Ohrožená sociální skupina – nyní starobní důchodce, dříve živnostník
Milan Chmelík

V současné době se znovu hodně diskutuje o úpravách systému výpočtu důchodů, tak aby se tento systém stal solidárnější zejména ve vztahu ke starobním důchodcům s nejnižšími důchody. Není proto od věci připomenout událost starou zhruba dva roky.  Tehdy někdy v této době nechala ministryně práce a sociálních věcí Mgr. Michaela Marksová rozesílat osobám samostatně výdělečně činným dopis(pdf) (bez čísla jednacího a data vyhotovení), který těmto osobám doporučoval, jak se mají zachovat, za účelem posílení svého zabezpečení na stáří.

V dopise bylo mj. připomenuto, že výše důchodů je určena celkovou dobou pojištění a výší vyměřovacích základů, ze kterých se platí pojistné. Dále zde bylo uvedeno, že existuje velký rozdíl mezi OSVČ, kteří vykonávají hlavní činnosti, a mezi zaměstnanci, protože u zaměstnance je každý rok vyměřovacím základem celý hrubý příjem, avšak u OSVČ obvykle jen zákonné minimum, což je polovina daňového základu. Konstatování bylo doplněno větou: „Pokud tedy máte jako OSVČ příjmy, které odpovídají přibližně průměrné mzdě zaměstnance, tzn., že rozdíl mezi příjmy a výdaji činí 26 tis. Kč měsíčně, Vám se na rozdíl od něj započte jako základ pro výpočet důchodu pouze polovina, tj. 13 tis. Kč za měsíc, neboť z této částky odvedete pojistné na důchodové pojištění“.

 

Tento text byl ale, mírně řečeno, silně zavádějící. Zatajil totiž to, kolik OSVČ a na druhé straně zaměstnanec na důchod skutečně platí. Pokud tedy využijeme příklad ministerstva, tak by platilo následující. Zaměstnanec při základu 26 tis. Kč (hrubé mzdě) zaplatí na důchodové pojištění 6,5 % z vyměřovacího základu tj. 1 690,- Kč měsíčně a OSVČ zaplatí (sice z polovičního vyměřovacího základu 13 tis. Kč) 29,2 %,  tj. částku 3 796,- Kč měsíčně. Pokud by OSVČ měla naplnit doporučení ministerstva a určit si dobrovolně vyměřovací základ na úrovni 26 tis. Kč, musela by měsíčně platit 7 592,- Kč tj. 4,5 násobek toho, co platí při stejném základu zaměstnanec. Pak by také měla OSVČ společně se zaměstnancem stejný důchod!!!

 

Jinými slovy a s velkým zjednodušením, stejný pojistný produkt – tj. důchodové pojištění vycházející z průměrného vyměřovacího základu 26 tis. Kč měsíčně si zaměstnanec koupí za celoživotní náklad (45 let pojištění) ve výši 912 600,- Kč (45x12x1690) a živnostník za celoživotní náklad 4 099 680,- Kč (45x12x7592). Napadá mne srovnání, co by se asi stalo, kdyby u povinného ručení motorových vozidel byla zavedena taková praxe, kdy by se zohledňovala např. barva pleti, a občané s jednou barvou pleti by měli zákonem stanoveny zcela jiné podmínky nežli občané jiné barvy pleti. Myslím si, že by nikdo nepochyboval o tom, že jde o diskriminaci. Občan živnostník, který si platí pojištění na důchod, patří sice do jiné sociální skupiny nežli zaměstnanec, ale je přece jenom stejným občanem, jako občan zaměstnanec. Důchodovým pojištěním OSVČ není pojištěna jejich živnost, ale zase jenom důchod, jako u každého jiného občana. Podle mého názoru je proto rozdíl v pojistných podmínkách důchodového pojištění obou sociálních skupin nezdůvodnitelný a protiústavní.

 

Čl. I. Ústavy říká, že lidé jsou svobodní a rovní v důstojnosti a právech. Článek III. Ústavy pak říká, že základní práva a svobody se zaručují všem bez rozdílu pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, víry a náboženství, politického či jiného smýšlení, národního nebo sociálního původu, příslušnosti k národnostní nebo etnické menšině, majetku, rodu nebo jiného původu.

Zastávám proto názor, že Ústavní soud by vyhověl tomu živnostníkovi, který bude rozporovat sice zákonný, ale, dle mého názoru, protiústavní způsob výpočtu nepřiměřeně nízkého důchodu, tak jako v minulosti zrušil (v případě žalujícího soudce) výpočet důchodu, který naopak nezohledňoval dostatečným způsobem zásluhovost u vyšších příjmů, a to na podnět návrhu Krajského soudu v Ostravě (Nález Pl. ÚS 8/07 ze dne 23. 3. 2010, který zrušil § 15 zákona č. 155/1995 Sb.). Zdůrazňuji, že jde pouze o můj názor, tedy nikoliv o návod či doporučení.

 

Někteří zaměstnanci, a zejména pak odbory, používají argument, že výše uvedené není pravda, a že větší platbu do systémů důchodového pojištění provádí naopak zaměstnanci, protože jim platí do systému ještě zaměstnavatel. Pokusím se vysvětlit, proč tomu tak není.

Skutečností je, že zaměstnavatel odvádí do systému důchodového pojištění nejen platbu, kterou vybral od zaměstnance (tj. oněch výše uvedených 6,5 %), ale i dalších 25 % vypočtených z hrubých mezd zaměstnanců z vlastních zdrojů.

Není ale pravdou, že odvod ve výši 25 % hrubé mzdy platí zaměstnavatel  zaměstnancům, protože tento odvod platí zaměstnavatel za sebe (stejně tak, jako za sebe platí například daň z příjmů právnických osob). Z tohoto odvodu zaměstnavatele proto potenciálně čerpají všichni občané - pojištěnci, např. také osoby invalidní nebo zdravotně hendikepované, kteří ve svém životě žádné pojištění neplatily. Fakticky je také odvod ve výši 25 % hrubých mezd skutečně daní. Tato daň je odváděna na účet a k tíži zaměstnavatele a ve prospěch systému důchodového pojištění za to, že zaměstnavatel využívá pracovní sílu zaměstnanců. Zcela stejnou daň by odváděl i živnostník (OSVČ), pokud by zaměstnával jiné zaměstnance. Zatímco u 6,5 % hrubé mzdy je poplatníkem zaměstnanec a plátcem zaměstnavatel, u 25 % hrubých mezd je poplatníkem i plátcem zaměstnavatel. Pokud by zaměstnavatel tento odvod pojistného neplatil, nemělo by to důsledky pro zaměstnance, ale pro zaměstnavatele.

Není také od věci připomenout to, co je psáno v zákonu ČNR o pojistném na sociální zabezpečení (zákon č. 589/1992 Sb.). Zde se v § 8, odst. 1, uvádí:

Zaměstnavatel je povinen odvádět i pojistné, které je povinen platit zaměstnanec. Pojistné odvedené za zaměstnance srazí zaměstnavatel z jeho příjmů, které mu zúčtoval.“

Jinými slovy, to co platí zaměstnavatel za sebe, nemůže nikomu srážet a zaměstnanci proto pouze sráží oněch výše uvedených 6,5 %.

Kdyby zaměstnavatel platil za zaměstnance a v jejich prospěch nějaké peněžité plnění, muselo by to na jejich straně mít  daňové důsledky. Zaměstnanci by tak získávali další příjem – tentokrát nepeněžní, který by museli přiznat ke zdanění a zdanit jako kterékoli jiný nepeněžní příjem.  Zaměstnanci ale v minulosti žádnou daň z tohoto nepeněžního příjmu nikdy neplatily a daňové zákony nikde ani neuváděly, že by byl takovýto nepeněžní příjem od daně osvobozen. Situace se poněkud změnila se zavedením tzv. superhrubé mzdy v roce 2008, kdy se pro účely zdanění daní z příjmů FO, zvýšil daňový základ zaměstnance o pojistné placené zaměstnavatelem. Důchody se ale počítají z příjmů dosažených od roku 1986 (v současné době se naopak uvažuje, že se superhrubá mzda zruší).

Často používaný argument, že pojištění placené zaměstnanci je mnohem vyšší nežli pojištění placené živnostníky se proto nezakládá na pravdě. Kdyby tomu tak bylo, mohl by každý zaměstnavatel okamžitě zvýšit svým zaměstnanců mzdy o 34 % (25 % sociální pojištění + obdobně placených 9 % zdravotního pojištění). Zaměstnanec by ale nedostal navíc ani korunu, protože celkovou částku tohoto zvýšení by zaměstnavatel zaměstnancům srazil a odvedl do systému pojištění. (Třeba by pak odboráři byli více spokojení, protože by se statistiky o průměrných mzdách zaměstnanců, zejména ve vztahu k zahraničí, podstatně změnily.)

Při porovnávání zaměstnanců a živnostníků je ale důležitá ještě jedna věc. Zaměstnavatel si do svých nákladů zahrnuje jako daňově účinný náklad nejen sociální pojištění (6,5 %) a zdravotní pojištění (4,5 %) zaměstnanců – které jim strhává z hrubých mezd, ale také sociální pojištění ve výši 25 % a zdravotní pojištění ve výši 9 %, které platí za sebe. Pro účely daně z příjmů právnických osob využívá zaměstnavatel jako daňový náklad dalších 45 % hrubých mezd (11% + 34%).

Živnostník, který na těchto platbách pojistného platí celkově 29,2 % z vyměřovacích základů, si ale tyto platby pojistného do svých daňově účinných nákladů zahrnout nemůže. Tato skutečnost má přitom zásadní význam pro výpočet celkové výše plateb odváděných ve prospěch státu.

 

Starobní důchody, které jsou v současné době starobním důchodcům, dříve živnostníkům, přiznávány, jsou skutečně až nedůstojně nízké. Příčinou však není ta skutečnost, že OSVČ odvádějí do systému méně nežli zaměstnanci, ale „tajemná“ hra s konstrukcí tzv. vyměřovacího základu doplněná rozdílnými procentními sazbami pojistného. Systém výpočtu důchodu je tak krajně nepřehledný a pro většinu občanů tohoto státu i nesrozumitelný. Přitom by stačilo, aby vyměřovací základ nevycházel z fikcí, ale především ze skutečně zaplaceného pojistného, které bylo jednotlivými občany během jejich pojištění do systému odváděno. Pochopitelně při zohlednění přerozdělovací potřeby směrem k občanům potřebným.

 

Poctivý přístup k řešení tohoto problému, nemůže být zaměřen jenom na problematiku tvorby zdrojů, ale také na problematiku jejich čerpání. Podle platné právní úpravy je např. možné, aby státní zaměstnanec pobíral státní starobní důchod a současně pro stát pracoval v hlavním pracovním (nebo dokonce služebním) poměru, a to často i v manažerských funkcích. Starobní důchod, který měl být nástrojem sociální politiky k řešení důsledků ztráty schopnosti pracovat v důsledku věku, se tak stává nástrojem ke skokovému navýšení příjmů u těch zaměstnanců, kteří evidentně pracovní schopnost neztratili. Několik desítek tisíc takovýchto případů nikomu nevadí a miliardy čerpané navíc z důchodového systému nikomu nechybí. Kladu si otázku, má na tento „řecký“ luxus naše společnost zdroje.

 

Úplně na závěr uvádím jednu větu z důvodové zprávy k zákonu č. 155/1995 Sb. (sněmovní tisk 1574/1995) „Nová důchodová soustava se navrhuje jako jednotná pro všechny fyzické osoby výdělečně činné na území České republiky. V systému tak nebudou žádné skupiny osob diskriminovány či zvýhodňovány na úkor ostatních (např. v minulosti pracovní kategorie, osobní důchody) „ .

 

Je tomu tak v případě živnostníků když občan-živnostník si musí na starobní důchod ve výši 11 751,- Kč (částka uvedená v dopisu ministryně) platit měsíčně 5 827,- Kč (19 955 x 0,292) a občan-zaměstnanec na stejný měsíční důchod částku 1 297,- Kč (19 955 x 0,065)?!

 

 

 


JUDr. Ing. Milan Chmelík

důchodce

 

 

 

 

vždycky, když ministryně

vždycky, když ministryně financí v demisi překvačí k mikrofonu nějakého reportéra, je celá upocená .....a její odpověď je téměř totožná : .....tak jsme ty peníze našli ....(sic).
- zvýšení důchodů od 2019 ......těch 16miliard jsme našli v kapitole IV rozpočtu.....
- slevy na dopravu důchodcům a studentů ......těch 6 milard jsme v rozpočtu našli .....

PS ....proto prý začíná zasedání vlády zvoláním Babiše : ...našli, moji rádcové, našli.. ??

sdružení starobních důchodců

sdružení starobních důchodců ČR zformulovalo k mediální komedii, kolem otravy Skripala, dvě důležité poznámky :

- Ten, kdo řekne, že Rusové jsou jediní, kteří měli motiv otrávit Skripala, je hlupák, a to nebezpečný hlupák z hlediska důsledků, které může mít takovéto vidění současné reality.

- Ten, kdo řekne, že kauza je složitá, nevíme, jak to bylo a asi se to patrně nikdy ani nezjistí, ale musíme jednotně podpořit Velkou Británii proti Rusku, je naprostý blb, a to z hlediska důsledků, které může mít takovéto vidění současné reality.

PS ....že jednu, či obě tyto podmínky splňují většinově politici USA, EU, paní Mayová a český Babiš a další tlamy, není věc čisté náhodná .......n-tsssss

Že by válka začala už do

Že by válka začala už do Velikonoc?

Já, lidský veterán, odmítám

Já, lidský veterán, odmítám to odporné označení důchodce nebo senior, jsem na straně Velké Britanie a západu i s jejich přiblblými neomarxisty. Ale civlizovanými, to je důležité. Věřím tomu, že toho Rusa zabili, a prý je to nevyhnutelné, Rusi. Mám to od Karla Pacnera.

Reakci chápu jako strach z toho, aby se takové věci neopakovali v případech, kdy Putin jen ukáže prstem nakonec na kohokoliv... Dzp.

...věci neopakovaly...

...věci neopakovaly...

Po předlouhé délce opět

Po předlouhé délce opět normální názor, vč. té poslední věty, která upozorňuje na motiv strachu, aby se pro jistotu podobné situace nepakovaly.

Moje názory vycházejí z

Moje názory vycházejí z kompozitivní teorie a jsou tedy stále stejné. Jen vy tady, ani jinde je nedokážete pochopit. Chybí vám i jen základní intelektuální, vzdělanostní a mentální úchopové instrumentárium... Dzp.

jasně, vy, co vás drží

jasně, vy, co vás drží pohromadě ty spontánní síly, odmítáte slovo důchodce, ale už nevylezete ani na žebřík .....na noc si dáváte plenu !!! Těch já znám ........n-tsssss

No, zatím ne. Moje poslední

No, zatím ne.

Moje poslední nedávné únorové narozeniny jsem oslavil cvičením od šesti do půl osmé a nazvedal jsem u toho ve 4 kilových činkách 72 metráků na ruce a 200 metráků na nohy při zhruba 4 tisících jiných cviků... Dzp.

jasně ....a pak jste začal s

jasně ....a pak jste začal s těmi dlouhými esejemi ......tak to sedí !!!

Rozcvičil nohy, ruce a na

Rozcvičil nohy, ruce a na řadu přišel mozek. Bohužel.

vsadím se, že naprostá

vsadím se, že naprostá většina poslanců nerozuměla ušákovi Ryanovi ani slovo ...přesto však poznali, kdy skončil .....a pak tleskali naprosto všichni .
PS ....někteří dokonce i oběma rukama .....n-tsssss

prý ten potlesk dostal na

prý ten potlesk dostal na odchodnou z Capitolu.

až zase budou vysoké školy v

až zase budou vysoké školy v Čechách, nebo Česká pošta skučet, že mají málo peněz, připomeňme jim např. roční odměny paní děkanky stavební fakulty ČVUT Kohoutkové, ve výši 5,5mil. Kč .....nebo odchodné ředitele pošty Elkána 8,5mil. Kč. ......Ufffff

Nejhorší je zjištění, že se nejedná o žádné vrcholky ledovce, ale běžný stav.

Taková je cena na trhu

Taková je cena na trhu vrcholových manažetrů. To není jak za vás, za komoušů, aby kdejaký lopaťák s rudou knížkou šéfoval... Dzp.

Vlastně Vy to víte přesně

Vlastně Vy to víte přesně jako někdejší vrcholný manažer ODS. Taky to sypalo, že? Zabezpečen na stáří, nemovitosti koupené ve Vrbně.

Co na to, do všeho seroucí se

Co na to, do všeho seroucí se Hrad? Mlčí, odpočívá v pokoji? /že by?/ To jsou ty případy, naprosté nestydatosti pracovních smluv, zákonných, ale mimo chápání a tady by se zastánce pracujících a jediný spravedlivý měl projevit a projevy v Parlamentu, Senátu a patřičných místech zatlačit a pokusit se zjednat nápravu.

konečně máme tvrdá data za

konečně máme tvrdá data za rok 2017 od ČSÚ : ..přátelé, ekonomika ČR rostla o 4,5% .....ale moc se neradujte ....zároveň s tím vzrostla i inflace o 4% ...(sic).
PS ....ale ČSÚ musí uvádět v rámci zachování klidu inflaci jen 2,5% .......n-tssssss

Pozn. ....vysvětlivka pro ty pomalejší : ...lidé z toho mají hovno, jen stát si namastil kapsu na DPH .....!!!

Kurwa, radujte se z Čechů, ne

Kurwa, radujte se z Čechů, ne z toho slovenského zmrda. Ten to jen ukradl a v očích pitomců si to připsal sobě... Dzp.

Umýte číst? (víc pro Vás

Umýte číst?
(víc pro Vás nemám)

kamiony nemají kde parkovat,

kamiony nemají kde parkovat, stát pro to nedělá nic a policie řidiče pokutuje ...(sic).

Po dlouhé době jsem zaslechl normální, zdravý názor od pracovníka Česmadu :
- na to, že stát dostává ročně přes 10mld. od těchto firem na mýtném, a další miliardy na spotřební dani z pohonných hmot, už tady mohlo být těch parkovišť dostatek ....(sic).

PS ....vyjádření "3-kilometrového" ministra Ťoka se nám nepodařilo zjistit ...n-tssss

nejlepším městem pro život je

nejlepším městem pro život je Vídeň .....Praha až na 69. místě .....(sic).
Pražským milcům Zlaté uličky a Zámeckých schodů spadla čelist.........no toto.

PS ....slyšela jste to paní Moutelíková ???......nojo no, stačilo 30let demokracie a všechno je v prdeli, paní Bláhová .......n-tsssss

Zdroj ? Česká republika

Zdroj ?

Česká republika podle zahraničních hostů na pátém. To je zajímavé... Dzp.

to byla ale ještě ta naše

to byla ale ještě ta naše stará, dobrá Československá .....
https://echo24.cz/a/SNYT4/nejlepsim-mestem-pro-zivot-je-viden-praha-je-n...

Ne, to je průzkum jakési

Ne, to je průzkum jakési renonované australské agentury, kterého se účastnili vždy jen cizí lidé k té které zemi. A je starý tak 4-6 let. Byl u nás publikován... Dzp.

Nemate pravdu ani informace,

Nemate pravdu ani informace, ten pruzkum je novejsi a dela se kazdorocne.
Neprecenuju ho, ale na druhou stranu Viden konci na 1. miste opakovane a dost casto, obcas vyhraje Vancouver, obcas Curych, ... takze to o necem svedci.

Skodoliby posmevacek a kalec do vlastniho hnizda petrov "zapomnel" uvest, ze Praha je na tom nejlip ze vsech postkomunistickych mest.

Já jsem viděl průzkum

Já jsem viděl průzkum cizinců, vyjadřujících se k celé České republice, ne k Praze... Dzp.

vy máte výrazy ?? ....káleč

vy máte výrazy ?? ....káleč do vlastního hnízda ... no toto ....
Ale já přece v Praze nebydlím, tak jaké vlastní hnízdo .....??

Za komancu by nikoho vubec

Za komancu by nikoho vubec nenapadlo zaradit mesta z bolsevickych statu do ankety o nejepsi mesto pro zivot.

Ejhle vlastenec, má z toho

Ejhle vlastenec, má z toho radost, to díky vám zmrdům, co volí zmrdy...

to já ne, to paní Bláhová

to já ne, to paní Bláhová ...( na netu si říká občasníková) .....kucky.

proč neumí socialisté počítat

proč neumí socialisté počítat ??? Hnutí ANO získalo ve volbách 29% hlasů, socani 7% .......vláda má 14 ministrů........proč tedy Hamáčkovci požadují 5 křesel ???
PS ... počkejte si .....více kolem půl osmé .......n-tssss

ANO podporuje jen 18 % voličů

ANO podporuje jen 18 % voličů ČR. Nemá tedy legitimitu k vládnutí. To ta zkurvená demokracie. Je nutno ji vyměnit... Dzp.

Tak to dejte k ústavnímu

Tak to dejte k ústavnímu soudu legitimní voliči. Na Demo blok si vzpomněli až po porážce. Příště je třeba sestavit kandidátku Národní fronty bez ANO a KSČM (SPD?). Ale, mají moc generálů. STAN a KDU-ČSL se koaličně posrali již před posledními volbami.

Páč ten, kdo vítězí a zároveň

Páč ten, kdo vítězí a zároveň má nulový koaliční potenciál je vydíratelný, nepoučitelný patlale, ještě nějaký problém?

To je pravda jen bereme-li v

To je pravda jen bereme-li v úvahu voliče volící. Ze všech má ANO jen 18 % podporu Čechů. Tedy nemá legitimitu vládnout... Dzp.

Proč ? Nu protože jsou

Proč ? Nu protože jsou socialisté.......Komunisto, vrcholný socialisto!

Na výstavbu Památníku

Na výstavbu Památníku nepřizpůsobivých budou přispívat podnikatelé, zaměstnávající Romy - do vlády v demisi a bez důvěry jde návrh poslance Oláha na dodatečnou pětiprocentní daň z luxusu: z objemu mezd Romů, kterou budou platit tyto firmy.

Tisková konference SPRD:

Tisková konference SPRD: "Chci dostat ty chudáky z dluhových pastí a důchodcům razantně zvýšit důchody a pánové
Farský, Bartoš, Piráti, ODS, TOP 09 blokují 3 hodiny jednání a já jim nemůžu zvýšit ty důchody a dostat chudáky z dluhových pastí a pánové Farský, Bartoš, piráti"... povídá přeceda.....ještě 7x ....jak tenhle primitivní kokot může být zvolen? No primitivními kokoty přece.

Zvonka to vyzerá, že na

Zvonka to vyzerá, že na Starém bělidle je lautr hovno co dělat.

Je primitivní jako vy

Je primitivní jako vy všichni marxáni. To nevadí, že to nevíte... Dzp.

Zvonka to vyzerá, ako byste

Zvonka to vyzerá, ako byste pohrdal elitami.

poté, co si demokratická

poté, co si demokratická opozice zvolila Ondráčka do komise vlastně sama .....a pak jej nedemokraticky a docela humorně "vyštípala" .....máme tu další dilema :
- zítra je MDŽ a tak se hamletovsky ptám .....slavit, či neslavit ? ....opít, či neopít ?

Opít, ale neslavit ! Dzp.

Opít, ale neslavit ! Dzp.

Kalousek již slaví. Byl nyní

Kalousek již slaví. Byl nyní živě na ČT 24, rudý jak krocan.

Zločnici, jeden ve službách

Zločnici, jeden ve službách zločinu proti lidskosti, tedy komunismu a druhý ve službách zločinné cizí mocnosti, tedy socialistické EU se hádají. To je absurdní situace... Dzp.

my starobní důchodci v tom

my starobní důchodci v tom máme zmatek ....Šiklová, Rychetský, Pithart a tisíce dalších, byli komunisté jako brus, ale pak spálili legitimace a byli pomýleni ( vč. Gardnese).
Jen Ondráček zůstal hrdým komunistou ....a má být ponižován ???

Takže vy pohrobci a mamrdi Havla raději řekněte, o co vám šlo ??? Vždyť komáři jsou v parlamentu jen díky vašemu kulisákovi !! Chcete rozpoutat český Majdan, na který vás zve ta vaše zkurvená Česká televize, když vysílá každých 15min. zprávy, že se bude tam a tam demonstrovat a pak má na každém náměstí svůj štáb ??!!

Komari jsou v parlamentu ne

Komari jsou v parlamentu ne kvuli Havlovi, ale kvuli volicum komaru.

No a poprve od Listopadu vyjednavaji o vlade taky ne kvuli Havlovi, ale kvuli volicum komunistickeho estebaka.

Tak je to jednoduche. Nesvepravni volici takovychto gauaneru pak absurdne svou vlastni volbu hazou na davno mrtveho Havla. Asi by potrebovali zbavit svepravnosti, nejen zakazat stranu, kterou voli, jak absurdne "pozaduji".

vy jste vůl .....a čí to byla

vy jste vůl .....a čí to byla slova " nejsme jako oni" , když se lidé začali bouřit ???
Asi se Václav Lahváč Havel bál, že by se houpal, jako první ....

Uložit

Uložit