Ohrožená sociální skupina – nyní starobní důchodce, dříve živnostník
Milan Chmelík

V současné době se znovu hodně diskutuje o úpravách systému výpočtu důchodů, tak aby se tento systém stal solidárnější zejména ve vztahu ke starobním důchodcům s nejnižšími důchody. Není proto od věci připomenout událost starou zhruba dva roky.  Tehdy někdy v této době nechala ministryně práce a sociálních věcí Mgr. Michaela Marksová rozesílat osobám samostatně výdělečně činným dopis(pdf) (bez čísla jednacího a data vyhotovení), který těmto osobám doporučoval, jak se mají zachovat, za účelem posílení svého zabezpečení na stáří.

V dopise bylo mj. připomenuto, že výše důchodů je určena celkovou dobou pojištění a výší vyměřovacích základů, ze kterých se platí pojistné. Dále zde bylo uvedeno, že existuje velký rozdíl mezi OSVČ, kteří vykonávají hlavní činnosti, a mezi zaměstnanci, protože u zaměstnance je každý rok vyměřovacím základem celý hrubý příjem, avšak u OSVČ obvykle jen zákonné minimum, což je polovina daňového základu. Konstatování bylo doplněno větou: „Pokud tedy máte jako OSVČ příjmy, které odpovídají přibližně průměrné mzdě zaměstnance, tzn., že rozdíl mezi příjmy a výdaji činí 26 tis. Kč měsíčně, Vám se na rozdíl od něj započte jako základ pro výpočet důchodu pouze polovina, tj. 13 tis. Kč za měsíc, neboť z této částky odvedete pojistné na důchodové pojištění“.

 

Tento text byl ale, mírně řečeno, silně zavádějící. Zatajil totiž to, kolik OSVČ a na druhé straně zaměstnanec na důchod skutečně platí. Pokud tedy využijeme příklad ministerstva, tak by platilo následující. Zaměstnanec při základu 26 tis. Kč (hrubé mzdě) zaplatí na důchodové pojištění 6,5 % z vyměřovacího základu tj. 1 690,- Kč měsíčně a OSVČ zaplatí (sice z polovičního vyměřovacího základu 13 tis. Kč) 29,2 %,  tj. částku 3 796,- Kč měsíčně. Pokud by OSVČ měla naplnit doporučení ministerstva a určit si dobrovolně vyměřovací základ na úrovni 26 tis. Kč, musela by měsíčně platit 7 592,- Kč tj. 4,5 násobek toho, co platí při stejném základu zaměstnanec. Pak by také měla OSVČ společně se zaměstnancem stejný důchod!!!

 

Jinými slovy a s velkým zjednodušením, stejný pojistný produkt – tj. důchodové pojištění vycházející z průměrného vyměřovacího základu 26 tis. Kč měsíčně si zaměstnanec koupí za celoživotní náklad (45 let pojištění) ve výši 912 600,- Kč (45x12x1690) a živnostník za celoživotní náklad 4 099 680,- Kč (45x12x7592). Napadá mne srovnání, co by se asi stalo, kdyby u povinného ručení motorových vozidel byla zavedena taková praxe, kdy by se zohledňovala např. barva pleti, a občané s jednou barvou pleti by měli zákonem stanoveny zcela jiné podmínky nežli občané jiné barvy pleti. Myslím si, že by nikdo nepochyboval o tom, že jde o diskriminaci. Občan živnostník, který si platí pojištění na důchod, patří sice do jiné sociální skupiny nežli zaměstnanec, ale je přece jenom stejným občanem, jako občan zaměstnanec. Důchodovým pojištěním OSVČ není pojištěna jejich živnost, ale zase jenom důchod, jako u každého jiného občana. Podle mého názoru je proto rozdíl v pojistných podmínkách důchodového pojištění obou sociálních skupin nezdůvodnitelný a protiústavní.

 

Čl. I. Ústavy říká, že lidé jsou svobodní a rovní v důstojnosti a právech. Článek III. Ústavy pak říká, že základní práva a svobody se zaručují všem bez rozdílu pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, víry a náboženství, politického či jiného smýšlení, národního nebo sociálního původu, příslušnosti k národnostní nebo etnické menšině, majetku, rodu nebo jiného původu.

Zastávám proto názor, že Ústavní soud by vyhověl tomu živnostníkovi, který bude rozporovat sice zákonný, ale, dle mého názoru, protiústavní způsob výpočtu nepřiměřeně nízkého důchodu, tak jako v minulosti zrušil (v případě žalujícího soudce) výpočet důchodu, který naopak nezohledňoval dostatečným způsobem zásluhovost u vyšších příjmů, a to na podnět návrhu Krajského soudu v Ostravě (Nález Pl. ÚS 8/07 ze dne 23. 3. 2010, který zrušil § 15 zákona č. 155/1995 Sb.). Zdůrazňuji, že jde pouze o můj názor, tedy nikoliv o návod či doporučení.

 

Někteří zaměstnanci, a zejména pak odbory, používají argument, že výše uvedené není pravda, a že větší platbu do systémů důchodového pojištění provádí naopak zaměstnanci, protože jim platí do systému ještě zaměstnavatel. Pokusím se vysvětlit, proč tomu tak není.

Skutečností je, že zaměstnavatel odvádí do systému důchodového pojištění nejen platbu, kterou vybral od zaměstnance (tj. oněch výše uvedených 6,5 %), ale i dalších 25 % vypočtených z hrubých mezd zaměstnanců z vlastních zdrojů.

Není ale pravdou, že odvod ve výši 25 % hrubé mzdy platí zaměstnavatel  zaměstnancům, protože tento odvod platí zaměstnavatel za sebe (stejně tak, jako za sebe platí například daň z příjmů právnických osob). Z tohoto odvodu zaměstnavatele proto potenciálně čerpají všichni občané - pojištěnci, např. také osoby invalidní nebo zdravotně hendikepované, kteří ve svém životě žádné pojištění neplatily. Fakticky je také odvod ve výši 25 % hrubých mezd skutečně daní. Tato daň je odváděna na účet a k tíži zaměstnavatele a ve prospěch systému důchodového pojištění za to, že zaměstnavatel využívá pracovní sílu zaměstnanců. Zcela stejnou daň by odváděl i živnostník (OSVČ), pokud by zaměstnával jiné zaměstnance. Zatímco u 6,5 % hrubé mzdy je poplatníkem zaměstnanec a plátcem zaměstnavatel, u 25 % hrubých mezd je poplatníkem i plátcem zaměstnavatel. Pokud by zaměstnavatel tento odvod pojistného neplatil, nemělo by to důsledky pro zaměstnance, ale pro zaměstnavatele.

Není také od věci připomenout to, co je psáno v zákonu ČNR o pojistném na sociální zabezpečení (zákon č. 589/1992 Sb.). Zde se v § 8, odst. 1, uvádí:

Zaměstnavatel je povinen odvádět i pojistné, které je povinen platit zaměstnanec. Pojistné odvedené za zaměstnance srazí zaměstnavatel z jeho příjmů, které mu zúčtoval.“

Jinými slovy, to co platí zaměstnavatel za sebe, nemůže nikomu srážet a zaměstnanci proto pouze sráží oněch výše uvedených 6,5 %.

Kdyby zaměstnavatel platil za zaměstnance a v jejich prospěch nějaké peněžité plnění, muselo by to na jejich straně mít  daňové důsledky. Zaměstnanci by tak získávali další příjem – tentokrát nepeněžní, který by museli přiznat ke zdanění a zdanit jako kterékoli jiný nepeněžní příjem.  Zaměstnanci ale v minulosti žádnou daň z tohoto nepeněžního příjmu nikdy neplatily a daňové zákony nikde ani neuváděly, že by byl takovýto nepeněžní příjem od daně osvobozen. Situace se poněkud změnila se zavedením tzv. superhrubé mzdy v roce 2008, kdy se pro účely zdanění daní z příjmů FO, zvýšil daňový základ zaměstnance o pojistné placené zaměstnavatelem. Důchody se ale počítají z příjmů dosažených od roku 1986 (v současné době se naopak uvažuje, že se superhrubá mzda zruší).

Často používaný argument, že pojištění placené zaměstnanci je mnohem vyšší nežli pojištění placené živnostníky se proto nezakládá na pravdě. Kdyby tomu tak bylo, mohl by každý zaměstnavatel okamžitě zvýšit svým zaměstnanců mzdy o 34 % (25 % sociální pojištění + obdobně placených 9 % zdravotního pojištění). Zaměstnanec by ale nedostal navíc ani korunu, protože celkovou částku tohoto zvýšení by zaměstnavatel zaměstnancům srazil a odvedl do systému pojištění. (Třeba by pak odboráři byli více spokojení, protože by se statistiky o průměrných mzdách zaměstnanců, zejména ve vztahu k zahraničí, podstatně změnily.)

Při porovnávání zaměstnanců a živnostníků je ale důležitá ještě jedna věc. Zaměstnavatel si do svých nákladů zahrnuje jako daňově účinný náklad nejen sociální pojištění (6,5 %) a zdravotní pojištění (4,5 %) zaměstnanců – které jim strhává z hrubých mezd, ale také sociální pojištění ve výši 25 % a zdravotní pojištění ve výši 9 %, které platí za sebe. Pro účely daně z příjmů právnických osob využívá zaměstnavatel jako daňový náklad dalších 45 % hrubých mezd (11% + 34%).

Živnostník, který na těchto platbách pojistného platí celkově 29,2 % z vyměřovacích základů, si ale tyto platby pojistného do svých daňově účinných nákladů zahrnout nemůže. Tato skutečnost má přitom zásadní význam pro výpočet celkové výše plateb odváděných ve prospěch státu.

 

Starobní důchody, které jsou v současné době starobním důchodcům, dříve živnostníkům, přiznávány, jsou skutečně až nedůstojně nízké. Příčinou však není ta skutečnost, že OSVČ odvádějí do systému méně nežli zaměstnanci, ale „tajemná“ hra s konstrukcí tzv. vyměřovacího základu doplněná rozdílnými procentními sazbami pojistného. Systém výpočtu důchodu je tak krajně nepřehledný a pro většinu občanů tohoto státu i nesrozumitelný. Přitom by stačilo, aby vyměřovací základ nevycházel z fikcí, ale především ze skutečně zaplaceného pojistného, které bylo jednotlivými občany během jejich pojištění do systému odváděno. Pochopitelně při zohlednění přerozdělovací potřeby směrem k občanům potřebným.

 

Poctivý přístup k řešení tohoto problému, nemůže být zaměřen jenom na problematiku tvorby zdrojů, ale také na problematiku jejich čerpání. Podle platné právní úpravy je např. možné, aby státní zaměstnanec pobíral státní starobní důchod a současně pro stát pracoval v hlavním pracovním (nebo dokonce služebním) poměru, a to často i v manažerských funkcích. Starobní důchod, který měl být nástrojem sociální politiky k řešení důsledků ztráty schopnosti pracovat v důsledku věku, se tak stává nástrojem ke skokovému navýšení příjmů u těch zaměstnanců, kteří evidentně pracovní schopnost neztratili. Několik desítek tisíc takovýchto případů nikomu nevadí a miliardy čerpané navíc z důchodového systému nikomu nechybí. Kladu si otázku, má na tento „řecký“ luxus naše společnost zdroje.

 

Úplně na závěr uvádím jednu větu z důvodové zprávy k zákonu č. 155/1995 Sb. (sněmovní tisk 1574/1995) „Nová důchodová soustava se navrhuje jako jednotná pro všechny fyzické osoby výdělečně činné na území České republiky. V systému tak nebudou žádné skupiny osob diskriminovány či zvýhodňovány na úkor ostatních (např. v minulosti pracovní kategorie, osobní důchody) „ .

 

Je tomu tak v případě živnostníků když občan-živnostník si musí na starobní důchod ve výši 11 751,- Kč (částka uvedená v dopisu ministryně) platit měsíčně 5 827,- Kč (19 955 x 0,292) a občan-zaměstnanec na stejný měsíční důchod částku 1 297,- Kč (19 955 x 0,065)?!

 

 

 


JUDr. Ing. Milan Chmelík

důchodce

 

 

 

 

Je to jasný jak facka.

Je to jasný jak facka. Stačilo, aby Havel řekl, zrušit je. Ale když zrovna byl zvolen i s jejich hlasy a komouš Čalfa byl premiér první Havlovy vlády. Štrougal, Jakeš nebyli souzeni za zločiny komunizmu. Teď to schytal ten v r. 1989 osmnáctiletý mladík že se oháněl obuškem. Nebyl tam jistě sám. Kde jsou ti další z pohotovostního pluku? Klid po pěšině. Nevyčnívají z řady jako ten, nyní nejhorší Ondráček.
Milicionář Štěch spolu s jinými soudruhy ve zbrani čekal v záloze. Měl štěstí, nezasáhli, pak roztrhal legitku, naslinil prst a šplhal a šplhal. Předseda Senátu je jeho nejvyšší meta? Měl dobrý kádrový posudek.

Mirecku, jako volic

Mirecku, jako volic prekabateneho komunisty a estebaka nemas absolutne zadne moralni pravo se naoko rozhorcovat nad prekabatenym komancem a milicionarem Stechem. Vzdal ses ho sam a dobrovolne.

Plechovko, na Virtually si

Plechovko, na Virtually si může psát každý přihlášený co chce. Běž už do prdele s nějakým morálním právem. Jsi z těch voleb úplně posraný. Tak si tady hulákej co chceš. To je tak jediný co umíš a jak si ulevíš.

Není to tak jednoduché...

Není to tak jednoduché... voliči KSČM by dál chodili k volbám a ono by to totálně překreslilo politickou mapu.. ODS by nevolili.....

To byla slova Havla a klidne

To byla slova Havla a klidne i moje, ja opravdu nejsem jako bolsevik.

Ze vy ano je vas problem.
Jste nejen gauner tancujici na hrobech umucenych, ale navic jeste i pako, ktere jednim dechem kritizuje, ze komanci nebyli veseni a druhym komance dnes podporuje a pouziva jejich zvracenou retoriku.
Proste nesvepravny blbecek, ktery nevi co dela a ktery potrebuje, aby mu komouse oficialne zakazali a povesili, aby jejich vabeni zase nepodlehl.

Konzervo, jste ještě mlád a

Konzervo, jste ještě mlád a rozumu nemaje .....tak si raději hrajte se svým pindíkem, jak vás to učil pan farář a nechte starší, ať si diskutují .....kucky.

vraždy novinářů ......od roku

vraždy novinářů ......od roku 1990 bylo v celém světě zabito 1753 novinářů. Pachatelé byli nalezeni pouze v několika málo případech.
Takže pane Kuciaku, je nám velice líto ......ale ať už to byla FBI, nebo soused z vedlejší vesnice, stopy nejsou žádné ....sorry jako.

Jestli jsou či nejsou stopy,

Jestli jsou či nejsou stopy, o tom víme prd. Vyšetřování není proces v přímém přenosu.

Už to moc dlouho trvat

Už to moc dlouho trvat nebude. Čína už dollary nebere a tak FED přestává vyrábět nové.

http://dfens-cz.com/evropa-pod-diktatem-adolfiny-vs-cena-prace/

a je to tady zase

a je to tady zase .....napadnou 2cm sněhu a doprava kolabuje. Kalamita ....a na mysl se dere opět Jarek Nohavica a jeho Ladovská zima.
A silničáři už mají po sezóně ......n-tsssss

Itálie odstupuje od eura! Tak

Itálie odstupuje od eura!

Tak to je neskutečná bomba!

Prý už od dubna!

V této chvíli italský

V této chvíli italský Euroexit opravdu nehrozí. Ten předseda Lega Salvini slíbil pouze, kdyby významně volby vyhrál, což se nestalo (zřejmě 17,5 % hlasů). Překvapivě dostal víc než Berlusconi, kterému zřejmě uškodila nominace prezidenta evropského parlamentu Tajaniho (asi 14 %). Salvini by byl schopen pohodlně vládnout s hnutím 5 hvězd (30,5 %) , jakoukoliv koalici však dnešní šéf 5 hvězd Luigi Di Maio vyloučil. Uvidíme, povolební retorika je často něco úplně jiného než retorika předvolební.Hnutí 5 hvězd charakterizuje podivuhodná směs levých i pravých postojů, ale EU mají také na na háku.

Ale důvody pro pořádný bolehlav v Bruselu tu jsou - imigrace a ekonomická politika (jak to bude např.se slibem Draghiho ukončit QE v srpnu/září tohoto roku, když ECB je nyní jediný kupec italského vládního dluhu).

Zde jsou Salviniho slova ze 4.března tohoto roku:
"S italskými volbami má EU poslední šanci se zreformovat. Jinak Brexit nebude ničím jiným než začátkem nevyhnutelného rozpadu EU se všemii důsledky a nebezpečími, které to má",
"Proč proboha by svobodní lidé měli zůstat vězni v kleci absurdních zákonů a regulací, nejsem překvapen, že Britové volili odchod".

Kdyby jenom to! Třeba známý

Kdyby jenom to! Třeba známý lidový politolog Zeolit si slibuje, že se dále pohnou ledy v rozbití EU a snad i NATO, což napomůže k tomu, že 21. stol. bude čínské, zvláště když je nakročenu ke kultu Si Ťin-pchinga. Tak jsem zvědav, co se bude radostného pro Evropu dít, když i v Itálii levice tak značně propadla a Rusko stále nemá žádného kamaráda. Odkud bere zeo ten svůj optimismus v pokoře Západu a USA obzvláště, opravdu nevím. Nepřispívá k tomu ani novinka, že USA mají nakročeno stát se největší ropnou velmocí světa. Tolik bych zeovi přál, aby už konečně zahynuly ty imperialistické USA se svými neokonservativci a nastal mír na zemi !

xxx

xxx

Německo na 1.Máje, bez

Německo na 1.Máje, bez referenda!

Už to jede, už se to

tak to je úplný prd, proti

tak to je úplný prd, proti takovým zprávám na jejich, tedy vaší, ČT :
- venku mrzne a tak lidé více topí. Ale protože byl leden podnormální, budou platit zhruba stejně ....(sic).

ééé?

ééé?

x

x

no to jsou věci ....Švýcaři

no to jsou věci ....Švýcaři už mají dost veřejnoprávních médií a tak budou v celostátním referendu hlasovat o zrušení jejich veřejnoprávní televize a rozhlasu ....(sic).
PS ....vezme si ČR příklad ??

referenďáku, koukaj raděj na

referenďáku, koukaj raděj na Věka, tam maj vyhlášený herce,

když já mám raději mediální

když já mám raději mediální perličky ......jako např. ....mluvčí neúspěšného kandidáta Drahoše se stala tento týden mluvčí pražské ZOO ..... (sic).
PS ...soused poznamenal, že když chtěla zůstat mezi dobytkem, tak měla jít raději k cirkusu ...kucky

Pokud vím, Zeman nepřibírá,

Pokud vím, Zeman nepřibírá, Nejedlý vyhlásil memorandum...

no jistě ... Ovčáček je

no jistě ... Ovčáček je dobrej a už z něj udělali ředitele ??!!

Když moh bejt Adamíra

Když moh bejt Adamíra generálním ředitelem bia Illusion v Bagounové ulici...

Autor se chtěl blýsknout

Autor se chtěl blýsknout znalostí zákonů - to se mu celkem povedlo. Také si nejspíš je vědom, jak strašně jsou ty zákony nesmyslné a odtržené od reality. A pak mu najednou lupne v bedně a on předstírá, že by v těch zákonech měla být nějaká logika. Inu, blázen. ////

Tzv. "důvodové zprávy" k zákonům jsou zcela vylhané a nikdo nikdy neřeší, zda zákon MÚŽE působit tím směrem, který je vyfabulován v důvodové zprávě. A už vůbec nikdo nezkoumá, zda platný zákon opravdu PÚSOBÍ tak, jak podle důvodové zprávy má (nebo třeba úplně obráceně).
A proto jenom magor může napsat "důchod, který měl být nástrojem ...". Jenom magor, který ty vylhané "důvodové zprávy" k zákonům bere vážně. ////

osobně nesouhlasím se

osobně nesouhlasím se zvyšováním důchodů, ale jsem ochoten udělat kompromis.
Výši přídavku podmínit splněním různých sportovních výkonů :

500,-Kč .....udělat bez přestávky 50 kliků
750,-Kč .....šplh do výšky 8m po laně bez přírazu.....
1000,-Kč .....ujet na kole 100 km .....
1250,.Kč ....uběhnout půlmaraton ......
1500,-Kč ....uspokojit 2x svoji manželku, přítelkyni, či placenou společnici ....

PS ...věřím, že by se nám počet důchodců rázem zredukoval ....n-tssss

Pozn: je k diskuzi, zda by nemuseli ti "dobří" např. 1x za rok na přezkoušení ??!!

říká se " dobrá rada nad

říká se " dobrá rada nad zlato" .....přesto si lámu hlavu, co asi mohla Ficovi radit o 30 let mladší dáma .....o jejíchž znalostech a zkušenostech není nikde ani zmínka ....snad jen s vyjímkou těch silikonových implantátů ....(sic).
To paní Nagyová řídila celý Úřad vlády a zvládla i BIS, ale tahle .....???

Radila mu jak nejlépe

Radila mu jak nejlépe zužitkovat těch tisíc kliků čo urobí Fico na jeden zátah, 1000 kliků znamená tisíc přírazů, čéče vám to nedocvakne asi nikdy...

asi jo .....ostatně Karel

asi jo .....ostatně Karel Šlechtová si také nastudovala veškerou vojenskou strategii za 14dní z internetu, prý v rámci samostudia ......Oooouuuuuu.

Když seřadím do jedné řady

Když seřadím do jedné řady bývalé ministryně obrany pí. Parkanovou a pí. Peake a srovnám je se současnou, tak dávám přednost K. Šlechtové.

nesmíte je rovnat do řady

nesmíte je rovnat do řady .....musíte naležato ??!! ......n-tssss

Vojenskou strategii zelených

Vojenskou strategii zelených mozků máte naštudovanou za pár minut.

když má v ČT příspěvek

když má v ČT příspěvek Barbora Šámalová z daleké Číny, většinou odcházím ....včera ne.
- všimli jste si toho člověka vedle prezidenta Zemana ?
- no a co jako ?
- no je to Číňan a vypadá jako Jackie Chan ....
- no a co jako ?
- no, je vyšetřován v souvislosti s korupcí v CEFC ....
- no a co jako ?
- on prý dělá poradce prezidentovi ....
- no a co jako ?
- no, že ty by asi neměl ...

PS ...litoval jsem jen, že jsem neviděl tuto pasáž ve znakové řeči .....n-tssss

hrozí Slovensku občanská

hrozí Slovensku občanská válka ??? Pokud budou dostávat slovo takoví pomatenci, jako Magda z Postřižin, nebo Fedor Gál ....tak určitě.

PREMIÉR Fico se vyjádřil, že

PREMIÉR Fico se vyjádřil, že Slovensko se musí připojit k pevnému jádru států Evropské unie. A že má pořádné problémy? Ani trochu ho nelituji. /Havloidi škodí "federálně".../

Bože, bože, kdo všechno už je

Bože, bože, kdo všechno už je havloid. I komouš Fico na Slovensku.

GARDNESI, vy jste stejně

GARDNESI, vy jste stejně smýšlející člověk jako já /ale zábranou je onen Syndrom - pochvalte mě, že ten nápad není tak úplně blbej/. Těmi havloidy jsem samozřejmě nemyslel Fica, ale Magdu a Fedora... Musím si tady dávat bacha na každé slovo...

Jen probůh zeo neříkejte

Jen probůh zeo neříkejte takový nesmysl, že jste stejného politického smýšlení jako já. To možná platilo před 5ti roky, jenže od té doby se Vaše politické názory změnily o 180 st. Nikdy bych nemohl prohlásit, že nemám problém se zvolením býv. aktivního účastníka násilného potlačování svobodně smýšlejících v r. 1989 na funkci, která má být pro občanstvo zárukou dodržování zákonnosti. Nevolám po jeho potrestání, ale jestli mám vybrat demokratického představitele pro výkon odpovědné funkce, určitě nebudu provokovat s výběrem zesměšňujícím pototalitní vývoj s vrcholem nemorálnosti - zvolit toho, který se pošpinil a nemá žádné objektivní přednosti. Pomstychtivá, urážlivá provokace od milců bolševických totalitářů pochopitelně žádnou předností není.
Celkem chápu, jak k Vašemu přerodu z demokrata a amerikánofila na jejich opak došlo. Přestal jste pohlížet na události komplexně a začal jste si všímat jen jednostranných negativ, které jak víme se nevyhýbají nikomu. Byl jste amerikán, ale nyní Vám najednou zásadně vadí svobodné (!)projevy obvyklé v demokratické společnosti, jako např. neokonservativců , zatím co staré USA byly O.K. Zkuste si přehrát nějaké filmy z doby těch O.K. US, třeba Hořící Mississippi, kdy ještě před 50 roky tam panoval hluboký rasismus daný podmínkami a jakou cestu k lepšímu tak zakrátko Amíci prošli. Rasismus Vám nevadil k obdivu demokratických svobodných USA, ale nyní po Vašem opojení agresivní reakcí Putina na interní záležitost Ukrajinců uspořádat si svobodně svůj režim jste udělal kotrmelec a z USA, po vzoru Vašeho guru je najednou veřejný nepřítel č. 1 a z totalitního, nyní autokratického režimu v Rusku ideální, vzorový politický systém hodný obdivu a následování.
Jak říkám, odešel jste od komplexního hodnocení jevů, od komplexních informací a soustředil jste se na částečná, neobjektivní , ne zcela vypovídající negativa, která se stala předmětem propagandistické války.
https://www.novinky.cz/domaci/465020-ministr-pelikan-promysli-rezignaci-...

https://www.novinky.cz/domaci/465015-stanjura-odbornik-mlaticka-ma-funkc...

Souhla! Dopis

Souhla!

Dopis Marxové-Engelsové - resp. jeho první stránku plus první odstavec stránky druhé - jsem očekával už v roce 1993
od
VÁCLAVA KLAUSE, třeba v podobě větičky: Živnostníci, budete se mít vždycky hůř, než zaměstnanci zvláště státní, a Stát vám nic nedá. Naopak vám vždycky víc vezme.
Starejte se tedy o sebe jak umíte.

My, starobní důchodci, jsme

My, starobní důchodci, jsme ohrožení smrtí a jinak to nikdy nebylo a nebude...Dzp.

Konkrétní, logické, seznámil

Konkrétní, logické, seznámil s tím JUDr Chmelík tvůrce a schvalovatele zákona?

Pro starobní důchodce malá

Pro starobní důchodce malá písmena.

___________________________________________________________________________________