Sovětský komunismus skončil, ale kde je svoboda?
Václav Klaus

Václav Klaus, projev na The Victims of Communism Centennial Commemoration, Library of Congress, Washington, D.C., 9. listopadu 2017. Překlad z angličtiny.

Nesešli jsme se proto, abychom oslavovali sté výročí jedné z nejdůležitějších a svými katastrofálními a zničujícími důsledky jedné z nejhorších událostí 20. století Velké říjnové socialistické revoluce. Sešli jsme se proto, abychom si toto datum připomněli. I dnes bohužel existují místa, kde je toto výročí předmětem oslav.

Rozdíl mezi oslavou a připomenutím je zejména pro některé z nás zcela zásadní. Pro mne osobně komunismus není předmětem mého akademického studia nebo mé zvědavosti. Nesledoval jsem jej ze zahraničí. Měl jsem smutné „privilegium“ v tomto systému prožít čtyřicet let svého života.

Opakovaně říkám, že jsme toto v této době mnoho ztratili, ale hned dodávám, že jsme se také mnohému naučili. Tato zkušenost zostřila náš pohled na svět. Náš život v komunismu byl příležitostí k tomu, abychom získali hlubokou znalost tohoto vysoce centralizovaného, represivního a nedemokratického, dirigistického a intervencionistického politického a ekonomického systému v jeho nejčistší podobě.

Tento „ostrý pohled“ jsme neztratili. Máme ho i teď, kdy prožíváme dnešní politickou a ekonomickou realitu Evropy (a celého Západu), která postupně nabývá stále více prvků blízkých naší komunistické minulosti.

Skutečnost, že komunismus skončil, vůbec neznamená, že jsme dosáhli konečného vítězství. Na rozdíl od těch, kteří v okamžiku pádu komunismu žili na svobodném Západě, jsme nebyli tolik překvapeni, že jeden z nejiracionálnějších, nejrepresivnějších, nejkrutějších a nejneefektivnějších systémů v lidských dějinách přestal existovat tak náhle a tak poklidně. Věděli jsme, že v mnoha ohledech byl už tehdy jen prázdnou skořápkou. Stejně tak jsme věděli, že v samém závěru éry komunismu už téměř nikdo nevěřil v jeho původní ideologické pilíře, v marxismus a komunistickou ideologii.

Komunismus „odešel“ sám, nebyl poražen. Jsou jednotlivci, či celé skupiny lidí, kteří takovou interpretaci tehdejších událostí odmítají a kteří tvrdí, že to byli oni, kdo porazili komunismus, ale to je, mírně řečeno, sporné. Neměli bychom vytvářet nové mýty.

Od pádu komunismu nás dnes dělí odstup více než jedné generace. Je naší povinností nedopustit, aby na něj bylo zapomenuto. Současným i budoucím generacím musíme připomínat všechny jeho krutosti a zvěrstva. Stejně tak je ale nutné správně interpretovat pozdní, v mnoha ohledech mírnější stádia komunistické éry. Bez toho není možné pochopit jeho poměrně náhlý a nekrvavý konec, porozumět všem aspektům postkomunistické transformace a, co je nejdůležitější, vidět ostře náš dnešek.

Jedním z důsledků rychlého konce komunismu je to, že jsme se přestali zabývat jeho analýzou, zejména analýzou jeho pozdějších stádií a jeho postupným oslabováním, vyprazdňováním a změkčováním, stejně jako jeho naprostou rezignací na to se bránit. Knihy a studie, které dnes vznikají, jsou jen o ranějších a mnohem odpudivějších stadiích komunismu, o období „gulagů“ v Sovětském svazu či o 50. letech v dalších komunistických zemích, kdy byli lidé vražděni, nikoli „pouze“ vězněni či vyhazováni z práce.

Když tvrdím, že se dnes v řadě ohledů vracíme zpět, nemyslím tím, že bychom se vraceli k marxismu nebo komunismu. Z toho důvodu nepovažuji za jakkoli relevantní či přínosné zaměřovat naši pozornost na texty dnešních vlivných intelektuálních celebrit, abychom v nich nalezli důkazy o jejich inspiraci v marxismu a komunismu. To je slepá ulička, i když líbivá, neboť intelektuálně snadná.

Mnohem více mne trápí něco jiného. Vidím zrod a šíření neméně nebezpečných myšlenek, avšak propagovaných pod jinými názvy a založených na jiných motivech a argumentech. Jejich exponenti by zuřivě odmítali jakékoli spojování s marxismem nebo komunismem a měli by asi pravdu. Mnozí z nich byli dlouhou dobu evidentními antimarxisty a antikomunisty.

Současný svět, zejména Evropa je charakterizován mnoha rysy, které mi staré komunistické časy připomínají. Vidím nejen zřetelný úbytek svobody, ale i zcela nezodpovědný nedostatek zájmu o svobodu jako takovou. Nevidím návrat komunismu, vidím nové ideologie a tendence, které před svobodu a demokracii dávají jako významnější také něco jiného. Neměli bychom se stát oběťmi slepé víry v to, že komunismus byl poslední utopií.

Jaké jsou hlavní prvky dnešního vývoje?

1. Vidím je v přesunu moci od volených zástupců směrem k nikým nevolené byrokracii, od lokálních a regionálních orgánů k centrálním vládám, od zákonodárců k exekutivě, od národních parlamentů k Bruselu (a Štrasburku), což dohromady znamená od občana ke státu.

2. Vidím je v exponenciálním nárůstu regulací a kontrol lidských aktivit, což je něco, kvůli čemu jsme dělali naše sametové revoluce. Jsme svědky zavádění regulací a státních zásahů i do intimních, velmi osobních sfér našich životů, nikoli pouze do ekonomické sféry, jako tomu bývalo dříve.

3. Vidím je v nahrazování svobody právy. Ideologie práv – já ji nazývám humanrightismus – již téměř dosáhla statutu občanského náboženství. Stala se základem nového modelu společnosti. Je součástí nikdy nekončících iluzí všech nedemokratů zrušit politiku. Když jsme si mysleli, že byl komunismus poslední utopií, mýlili jsme se. Humanrightismus je dobrým kandidátem na to, hrát tuto roli (obzvláště svým projektem na všem garantovaný příjem, který žádá fundamentální oslabení vztahu mezi výkonem a odměnou[1]).

4. Vidím je ve vítězném tažení environmentalismu (a alarmismu globálního oteplování)[2]. Souhlasím s francouzským autorem Pascalem Brucknerem[3], když říká, že „všechny nesmysly bolševismu a marxismu jsou nově reformulovány ve jménu záchrany planety“. Environmentalismus také není komunistickým a marxistickým.

5. Vidím je v triumfálním tažení feminismu a genderismu, multikulturalismu, politické korektnosti a dalších podobných „ismů“ a doktrín.

Najít jeden společný jmenovatel všech těchto nových „ismů“ je složité[4], ale zcela určitě jím není marxismus. Obávám se, že se při jeho hledání budeme muset vrátit mnohem hlouběji do historie. Kořeny současného intelektuálního poblouznění nacházím již ve francouzské revoluci (či mezi francouzskými mysliteli, kteří ji inspirovali).

Z doby francouzské revoluce jsme zdědili myšlenku pokroku (který se stal politickou tezí, o které se nediskutuje), myšlenku progresivismu a zcela nedávno vzniklou myšlenku transnacionálního progresivismu (který nemilosrdně analyzuje ve svých textech John Fonte[5]). Žijeme v éře uctívání rádoby pokroku, rovnosti, spravedlnosti a prázdného moralismu, v éře pohrdání volbami a výsledky referend, v éře falešné solidarity a zbožňování všeho globálního, všecho „multi“ nebo „supra“. To nás dovedlo až k současné levicové postmoderní intelektuální monokultuře. Směřujeme k post-západnímu řádu.

Západ vstoupil do kritické fáze svého postupného relativního úpadku. Bylo by chybou zaměřovat naši pozornost na vnější nepřátele, ať je to Rusko, islám či poslední izolované ostrůvky komunismu. Západ je napadán hlavně zevnitř – našimi intelektuály, našimi univerzitami, našimi masovými médii, našimi politicky korektními politiky, námi samými, nedostatkem naší vůle, nedostatkem našeho odhodlání, nedostatkem naší odvahy. Tento proces postupuje odspoda nahoru, není vnucován a zaváděn shora.

Prezident Trump před nedávnem řekl ve Varšavě, že je „fundamentální otázkou naší doby, zda má Západ vůli k přežití“. Ptal se: „Máme touhu a odvahu chránit naši civilizaci?“. Tato slova nepovažuji za přehnané zveličování problémů současného západního světa. Jdou k jádru věci. Myšlení naší doby musíme změnit. Jinak přestane být pád komunismu oním principiálním momentem v naší dlouhé cestě ke svobodě.
[1] Je to návrat k Marxově tezi z roku 1875 „Každý podle svých možností, každému podle jeho potřeb“, která byla původně publikována v jeho knize „Ke kritice Gothajského programu“.

[2] Viz moje kniha „Modrá, nikoli zelená planeta“, Dokořán, Praha, 2007 a nová kniha „Zničí nás klima nebo boj s klimatem?“, Grada, Praha, 2017.

[3] Bruckner, P., „The Fanaticism of the Apocalypse: Save the Earth, Punish Human Beings”, Polity, Cambridge, 2014.

[4] Steve Pejovich jej nachází v „liberálním socialismu“ „From Socialism in the 1990s to Socialism in the 2000s: The Rise of Liberal Socialism”, Reporter, Lublaň, č. 32, 2017 (slovinsky), bude publikováno v Post-Communist Economies, 30, 2018. Pejovichův přístup se zabývá zejména ekonomickou stránku tohoto multidimenzionálního procesu.

[5] Fonte, J., Sovereignty or Submission: Will Americans Rule Themselves or be Ruled by Others?, Encounter Books, New York City, 2011.

Obecná nezorientovanost lidí,

Obecná nezorientovanost lidí, vyvěrající z obecné nevzdělanosti ve věci skutečné podstaty lidského světa, tedy jeho spontánního řádu a procesu civilizace obchodem, je tak vysoká a dále krmená školskými systémy světa, které doslova plodí další a další nezorientovance v tomto smyslu, že by se nevzdělanému člověku mohlo zdát, že to už nelze dále vydržet a že dojde ke katastrofě. Rozdíl mezi tím, co si lidi o lidském světě myslí a tím, co by si myslet měli je propastně velký a dále narůstá.

A teď přijde kdosi hloupý a žehrá nad tím, že neumí oslovit v tomto smyslu velmi nezorientované, tedy také hloupé, mladé lidi. Ale jak a čím ? Výmysly a nesmysly ?

Vědecká kompozitivní teorie, tedy suma přísně vědeckých informací, navzájem provázaná a neodporující si, získaná kompozitivní metodou společenských věd, celý problém vysvětluje. Ovšem bohužel pro dnešní lidstvo, hází do jednoho pytle všechny, kteří ctí řídící autoriru, tedy konstruktivistické racionalisty všemožného druhu, od marxistů po náboženské fanatiky.

Tahle rudočerná fronta se postarala o to, že už tak velmi složité a nedostupné vědění o spontánním řádu lidské interakce a lidského světa a z ní pramenící vysvětlení lidské mysli, se prostě do vzdělávacích osnov světového školského systému nedostalo.

A tak se musí čekat.

Naštěstí podléháme spontánním silám lidského světa, zejména účinkům z obchodu, a ony se nás na nic neptají. Uspořádávají lidský svět k lepšímu, neboť spontánní řád lidského světa, který vygenerovaly, má sebepořádací, seberegulačhní a sebezáchovné vlastnosti.... Dzp.

Tak se sebezreguluj a

Tak se sebezreguluj a didoprdele...

Za tebou, rudočerný hloupý a

Za tebou, rudočerný hloupý a nevzdělný hnuse ?

To by to dopadlo. To bys nepřežil, ta hloupá rudočerná makovice by ti pod náporem skutečné vědy praskla... Dzp.

TÝDEN V MÉDIÍCH Protože to

TÝDEN V MÉDIÍCH Protože to nenapadlo moderátora pořadu Otázky Václava Moravce, zamýšlí se Petr Žantovský nad výrokem, který v něm zazněl. Senátorka za Zelené Eliška Wagnerová totiž uvedla, že neuznává demokracii postavenou na počtu procent voličů, nýbrž na hodnotách. Podle mediálního analytika tím připomíná svého kolegu Jiřího Dienstbiera, který po prohrané přímé prezidentské volbě pět let nic jiného nedělá, než okopává Miloše Zemana. Kromě toho, že jeho jednání je poněkud nízké, tak na něj vyzrazuje, že nepochopil smysl demokracie.

Považuje za důležité, abychom měli vládu a ta nesla odpovědnost za své vládnutí. „Protože když se nebude vládnout, tak se budeme jenom hádat a budou z toho jenom permanentní vládní krize, jak jsme to zažili od roku 2002 prakticky až do roku 2013. Mně se taky nelíbila vláda pana Sobotky. Nelíbí se mi pan Sobotka, není mi sympatický, nikdy bych ho nevolil, jeho hodnoty nesdílím, má-li jaké, já jsem to nikdy z jeho projevů nepochopil, jestli nějaké hodnoty sdílí, nebo jenom papouškuje Brusel. Ale to je vedlejší. Nikdy bych ho nevolil, ale absolutně jsem respektoval, že vyhrál volby, že sestavil koalici s lidovci a s hnutím ANO a že to funguje. A fungovalo to do okamžiku, než ANO začalo mít vyšší preference než sociální demokraté, kteří se Babiše polekali a zahájili proti němu vnitrokoaliční boj, který se pak přenesl do Sněmovny a do médií,“ konstatuje mediální analytik.
http://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Kdyz-to-neudelal-Vaclav-Mor...

teprve zvolením komunisty

teprve zvolením komunisty Ondráčka do komise pro dohled nad GIPS, dostaly sněmovní nominace ten správný šmrnc.
Ostatně má pro funkci i správné předpoklady a reference .....předlistopadový člen VB a zasahoval 17.11.89 na Národní třídě !!! .......kdo z vás to má ??......n-tsssss

ODS měla dát kandidátku ke

ODS měla dát kandidátku ke schválení plechovce.

Nevim proc by to delala,

Nevim proc by to delala, blbecku miuecku, ja nejsem clenem ODS a nic takoveho po ni nepozaduju.

Navic jeden mne ne uplne nevyhovujici poslanec (navic jen radovy) z 25 neni tak spatne skore, jsem spokojen. :-)

Junior se nam rozohnil.

Junior se nam rozohnil. :-)

Asi 10 novinářů (hlavně veřejnoprávních) mě vyslýchalo, proč jsem potvrzoval člena SPD za předsedu výboru ve sněmovně.
1) Je to moje právo, hlasovat dle svého uvážení a budu ho uplatňovat i v příštích 4 letech.
2) Hnusí se mi kádrovácké scény ve sněmovně.
3) Volil jsem všechny předsedy výboru (i sebe) i lidi, co jsem neznal (nejen pana Kotena).
4) Nevolil jsem paní Válkovou (Ano), pamatoval jsem si její konflikt s Lidickými ženami a adoraci Protektorátu. Nevolil jsem paní Balcarovou (Piráti) - neb jsem měl informace z Prahy 9 o jejím aktivistickém působení na devítce...
5) Proti SPD nic nemám, volil jsem i Radima Fialu za předsedu výboru. Stejně jako třeba lidovce Benešíka.
6) Nebudu se ale zpovídat z každého hlasování, fakt ne

----
To by bylo, aby se ON zpovidal nejakym volicum. Ale pak je tuplem legracni, ze mu nevadi okamurovci, kteri chteji zodpovednost poslancu pred volici dovest uplne ad absurdum a do totalniho extremu.
Podobne si odporuje i v dalich bodech. Rozhodovani o tom, zda zvolit nejakou obskurni figurku predsedou bezpecnostniho(!) vyboru by povazoval za "kadrovani" (a vymlouva se na to, ze o nem nic nevi! Neni tam od toho, aby se pred hlasovanim informoval?), ale hned o radek dal kadruje a jeste i pomoci demagogie a lzi. Valkova je komunisticko-anoisticka cuza, o to nic, a jeji vyrok o protektoratu byl hloupy, ale pri vsi hlouposti a nevhodnosti, nebyla to "adorace", to je cira lez. Adoraci je, kdy nejaka obskurni figurka oznacuje putinovske Rusko za naseho uplne nejvic nejvetsiho pritele, napriklad.

Tak timhle se soudruh Koten

Tak timhle se soudruh Koten chlubil na obskurnich srankach Pohranicni straze CSSR. Ukol znel jasne...

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=349614952069731&set=o.1083140392...

Ale nebudeme samozrejme kadrovat, ze jo, pane poslance... a kdyz, tak jen selektivne tam kde se to hodi... tady soudruha zvolime ruku v ruce s dalimi soudruhy do cela bezpecnostniho vyboru.

Ti jeho voliči ho kroužkovali

Ti jeho voliči ho kroužkovali proto, aby dělal to, co teď dělá.

Nekteri ano, jini ne. Ja jsem

Nekteri ano, jini ne.

Ja jsem ho nekrouzkoval, ale tusil jsem, co od nej prijde.

Pokud jste kroužkoval Kupku

Pokud jste kroužkoval Kupku ve středních Čechách, nemohl jste kroužkovat Klause v Praze, i kdybyste chtěl, to dá rozum.

Ja vim, ja jen pro jistotu,

Ja vim, ja jen pro jistotu, ze i kdybych mohl tak bych nechtel,, ale to je jedno, beztak se tady zase od Kocourka dozvim, ze jsem krouzkoval Kalouska :-)

Plechovka je tzv. všudezdejší

Plechovka je tzv. všudezdejší .....jak říkala babička v pohádce.
Ten byl prý i v Čihošti, když se tam rozkýval ten kříž .....( tahal za provázek) ...n-tsssss

Se svobodou je nutné umět žít

Se svobodou je nutné umět žít Vašíku. A díky jisté dvojici partajních nemrchcouchů, se snahou spojit oheň s vodou, vznikl pukavec zvaný opoziční smlouva. Smrad a následná porodní exploze tichokoaličních zmrdů a jejich přisluhovačů pak dokonala dílo zkázy. Nekonvenční chaotická uskupení, slábnoucí KSČ se stoupajícím vlivem, eto vaše děělo!
Farizejské slzy nad vlastním dítětem(sic), jsou jen potvrzením neschopnosti objektivně zhodnotit současný status quo. Ani to doopravdické vlastní dítě to nezachrání, právě naopak, to jen stádo neprozřivších bučí nadšením..

jak se žije se svobodou, jsme

jak se žije se svobodou, jsme bohužel zatím nepoznali ....snad naši vnuci ??!!
Zatím jsme ve fázi, kdy si Cikáni otevírají v televizi hubu : .....chceme pracovat, tak nám dejte práci ......chtěli bychom se vzdělávat, tak pro to něco udělejte ....n-tsssss
Smutný to pohled po takové době.
PS ...ale soused optimista říká : ...byli jsme po Rakousku, budeme i po EU ....(sic)

TÝDEN s prezidentem Zeman se

TÝDEN s prezidentem
Zeman se v diskuzi s Jaromírem Soukupem pozastavil nad Demokratickým blokem, do kterého se ve sněmovně sdružily ODS, KDU-ČSL, TOP 09 a STAN. "Označit sám sebe za demokrata je drzost. Tím se totiž dává najevo všem ostatním, že demokraty nejsou. Kdyby hledali pravdu, a nikoli lži, označili by se za pravicový blok, v politickém spektru jde vesměs o pravicové strany a hnutí. Udělali to jinak a to pokládám za drzost a je to lež."
http://jdem.cz/dm6ym4

Jak na tyhle sračky někdo

Jak na tyhle sračky někdo může koukat, no jo vlastně...

Konzerva.. to si zase farář v

Konzerva.. to si zase farář v neděli u zpovědi užije... :-) :-) :-) to je problém všech křesťanů. Přes týden se chovají jak HOVADA a myslí si, že zpověď je očistí... :-):-) :-)

Nedavat rohatymu pac je velmi

Nedavat rohatymu pac je velmi bohulibe.

Konzerva opět bouchla..

Konzerva opět bouchla.. Pozor... botulotoxin!!!!!!!

Opakujici se nuda.

Opakujici se nuda.

EVŽEN TOŠENOVSKÝ: Nová

EVŽEN TOŠENOVSKÝ: Nová energetická pravidla EU nás mohou stát biliony korun

Praha -Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku (ITRE) Evropského parlamentu pomocí těsné většiny hlasů socialistů a zelených odhlasoval závazný cíl 40 % pro energetickou účinnost na období 2021-2030. Podle člena výboru Evžena Tošenovského může mít takový cíl na českou ekonomiku dopad v řádu bilionů korun.

Na tahu je nyní Evropská rada. Tošenovský proto vyzývá budoucího ministra průmyslu, aby začal neprodleně jednat, včetně osobní přítomnosti v Bruselu.„Takto dramatický zásah do energetického a teplárenského trhu si vyžádá miliardové investice (některé studie hovoří až o 2,5 bilionu Kč do roku 2030) nejen ze strany občanů a podniků, ale i státního rozpočtu. Nejvíc na to však doplatí samotní občané při konečném vyúčtování elektřiny a tepla,“ řekl Evžen Tošenovský.
http://zpravyextra.cz/kraje/evzen-tosenovsky-nova-energeticka-pravidla-e...

Socialisty a Zelené budou nastupující generace proklínat - mě už to může být fuk...

M. Fendrych na to šel "od

M. Fendrych na to šel "od lesa" : .....Ruští agenti u nás uspěli. Demokracie díky nim zahnívá......(sic)
Hned za ním šel zřejmě i předseda TOP Pospíšil : ...Musíme upozorňovat na nebezpečí z putinovského Ruska, které usiluje o světovou nadvládu.....(sic)

PS ...myslím, že Vovka Putinů se válí smíchy .......kucky.

pusťte bratry na OH .....volá

pusťte bratry na OH .....volá celý hokejový svět ( tedy kromě USA) ......n-tsssss

Nemaj čas, zobou!

Nemaj čas, zobou!

Tak to ani tak dlouho

Tak to ani tak dlouho netrvalo, sotva mel v kapse predsednictvi ve skolskem vyboru, ukazal Junior kam ho srdecko tahne.

Okamurovci + KSCM + ANO + VKjr.
Nadherne se to na te sjetine z hlasovani vyjima. Jen skoda, ze je za jmenem VKjr. zkratka ODS, SPD by se tam vyjimala lip.

Jakooo, ne ze bych byl uplne prekvapenej, starej VK taky neopomene jedinou prilzetost se k "demokratickym" Okamurovcum vyjadrit vice ci meine skryte pochvalne, tak neni divu, ze kopirak ruskych webu a silenych teorii se asi v cele rodine musi velmi libit.
To bude predseda bezpecnostniho vyboru jako remen, hned se budu citit tak nejak bezpecneji, ze nas ochrani pred vybuchujicimi francouzskymi jadrenymi elektrarnami, mikrovlnkami a ze nedovoli, abychom si sami zbourali nase mrakodrapy, jak to delaji amici.

Pred par dny VKjr. v reakci na sve nezvoleni v Praze napsal, ze je asi pro ODS moc vpravo.
Jak vpravo ? Myslel pri pohledu na zemepisnou a politickou mapu Evropy a sveta ? No tak Moskva je na mape celkem slusne napravo, to zas jooooo....

A Vy jste překvapen ? Tak si

A Vy jste překvapen ? Tak si zvykejte. Vašík je přece dobře čitelný už dávno. Ne že by si otec myslel něco jiného. Jen se dokázal víc držet zpátky, synka nebrzdí vůbec nic, ten nemá žádné zábrany. Tohle rozhodně nebylo naposled. A pak, ODS potřebovala dostal přes ústa. Nezvolili jste mě, tak tady máte přes d ... Takže dneškem už má koalice nové,l krásné budoucnosti pěkných 116 mandátů, chybí už jen 4. On se třeba někdo od Pirátů ještě nechá přemluvit.
Škoda, že k Okamurovi nemůže Vašík přestoupit. To by (Pi)Tomio nepřipustil, byla by to moc velká konkurence. Ale hodil by se tam jak ... no, jak u Jandáka.

Pisu ze ne. Nastesti je to

Pisu ze ne.

Nastesti je to jeden z 25 a nastesti predseda je Fiala.

Vyjímečně se s Konzervou

Vyjímečně se s Konzervou shodnu. Naštěstí je předsedou ODSI Fiala. ////

Takže nehrozí, že by se "demokrati" a "pravice" chytli Klausových návrhů a získávali přes ně přízeň voličů. Stejně jako ve vztahu k Bruseli, i ve vztahu ke školství bude ODSI držet jakési zcela nesmyslné a nečitelné stanovisko. Jen tak dál, demokrati! ////

Jo, pardon, máte pravdu.

Jo, pardon, máte pravdu. Těch, kteří jsou dnes náramně překvapeni rozevřeným pláštěm ANO+SPD+KSČM, protože až doteď nevěřili, že vidí ddopravdy to, co na ně vykouklo, je ale asi docela hodně. Nemyslím, že 29% lidí, těch, kteří to naházeli Burešovi, by si zrovna tuhle koalici přálo.

Těm, co to naházeli Burešovi,

Těm, co to naházeli Burešovi, je současné dění u zadele. Mají radost, že vyhrál ten, který má tolik, že nepotřebuje krást, .... a bezmezně mu věří.

Těžko mohu mluvit za voliče

Těžko mohu mluvit za voliče ANO, ale odhaduji, že nejvíc si přáli koalici s ODSI. Jenže tu Fialovi Kraďousek zakázal. Tak copak asi tihle zklamaní voliči udělají v příštích volbách. Že by to hodili ODSI? Hahaha! ////

Hlavně... Vládu s ANO si

Hlavně... Vládu s ANO si přejí voliči ODS.. tak jako V.Klaus jr..... a Fialovi to spočítají....

Jirzik mluvi za volice ODS,

Jirzik mluvi za volice ODS, ha ha.

Pražští nekavárenští si přáli

Pražští nekavárenští si přáli (od jara - zmiňoval jsem tady kdysi), aby se ODS domluvila s ANO. Důvodem byla blízkost programových cílů a eliminace lumpů.

(nepochopili, že se jedná o ODSI)

Neprazsti nekavarensti si

Neprazsti nekavarensti si prali, aby ODS s lumpy jako je Babis nikdy nesli.
Takze neprazsti nekavarensti jsou velmi spokojeni a zurivosti lumpovitych ze do toho jejich humnusu slusni nechteji jim dela viditelne dobre. :-)

Je to super pocit mit ciste svedomi, ale to bolsevecci nikdy nepochopi...

Kavárenská Konzerva má

Kavárenská Konzerva má informace od nepražských nekavárenských? Obdivuhodné! Jenom jestli nekecá ... ////

Jako volič SPD jsem rád, že ODSI odmítla spolupracovat s ANO. Takže to vypadá, že budou spokojeni všichni. ODSI si bude užívat svoji zásadovost, slušnost a čisté svědomí v opozičních lavicích, zatímco pro SPD roste pravděpodobnost, že se dostane do vlády. ////

Napadá mě, zda by demokratičtí blbečkové neměli to svoje svědomí ještě čistší, kdyby vypadli z politiky. ////

Jedinym programovym cilem

Jedinym programovym cilem lumpa Babise je upevneni vlastni moci a dalsi pokriveni trhu ve prospech svych dotaci a dotacnich i jinych podvodu.JIny program ANO nema.

Jetsli je to blizke Bolseveckovi, to nevim, asi ano, ale proc do toho taha ODS ?

Tahnete za Okamuuurou a echt bolsany, do moralni zumpy kam patrite.

Jasne, vy ale potrebujete nekoho slusneho, kdo by ten vas hnus udelal salonfaehig, ze ? To je snem kazdeho mafiana, aby ho gentlemani vzali mezi sebe.

Nasrat. To se vam nepodari, a to je co vas tak sere. Ze se porad jen budete placat v tom vasem humusu a slusne a zasadove lidi neuplatite, Tak jak jste je neuplatili, kdyz jste byli v KSC a meli totalitni moc.

Dotace nevymyslel Babiš.

Dotace nevymyslel Babiš. Stanovisko zásadových pravicových demokratů s čistým svědomím tedy je, že dotace jsou úplně v pořádku, pokud je nedostává Babiš. Jak zásadové! ////

To nalajnování hrací plochy se Konzervě povedlo! Gentlemani kontra mafináni - jak nápadité! A ti gentlemani, to je Kraďousek, Šláfenberk, Mareček Benda, Nečas, Topolánek, Gazdík, Herman, ... - co piráti? Ti také? ////

Ani dotacni podvod Babis

Ani dotacni podvod Babis nevymylsel, jen je z nej obvinen. :-)
Ani KSC ani StB Babis nevymyslel, jen se k nim dal, aby se mel dobre.
Jinak vylozene hodnej kluk podle Kocourkova gusta.

Rec je o tom, proc stoji Babis o koalici s Fialovou ODS, takze tim gentlemanem bude treba ten Fiala, ale to by nebyl Kocourek, kdyby neprisel s Kradouskem.

O vas Okamurovce (byt se mu stale nabizite) ve vlade se Babis moc nepere, asi tusi, ze hochstapler mafianovi jeho image moc nevylepsi :-)

Ale sluset vam to spolu a s kominiky bude, to zas ne ze ne. Svuj k svemu, tak to patri.

A procpak tak chteli vladnout

A procpak tak chteli vladnout se stranou Idiotu ?

Nasrat, uzijte se navzajem

Ja myslim, ze jsou s tim v

Ja myslim, ze jsou s tim v pohode. Kdyz jim nevadi bolsevicky praskac Babis, proc by jim mel vadit Filip a dalsi komanci ? Snad nesazite na jejich moralni zabrany ?

Ne, na jejich naivitu. Na to,

Ne, na jejich naivitu. Na to, že nedokázali vidět dopředu a tenhle spolek nečekali. Netuším ovšem, pochopitelně, jak velké procento Babišových voličů to může být. Dala bych tomu nějaký čas. Zatím nechť si v té chutné krmi vymáchají čumáčky.

Ale čekali... Nejdůležitější

Ale čekali... Nejdůležitější bylo, aby ANO + KSČM mělo 100 mandátů. Ne proto, aby Babiš s komunisty sestavil vládu, ale aby ji nesestavili TI všehoschopní. V politice se poslední dobou dějí různé kotrmelce... Byla by možná před 10-ti lety současná vládní koalice v Rakousku? Takže... nestarejte se o cizí čumáčky, ale o svou DRŽKU....

Tak takhle tady zmagorili

Tak takhle tady zmagorili lidi, kteri si v 90. letech rikali pravicaci a volili ODS.

Pak prosli samonasiracim klausovym kurzem a ted fandi bolsevikum, dnesnism i byvalym, a te nejvetsi sberi a povlu .A jeste se tim chlubi.

Jak rekl jakysi Polak, je to nejviditelnejsi zmena u vas. Driv jste taky meli sve spatne vlastnosti, jako kazdy, ale stydeli jste se za ne a skryvali je, dnes se jimi holedbate a predhanite se, kdo si na verejnosti prdne hlasiteji.

O jaka pravda...

Doručuji na dlouhé zimní

Doručuji na dlouhé zimní večery... Niccolò Machiavelli.... Vladař... ale... přiznám se pro Vás je to literatura mimo Vaše vnímání...

Vladar Bures ?

Vladar Bures ?

Podle mne je vsehoschopny

Podle mne je vsehoschopny ten, ktery za komancu vlezl a donasel ke komancum, za vlady ODS se lisal k ODS, pak chvili dokonce ke Kalouskovi, pak k vladnoucimu zemanovi a ted zase klidne ke komousum.

Ale jirzik asi mysli vsehoschopnymi ty, kteri si takto nezadali a nekurvili se s kazdym komancem. Jirzik ma kotrmelce v hlave.

V rakousku vlada ÖVP-FPÖ uz byla pred vice nez 10 lety, neznalku.
A snad nechchete srovnavat Kurze s Babisem nebo Okamurou a Stracheho se Semelovou a Filipem, blbe ?

Kreten, ktery si preje vetsinu bolsevickych prospecharu a echt bolseviku, si nezaslouzi nic jineho nez vystrelit do KLDR, aby si to tam poradne uzil.

Koten & Klaus jr. Národ

Koten & Klaus jr.

Národ volá:

Viac takých Kokotov!

Uložit

Uložit