Otevřený dopis profesora P. Preisse rektorovi UK


Otevřený dopis profesora P. Preisse rektorovi UK(pdf)

 

Jeho Magnificence
Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA
rektor Univerzity Karlovy v Praze
Ovocný trh 3–5
116 36  Praha 1

Praha, 18. května 2015


Vaše Magnificence,
Vážený pane rektore,

Obracím se na Vás jako člen akademické obce Univerzity Karlovy v Praze a jako její „emeritní“ profesor dějin umění ve věci prozatím neuskutečněného jmenování doc. PD Dr. et Ing. Jiřího Fajta, Ph.D., profesorem téhož vědního oboru. Vede mě k tomu mimo jiné vyjádření vedení Filosofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze k postupu prezidenta republiky ve věci jmenování profesorů, zveřejněné dne 6. května 2015. Součástí tohoto stanoviska, podepsaného paní děkankou doc. Mirjam Friedovou, Ph.D., je i charakteristika kandidáta profesury, přednesená na příslušném zasedání Vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze. Toto hodnocení podle mého přesvědčení obsahuje některé přinejmenším zavádějící informace týkající se pedagogického působení a publikační činnosti uchazeče o profesuru.

Podle vnitřního předpisu vysoké školy, konkrétně Opatření rektora Univerzity Karlovy v Praze č. 28/2007, obsahujícího též doporučená hlediska hodnocení řízení ke jmenování profesorem pro humanitní a umělecko-tvůrčí obory na Univerzitě Karlově v Praze, je u uchazeče vyžadována „souhrnná pedagogická činnost na vysoké škole v trvání pěti let (...), uchazeč má být školitelem doktorandů, z nichž minimálně jeden již absolvoval“. Pokud jde o publikační činnost, uvedené Opatření stanoví, že uchazeč o jmenovací řízení v humanitním oboru by měl být autorem alespoň jedné monografie. Pokud je mi známo, doc. Jiří Fajt na Technische Universität v Berlíně, respektive na Humboldtově univerzitě tamtéž působil jako hostující pedagog pověřený výukou („Lehrauftrag“), to znamená, že stanovený požadavek Univerzity Karlovy zřejmě nesplňuje. Pokud jde o působení doc. Fajta na univerzitě v Lipsku, zde podle informací uveřejněných na oficiálních stránkách univerzity pracuje jako vědecký spolupracovník Geisteswissenschaftliche Zentrum Geschichte und Kultur Ostmitteleuropas (GWZO) an der Universität Leipzig). Na požadované výchově doktorandů se zjevně nepodílel a nepodílí.

Ani v případě požadavku na publikační činnost doc. Fajt zřejmě nesplňuje kritéria doporučená Univerzitou Karlovou v Praze, protože není autorem alespoň jedné monografie. Přitom ve výše citované charakteristice uchazeče se hovoří dokonce o „monografiích“, které však nejsou blíže specifikovány. Dále je zde řeč o zásluhách „řady mezinárodních vědecko-výzkumných projektů“, mimo jiné „monumentální devítisvazkové rukověti dějin umění středovýchodní Evropy“. Míněn je ediční projekt Handbuch zur Geschichte der Kunst in Ostmitteleuropa, z něhož ale v nakladatelství Deutscher Kunstverlag dosud nevyšel ani jeden svazek. Nemohu se proto zbavit dojmu, že Vědecká rada Univerzity Karlovy v Praze byla uvedena v omyl. Obracím se tudíž na Vás, Vaše Magnificence, s žádostí o zveřejnění všech materiálů týkajících se řízení pro jmenování doc. Jiřího Fajta profesorem, tím spíše, že Vy sám jste v nedávných veřejných vystoupeních garantoval, že tento uchazeč veškeré stanovené požadavky splnil.

Vzhledem ke společenské závažnosti uvedených skutečností považuji za nezbytné poskytnout obsah tohoto dopisu nejen dalším zúčastněným, ale též médiím.

   S pozdravem


Prof. PhDr. Pavel Preiss, DrSc.

 

Co:
Miloš Zeman, prezident České republiky
Prof. RNDr. Jiří Zlatuška, CSc., předseda Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
PhDr. Marcel Chládek, MBA, ministr školství České republiky
Doc. Mirjam Friedová, Ph.D., děkanka Filosofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze
Uměleckohistorická společnost v Českých zemích
Česká tisková kancelář

Na tyhle argumenty budou

Na tyhle argumenty budou reagovat jen ti, co něco o věci vědí.

Zeman, jako znalec svých voličů, uvedl argument sice irrelevantní, ale pro srdce jeho voličů velice závažný.

Lid obecný to vidí asi takto:

Lid obecný to vidí asi takto: Zeman, jakož i jeho předchůdce se sere do všeho, cák by profesoři měli být v autu?

A to jsou zatím pouze

A to jsou zatím pouze "technické" problémy návrhu jmenování pana Fajta !

Ale měly by stačit. Ovšem,

Ale měly by stačit. Ovšem, doma není nikdo prorokem.

___________________________________________________________________________________