Poznámky k EU a euru: jsem na Mendelově nebo Mundellově univerzitě?
Václav Klaus

klaus.cz

Děkuji za pozvání na Vaši univerzitu, kterého si opravdu vážím. Moji návštěvu jsme plánovali dlouhou řadu let, ale až do dnešního dne k ní nedošlo.

Děkuji i za návrh tématu, které bych si sám asi vybrat nedovolil – s ohledem na to, že se dnešní konference jmenuje „Firma a konkurenční prostředí“. O tom moje vystoupení není. Nebudu spekulovat o tom, zda Evropská unie svou stále narůstající regulací trhu přispívá či nepřispívá k vytváření konkurenčního prostředí. (Samozřejmě vím, že skutečné tržní prostředí určitě nevytváří.)

Pokusím se říci něco k EU a euru, i když je to téma, ke kterému už bylo asi řečeno a napsáno všechno možné (i nemožné). Něco říci však nestačí, chybí-li naslouchání. Tomu, co ekonomové – skuteční ekonomové, nikoli i ekonomickými tituly ověnčení apologeti evropské unifikace – celá desetiletí říkají, nebylo a ani dnes není nasloucháno. Zejména těmi, kteří o těchto věcech rozhodují.

Fatální nepochopení problému Evropské unie a eura přetrvává, problému, který je důsledkem toho, co těmto institucím bylo už při jejich zrodu dáno do vínku, co je tedy jejich definiční charakteristikou, a tím i jejich vrozenou vadou. Přetrvává i přes dobře slyšitelné a dostatečně zřetelně viditelné signály z reálného světa jakými jsou

- dlouhotrvající evropská stagnace (řada EU zemí se dodnes nedostala na úroveň předkrizového roku 2007);

- evidentní zaostávání Evropy proti rychle rostoucímu „zbytku světa“ (zejména proti Asii);

- dluhová krize mnoha členských států EU;

- trvale vysoká míra nezaměstnanosti;

- chaos kolem migrace;

- z ekonomického pohledu absurdní energetická politika, atd.

Tyto charakteristiky ukazují, že jak Evropská unie, tak jeden z jejích výhonků – euro – přinášejí efekty úplně jiné, než jaké by podle záměrů svých tvůrců, propagátorů a apologetů přinášet měly.

Mezera mezi propagandou ovlivněnými očekáváními a faktickou skutečností není novým a neznámým fenoménem. Při studiu ekonomiky komunistické éry jsme mnozí (ale už nás zůstává málo) brzy pochopili, že jednou věcí byl hypotetický, normativní ideál centrálně plánované ekonomiky (CPE) a úplně jinou věcí byla realita ekonomiky sovětského typu (EST). Ta se chovala úplně jinak, než jak to předpokládal a požadoval normativní model CPE. Snad je tato klíčová věc na Vaší univerzitě studentům i dnes dostatečně jasně vysvětlována. Tehdy získané zkušenosti nesmějí být zapomenuty. Současná evropská realita naznačuje, že se obdobně velká mezera vytvořila i mezi realitou EU (a eurozóny) a jejím normativním modelem.

Bez ohledu na to, bylo-li to tak zamýšleno a veřejně deklarováno, Evropská unie (i její předcházející institucionální formy – EHS a ES) je ve skutečnosti

1. pokusem zbavit se tradiční, historií prověřené konstitutivní entity jak vnitrostátního, tak mezinárodního uspořádání westfálského typu (vzniklého po třicetileté válce), kterou je národní, či na bázi dominantního národa vytvořený stát. Díky tomuto systému však nastal historicky unikátní rozmach Evropy. Komplementární k tomu je úsilí nahradit stát uměle vytvořenou celokontinentální entitou, která se má stát alternativním – a v dnešní zvrácené ideologii multikulturalismu – kvalitativně lepším zdrojem identity obyvatel evropského kontinentu. Paralelním cílem je – likvidací malých států (oné „kleine Staaterei)“ – vytvořit velmoc schopnou být svou velikostí významným a respektovaným hráčem v celosvětovém měřítku;

2. pokusem odstraněním hranic usnadnit pohyb lidí, zboží, služeb a kapitálu přes historicky vzniklé hranice evropských států[1]. Záměrem je přispět k vytváření – v minulosti fakticky neexistující (pouze ex-post postulované) – evropské identity masivní podporou pohybu lidí mimo území jejich původních států. Skoro se mi chce říci podporou migrace. Původně snad bylo záměrem i zvyšování ekonomického blahobytu, avšak nikoli změnou ekonomického systému, nýbrž rozšiřováním velikosti trhu (pomocí tzv. úspor z rozsahu, angl. economies of scale). Převažovala víra, že tyto „úspory z rozsahu“ více než vyváží ztráty ze zátěže, kterou přináší welfare state (sociální stát), různá environmentalistická omezení a celková přeregulovanost ekonomiky;

3. pokusem zajistit přesun maxima rozhodování na centrální, nejlépe celokontinentální úroveň, neboť různá selhání trhu a zejména negativní spillover-efekty jsou považovány za odstranitelné jedině zesílenou centrální regulací. Je to postaveno na nedůvěře k trhu a na představě, že v ekonomických aktivitách dominují externality nad „internalitami“, resp. na tezi, že je boj s externalitami mnohem důležitější než starání se o systémové předpoklady racionálního chování ekonomických subjektů, tedy než starání se o trh;

4.  jeden z prvků evropské unifikace, euro, bylo a je nezodpovědným a riskantním pokusem abstrahovat od faktické heterogenity evropského ekonomického prostoru a je ambicí ho uměle homogenizovat vytvořením jednotné evropské měny. Vedlejším cílem určitě bylo vytvořit „velkou“ měnu a touto měnou konkurovat evolučně se prosadivším světovým měnám. Protože euro nebyl a není primárně ekonomický projekt, byl – spolu se Schengenem – koncipován jako účinný příspěvek ke konečné likvidaci národních států.

Bez uvědomění si těchto čtyř definičních charakteristik EU nemá smysl diskutovat dílčí technicko-organizační či legislativně-ekonomické aspekty současné EU. Nemá smysl diskutovat ani návrhy případných parciálních změn.

Ne náhodou jsem do názvu svého dnešního příspěvku dal slova Mendel a Mundell. Snad bude této mé paralele rozuměno. Mendel je klíčem k Vaší univerzitě, Mundell je klíčem k pochopení problematiky eura. Rozumím-li tomu dobře, Gregor Johann Mendel zde v Brně, před jedním a půl stoletím, při pokusech s křížením rostlin objevil nauku o dědičnosti. Někdo se zde na Vaší fakultě snad zabývá i tím, zda pro křížení států platí Mendelova kritéria uniformity a reciprocity, zda platí zákon o volné kombinovatelnosti genů nebo zda platí pravidla jiná. Možná by toto produktivní vědní paradigma mohlo pomoci i nám ekonomům. Dnešní multikulturální doktrína je – na první pohled – o něčem velmi podobném.

Nositel Nobelovy ceny za ekonomii Robert Mundell zhruba o sto let později (v roce 1961) zformuloval předpoklady možné existence fungováníschopné a efekt přinášející společné (jednotné) měny pro větší počet ekonomických celků a dokázal, že společná měna má smysl jen v tzv. optimální měnové zóně[2].

Začal jsem výrokem, že vše už bylo řečeno. Při hledání svých dřívějších formulací o Mundellovi (z mého laudacia u příležitosti jeho čestného doktorátu na pražské VŠE) jsem shodou okolností vzal do ruky i svůj projev z roku 1998 na konferenci v Luxemburgu[3], na které byl přítomen i Robert Mundell. Dovolím si z tohoto svého, skoro 20 let starého projevu citovat.

Řekl jsem, že „jsem frustrován z toho, že o euru už bylo řečeno všechno, problémem není nedostatek znalostí, ale bojím se, že nikdo nenaslouchá“. Opakuji, bylo to v roce 1998. Řekl jsem, že „podmínky pro úspěšnou měnovou unii jsou mikroekonomické a že nemají nic společného s makroekonomickými podmínkami formulovanými v Maastrichtu“. Zdůraznil jsem, že přínosy obchodu jsou vázány na existenci zóny volného obchodu a celní unie a že v podstatě nesouvisí s měnovou unifikací. Řekl jsem, že „není možné bez následků udělat z jedné významné ekonomické proměnné veličiny konstantu“. Varoval jsem, že když se zafixuje jedna veličina – měnový kurs – musí se začít hýbat veličiny jiné, zejména tím budou nezbytné rozsáhlé mezistátní finanční transfery, protože „náklady a výnosy měnové unie nebudou rovnoměrně rozděleny mezi její jednotlivé členy“. To jsou hlavní citáty.

Připomněl jsem i to, že jsem několik dní předtím v Bruselu mluvil s předsedou Evropského parlamentu a že mne překvapilo, že ho vůbec netrápí ani nedostatek argumentů ve prospěch eura, ani argumenty v jeho neprospěch. Explicitně mi přiznal, že pro něho euro není cíl, ale jen prostředek pro urychlení vzniku něčeho úplně jiného – fiskální (finanční) a politické unie, což je – jak mi tehdy řekl – konečným úkolem všech skutečných Evropanů.

Toto všechno je triviální a nezasloužilo by si to být zde dnes citováno, kdyby to nebyly věty z prosince 1998, pár týdnů před zrodem – na počátku jen – bezhotovostního eura. Pokusím se proto důsledky mnou výše uvedených čtyř definičních charakteristik unifikační verze evropské integrace naznačit podrobněji:

ad 1) Jako první jsem uvedl rozbíjení westfálského uspořádání Evropy, oslabování či úplné potlačování národních států a vytváření nadnárodní, celokontinentální entity. Stále opakovaná teze, že to samo o sobě odstraní války v Evropě je neudržitelná (a je nedůstojné o ní vážně mluvit)[4]. Každý rozumný člověk ví, že druhou světovou válku nezpůsobil národní stát, ale Hitler a jeho nacistická ideologie, navíc ve střetu s ideologií komunistickou, i když ta v tom byla až druhotná. Hitlera ostatně nakonec porazily právě a jedině národní státy (a ne nadnárodní instituce) a jejich schopnost mobilizovat své, svým vlastenectvím motivované občany k obraně států, které považovali za své.

Odstraňování národních států v Evropě (a paralelní proces zesilování evropské centralizace) potlačuje v Evropě demokracii, protože ta vyžaduje autentický demos (politický lid) a ten mimo národní stát nemůže existovat. Unifikační proces proto vede k de-demokratizaci Evropy, ke vzniku post-demokratické společnosti, nejenom k tomu, co se eufemisticky nazývá demokratický deficit[5]. Na kontinentální úrovni demokracie existovat nemůže, což vyslovit dávno není novou, a už vůbec ne revoluční myšlenkou.

Likvidaci národních států si ale demos v členských státech EU nepřeje, přejí si to pouze politické, mediální, akademické a kulturní elity, které fascinuje možnost vládnout (či alespoň radit) celému kontinentu (nejen např. malému Lucembursku). Ty se také nesmírně radují z oslabení demokratické, voličské kontroly vzdálením se od svých voličů dostatečně daleko.

Rozporuplné zájmy přirozených entit – národních států – znesnadňují plány na vytvoření jednolité evropské velmoci, která by vystupovala jako rovný s rovným se skutečnými světovými velmocemi. Ty na rozdíl od EU vystupují s jasně definovaným národním zájmem (a proto i mandátem).

ad 2) Další, mnou výše zmíněnou ambicí evropské integrace bylo vytvořit velký ekonomický prostor, velký trh, což je všeobecně považováno za blahodárné. O tom není v ekonomii pochyb. Důsledkem vzniku velkého otevřeného prostoru, prostoru bez hranic, je však i zvýšená mobilita lidí (a pracovních sil) vedoucí k rozbíjení národní identity a k posilování identity evropské. To je – pro dnešní evropské elity – žádoucím vedlejším efektem. (V tomto textu abstrahuji od dalších důsledků otevření hranic, kterými je zejména umožnění volného pohybu Evropou i pro všechny ty, kteří do Evropy přicházejí i s jinými než pozitivními záměry.)

Economies of scale, úspory ze zvětšujícího se rozsahu, podle všech standardních ekonomických učebnic nesporně existují, ale v reálném světě vysoce regulovaných trhů mají své limity a svá omezení. Těmi jsou disefekty plynoucí z narůstající vysoce centralizované a od ekonomických subjektů proto vzdálené regulace trhu (viz nesmírně rozsáhlá legislativa kolem „společného trhu“, protože se nejedná o free market, ale o common market). Významným disefektem je i zbavování se systémové konkurence (odlišností ekonomických a sociálních systémů v jednotlivých zemích, což vždy směřovalo k prosazování se toho nejlepšího). O důsledcích zbytečné centralizace víme díky komunismu mnohé. (Trochu to neví západní Evropa. Ukazuje se, že to bez autentického prožitku není sdělitelné.)

Likvidace hranic má ale ještě další nepříjemné disefekty, které byly po celá desetiletí díky nepromyšlenému a nezodpovědnému propagování Schengenu zcela opomíjeny. Zřetelně se projevily až při vzniku masové migrace[6]. Ekonomové musí rezolutně odmítnout falešné teze o migrantech jako o žádoucím přílivu pracovních sil – nepřicházejí do Evropy jako pracovní síly a navíc máme v Evropě pracovních sil dostatek (v EU je 23 miliónů nezaměstnaných – viz kap. 6 naší knihy).

Dnešní masová migrace destabilizuje Evropu politicky, ekonomicky i civilizačně-kulturně a ke vzniku oné kýžené evropské identity v žádném případě nepřispívá. Masovou migrací se dosavadní slabá unijní identita nezvyšuje, naopak oslabuje. (Pocit evropské identity a solidarity je pravděpodobně zvyšován jen v prostředí evropských elit, které se cítí být stále se zesilující „vzpourou davů“, vzpourou evropského demos, ohroženy, a proto začínají držet stále více spolu.)

ad 3) Odpůrci trhu, a těmi jsou v drtivé většině i evropští politici a je obklopující fellow travelers (evropská byrokracie, evropská média a akademici), bojují s trhem zveličováním defektů – či selhání – trhu (a zcela zapomínají na ještě daleko větší defekty státu) a dělají to i tím, že se od ekonomů naučili slovo „externalita“. Ekonomové by měli říci zcela rezolutně, že externality v ekonomické aktivitě nedominují a že je jen velmi málo – svými důsledky – významných externalit, které se projevují až na celokontinentální úrovni. Několik dopravních tahů a produktovodů (ropovodů a plynovodů) snad má opravdu kontinentální povahu, ale – za prvé – vznikaly i bez EU (Orient Expres, letecké spoje) a – za druhé – i teď jsou v EU předmětem bezskrupulózní politiky velkých evropských hráčů (viz debata o severní či jižní větvi plynovodu), nikoli úsilím o maximalizaci ekonomického efektu pro obyvatele Evropy.

Externality jsou postulovány jako významný důvod pro hledání celoevropských řešení. Musíme – jako ekonomická obec – trvat na tom, že je koncept externalit nesmírně užitečným instrumentem ekonomické analýzy, ale že se může stát i velmi nebezpečným způsobem, jak ekonomickou argumentaci zcela torpédovat. A právě to se – zejména v souvislosti s argumentací environmentalistů – v současnosti v Evropě děje.

ad 4) Vzpomenu-li si na své dlouhé debaty s významnými evropskými státníky již v 90. letech, tedy ještě před vznikem eura (zejména s Helmutem Kohlem) a na desítky politických jednání a odborných konferencí v průběhu celého uplynulého čtvrtstoletí, vždy mne fascinovalo

- podceňování faktické heterogenity evropských ekonomik a

- víra v to, že integrační (a zejména unifikační) proces povede k rychlé homogenizaci ekonomik a ne-li, pak aspoň k vytvoření politické unie, která bude fiskálními transfery důsledky heterogenity solidárně vykompenzovávat.

Věcné argumenty v těchto diskusích nikdy nepůsobily. To, že je jih Itálie přes 150 let trvající politickou unii ekonomicky úplně jiný než italský sever, nehrálo a nehraje v představách Italů (a dalších Evropanů) o EU žádnou roli. To, že byla a je měnová unifikace Německa neuvěřitelně nákladným procesem, také ne[7]. To, že Řecko před vstupem do eurozóny muselo po celá desetiletí opakovaně devalvovat svou drachmu, zatímco Německo stejně opakovaně, skoro v pravidelných intervalech, svou marku muselo revalvovat, také ne. Ve svém článku na toto téma (v červenci 2015)[8] jsem se ptal: „Nebylo šílenou iluzí (ne-li vědomým klamem) očekávat, že obojí – jak devalvace, tak revalvace – přijetím eura skončí?“. Přidal jsem i otázku: „Kdy už bude přiznáno, že problém není ani v Řecku, ani v Německu, ale v chybné konstrukci eura?“. Mám strach, že se k tomuto přiznání nepřibližujeme.

Uplynulé desetiletí, zejména období od krize let 2008-2009, prokázalo, že členské státy eurozóny identické nejsou a že žádná měnová unie (a z ní vyplývající společná měna) není neškodná a neutrální. Neškodná a neutrální být nemůže. Ekonomové vědí, nebo by vědět měli, že peníze nejsou neutrální (a že proto ani jejich cenu – měnový kurs a úrokové sazby – nelze beztrestně politicky manipulovat).

Zdá se mi, že měl pravdu raný Mundell, když psal v 60. letech své první práce na toto téma, a že se mýlil pozdní Mundell, když začal obhajovat euro jako vhodný prvek evropské integrace. Platí jistě i Mendelova teze, že rostliny – které nemají žádnou vlastní subjektivitu – lze experimentálně křížit, zatímco s lidmi, a s jimi vytvořenými celky, tyto experimenty dělat nelze. A vznik eura takovým experimentem byl.

Vím, že jsem nenaslouchající a o opaku dávno přesvědčené nepřesvědčil. Byla-li ale zde i jiná skupina posluchačů, pak to snad nějaký smysl mělo. Děkuji za pozornost.

Václav Klaus, Projev na konferenci „Firma a konkurenční prostředí“, Provozně-ekonomická fakulta Mendelovy univerzity, Brno, 9. března 2017


[1] V minulosti jsem vždy dodával, že šlo i o usnadnění pohybu myšlenek. Teď o tom mám pochybnosti. Podporován je jen pohyb politicky korektních myšlenek a navíc jen vertikálně a nikoli horizontálně. A vertikálně jen jedním směrem, shora dolů.

[2] Robertu Mundellovi byla věnována řada mých textů, shrnující je článek „Robert Mundell a optimální měnové zóny“ (z roku 2000), přetisknutý v knize „Autoři CEPu o euru“, Centrum pro ekonomiku a politiku, Praha, 2010 (k přečtení na www.klaus.cz/clanky/2146). Opakovaně jsem se zúčastňoval každoročních konferencí, které celá desetiletí pořádal na svém zámku u italské Sieny. Mundell považoval za klíčovou „mobilitu výrobních faktorů a cenovou a mzdovou flexibilitu“ – bez nich nemá společná měna smysl.

[3] Klaus, V., European Monetary Union: Its Economic and Political Interdependencies, prosinec 1998, Luxemburg, www.klaus.cz/clanky/573.

[4] Nedávno s touto tezí vystoupil při udělení čestného doktorátu na pražské VŠE i známý německý ekonom Hans-Werner Sinn.

[5] Velmi přesně říká Jiří Weigl, že „tzv. demokratický deficit Evropské unie není politováníhodným nedostatkem, ale kýženým vzorem postdemokratické budoucnosti pro všechny“ (v článku „Kde je lež a kde pravda“, Newsletter IVK, únor 2017, k přečtení na www.institutvk.cz/clanky/jiri-weigl-kde-je-lez-a-kde-pravda.html).

[6] Širší pohled na tuto problematiku je obsažen v knize Klaus, V., Weigl, J., Stěhování národů, Olympia, Praha, 2015. Řada významných aspektů tohoto problému je rozebírána v knize Břicháček, T., Unie ve víru migrační krize, publikace IVK č. 31, Praha, 2016.

[7] O tom více v Klaus, V., Komparative Analyse der Transformation im Multavialand und Albisland, Technická univerzita Drážďany, únor 2007, www.klaus.cz/clanky/15.

[8] Klaus, V., Trpí Německo doplácením na Řeky?, MF Dnes, 30. 7. 2015.

včera v Událostech, při

včera v Událostech, při debatě p. Macha s nějakým vlasatým socanem o evropském neštěstí, které si říká EU, padla kouzelná myšlenka ( samozřejmě od toho vlasáče) : .....že prý EU má nějaké nedostatky, ale klady rozhodně převažují !!! ...(sic)

Tak jsem rychle přemítal, které klady to mohou být, kromě toho jediného a diskutabilního volného pohybu osob a zboží ???? .......a pak to přišlo : .....prý záruka bezpečnosti.

PS ....dal jsem se do usedavého pláče a nebyl k utišení až do konce pořadu ......

Škoda, velká škoda, že tomuto

Škoda, velká škoda, že tomuto jistě kvělému rozboru, explicitně nevévodí kompozitivní teorie, tedy teorie spontánního řádu lidské interakce a lidského světa a civilizace jednotlivců obchodem.

Škoda, že v něm nefiguruje jako jeho osa a osa všeho rostlý spontánní řád Evropy, jehož prvky jsou jednotliví Evropané a jejich organizace, zejména ty největší, národní státy. Ty jsou jedinými možnými správci povrchu zemského na kontinetu a bude jich dále přibývat. Jen za posleních zhruba 30 let jich na světě vznikly desítky.

Škoda, že v něm není použito ani jednou slovo socialismus ve správném smyslu, přestože EU je takto shora budována rudočernými socialisty, pěstujícími společně od roku 1931 v kostelích a ústředních výborech středobod socialismu, tzv. sociální spravedlnost. Atd, atd.

Škoda, velká škoda, že IVK se nestal středem a světovým centrem propagace kompozitivní teorie, tedy sumy navzájem provázaných a neodporujících si vědeckých informací o lidském světě a lidské situaci, získaných kompozitivní metodou společenských věd, tedy zejména o spontánním řádu lidské interakce a lidského světa... Dzp.

Děvčata, co jim to děláte?

Děvčata, co jim to děláte? Zmrdováci čekají na vaše kiksy a vy takhle?Gabča 2, Verča 4!!!
No nic kucí od Smrduté řeky, třeba příští rok CCCP vyrobí nezjistitelné přísady a bude zase znít:"Sojuz něrušimyj"....Umbajkví!!

má dar od Boha, povídá soused

má dar od Boha, povídá soused .....ale inteligence to bohužel není. Včera ruku nepodala, ale cenu převzala .....dneska podala .... Má v tom chudák holka zmatek !!
Nána, nána volali diváci norsky......
PS ....já jen dodávám : .....jestli to ten Hamza nějak špatně nešéfuje ??? .......n-tssss

Kdyby ve Zmrdově byly lidové

Kdyby ve Zmrdově byly lidové kursy norštiny, věděl by soused i vy petrof, že nekřičeli nána, ale NANA, což je norsky dáma.Víme?

je mi to jasné .....jen

je mi to jasné .....jen doufám, že se stejnou hrdostí odmítne i peníze od sponzorů ...a až jí bude v anketě sportovců předávat cenu Jarmila Kratochvílová, tak si odplivne ??!!
PS ...neumím si to vysvětlit, řekla Gabča ...hormony jsou holt hormony......

No krása! A to ještě na trati

No krása!

A to ještě na trati operovala veverka!

:-))

Jo, Laura...

Jo, Laura...

To je taky veverka, ale ta

To je taky veverka, ale ta vopravdická tropila větší neplechu ;-)

Jo, se sobem by to bylo

Jo, se sobem by to bylo horší.

vyjímečný stav ve Francii až

vyjímečný stav ve Francii až do července potrvá ......možná až do konce roku. Zvykli si.
Někteří dokonce volají po zpřísnění, či dokonce o stanném právu .....(sic)

A teď Evropská komise připravuje směrnici o naprostém zákazu teroristických útoků v celé Evropě ......to je pro některé Francouze a Belgičany nepředstavitelné !!!

x Václav Klaus přiznal

x
Václav Klaus přiznal barvu!

Včerejší televizní rozhovor Jakuba Železného s Václavem Klausem přinesl konečné rozuzlení problému novoroční amnestie. Kdo ještě nechápal, pochopil dokonale.

Václav Klaus vše mimoděk vysvětlil. Klíčová je jediná věta. Když se Jakub
Železný ptal na nezvládnutou privatizaci 90. let – podvody bank, kampeliček a fondů, které připravily o peníze tisíce střadatelů,Klaus odmítl kriminalizaci těchto dějů a událostí.

„Vše jsme se učili,všichni jsme se tehdy učili – nedělejme z toho
kriminalizaci.“
Podle Klause dnes kriminalizujeme lidi, kteří se pouze učili zbohatnout, a protože jsme byli všichni začátečníci,chybička se holt vloudila.

Proto přišel s amnestií. Pouze naplno projevil, co si celou dobu myslí.
Proto omilostnil nejtěžší hospodářskou kriminalitu. Ne kvůli milosrdenství,
jak občas nepřesně a podivně tvrdil. Milosrdenství je přece možné cítit vůči
jednotlivému člověku a ne vůči celé skupině delikventů, kteří páchali
hospodářské trestné činy, za které jim hrozilo až 10 let vězení.
Klíč je v tom, že Klaus tyto skutky za trestné činy nepovažuje. Klaus
nesouhlasí s trestní politikou našeho státu. Jako nezná špinavé peníze, tak
neuznává hospodářskou kriminalitu. Prostě když někteří vychytralí jedinci
oblafnou své „pomalejší a méně bystré“ spoluobčany, tak jim ty výnosy patří.Podle Klause je to přirozené a normální. Nesouhlasí s tím, aby tito naši obratní spoluobčané končili ve vězení.

Ve světě Václava Klause je umění zbohatnout tím nejvyšším uměním. A pokud se někdo tomuto umění teprve učí a klopýtne, tak si zaslouží milost či amnestii.

Aby to tedy bylo všem jasné - ve skutečnosti Václavu Klausovi nevadilo, že
trestní stíhání bylo rozvleklé a trvalo příliš dlouho. On ve skutečnosti
nesouhlasí s tím, že se jedná o trestný čin. Proto ve svém televizním
vystoupení řekl o amnestii: „Deset let jsme na tom pracovali.“ Navzdory
tomu, že před volbou veřejně slíbil, že amnestii nikdy neudělí, teď
přiznává, že na ní celých deset let pracoval. Pěkná lekce.
Ano. Deset let jeho utajený tým pracoval na tom, jak překazit odsouzení
těch, kteří podle jeho vlastního hodnotového žebříčku nic špatného
nespáchali. Klaus má jiný systém morálních hodnot. A jestli je právo minimum morálky, tak v případě hospodářských trestných činů se Václav Klaus ani s tímto minimem neztotožňuje.

Nepochybuji o tom, že přesvědčení Václava Klause je naprosto skálopevné.Václav Klaus ví s naprostou jistotou, že když si někdo nakrade, je to jeho chytrost, patří mu to a basta. Nikdo z nás s ním v tomhle nehne. Správně řekl: „Jsem odolnější než všichni další politikové v této zemi.“

A to byl náš prezident po celých deset let.

..........NABUBŘELÝ, SOBECKÝ, BEZCHARAKTERNÍ, BEZCITNÝ, SEBESTŘEDNÝ ŽIVOČICH,KTERÝ NEMÁ S ČLOVĚKEM NIC SPOLEČNÉHO,KROMĚ VIZÁŽE........

Lubomír Zaorálek,

Lubomír Zaorálek, 7.3.2013

https://www.cssd.cz/aktualne/blogy/nulova-sebereflexe-vaclava-klause/

K tomu není co dodat.

Rozhovor jsem nesledoval, ale

Rozhovor jsem nesledoval, ale jde o stále stejné omílání polopravd a nepřesností ohledně, podle všech způsobilých, zdařilé transformace socialistického hospodářství s plánováním a podpořené totalitní moci, na zásady a podmínky volného tržního hospodářství. Šlo o neobyčejně náročný proces, který se pochopitelně neobešel bez omylů, z nichž však většina se stala zveličeným politickým klackem typu "Zdendy" Škromacha o zpackané privatizaci a kdy média nedopřávala sluchu objektivním a realistickým ekonomům typu prof. Tučka a p., kteří oceňovali celkové výsledky lidí kolem Klause, zvláště s přihlédnutím na zcela nesrovnatelnou šíři uplatněných socialistických vztahů v ČSR v průmyslu, zemědělství, službách.
Celý proces probíhal v konkurenčním politickém boji se starými strukturami, kde hlavní zbraní byla přehnaná snaha o kriminalizaci systémem, kdy každý trochu šikovný ekonom dokázal, že náklady na realizaci mohly být nížšší,atd
Kriminalizace dosáhla vrcholu za vlády pravice, kdy skoro každý ministr byl namočen do nějaké vymyšlené aféry s tzv. kmotrovstvím, stačí uvést příklady Drobila, Vondry, Baráka, Parkanové,atd..
Pokud jde o amnestii, měla svoji logiku v neudržitelné délce soudních jednání bez soudního rozhodnutí, které není v civilizovaných zemích myslitelné, podcenění se projevilo u příkladů, kde nebylo pochyb o závažné trestnosti. Přesto si nemyslím, že nějakou roli sehrálo adresné a úmyslné zneužití u těch několika málo případů.
Ovšem to vyžaduje střízlivé posuzování zbavené všech předpojatostí, která u některých jedinců přerostla až do naprosté obsese, zralé k léčení.

prof.Höschl má pár lůžek

prof.Höschl má pár lůžek volných, pokud potřebujete akutně, tak 112, kdyby byli nutní i hasiči nebo tak..

To je zvláštní, že o tom víte

To je zvláštní, že o tom víte zrovna vy. Ze kterého vysíláte ? Dzp.

Schengen, co je to Schengen

Schengen, co je to Schengen ....muška jenom zlatá .....!!!
Ano přátelé, tento mýtus, že Evropa bez hranic je dobrá pro volný pohyb osob a zboží je vskutku doslova pozvánkou pro migranty.
Už nemá ani cenu počítat ty idioty, kteří věří v opak ....je jich ca. 20% .....vše ostatní si přeje opuštění EU a její konec .....n-tsssss
PS ....když jsem to takto tvrdě sdělil sousedovi, viděl jsem v jeho očích slzy......

K migraci trumbero nevyzval

K migraci trumbero nevyzval žádný činitel EU, ale jednotlivé nezávislé! a svrchované! státy, proto 76 % cizích státních příslušníků je ve 4 státech (Německo 7,5 mil.osob, UK 5,4 mil., Itálie 5,0 mil, Francie 4,4 mil.)

Ze statistiky Eurostatu si lze doložit s lupou všechny vazby, i nulový počet migrantů v ČR i fakt, že petrov(f) brečí nad špatným hrobem.

http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Migration_an...

To bude asi ten plakavec, co

To bude asi ten plakavec, co nechápe ty rozměry vašeho vozíku..

Britský parlament včera

Britský parlament včera definitivně schválil zákon o spuštění brexitu a pověřil T. May o informování Bruselu a zahájení jednání k 31.3.17......(sic)
PS .....takže pánové, konec diskuzí ....ledy se pohnuly .....n-tsssss

God save the Little Britain!

God save the Little Britain!

Great Britain bude ještě

Great Britain bude ještě větší. Na tom nic "elita", zmrdi, CD* a UI nemohou změnit.

Ani premiér Blato, který dělá rohožku BRD Merkelovi, ani Telička s bruselskými lebkouny, ani US "demokratická" státní elita, která to dělá pro sebe, natož konzerva, která dělá slamník sudeťákům za pár ér, či prdelezec "pan" ivoš, který to dělá pod sebe a ani neví proč.

Rule Britannia!

(dnes ráno v Dobrém ránu jakýsi "herec", který hrál v reklamě jakoby vexláckého Pšonka, připustil, že na to reagovala oficielní polská místá protestem proti zesměšňování polského národa. Být to naopak, čeští UI, zmrdi a CD* - o Veš krně nemluvě - by si pochvalovali, jak to terfně vystihuje národ český z králikáren)
_____________
* Chudí Duchem

Vtipnost anekdot typu "sejde

Vtipnost anekdot typu "sejde se Američan, Rus a Čech ...", potažmo účinek reklam, spočívá v tom, jak přesně vystihnou charakteristiku toho příslušného národa. A je zbytečno proti tomu po polském způsobu protestovat a stejně tak zbytečno to po způsobu "českých" kálečů do vlastního hnízda oslavovat. Pokud to někomu vadí, může se zasloužit o to, aby příslušná charakterizace národa NEBYLA trefná. Pak vtipy pozbydou vtipnosti a reklamy účinnosti. ////

Netuším, jak by se to zařídilo. ////

BTW, jak jsou vlastně cizincema vnímáni Češi? ////

V šedesátých letech běžel komediální TV seriál "Hogans heroes" z prostředí zajateckého tábora za WWII (z tohoto seriálu vzal Berlusconi figurku bachaře Šulce) a v tom seriálu se dalo dobře pozorovat, jak scénáristé (potažmo americká veřejnost) vnímají jednotlivé vystupující národy: Němce, Brity, Frantíky, Kanaďany ... ////

To mate pravdu, o tech

To mate pravdu, o tech vtipech jak vystihnou charakteristiku toho prislusneho naroda. Tedy, nekdy. A nekdy moc ne. Vzpominam si na ty nase vtipy z mladi, treba ty o zidech z koncentracniho tabora, a podobne. V USA sice existoval TV serial "Hogans Heroes," ale i jine serialy a velice popularni show. Treba Steve Martin a Dan Aykroyd, "Wild And Crazy Guys," pribehy dvou bratru, the Festrunk brothers. Bylo to o tom, jak dva bratri, Georgi a Yortuk, utecou pred sovetskymi tanky z Ceskoslovenska do USA a hraji si tam na svetacke playboys a bali americke kocky (foxes). Silene popularni sceny, sveho casu na 2. pricce popularity, dodnes se uspesne prodavaji DVD, platinum. Posudte sam --

https://www.youtube.com/watch?v=dpFNC7puU2M

Bacha, nová premiérka

Bacha, nová premiérka varovala S.Irsko a Skotsko, že si jako království rozvracet nedá!

Nevím, jak to myslíte, ale

Nevím, jak to myslíte, ale nevadí.
Je pravdou, že "evropské jeviště" pro sebe ukradla v pondělí Nicola Sturgeon. Už v úterý provedla přemet, už nikoliv setrvání Skotska v EU (což byl její program už dlouho) ale přistoupení k EFTA. Ráčila si uvědomit, že euroskepticismus ve Skotsku prudce roste (v současnosti 67 % pro opuštění EU nebo radikální omezení pravomocí Bruselu, v roce 2014 to bylo 50 %).

Poslední průzkum YouGov ve Skotsku pro The Times: pouze 43 % pro samostatnost Skotska, 57 % pro zachování Unie. To je více než ve skotském referendu.

Její nenávist k Angličanům ovšem žádné meze nemá. Tak např. z její hlavy pochází idea, že na skotských universitách mohou studovat zdarma studenti ze všech členských zemí EU s výjimkou studentů z Anglie, Walesu a Severního Irska. To zdarma studium je ovšem placeno z daní ostatních v Unii. Skotové dostávají ročně o 1600 GBP na hlavu více než Angličané. Jde o drsnou diskrimanci Angličanů, kterou si navíc Angličané sami platí.
Roční deficit skotského rozpočtu je 15 miliard GBP. To měla krýt a zároveň prosperitu Skotska zajistit ropa. Ale ta ropná pole jsou z větší části vyčerpána a včera jsem četl, že to "frackování" v USA se už blíží 25 USD za barel. Pokud si ta dáma myslí, že ten deficit bude krýt místo Londýna Brusel, ať si na víkend zaletí do rozpadajících se Athén.

Pokud tu ještě zbývá nějaký fanda skotské samostatnosti, mohu se dále rozepsat o podvodech jejího týmu. i

Tak jak bylo pro Vás

Tak jak bylo pro Vás samozřejmé splnit přání "lidu" anglického při minimálním rozdílu k odpůrcům brexitu, tak už postoj k přání lidu skotského či Irů už je něco jiného, protože rozbíjí jednotu Společného království a shánějí se další argumenty. Jo když dva dělají totéž.....

Vy ten BREXIT a skrz něj

Vy ten BREXIT a skrz něj Angličany musíte strašně nenávidět. Četl jsem ten Váš příspěvek několikrát, abych pochopil, co chcete říct a mezitím Vám naprosto správně odpověděl pan Ondřej.

Ta Vaše prognóza - že při "velmi pravděpodobném odchodu Skotů, Walesanů a Irů z Unie" se Anglie stane "bezvýznamnou zemičkou na okraji Evropy" se jaksi nenaplňuje, viďte. Stejně jako mnoho dalších Vašich prognóz. Nebo jak říkáte "lid skotský" by měl dostat referendum každý rok? Theresa May další referendum nevyloučila, jenom teď pro něj nevidí vchodnou chvíli, ale pokud se bude konat dostanete na zadek víc než při referendu před 2 roky.

Zvláštní, k jiným referendům tak vřelý vztah nemáte, naopak, je to pro Vás jak čert na kříži.

Prezentujete tu naprostou demagogii.

Jen demagog se odhodlá

Jen demagog se odhodlá vkládat do úst oponenta názor a fakta, která nevyslovil ani je nezamýšlel. Váš soustavný přístup k diskuzi, zejména tvrzení o mém obsahu skrytého myšlení jsou pro mě až zábavné. Asi byste mohl vystupovat jako nějaký mág s uměním čtení myšlenek. Jen pro Vaši prudkou a oponentní názory nepřijímající náturu sděluji, že např. brexit je mi ukradený, přestože jsem v podstatě anglofil a přeji jim to nejlepší a laicky jsem přesvědčen, že v celku UK poškodí. Možná nikoliv rasantně, protože UK se vždy vymykala evropskému kontinentu s vazbou na kolonie a USA, atd.
Zkuste se zamyslet kdo je ve shodě s Vašimi názory.

Nemám čas hledat ten výrok,

Nemám čas hledat ten výrok, nic jsem si nevymyslel.
2 Vaše výroky - velmi podobné - jsem si musel vypsat, protože jsem je použil v jiné diskusi s jedním kolegou - až do nedávna - eurojásalem.
Zde jsou:

Pod článkem Jana Kouckého "Odchod Británie z EU ... jste napsal:
Napsal uživatel Gardnes dne Út, 06/07/2016 - 19:30.

Autor si klidně může troufat tvrdit cokoliv, protože se ho záležitost týká jen zprostředkovaně, zatím co 64 mil. Britů si jeho troufalostí nastolí velkou řadu problémů, počínaje např. rozpadem Velké Británie min. bez Skotska, společenskou degradací významu Anglie a nepochybně s ekonomickými dopady.

Pod článkem Klaus, Weigl, Jakl, Strejček: Stanovisko IVK k tzv. Brexitu jste napsal 23/06/2016 19:46

Opravdu? Nezáleží vždy jen na úhlu pohledu? Kdyby nic jiného, tak jen pravděpodobný rozpad UK odchodem Skotska a Sev.Irska je pro význam Anglie katastrofální, což snad pochopí každý idiot, ani se nemusí dál argumentovat.

To skutečně napsal? Určitě

To skutečně napsal? Určitě nééé! On je také neBureš.

Já jsem ve shodě.

Já jsem ve shodě.

Pan Gardnes je kovaný

Pan Gardnes je kovaný EUropan, takže akceptuje jen ta referenda, která dopadnou podle jeho přání. Pokud náhodnou dopadnou jinak, je třeba takové referendum opakovat tak dlouho, dokud nedopadne "správně". To je tradiční a vyzkoušený bruselský recept na demokracii.

Jo a ta bajka o malinkaté Anglii krčící se na periférii vedle velké a mocné EUropské říše byla dobrá. Dobře, že jste ji připomněl! :-))

Gardnes furt chčije mimo

Gardnes furt chčije mimo mísu.

Seznamte se třeba s názory

Seznamte se třeba s názory Ruth Davidson, šéfky skotských konzervativců, na to další referendum o skotské nezávislosti a možná si uvědomíte, s jakými to odpornými nacionalisty stojíte na stejné platformě.

To Vaše trauma z Brexitu musí

To Vaše trauma z Brexitu musí být obrovské, jinak si Vaše mimózní myšlenky neumím vysvětlit.
Skotové v roce 2014 řekli setrvání v UK jasné ano, nepamatujete se?
Pan Stan nahoře navíc napsal, že podpora lidí v UK pro odchod z EU roste.. Podle mého názoru i díky nesnesitelnému chování bruselských pohlavárů a jejich souputníků v některých členských zemích (viz náš slouha Prouza) vůči UK po Brexitu. Tak co tady vlastně vymýšlíte...? :-)

Kdyby Britové Theresu May

Kdyby Britové Theresu May neměli, museli by si ji vymyslet.

(byla prý antiExit, dnes ho aktivně a bojovně provádí .. co jí ostatně vůči Britům zbejvá; přestoizato dík)

Nebudu tolerovat takové

Nebudu tolerovat takové jednání, zvolal nový předseda evropského parlamentu Tajani na adresu polského poslance Korwina-Mikke za jeho vysvětlení, proč berou ženy méně ( je to to jeho známé a slavné : ....ženy jsou menší, slabší, a hloupější ) !!!
Bude mu odebrána část peněz, deset dní nesmí pracovat v parlamentu a rok nesmí parlament zastupovat ......(sic)
PS ...zlí jazykové dodávají, že příště by to mohlo být padesát ran holí a hladomorna ??!!
Já jen dodám : ....óóóó ty slavná demokracie ......kde se ukrýváš ??? ......n-tsssss

Demokracie se neukrývá a je

Demokracie se neukrývá a je přítomna v EUlamentu vrchovatou měrou - demokracie (kdybyste, pane petrof, nevěděl) je ten režim, kdy zvolený blbeček smí všechno. Což Tajani předvádí. ////

To, co chybí, je svoboda. Zde tedy konkrétně svoboda projevu. A jak říkal Larry Flynt, svoboda projevu je svoboda říkat věci, které se vám nelíbí. ////

Ale můžete být klidný, pane petrof. Tohle je ještě čajíček. Přijdou časy, kdy ta svoboda bude chybět mnohem víc. ////

kde jsou ty časy, kdy v

kde jsou ty časy, kdy v parlamentu mohl zvolený poslanec svobodně ( sposlaneckou imunitou) prezentovat svoje názory?

tak, tak .....začíná se

tak, tak .....začíná se prosazovat nový název : ...bruselský typ demokracie !!!!
To prý je něco jako vegetariánský vídeňský řízek, povídal soused ....
PS .....a já se jen trpce usmál.....n-tsssss

V debatě se sousedem jsme se

V debatě se sousedem jsme se dostali až k přítomnosti, k současné politice, EU atp. On obhajoval Euro. Tvrdil, že Euro úplně skvěle funguje, a že Euro je hlavní příčina bohatství států Eurozóny, a že je obrovská škoda, že jsme ho ještě nepřijali, a že prý kdybychom Euro přijali, hned, do pár měsíců, bychom prý prudce zbohatli, např. plat dělnika ve Škodovce by se do tří měsíců srovnal s platem dělníka ve Wolfsburgu jen kvůli Euru. Prý by to tak bylo, protože Euro má větší kupní sílu než koruna. Já na to, že to je nesmysl, protože práce dělníka v korunách je úplně stejná jako v eurech, že peníze (a konkrétní měny) jen slouží k tomu, aby se jednoduše mohly srovnávat jablka s hruškami a to tak, že se jablka a hrušky převedou na třetí komoditu, tj. konkrétní měnu. On si pořád mlel svou. Nepochopil ani nesmysl jeho idey ad absurdum: Nejchudší stát na světě by se stal ihned nejbohatším, kdyby přijal měnu nejbohatšího státu na světě!
Pochopil, že pravdu mám já, teprve poté, když jsem mu to vysvětlil na měření délky vozíku: Délka vozíku po měření zůstává stále stejná, pouze se liší v odlišných jednotkách (např. metry, lokty, koňské délky)......
PS ....s otevřenou pusou za mnou zíral, jak jedu s vozíkem do včelína pro med ......

Měl byste se raději věnovat

Měl byste se raději věnovat zase tomu, čemu rozumíte a umíte,tedy praktikám když jste s opálenými nebo rudými chebany z OV KSČ, co si říkali petrovští loupežníci, přepadávali chebské podnikatele a živnostníky.

A ten má jakýže rozměr? Ten

A ten má jakýže rozměr? Ten vozík nebo je to kára a ten to ryje?

já už jsem vám chtěl mockrát

já už jsem vám chtěl mockrát navrhnout, ať se dáte ještě na latinu ( sudkulatýrystupije...)
PS ...vždyť i dělník ve šroubárně si může přečíst Vergilia v originále .....

bacha, SKLADNÍK! Méně

bacha, SKLADNÍK! Méně Fridricha, více klasiky české...

U-u-u-úžasnéé!

U-u-u-úžasnéé!

také vám spadla brada co ???

také vám spadla brada co ??? ....já vím, vy eurofilové to tak holt máte.....kucky.

Škoda, velká škoda, že tomuto

Škoda, velká škoda, že tomuto jistě kvělému rozboru, explicitně nevévodí kompozitivní teorie, tedy teorie spontánního řádu lidské interakce a lidského světa a civilizace jednotlivců obchodem.

Škoda, že v něm nefiguruje jako jeho osa a osa všeho rostlý spontánní řád Evropy, jehož prvky jsou jednotliví Evropané a jejich organizace, zejména ty největší, národní státy. Ty jsou jedinými možnými správci povrchu zemského na kontinetu a bude jich dále přibývat. Jen za posleních zhruba 30 let jich na světě vznikly desítky.

Škoda, že v něm není použito ani jednou slovo socialismus ve správném smyslu, přestože EU je takto shora budována rudočernými socialisty, pěstujícími společně od roku 1931 v kostelích a ústředních výborech středobod socialismu, tzv. sociální spravedlnost. Atd, atd.

Škoda, velká škoda, že IVK se nestal středem a světovým centrem propagace kompozitivní teorie, tedy sumy navzájem provázaných a neodporujících si vědeckých informací o lidském světě a lidské situaci, získaných kompozitivní metodou společenských věd, tedy zejména o spontánním řádu lidské interakce a lidského světa... Dzp.

odpověď je jednoduchá

odpověď je jednoduchá .....pan exprezident je praktik, pragmatik a žije v reálném světě.
Kdežto kompostovka je abstraktní popis něčeho co by, kdyby, a co by se, kdyby se ......
Pochopte již jednou, že August to myslel dobře, i to sepsal dobře ....ale pro praktický život je to k ničemu !!!

Uložit

Uložit