne, to paní Bláhová

to já ne, to paní Bláhová ...( na netu si říká občasníková) .....kucky.

Ohrožená bílá menšina

proč neumí socialisté počítat

proč neumí socialisté počítat ??? Hnutí ANO získalo ve volbách 29% hlasů, socani 7% .......vláda má 14 ministrů........proč tedy Hamáčkovci požadují 5 křesel ???
PS ... počkejte si .....více kolem půl osmé .......n-tssss

ANO podporuje jen 18 % voličů

ANO podporuje jen 18 % voličů ČR. Nemá tedy legitimitu k vládnutí. To ta zkurvená demokracie. Je nutno ji vyměnit... Dzp.

Tak to dejte k ústavnímu

Tak to dejte k ústavnímu soudu legitimní voliči. Na Demo blok si vzpomněli až po porážce. Příště je třeba sestavit kandidátku Národní fronty bez ANO a KSČM (SPD?). Ale, mají moc generálů. STAN a KDU-ČSL se koaličně posrali již před posledními volbami.

Páč ten, kdo vítězí a zároveň

Páč ten, kdo vítězí a zároveň má nulový koaliční potenciál je vydíratelný, nepoučitelný patlale, ještě nějaký problém?

To je pravda jen bereme-li v

To je pravda jen bereme-li v úvahu voliče volící. Ze všech má ANO jen 18 % podporu Čechů. Tedy nemá legitimitu vládnout... Dzp.

Proč ? Nu protože jsou

Proč ? Nu protože jsou socialisté.......Komunisto, vrcholný socialisto!

Na výstavbu Památníku

Na výstavbu Památníku nepřizpůsobivých budou přispívat podnikatelé, zaměstnávající Romy - do vlády v demisi a bez důvěry jde návrh poslance Oláha na dodatečnou pětiprocentní daň z luxusu: z objemu mezd Romů, kterou budou platit tyto firmy.

Tisková konference SPRD:

Tisková konference SPRD: "Chci dostat ty chudáky z dluhových pastí a důchodcům razantně zvýšit důchody a pánové
Farský, Bartoš, Piráti, ODS, TOP 09 blokují 3 hodiny jednání a já jim nemůžu zvýšit ty důchody a dostat chudáky z dluhových pastí a pánové Farský, Bartoš, piráti"... povídá přeceda.....ještě 7x ....jak tenhle primitivní kokot může být zvolen? No primitivními kokoty přece.

Zvonka to vyzerá, že na

Zvonka to vyzerá, že na Starém bělidle je lautr hovno co dělat.

Je primitivní jako vy

Je primitivní jako vy všichni marxáni. To nevadí, že to nevíte... Dzp.

Zvonka to vyzerá, ako byste

Zvonka to vyzerá, ako byste pohrdal elitami.

poté, co si demokratická

poté, co si demokratická opozice zvolila Ondráčka do komise vlastně sama .....a pak jej nedemokraticky a docela humorně "vyštípala" .....máme tu další dilema :
- zítra je MDŽ a tak se hamletovsky ptám .....slavit, či neslavit ? ....opít, či neopít ?

Opít, ale neslavit ! Dzp.

Opít, ale neslavit ! Dzp.

Kalousek již slaví. Byl nyní

Kalousek již slaví. Byl nyní živě na ČT 24, rudý jak krocan.

Zločnici, jeden ve službách

Zločnici, jeden ve službách zločinu proti lidskosti, tedy komunismu a druhý ve službách zločinné cizí mocnosti, tedy socialistické EU se hádají. To je absurdní situace... Dzp.

my starobní důchodci v tom

my starobní důchodci v tom máme zmatek ....Šiklová, Rychetský, Pithart a tisíce dalších, byli komunisté jako brus, ale pak spálili legitimace a byli pomýleni ( vč. Gardnese).
Jen Ondráček zůstal hrdým komunistou ....a má být ponižován ???

Takže vy pohrobci a mamrdi Havla raději řekněte, o co vám šlo ??? Vždyť komáři jsou v parlamentu jen díky vašemu kulisákovi !! Chcete rozpoutat český Majdan, na který vás zve ta vaše zkurvená Česká televize, když vysílá každých 15min. zprávy, že se bude tam a tam demonstrovat a pak má na každém náměstí svůj štáb ??!!

Komari jsou v parlamentu ne

Komari jsou v parlamentu ne kvuli Havlovi, ale kvuli volicum komaru.

No a poprve od Listopadu vyjednavaji o vlade taky ne kvuli Havlovi, ale kvuli volicum komunistickeho estebaka.

Tak je to jednoduche. Nesvepravni volici takovychto gauaneru pak absurdne svou vlastni volbu hazou na davno mrtveho Havla. Asi by potrebovali zbavit svepravnosti, nejen zakazat stranu, kterou voli, jak absurdne "pozaduji".

vy jste vůl .....a čí to byla

vy jste vůl .....a čí to byla slova " nejsme jako oni" , když se lidé začali bouřit ???
Asi se Václav Lahváč Havel bál, že by se houpal, jako první ....

Je to jasný jak facka.

Je to jasný jak facka. Stačilo, aby Havel řekl, zrušit je. Ale když zrovna byl zvolen i s jejich hlasy a komouš Čalfa byl premiér první Havlovy vlády. Štrougal, Jakeš nebyli souzeni za zločiny komunizmu. Teď to schytal ten v r. 1989 osmnáctiletý mladík že se oháněl obuškem. Nebyl tam jistě sám. Kde jsou ti další z pohotovostního pluku? Klid po pěšině. Nevyčnívají z řady jako ten, nyní nejhorší Ondráček.
Milicionář Štěch spolu s jinými soudruhy ve zbrani čekal v záloze. Měl štěstí, nezasáhli, pak roztrhal legitku, naslinil prst a šplhal a šplhal. Předseda Senátu je jeho nejvyšší meta? Měl dobrý kádrový posudek.

Mirecku, jako volic

Mirecku, jako volic prekabateneho komunisty a estebaka nemas absolutne zadne moralni pravo se naoko rozhorcovat nad prekabatenym komancem a milicionarem Stechem. Vzdal ses ho sam a dobrovolne.

Plechovko, na Virtually si

Plechovko, na Virtually si může psát každý přihlášený co chce. Běž už do prdele s nějakým morálním právem. Jsi z těch voleb úplně posraný. Tak si tady hulákej co chceš. To je tak jediný co umíš a jak si ulevíš.

Není to tak jednoduché...

Není to tak jednoduché... voliči KSČM by dál chodili k volbám a ono by to totálně překreslilo politickou mapu.. ODS by nevolili.....

To byla slova Havla a klidne

To byla slova Havla a klidne i moje, ja opravdu nejsem jako bolsevik.

Ze vy ano je vas problem.
Jste nejen gauner tancujici na hrobech umucenych, ale navic jeste i pako, ktere jednim dechem kritizuje, ze komanci nebyli veseni a druhym komance dnes podporuje a pouziva jejich zvracenou retoriku.
Proste nesvepravny blbecek, ktery nevi co dela a ktery potrebuje, aby mu komouse oficialne zakazali a povesili, aby jejich vabeni zase nepodlehl.

Konzervo, jste ještě mlád a

Konzervo, jste ještě mlád a rozumu nemaje .....tak si raději hrajte se svým pindíkem, jak vás to učil pan farář a nechte starší, ať si diskutují .....kucky.

vraždy novinářů ......od roku

vraždy novinářů ......od roku 1990 bylo v celém světě zabito 1753 novinářů. Pachatelé byli nalezeni pouze v několika málo případech.
Takže pane Kuciaku, je nám velice líto ......ale ať už to byla FBI, nebo soused z vedlejší vesnice, stopy nejsou žádné ....sorry jako.

Jestli jsou či nejsou stopy,

Jestli jsou či nejsou stopy, o tom víme prd. Vyšetřování není proces v přímém přenosu.

Už to moc dlouho trvat

Už to moc dlouho trvat nebude. Čína už dollary nebere a tak FED přestává vyrábět nové.

http://dfens-cz.com/evropa-pod-diktatem-adolfiny-vs-cena-prace/

a je to tady zase

a je to tady zase .....napadnou 2cm sněhu a doprava kolabuje. Kalamita ....a na mysl se dere opět Jarek Nohavica a jeho Ladovská zima.
A silničáři už mají po sezóně ......n-tsssss

Itálie odstupuje od eura! Tak

Itálie odstupuje od eura!

Tak to je neskutečná bomba!

Prý už od dubna!

V této chvíli italský

V této chvíli italský Euroexit opravdu nehrozí. Ten předseda Lega Salvini slíbil pouze, kdyby významně volby vyhrál, což se nestalo (zřejmě 17,5 % hlasů). Překvapivě dostal víc než Berlusconi, kterému zřejmě uškodila nominace prezidenta evropského parlamentu Tajaniho (asi 14 %). Salvini by byl schopen pohodlně vládnout s hnutím 5 hvězd (30,5 %) , jakoukoliv koalici však dnešní šéf 5 hvězd Luigi Di Maio vyloučil. Uvidíme, povolební retorika je často něco úplně jiného než retorika předvolební.Hnutí 5 hvězd charakterizuje podivuhodná směs levých i pravých postojů, ale EU mají také na na háku.

Ale důvody pro pořádný bolehlav v Bruselu tu jsou - imigrace a ekonomická politika (jak to bude např.se slibem Draghiho ukončit QE v srpnu/září tohoto roku, když ECB je nyní jediný kupec italského vládního dluhu).

Zde jsou Salviniho slova ze 4.března tohoto roku:
"S italskými volbami má EU poslední šanci se zreformovat. Jinak Brexit nebude ničím jiným než začátkem nevyhnutelného rozpadu EU se všemii důsledky a nebezpečími, které to má",
"Proč proboha by svobodní lidé měli zůstat vězni v kleci absurdních zákonů a regulací, nejsem překvapen, že Britové volili odchod".

Kdyby jenom to! Třeba známý

Kdyby jenom to! Třeba známý lidový politolog Zeolit si slibuje, že se dále pohnou ledy v rozbití EU a snad i NATO, což napomůže k tomu, že 21. stol. bude čínské, zvláště když je nakročenu ke kultu Si Ťin-pchinga. Tak jsem zvědav, co se bude radostného pro Evropu dít, když i v Itálii levice tak značně propadla a Rusko stále nemá žádného kamaráda. Odkud bere zeo ten svůj optimismus v pokoře Západu a USA obzvláště, opravdu nevím. Nepřispívá k tomu ani novinka, že USA mají nakročeno stát se největší ropnou velmocí světa. Tolik bych zeovi přál, aby už konečně zahynuly ty imperialistické USA se svými neokonservativci a nastal mír na zemi !

xxx

xxx

Německo na 1.Máje, bez

Německo na 1.Máje, bez referenda!

Už to jede, už se to

tak to je úplný prd, proti

tak to je úplný prd, proti takovým zprávám na jejich, tedy vaší, ČT :
- venku mrzne a tak lidé více topí. Ale protože byl leden podnormální, budou platit zhruba stejně ....(sic).

ééé?

ééé?

x

x

no to jsou věci ....Švýcaři

no to jsou věci ....Švýcaři už mají dost veřejnoprávních médií a tak budou v celostátním referendu hlasovat o zrušení jejich veřejnoprávní televize a rozhlasu ....(sic).
PS ....vezme si ČR příklad ??

referenďáku, koukaj raděj na

referenďáku, koukaj raděj na Věka, tam maj vyhlášený herce,

Uložit

Uložit