Skutečná elita
Petr Robejšek

www.realiste.cz

Na mou kritiku elit reagují někteří odkazem na to, že prý k nim také patřím. Chtějí tím zřejmě říci, že vlastně kritizuji i sám sebe. Dlouho jsem tento argument považoval za tak očividně chybný, že jsem ho nebral vážně. Došel jsem však k závěru, že bych se měl jednoznačně vymezit vůči elitě, se kterou nechci mít nic společného a popsat vlastnosti té elity, k níž bych si považoval za čest náležet.

Kdo patří k elitě

Píši esej a proto nebudu čtenáře nudit politologickou teorií. Mluvím-li o elitě, tak míním převážně sociálně-vědně vzdělané lidi, zastávající významné pozice v politice, v médiích a v akademické oblasti. Na podnikatelskou a uměleckou elitu se následující úvahy vztahují jen částečně.

Významná pozice je taková, která umožňuje lidem měnit společnost buď tím, že jí vládnou nebo svými myšlenkami ovlivňují. Obojí jsou formy moci. Max Weber definoval moc jako možnost donutit lidi dělat i to, co je proti jejich vůli. Politik je k tomu přinutí a vzdělanec je přemluví. Řekl bych, že takovou možnost má v České republice zhruba čtvrt milionu lidí. Jejich přesný počet však není pro moje úvahy rozhodující.

Kdo patří ke skupině politicky mocných a názorově vlivných Čechů? Příslušníci elity mají některé shodné vlastnosti. Na prvním místě se obvykle uvádí vzdělání. Ale vzhledem k tomu, že vysokou školu absolvovalo v naší zemi velmi mnoho lidí, tak ani MBA nedostačuje k tomu, aby se mohli počítat k elitě.

Další vlastnost, která umožňuje rozpoznat příslušníka elity je jeho pozice. Každý z nás však zná řadu lidí na významných místech, jejichž výkon tomu neodpovídá. Spolehlivější nástroj k rozpoznání příslušnosti k elitě je proto kvalita toho co dělají. Ale jak ji měřit?

Když jde o něčí příslušnost k elitě chirurgů, tak je účelné zeptat se, co o něm říkají ostatní chirurgové. Podstatně lepší je ale poslechnout si, co o něm říkají jeho pacienti. To jsou ti, kteří jeho schopnosti poznali na vlastní kůži. A když tedy jde o to, posoudit politická rozhodnutí a politické myšlenky tak je jistě dobré zeptat se ostatních politiků a myslitelů. Ale zdaleka nejlepší je zeptat se občanů.

Dva různé světy

Paul Watzlawick kdysi řekl: Svět je takový, za jaký ho považuje většina lidí. Většinové vnímání světa se prosadí prostě proto, že se podle něho většina lidí chová. A tak v každé společnosti převládají určité názory ohledně toho, jak věci fungují, co je správné a co je chybné, jak nejlépe dosahovat cílů, co je v životě důležité a co bezvýznamné.

Proto je třeba hledat hlavní důvod současných rozporů mezi elitou a většinou obyvatel v tom, že většina politiků a myslitelů žije v „jiné“ společnosti než většina občanů, které chtějí řídit a poučovat. Politici a myslitelé vnímají většinou svět v mnoha ohledech stejně, ale téměř vždy úplně jinak než většina těch, kterým chtějí vládnout.

Elity přeceňují vlastní názory a zájmy a určují podle vlastních měřítek i to kdo k nim náleží. Zatím se jim přesto daří zůstat na svých mocenských pozicích, ale zároveň se stále více odcizují od většinové společnosti. Je nejvyšší čas, aby politici a přední intelektuálové přestali vnucovat lidem svá vlastní osamělá rozhodnutí a iluzorní nápady a místo toho raději začali pečlivě pozorovat a pozorně pečovat o to, v čem a čím většina jejích občanů skutečně žije.

Elita totiž potřebuje národ více než národ elitu, protože může svůj nárok být tím nejlepším z národa, oprávnit pouze mírou služby, kterou mu prokáže. Mimochodem, právě to je společenská funkce elity a jediné oprávnění jejího mocenského nároku.

Pouze národ posvěcuje svou elitu. Občané jsou zákaznící a zaměstnavatelé elity a její výkon se proto měří tím, je-li schopna sloužit jejich zájmům a reprezentovat jejich postoje. Bohužel jen málokdo z těch, kteří se považují za ty nejlepší z celého národa chápou, že jejich privilegiem a povinností je sloužit jeho občanům. V etablovaných elitách se totiž velmi zřídka vyskytují vlastnosti, bez kterých je skutečná elita nemyslitelná; skromnost a pokora.

Již jsem zmínil, že etablované elity a většinová společnost žijí v rozdílných světech. Tato názorová propast je prostorem pro nové myšlenky a nové politické strany. Není vůbec náhodou, že dnes mnoho občanů věří spíše někomu, kdo je mimo mocenskou pyramidu, ale za to se stará o to, co jim dělá starosti. Není vůbec náhodou, že vznikli Realisté.

Jádro elity

Elity mají úlohu zajistit rámec pro to, aby co největší množství občanů mohlo utvářet svůj život podle svých vloh a rozhodnutí co nejsamostatněji a v co nejstabilnějších podmínkách. Skutečné jádro elity, které v této eseji hledám se tedy vyloupne teprve tím, když národ většinově uznává hodnotu její služby pro zemi. Lidé měří výkon elity tím, co nejlépe znají, tj. svými vlastními životy a to jenom v tom světě, ve které žije většina z nich a na který dosavadní elity jen pohrdavě shlížejí.

Hledáme-li tedy skutečnou politickou a myslitelskou elitu, tak nás na stopu přivede to, kdo má jak silnou odezvu ve společnosti. Často vidíme, že na jedné straně stojí ti, kteří mohou díky své pozici prosazovat svou vůli anebo rozšiřovat své názory a to bez ohledu na to, kolik občanů o ně má zájem. Na druhé straně jsou ti, po jejichž politických rozhodnutích a myšlenkách je silná společenská poptávka, kteří se však pohybují převážne mimo etablovanou elitu. Toto odlišení již naznačuje, v čem je rozdíl mezi domnělou a skutečnou elitou národa a také to, ke které bych rád náležel.

Od mnohých politiků a intelektuálů se liším v názoru na úlohu elity. Ti nejlepší z nejlepších jsou ti, kteří nechtějí technokraticky poručníkovat anebo moralizovat, nýbrž ti, kteří jsou připraveni doprovázet svůj národ na malém kousku jeho cesty dějinami a sloužit mu, jak nejlépe umí. Abychom si dobře rozuměli. Nepředepisuji politické a intelektuální elitě, co si má myslet, ale trvám na tom, jak se má ke své práci pro společnost postavit.

Realistická elita

Právě začínáme přijímat členy naší strany. Realisté se od ostatních stran liší tím, že nenabízejí pouze nějakou další mutaci opotřebované tradiční politiky, nýbrž zcela novou metodu politické práce. Z toho plyne, že potřebují i nově myslící členy.

Můj cíl jako její mentor je, abychom se s pomocí členů strany, zařadili do národní elity. Jak jsem popsal, tak lze příslušnost k národní elitě dokázat hlavně tím, jak se ke své práci pro společnost postaví. Od této skutečnosti se odvozují vlastnosti člena strany Realistů.

Realista myslí tak jak se jmenuje, tedy vnímá a respektuje věci tak jak jsou. Ví také, že jeho hlavním úkolem je to, aby co největší množství občanů mohlo utvářet svůj život podle svých vloh a rozhodnutí a to co nejsamostatněji a v co nejstabilnějších podmínkách.

Ví, že jakkoliv vyjímečnou karieru má za sebou anebo před sebou, tak své sebevědomí může odvozovat především od toho, že smí doprovázet svojí zemi na malém kousku její cesty dějinami a má tu výsadu, že ji smí sloužit. Jeho typické vlastnosti jsou skromnost, píle, obětavost a nezištnost.

Ano, to připomíná náboženský řád, pospolitost těch, kteří sdílí jak chápání své role ve společnosti, tak i jedinečnou metodu politické práce. Realisté budou mít politický úspěch a historickou zásluhu pouze tehdy, když většině občanů dokáží, že žijí v jejich světě a ne ve světě odcizené politické kasty anebo mudrujících blouznivců.

psáno pro www.realiste.cz

Před časem jsem tady napsal,

Před časem jsem tady napsal, že ty volby nám nějak nejdou.
Ale abych byl spravedlivější - u našich jižních sousedů to není o nic lepší.

Rakouský prezident Alexander Van der Bellen:
"Pokud bující islamofobie bude přetrvávat, pak přijde den, kdy požádáme všechny ženy, aby noslly pokrývku hlavy ze solidarity s těmi, které to nosí z religiozních důvodů"

http://www.breitbart.com/london/2017/04/27/far-left-austrian-president-a...

Pan rakouský prezident se dále v projevu vyslovil pro zrušení státních hranic a vytvoření federální Evropy. Prý jde o "projekt míru".

Naštěstí tento pán má pouze symbolickou a ceremoniální roli, minulý měsíc rakouská vláda zakázala roušky zakrývající celý obličej (burku) ve veřejném prostoru.

Skutečná elita si tak nikdy

Skutečná elita si tak nikdy neříká, prostě je.

http://institutvk.cz/clanky/870.html

"V podstatě bylo ohledně

"V podstatě bylo ohledně vývoje v EU odmítáno lákavé myšlenkové schéma „reformy nebo zhroucení“. Toto jsme většinově považovali za naivní postoj, byť pro někoho optimistický. Neočekáváme žádnou – jak někdo řekl – implozi či havárii systému, neočekáváme, že se EU-systém zhroutí sám. Vyjadřuje to přirovnání (jakkoliv kulhající) s érou komunismu. Bylo většinově zdůrazňováno, že nejsme v roce 1989 (ale ani 86, 87 či 88). Jsme spíše v roce 1967 a bezprostřední budoucností pro nás není rok 1991, ale 1975."

ČT do dalších šesti let Volba

ČT do dalších šesti let

Volba generálního ředitele veřejnoprávní televize a ředitele tiskové kanceláře proběhla mimo hlavní zájem médií - to proto, že opravdu důležité věci nejsou pro média zajímavé. Už dosavadní průběh ukazoval, že se poměry u nás přece jen kloní k rozumu.

Je dodržován KODEX ČT?:

Doporučuji všem, aby se na text KODEXU podívali tečka cé zet.

Aston samozřejmě ví, že není dodržován ani zdaleka. Podporuje ale současnou situaci, protože by mohlo být hůř. Správně upozorňuje na trvalou hrozbu podřízení veřejnoprávní televize aktivistické radě. Ne nadarmo považuje "aktivismus" za mor naší doby.

Média veřejné služby + ČTK jsou hlavní pákou, jak šířit lásku k těm jedině správným "evropským hodnotám". Jediná šance jak s tím pohnout, je účast v říjnových volbách. Široká veřejná diskuse ohledně médií veřejné služby + ČTK by měla být součástí volební kampaně. Koncesionářské poplatky se jinak dožijí v roce 2023 stoletého výročí. Bunga bunga! Tu-ááá!

http://neviditelnypes.lidovky.cz/ct-do-dalsich-sesti-let-0bu-/p_cirkus.a...

JE DODRŽOVÁN KODEX

JE DODRŽOVÁN KODEX ČT?

Vytváří svými pořady orientační bod pro všechny členy společnosti a podporuje soudržnost společnosti a integraci všech jednotlivců, skupin a společenství; zvláště se pak musí vyvarovat jakýchkoli forem kulturní, sexuální, náboženské či rasové diskriminace a společenské segregace.
Představuje fórum pro veřejnou diskusi, v níž je možno vyjadřovat nejširší možné spektrum názorů a hledisek.
Poskytuje nestranné a nezávislé zpravodajství, informace a komentáře.

http://www.ceskatelevize.cz/vse-o-ct/kodex-ct/preambule-a-vyklad-pojmu/

Zeolit ma zase novou hracku,

Zeolit ma zase novou hracku, Kodex.

Kodex obsahuje uz z logiky veci tak obecne fraze a vyroky, ze si nejak neumim predstavit, co by se muselo v praxi stat, kdo by musel CT vest a kdo by v ni musel pracovat a co vsechno by musela a nesmela vysilat, aby treba prave Zeolit slavnostne prohlasil:

Ano, ted je kodex dodrzovan.

Honite se za preludama.

Konzervo, abych případné

Konzervo, abych případné zájemce nepřetěžoval, citoval jsem z Preambule KODEXU body a, b, c.
Bohužel, vás jsem neoslnil, tvrdíte, že se honím za přeludy. Nevím, kolik má Virtually návštvníků, kteří třeba i čtou moje pindy. Podle diskuse moc slavné to asi nebude.

Zadna televize (leda by byla

Zadna televize (leda by byla uplne sterilni a vysilala jen stenatka v kosiku) nemuze nikdy bezezbytku naplnit podobne kodexy, i kdyby se nakrasne snazila. Proto mi pripadne zoufale se tocit na otazce, zda je jakysi kodex dodrzovan. Je to jen jakesi vase hledani klacku, ovsem zoufale obecne a nicnerikajici.

Kritizujte klidne konkretni nesvary, v mnohych s vama budu souhlasit, a jiste najdu i dalsi, ktere vam naopak nevadi. Ale doslovne tancovani na kodexu je podle mne absurdni.

Jinak jestli tancujete na zaklade aktualni volby sefa CT, tak ja bych exkomance do jejicho cela samozrejme zasadne nevolil, ale to uz jsem psal pri jeho prvni volbe a plati to stale.

Nešvary s pohledu kritika

Nešvary s pohledu kritika jsou pro jiného švary, neobjektivita je objektivitou, je tam málo/hodně původní tvorby, chceme/nechceme Zemana/ prezidenta, Třicet případů/ a pod.
Je to jako s Ústavou - polygon je vyznačen, ale jednotlivosti zakotvit nelze.

ale že jsou ta kriteria u

ale že jsou ta kriteria u všech 15 ( podplacených) členů Rady tak zázračně stejná a ve všech bodech kladná ......to zarazilo i ženské u nás v krámu ....n-tsssss

Páč lepší nebyl po ruce, moh

Páč lepší nebyl po ruce, moh jste kandidovat se sousedem...

nemohl .....nemám za sebou

nemohl .....nemám za sebou členství v KSČ ...a to se dnes vyžaduje !!!

90 min. dala ČT k dispozici

90 min. dala ČT k dispozici Zimolovi, aby se tzv. očistil v záležitosti, která kdyby se přihodilaq někomuz z ODS by skončila minimálně kriminalizací i se zapojením Jiřího Hýýýýýýýýnka, zvláště když se porovná obsahové provinění s aférou připravenou pro likvidaci Nečasovy vlády. Podstata je náramně jednoduchá. Zimola ve své pravomoci udělak ředitelem Jihočeské nemocnice rodinného přítele a tomu příteli pak ve své kompetenci hejtmana přihrával takové ty žluťoučké penízky, až 8 mil.Kč toho ročně bylo. A proč? Protože onen šéf nemocnice, protože asi měl dlouhou chvíli, tak se dal na stavebnictví, protože asi nemocnice údajně pěkně šlapala,( takže by měl dostat i více ) a počal budovat celý komplex vilek v rekreační oblasti Lipna a co čert nechtěl, jedna byla i pro pana hejtmana . A ten se teď diví, že to někdo kritizuje neuvědomujíc, že kdyby byl z ODS už by se o věc zajímal ve svém volném čase Šlachta s Ištvánem. Zimola dokonce vynalezl takovou hezkou výhovorku. Prý systém odměňování již nastavila v minulosti ODS. Sice skromně mlčí, že odměna není odvislá od systému, ale od procent a základny k výpočtu odměny a ta se zvýšila o x, v každém případě hodně.

Seminář Institutu Václava

Seminář Institutu Václava Klause: The Science and Politics of Global Warming

V pondělí 15. května 2017 v 17.00 hodin se v pražském Autoklubu uskuteční seminář na téma „The Science and Politics of Global Warming“. Seminář pořádá Institut Václava Klause a vystoupí na něm Richard Lindzen, profesor meteorologie na Massachusettském technologickém institutu. Seminář proběhne v anglickém jazyce, moderuje Václav Klaus.

Budou spolu vypouštět

Budou spolu vypouštět balónky. Dostavte se zejména i rodinní příslušníci účinkujících, páč těch 34 míst musíme obsadit! Pro rodïnu Pružinských jsou rezervována místa v slovenskej Strele. Nejstarší velvyslankyně na světě má rezervován box v jídelním voze...

Zajisté lepší, než vámi

Zajisté lepší, než vámi vypouštěné větry.

omyl brusič, ntsssss je váš

omyl brusič, ntsssss je váš příprcník.

nejsem sice odborník na

nejsem sice odborník na politologii, ale podle mého názoru.... když někdo jedním dechem prohlásí, že před rokem 89 tady byla totalita a dnes žijeme v demokracii ......tak by měl být okamžitě hospitalizován ??!!
V mém pohledu se rozdíly již dávno setřely .....a dokonce snad neuplyne den, kdy bych nebyl nucen použít to známé : ...zlatí komunisté !!!
PS .........dnešní opětovná volba ředitele jejich ČT, poměrem 15:0 byla zrovna tím okamžikem. Karbaníci tomu říkají cinknuté karty ....n-tssss

Pozn:...v USA to mají jednoduché, tam existuje všeobecná shoda na tom, že u nich skončila demokracie 11.září 2001 ......

Vypadá to, že se budeme

Vypadá to, že se budeme všichni divit. Ti, co milují Unii a skládají v ní naděje, i ti, co bezelstně milují americkou demokracii.

..petrofe....No jo... když on

..petrofe....No jo... když on ten největší konkurent měl výhrady k úrovni objektivity ZPRAVODAJSTVÍ... a to tedy kopnul ..kómis... do brňavky....

Jo a v CCCP začala v řínu

Jo a v CCCP začala v řínu 1917 a zejtra mi paní Müllerová udělaj cezený nudle a koupěj mi u Kokošky opodeldok..petrof se definitivně posral, šlo to plíživě ale přijít to muselo...

Zimola má prezidentovy

Zimola má prezidentovy sympatie. Může mu shánět podpisy sympatizantů.

Tak to je bomba!

Tak to je bomba!

TRUMP PROHRÁVÁ Pokud bychom

TRUMP PROHRÁVÁ

Pokud bychom se podívali obecněji, nevypadá to tak, že se takzvané politické elity po šoku, který pro ně znamenal Brexit, Trump, vzestup preferencí Hofera, AfD, Wilderse a Le Penové, začínají znovu konsolidovat svou moc a tuto „rebélii“ nespokojených patriotů „zvládnou“?

Ano, tak to zřejmě bude. Evropské elity si nejprve zhluboka vydechnou, že to přežily a pak, stejně jako kdysi českoslovenští komunisté, vyvodí „evropské poučení z krizového vývoje“ a řádně přitáhnou šrouby.

V kontinentální části Evropy, bez Britů a se slabou Francií, POSÍLÍ DOMINANCE NĚMECKA. Budou sice probíhat „uspávací stínové tance“ kolem různorychlostních integrací a „reforem“, ale fakticky se bude realizovat politika stále tužší Evropy pod ekonomickou i politickou taktovkou Berlína. To neznamená, že z jednotlivých států zmizí náznaky nálad a tužeb po svobodě a samostatnosti. VNITŘNÍ NAPĚTÍ POROSTE a vše bude směřovat k třaskavému řešení. I kdybych chtěl, optimistou nejsem.

http://www.parlamentnilisty.cz/arena/rozhovory/Trump-prohrava-Valecnice-...

Ještěže někoho napadlo

Ještěže někoho napadlo instalovat tu nějaké to kontroverzo v podobě PL s podporou extrémismu, který se utkává s tzv. elitami s cílem je zardousit. Jednak by protestlůza neměla co číst a protože je početná, je zde záruka vysoké čtenosti a tedy i zisku. Horší by ovšem bylo, kdyby se jim splnila přání a demokratické státy by řídili LePenka, Wilders, AfD, Okamůra atd. Co s tím pak, až by se zjistilo, že chaos i likvidace EU není pro občany nic prospěšného a jediná cesta i pro LePenku je návrat k odpovědnosti. Co si slibují od chiméry porážky tzv. elit( odpovědných politikú) někteří občané (frustráti) je skutečně těžko pochopitelné, protože jejich postavení by se vítězstvím extrému zcela jistě nezlepšilo, ale naopak.

Ten náš Doník, to je kos! A

Ten náš Doník, to je kos!
A Ivanka je zas kost!

Tak zrovna od Marksove to

je zvláštní, že až teprve

je zvláštní, že až teprve nyní si někteří novináři začínají uvědomovat, že pokud má Bureš s ANO preference kolem 32%, tak u nás musí být nutně třetina voličů nepříčetná ...(sic)
( viz Hubálkova konstanta )
PS ....a přitom je tak jednoduché : ...vzít od exekutorů seznamy dlužníků a všem odebrat voličské právo ......a hned se šance vyrovnají !! ......n-tssssss

POZNÁMKY k vystoupení na

POZNÁMKY k vystoupení na Husitské teologické fakultě

...Někteří lidé u nás jsou stále posedlí údajnou hrozbou přicházející z Východu. Jsou to lidé, kteří se sami v sobě ještě nevypořádali s komunismem, proto s ním ještě dnes musí bojovat. Uniká jim ale při tom elementární pravda, že dnešní hrozba přichází ze Západu. A že my nejsme schopni (a ochotni) se jí bránit.
https://www.klaus.cz/clanky/4096

VLASTNÍ GÓL prezidentského

VLASTNÍ GÓL prezidentského kandidáta Drahoše

... dobře znám aktivistický pořad České televize – 168 hodin.
A právě proto mi přijde poněkud komické, že právě kandidát, který sází na svou věrohodnost a solidnost, si do svého týmu vybere zjevně aktivistickou redaktorku. To jsou tedy paradoxy!

Zdroj: http://josefhavranek.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=600592

Spatny vyber, jenze z ust

Spatny vyber, jenze z ust nekoho, komu nevadi, ze jeho favorit Zeman si za mluvciho vybral nekonecne vetsiho otarpu a lhare, to rozhorceni zni velmi velmi neverohodne.

Jeste vic nez nejaka mluvka mi ale vadi Drahosovy nektere nazory, napr.:

OTÁZKA (11.4.2017 18:21) Frič
Umělý potrat Ano, Ne ? Euthanasie Ano, Ne ? Homosexulani sňatky Ano, Ne ? Děkuji
Jiří Drahoš: (12.4.2017 15:11)
Umělé potraty - ano
Euthanasie - složitý problém, nejen z etického hlediska, ale i z medicínského. Nelze kategorizovat ano - ne.
Sňatky homosexuálů - registrované partnerství homosexuálů je již uzákoněné.

Těžko se shání kandidát

Těžko se shání kandidát názorově odpovídající na 100 %, horší je, až člověk žasne, již nynější podpora 3/5 české populace pro nějaké vyslovené hovado. Ovšem existují některé složité společenské problémy nemající jednoduché řešení (ano-ne), ale vyžadují posuzování každého případu individuálně., což se dle mého názoru týká hlavně euthanázie. Zrovna včera jsem si z archivu pouštěl film Never-so-few, kde velitel (F.Sinatra) se rozhodl usmrtit smrtelně zraněného vojáka se značnými bolestmi. V polemice zvítězil jeho názor díky nezaváhání každého při přirovnání se stejným případem např. u stejně a beznadějně trpícího koně, když se tím splnilo i přání smrtelně zraněného.

Podpora necemu tak odpornemu

Podpora necemu tak odpornemu jako je Zeman je mimo jakekoliv diskuze.

Na jeho odpovedi me ale prave neprijemne zarazilo to, jak u potratu bez zavahani a velestrucne odpovedel ano, a teprve v dalsich otazkach zacal poukazovat na slozitost.

Snad se objevi nekdo, kdo by mi v zasadnich svetonazorovych vecech vyhovoval vic.

(P.S: Clovek neni kun)

Z osobního zážitku k P.S.

Z osobního zážitku k P.S. bych řekl, že tím spíše.

Bylo to jen P.S., u Drahose

Bylo to jen P.S., u Drahose mne zaujalo spis to, jak na jednu cast otazky odpovidal, ze je to slozite a nelze kategorizovat zatimco na druhou, jeste horsi, bez vahani vypalil ano a tecka.

To neni kandidat, jakeho bych si ja pral.

Nevím, odkud je to

Nevím, odkud je to zkopírováno. Z otázky a odpovědi není jasné, jestli Drahoš ten umělý potrat schvaluje nebo jestli jen souhlasí s tím, aby o tom rozhodovali lidé.Já nevidím moc rozdíl mezi potratem a zabitím novorozence a asi v této otázce jsem zajedno s Vámi, jenže nechci ostatním nařizovat něco, co považuji za jejich zodpovědnost, jejich svědomí a jejich důsledky. Oproti tomu euthanasie je zneužitelná věc a celá situace je složitější. Nevím, jak to Drahoš myslel, ale pro mne je taky otázka euthanasie složitější než otázka potratů.

Z nedavne online debaty se

Z nedavne online debaty se ctenari na idnes nebo lidovkach, uz presne nevim, kazdopadne to je jedno, okopirovano to bylo presne a nic nechybi ani neprebyva.

Tak znela otazka a tak odpoved.

Jsem zřejmě už vytrénovaný

Jsem zřejmě už vytrénovaný směrem ke skromnosti. V lecčems mohu nesouhlasit taky, ale štábní kultura - ve srovnání s realitou - by se nepochybně zvedla do výšin nadoblačných.

Ve srovnani s realitou

Ve srovnani s realitou bezpochyby.

Presto si s podporou pockam radeji na lepsiho kandidata. :-)

Konzervo, líbí se mi

Konzervo, líbí se mi zpracování Vaší reakce na blog pana Havránka. 1* /Dal jste si s tím práci./

POPULISMUS - JAKO HLOUPÁ

POPULISMUS - JAKO HLOUPÁ NÁLEPKA

O víkendu, v prvním kole francouzských prezidentských voleb,byl tenhle výraz v českých médiích zvláště frekventovaný v souvislosti s Národní frontou Marine Le Pen.

V ČR bývá zase médii za vrchního populistu označován prezident Zeman. Plným právem - je úspěšný, nepapouškuje oficiální názory, opovrhuje českými médii a mnohými tak zvanými elitami, neizoluje se od veřejnosti. Prostě populista jak vyšitej!

Když se nedávno, zcela nepopulisticky vyslovil pro znovuzavedení zdravotnických poplatků, ani to nebyl, pro tyhle tapetáře důvod k zamyšlení se. Jen prezidenta zase , pro změnu začali prodávat jako asociála. Na české novináře jsou všechna fakta krátký!

Zdroj: http://josefhavranek.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=600573

jako vystřižené z filmu

jako vystřižené z filmu Marečku podejte mi pero, kdy se Plha ptá : ...a jak on může vědět, že strana b jde zrovna takhle ......(sic)
se mě přišel soused zeptat : ...a jak je možné, že Frantíci již hodinu po uzavření volebních místností věděli výsledky ???

Ano, je to divné, a ještě divnější je, že nikdo ze třech zpravodajů si podobnou otázku nepoložil také a hlavně ji nevysvětlil ???
Hodinu po skončení voleb Macron oznamuje vítězství a Fillon se omlouvá, že prohrál .....

PS ....kdo to ví, odpoví ......zázraky se zřejmě dějí ......n-tsssss

Pro klidné trávení po obědě

Pro klidné trávení po obědě aktuálně od PP.
No konečně: Volební štáb Macrona údajně napaden ruskými hackery. Sice nikdo neví proč a jak, ale teprve teď je to úplná a dokonalá fraška.
Ale, na Radiožurnále to ví. Teda, ví to přesně nějakej Šmíd z Paříže. A není to hoax jako ta Modrá velryba.
Taky dobrý, od Jaroslava Plesla:
Dobrý den. Je mi 39 let, mám 7 vnoučat a budu váš prezident. To je fakt možný jen ve Francii.

já tedy nevím, ale když z 65

já tedy nevím, ale když z 65 milionové Francie volí ca. 20mil. voličů odchod z EU ....tak by v Bruselu asi měli začít balit ???
Takže není podstatně, zda bude prezidentem ta, nebo ten ....ale rozhodující budou až parlamentní volby !!!
PS ....sladká Francie, hrdý Albione ...přeji vám svobodu, volnost a prosperitu. Doufám, že vás my Češi budeme brzo následovat ??!!

Už nudné omílání klišé kolem

Už nudné omílání klišé kolem volby prezidenta Francie v 1.kole ukazuje žurnalistickou nouzi přijít s něčím neotřelým objevným, když záplava nepřesností je nehorázná. Tak veselí v táboře LePenky mezi stoupenci extrémních řešení nemá důvod, když už její otec skončil 2. a už vůbec neplatí její vyhlášení, že je kandidátem lidu. Přesné je, že je kandidátem 1 pětiny francouzského lidu a už tu není ani jedna noha, která by ji ještě ve 2.kole podpořila. Od zahraničních představitelů LeP. nikoho nezajímá, kamarádem je pouze Putin z Kremlu, protože škodi Evropě a NATO. Zato koaliční potenciál kandidáta evropské Francie M. má podporu 3/5 obyvatel, ( z toho ve 2.kole pravděpodobnou podporu dalších 2/5 voličů), takže podle všeho vše skončí dobře pro jeho ohlašovanou politiku evropských reformací zvýšit národní pravomoci, uplatnit demokratické principy do voleb orgánů EU s debyrokratizací. Fillonovi republikání doplatili na neústupnost svého kandidáta jít do voleb, i kdyby bylo pravdou, že vše bylo vykonstruovanou provokací, protože sympatie davu jsou příliš vrtkavé.
Hezké proklamace Macrona ovšem ještě nic nezaručují, protože řeč se mluví, voda teče, když jde o ministra ( kritizovaného)) levicových socialistů, ale třeba má na něj dobrý vliv manželka (64.r.), jeho býv.učitelka na gymplu i 7 jejich vnoučat z jejího předchozího manželství.

To jeji predchozi manzelstvi

To jeji predchozi manzelstvi mlady pan skoroprezident bez skurpuli rozbil a bylo mu jedno, ze se sape po vdane zene (uchylny vekovy rozdil nechme stranou).
O dobrem vlivu pani v letech, ktera kvuli nedospelemu studentikovi opusti manzela a rodinu bych taky docela pochyboval.

No ale politika Francie byla skoro vzdy priserna. Jsou to levicacti zastuzeli revolucionari, nema cenu od kohokoliv tam cekat zazraky a na neco spolehat.

Třeba mu končící Hollande

Třeba mu končící Hollande nechá prezidentský skútr a helmu aby mohl zanášet. Babička musí hlídat vrásky a vnoučata.

Zase se s tebou někdo srazil,

Zase se s tebou někdo srazil, blbče?

Věda pokročila, ale některé

Věda pokročila, ale některé případy jsou stále neléčitelné.

Pěkná rodinka - začal jako

Pěkná rodinka - začal jako gerontofil, se sedmi vnoučaty nyní pedofil a pokud zvítězí, bude - z francouzské podstaty - multikultifil.

Uložit

Uložit

Uložit