Stanisław Żaryn: Žraločí povaha demokracie
Josef Mlejnek

Revue Politika 6/2014

Představa, že demokracie se má týkat všech aspektů života a společnosti, je podle známého polského konzervativního myslitele nebezpečná. Dobré politické zřízení musí obsahovat i nedemokratické instituce, které jsou pro zdraví systému klíčové.

Britský premiér Winston Churchill kdysi o demokracii prohlásil, že je „nejhorší formou vlády, nepočítáme-li ostatní, které byly doposud vyzkoušeny“.  Jak hodnotíte podobný přístup k demokracii?

Churchillův výrok není jednoznačný. Říká se v něm, že demokracie není sice dobrá, ale že zároveň není tak špatná, jako jiné formy vládnutí. Kdyby dnes všichni brali tento výrok skutečně vážně jako pravdivý, očekával bych spíše všeobecnou diskusi o slabostech demokracie a o tom, jak tyto nedostatky napravit. Místo toho se už několik desetiletí užívá slov „demokracie“ nebo „demokratický“ jako superlativů. Mají ztělesňovat hodnoty nejvyššího stupně a všechno, co se s demokracií dostává do sporu, co slovo „demokratický“ popírá, je považováno za zlé. To je v evidentním rozporu s Churchillovým výrokem.  Ale v jeho výroku je obsažena také nepravda. Říká se nám, že nebyl vynalezen lepší systém než demokracie. A to není pravda. Samozřejmě, že vynalezen byl.

Co by to mělo být?

Je řeč o systému, jehož schéma se objevilo už ve starověku a jež se tehdy nazývalo zřízením smíšeným. Tímto označením se rozumělo spojení demokracie, oligarchie (někdy se označovala jako aristokracie) a monarchie. Politická reflexe tohoto uspořádání byla velice plodná. Cicero vyjádřil řecký pojem latinským výrazem res publica, a většina novodobých států byla chápána jako smíšené zřízení, a tedy jako republika právě v tomto chápání. Tak tomu alespoň bylo s Anglií, jež byla přece formálně monarchií, nebo v případě Spojených států. Americkým Otcům zakladatelům byly dobře známy vady demokracie a tak se snažili oslabit jejich vliv tím, že zaváděli řešení převzatá z nedemokratických režimů. Politická reflexe tohoto druhu dnes zmizela prakticky beze stopy.  A ten, kdo se opováží demokracii kritizovat, je považován za blázna nebo za ničemu.

Proč byl smíšený systém lepší? Z čeho vyplývá jeho převaha?

V tomto systému byly nedostatky jednoho zřízení vyvažovány přednostmi jiného. Vedle demokratické reprezentativnosti musely v něm být přítomny prvky hierarchismu (tj. ty, jež jsou spjaty se zřízením aristokratickým) nebo prvky efektivní moci (spjaté s monarchií). Funkce prezidenta USA měla vzor v monarchickém modelu; v žádném republikánském zřízení nemá jednotlivec větší výkonnou moc než americký prezident. Senát měl být institucí aristokratickou, Sněmovna reprezentantů institucí demokratickou. Roli senátu zlikvidoval na počátku dvacátého století Sedmnáctý dodatek, ale – a na to často zapomínáme – samotná koncepce senátu měla původně mít stejnou funkci i v jiných zemích. Demokracie všechno ruší.

Nedemokratické instituce jsou ale vidět rovněž v demokracii...

Každé dobré politické zřízení musí mít nedemokratické instituce, jako jsou univerzity, školy, nebo církev. Jejich nedemokratičnost není vadou, kterou je nutné odstranit, ale hodnotou, již je třeba chránit, aby nás úplné zdemokratizování zcela nezničilo. Takové instituce jsou nezbytné pro zdraví systému, pro jeho rovnováhu a jeho vnitřní diferenciaci. Abychom měli na paměti, že existuje také jiný druh uspořádání vztahů mezi lidmi a že tyto vztahy mohou být mimořádně cenné a hluboce vštípené v lidské přirozenosti. Smíšený systém spojuje různé druhy vnímavosti, naproti tomu demokracie je ve svém nenasytném žraločím rovnostářství jednolitá. Nesnese nic, co není sankciováno demokratičností, byť by mělo jít o demokratičnost podvodnou.

V čem a jak se to projevuje?

Existuje silný tlak podřídit mechanismům charakteristickým pro demokracii všechno: rodinu, školu, náboženství, obyčeje a mravy. Jsme svědky toho, jak se všechny reakce stávají rovnými – vulgární i ty vytříbené. Demokratizuje se jazyk, v němž se smazává rozdíl mezi elegantním a primitivním, mezi vysokým a nízkým. Dokonce i v zemích jako Anglie, kde byl jazyk velice zhierarchizovaný, došlo k jeho vyrovnání. Lidé odmítali poslouchat jazyk, který – podle demokratických svatoušků – jedny vyvyšoval a druhé snižoval. Ale nedochází k tomu, že by stále větší množství hůře vzdělaných lidí začínalo hovořit vyšším jazykem, ale stále větší množství lidí s lepším vzděláním hovoří nižším jazykem. Rovnost se projevila jako triumf prostřednosti a vulgarity.

Jestliže, jak říkáte, existoval smíšený systém, který byl lepší, proč se demokracie najednou tak rozšířila? Z čeho plyne její popularita?

Když Tocqueville psal v raných třicátých letech devatenáctého století o americkém systému, a tedy téměř půlstoletí poté, co Spojené státy vznikly jako smíšený systém, definoval jej bez pochyb jako systém demokratický a americkou společnost jako společnost demokratickou.  Bylo vidět, že demokracie má velkou expanzivní sílu a že se oněch téměř padesát let okázalo jako něco příznačného. Tocqueville psal o téměř nevyhnutelné tendenci společností k rovnosti. Je to dobrý proces? Nemusí tomu tak být nutně. Lze v něm rozpoznat rozkladný proces.

Kdo nebo co se rozkládá?

Společenské instituce mají stejně jako vše omezenou trvanlivost. Rozpad lze popsat právě jako postupující rovnostářství. Jako příklad si můžeme uvést automobil.  Po určité době přestávají jednotlivé součásti dosedat a rozpadají se. Odehrává se něco jako osamostatňování se jednotlivých součástek a dochází k jejich vyrovnání. Žádná z nich už není podřízená jiné a každá z nich „poslouchá“ obecnou strukturu pouze v omezené míře. Podobně je tomu v demokratické společnosti: instituce, které udržovaly společnost v určité struktuře, podléhají rozkladu, protože jejich jednotlivé prvky se osamostatňují a začínají působit nezávisle. Něco takového se odehrává v rodinách, v církvi, a také v obecných mravech.

V současném světě začíná demokracie často nabývat karikaturní podoby. Dobře je to vidět v Evropě, v níž sexuální menšiny vnucují svou vůli většině a pod hesly demokracie demokracii omezují. Požírá demokratické zřízení samo sebe?

Je to tak. Žraločí nenasytnost demokracie ji přivádí k požírání sebe samé. Často slýcháme výraz „dospělá demokracie“. Avšak nic takového jako dospělá demokracie neexistuje. To, co často označujeme tímto slovem, jsou režimy nedemokratizované do úplného konce. Uchovaly si ještě nějakou rovnováhu, tj. podržely si efektivnost nedemokratických prvků. Ale to se už začíná měnit a dospělé demokracie se stávají stále více nedospělými. Právě ony tzv. dospělé demokracie propadly úplnému zdětinštění, neboť se podvolují sexuálním hnutím, jinými slovy překračují hranici, za níž se z rovnostářství stává něco šíleného. Mechanismus je prostý, v podstatě infantilní, a pouze dětinská nebo druhotně zdětinštělá společnost se jím může nechat ovládnout. Jestliže se vyrovnáváme, egalitarizujeme v každém ohledu, tak proč – ptají se zdětinštělí demokraté – jsou homosexuálové ochuzeni o privilegia, která mají jiné skupiny?  Proč se nemohou mezi sebou ženit a mít spolu děti? Tohle je nespravedlivé a musí se to změnit.  Anebo – ptají se rovněž pobouřeně – jak to, že ženy rodí a muži ne? To je krajní nespravedlnost a musí se s tím začít něco dělat.

Demokracie – nebo spíš rovnost – vede tedy k absurditě?

Zbožštění rovnosti, jímž se demokracie sytí, hubí sociální rozumnost a likviduje vše, co se zlikvidovat dá. Právě nyní připomíná onen automobil rozpadající se na jednotlivé součástky.

Konečná demokracie je tedy zřízení bez principů, bez hodnot, bez činitelů diferencujících společnost?

Završená demokracie je zřízení natolik nesmyslné, že z ní mizí prakticky všechno, co je rozumné, uvážlivé a moudré.  Takže raději neuskutečňujme demokracii až do úplného konce, neboť by to byla kolektivní sebevražda.

To, co říkáte, vyznívá jako přednáška o komunismu.

To máte pravdu, trochu ano. Pouze s tím rozdílem, že komunismus byl uskutečňován silou a shora. Demokracie se naproti tomu hubí sama silou vlastní logiky. Tímto způsobem ničí všechno. V prvotním záměru byla demokracie racionální. Ustavovala přece výlučně mechanismus vytváření moci a předávání moci ve volbách. Zde lze souhlasit s Churchillem, že jde o způsob, jak generovat ty, kdo vládnou, který je lepší než ostatní. Zaručuje větší reprezentativnost s je poněkud méně náchylný k arbitrárnosti moci.

Takže Churchill měl pravdu?

Když vypouštěl z úst svůj výrok, určitě si nepředstavoval, že se demokracie později stane něčím jiným, než mechanismem vytváření a předávání moci, a že může zahrnovat prakticky všechno, včetně myšlení, umění, jazyka, oblékání, výchovy, náboženství. Jemu ani nikomu jinému tehdy nepřišlo na mysl, že v určitém okamžiku bude kritika pronikání demokracie do oblastí, kam se nehodí, považována za něco zcela nepřípustného a že připomínání slabosti a omezení demokracie bude všeobecně narážet na odpověď, která je nespravedlivá a hloupá: takže ty si přeješ diktaturu?

Říkáte, že demokracie je žraločí. Proč nemůže uznat, že existují automatické oblasti? Z čeho vyplývá fakt, že je totalitární?

Totalitární sklony demokracie vyplývají ze zbožštění hodnoty rovnosti. Mějme na paměti, že všechny totalitní režimy byly rovnostářské, tj. že vznikaly na základě likvidace stávajících hierarchií, struktur a tradic. Člověk měl zůstat mezi ostatními jemu podobnými individui sám. Byl pak bezbranný vůči moci a její ideologii, získal rovnost, ale k tomu, aby si ji podržel, musela existovat silná vláda, na níž se učinil zcela závislým. V demokracii dochází k podobným jevům, pouze mají delší časový rozměr a probíhají samočinně. Lidé nacházejí stále větší zalíbení v rovnosti. Nedochází jim, že k tomu, aby se jejich rovnostářské sny mohly uskutečnit, vzniká vláda, která stále víc a víc zasahuje do života společnosti. Všechna rovnostářská vítězství různých skupin a požadavků – v poslední době sexuálních skupin – zvětšují drzost a represivní chování státu. Teď se začíná starat o naše děti už od jejich raného věku. Kdyby nám někdo před dvaceti pěti lety řekl, že po pádu komunismu vznikne stát, který bude mít za účelem indoktrinace péči o naše děti už od jejich předškolního věku, neuvěřili bychom tomu.

Ale proč existuje tak malý odpor proti rostoucímu zasahování státu? Máme přece zkušenost s účinným bojem proti totalitní moci.

Demokracie poskytuje lidem pocit, že jsou to oni, kdo vládne, a jejich přesvědčení vyplývá z toho, že svět, který je obklopuje, se přizpůsobuje jejich gustu nebo očekáváním. Nemají proto rádi nic, co je jiné, převyšující, elitní, vybrané. Lidé odmítají kněží, kteří k nim promlouvají jiným jazykem než jazyk ulice. Nechtějí univerzity, které zavádějí nějaké standardy a nároky, kterým oni nerozumějí. Nemají zájem o knihy, o zábavu nebo o informace, které je neutvrzují v jejich stylu nebo pověrách. A když se jim řekne, že by mohlo být jinak, že dříve existovaly jiné aspirace, jiné standardy a jiný jazyk, začnou se chovat podrážděně a budou tvrdit, že se vajíčko už rozbilo, že z něj vznikla omeleta, a kdo uvažuje o tom, že by se z omelety udělalo znovu vajíčko, je hlupák. Nevnímají represivnost státu, protože stát realizuje jejich názory. Nebo názory, které nedokážou odmítnout, protože je demokratická indoktrinace nadobro připravila o kritické nástroje.  Na tom spočívá fenomén politické korektnosti a vznik takových zemí s totalitní demokracií jako Švédsko. A nejen Švédsko.

Musí demokracie vždycky srovnávat směrem dolů? Nedá se tato tendence zastavit?

Lze to samozřejmě zkoušet, ale jde to vždycky ztěžka. K tomu je zapotřebí mít odpovídající nástroje a umět vystihnout odpovídající okamžik. V demokracii se objevují různé proměnlivé souhry okolností. Škola podle všeho představuje jednu z oblastí, kde by bylo možné ve vhodném politickém okamžiku a při souhře okolností podobné změny provést. Poláci se navíc naštěstí nacházejí v situaci, že mají stále silnou církev, která je institucí, jež dává člověku jiný rozměr a vhled do jiného institucionálního řádu. Přítomnost takovéto instituce je pro mentální hygienu společnosti nesmírně důležitá. Proto mne zneklidňuje, když vidím různé kněžské osoby, které se dovolávají demokratizace církve.

Vede-li demokracie k absurdnostem, musí předpokládat ohlupování společnosti? Společnost si přece nemusí dalších negativních jevů všímat...

Někteří lidé si demokracii představují jako diskusní klub, v němž se střetávají různé názory. Ale ona dnes spíše připomíná tržiště. Už Sokrates, Platon a Aristoteles u demokracie poukazovali na nedostatek vážnosti, autority. Dnes se s něčím takovým potýkáme v mnohem větší míře, v Polsku přímo nebetyčné. Politické problémy se prodávají jako marketingové ohňostroje. Seriózní diskuse neexistuje, zato tu máme líčení různých historek, smyslových impulsů, pitomostí, nesmyslných vtípků. Svého času se Kwaśniewski stal prezidentem proto, že se nechal vyfotografovat na pozadí modrého nebe, zhubnul a komunikoval. Veřejnoprávní televize poklesla na úroveň televize soukromé a soukromá televize na úroveň stoky. V konkurenci vyhrává ten, kdo vymyslí něco ještě hloupějšího a vulgárnějšího než soupeř.

Neexistuje možnost nějak vnutit méně náročným lidem věci s náročnějším obsahem?

Teoreticky možná ano, ale prakticky to nikdo nezkouší. Uvedu konkrétní příklad. Léta denně poslouchám druhý program Polského rozhlasu, protože jde o jediný program pro inteligenci. Ale i tam došli k závěru, že už to tak dále nejde a že je třeba se přizpůsobit ostatním. Na pátek zařadili cosi, co nese název POP-poledni, což zní idiotsky už jen jako název. A v tom čase se vysílají všechny ty hrůzy, které je možné slyšet z ostatních stanic. Ale já chci slyšet Dvojku pro inteligentní lidi, ne nějaké POP-poledni. Jak jsem již řekl, mechanismus působí jednostranně. Ostatní rozhlasové stanice se nepokoušejí pozvednout úroveň a neuvádějí programy věnované například slavným dirigentům, komorní hudbě nebo Brucknerovým symfoniím.  Přitom by se ony měly přibližovat Dvojce, ne Dvojka jim.

Od roku 2009 zasedáte v Evropském parlamentu a v současnosti usilujete o nové zvolení.* V současnosti EP a Evropská unie představuje pro mnoho lidí symbol sociotechnické hračky, která má zakrýt nedemokratickou mezinárodní instituci. Je Evropský parlament demokratickým orgánem?

Je příznačné, že by se zrovna v instituci jako EP demokratické principy náramně hodily, ale nejsou tam. Velice často slyším, že EP je jednou z nejdemokratičtějších institucí na světě. Nemohu se ubránit smíchu – všichni vědí, že je to zjevná nepravda. EP není typickým parlamentem především proto, že postrádá něco, co je v demokracii klíčové, tj. opozici. Existence opozice zaručuje, že existuje alternativa a že voliči mají reálnou možnost volby mezi různými politickými programy.

A v Evropském parlamentu je tomu jinak?

V EP nepřetržitě vládne stále stejný kartel politických skupin s identickými zájmy a s podobnými koncepcemi. Funkcí europarlamentu není vyjadřovat názory voličů, ale poskytovat kvazidemoratickou legitimitu postupným etapám integrace, jinými slovy uskutečňování federalistického modelu. Proto také oponování tomuto modelu přivádí většinu europoslanců do nepříčetnosti. Okamžitě spouštějí křik: Když se vám tu nelíbí, tak se seberte a vypadněte odtud! Podobným způsobem se křičí i na eurounijní disidenty v Polsku. Je neuvěřitelné, jako to mají lidé popletené. Nikdo by přece něco podobného nikdy neřekl domácímu poslanci. Všichni vědí, že ho do Sejmu vyslali voliči a že zase jen voliči ho mohou odvolat. Žádný poslanec neřekne jinému poslanci: Když se ti tu nelíbí, odejdi! Ale v europarlamentu se tak hovoří, a to znamená, že se tam vychází z předpokladu, že povinností europoslanců je budování federalistické Evropy, a kdo to nedělá, nemá tam co pohledávat. Stejný předpoklad závazně fungoval i v PLR:  Sejm sloužil budování socialismu, a kdo nechtěl budovat, neměl právo v něm být.

Ve vztahu k Evropské unii a europarlamentu se objevují rovněž výhrady týkající se toho, že neexistuje kontrola občanů nad rozhodováním a úředníky.

V Unii je rozhodovací proces u klíčových rozhodnutí skutečně nečitelný. Například: voliči nemají vliv na to, kdo bude předsedou Evropské komise. Zde neexistují žádné jasné procedury. Po eurovolbách budeme sledovat velice zajímavou konfrontaci mezi Parlamentem, Radou, politiky s ambicemi, eurostranami, významnými evropskými vůdci. Uvidíme, kdo vyhraje, ale nezávisle na tom, kdo bude vítězem, odehraje se to bez procedur a nezávisle na voličích.

Unijní „demokracie“ představuje nový stálý trend ve vývoji této instituce, nebo pouze drobný úkrok, který nebude mít žádný větší význam?

Těžko říci. Zatím se na to, co se v Unii děje, dívám znepokojeně. Unie (a v podstatě to, co se Unií stalo teprve později) vznikla jako ušlechtilý projekt udržení věčného míru v Evropě provázáním států a národů nitěmi spolupráce. Po řadu let vše vypadalo tak, že se celá věc rozvíjí dobře. Později se objevily dvě strašné tendence. Tou první je federalistický projekt, o kterém jsme už hovořili. Tou druhou je rozchod s křesťanskou inspirací – otcové integrace byli zbožnými katolíky, ale došlo k výraznému přesunu doleva, v podstatě k levičáctví. Současná Evropská unie je christofobická a stále víc a víc identifikuje evropskost s levičáckou ideologií, s potratářstvím, manželstvími homosexuálů a podobnými šílenostmi. Touto ideologií je prosáknutý téměř každý unijní dokument, a to i tehdy, týká-li se tématiky – zdálo by se – zcela neideologické, jako je obranyschopnost nebo energetika. 


*rozhovor vznikal v době před termínem letošních eurovoleb. V nich byl následně Legutko zvolen europoslancem za stranu Právo a spravedlnost.

Profesor Ryszard Legutko (1949) je podle Rogera Scrutona jedním z nejpůvodnějších současných myslitelů. Překladatel a komentátor Platonových dialogů vydal v roce 2013 obsáhlou monografii Sokrates, filosofie spravedlivého muže. Autor řady esejistických prací – z posledních let Esej o polské duši (2008), Triumf průměrného člověka (2012) – je od roku 2009 poslancem Evropského parlamentu za stranu Právo a spravedlnost (PiS), v letošních volbách byl zvolen na druhé pětileté období.  Česky vyšel výbor jeho textů Ošklivost demokracie (CDK 2009). 

Vyšlo ve wSIECI historii. Miesięcznik o Polsce, historii i kulturze.  Nr. 5, Maj 2014, s. 34–37. 

Přeložil Josef Mlejnek

OT: Německo-Argentina. Jdu se

OT: Německo-Argentina. Jdu se podívat na (své) 12. finále MS ve fotbale.

Snad bude patřit k těm lepším. Hlavně, ať to tam padá ;-)

Letošní MS v kopané mě velice

Letošní MS v kopané mě velice zklamalo, žádné mužstvo nehrálo tak, že by si titul zasloužilo svým výkonem, šlo o šedou průměrnost, kterou má na svědomí široce uplatněná Guardiolova taktika "házené nohami", pro kterou stačí vybrat vhodné ukazující se hbité hráče. Němci slaví, vychvaluje se jejich výchovný systém atd., ačkoliv šlo o průměrný výkon s rozhodující dávkou štěstí, když např. Messího střela těsně minula branku a Götzova těsně před koncem se vešla do branky. Většina zápasů skončila bez branek, resp. s 1 brankou, což bylo dílem náhody. Jen v r. 1954 a 1970 nezvítězilo nejlepší mužstvo(Maďarsko, resp. Anglie), jinak vždy byl titul oprávněný. Z těch letošních účastníků mohl být vítězem kdokoliv, kdo by měl štěstí v nastaveních či penaltových roztřelech.

Argentina-Německo a

Argentina-Německo a Argentina-Nizozemí - nuda, nuda, nuda. A bohužel (bohudík?) jsem nic jiného (kromě šotů) z letošního MS neviděl.

Němci prostě vyhráli, mladej Götze* jako jediný proměnil šanci (která zas nebyla tak velká a dala se lehce zkazit) pohotově a s technickým mistrovstvím, tak si vyhrát tenhle zápas zasloužili, Argentina hrála jasný účelový antifotbal, ale Němci ve finále a hlavně Holanďané v SF se tomu též blížili.

*Nedalo se nevzpomenout na Brücknera, který v semifinále ME 2004 proti Řecku při prodloužení nepochopitelně nevystřídal, i když Götzeho nejspíš neměl.

Argentinci byli 2x sami před

Argentinci byli 2x sami před německým brankářem a góla nedali. Německo bylo v proměně šancí šťastnější. Goetze dal pěknou branku. S balónem se nepáral a bylo vymalováno.

v r. 66 jste ještě nemohli

v r. 66 jste ještě nemohli mít televizor....??? Tvrdil jste, že pocházíte z chudé proletářské rodiny....??? .....n-tssss.

Já z vyprávění vím, jak to

Já z vyprávění vím, jak to tehdy vypadalo. V rodině mé matky byla televize jako jedna z prvních ve vesnici a mnoho sousedů se k nim každý den chodilo dívat. Jestli někdo mohl nebo nemohl mít televizor neříká nic o tom, jestli se mohl nebo nemohl dívat.

jó z vyprávění se toho člověk

jó z vyprávění se toho člověk dozví....já např. z Gardnesova vyprávění už vím, že na té Ukrajině řádí vlastně ruské živly..... n-tssss.

Kvalita informace z

Kvalita informace z vyprávnění je ošidná, záleží na kvalitě zdroje. Na informacích renomovaných agentur typu Reuters, AP ap. můžete stavět, jelikož jim jde o renomé. Když dávají řadu informací, že na východ Ukrajiny přišel ruský vojenský dobrodruh Strelkov a další, aby zde organizovali vojenskou destrukci s cílem rozvrátit stabilitu území pomocí najatých žoldáků, které nikdo z místních nezná( cca 1/4 tzv.separatistů), můžete vzít na to jed.
Když upouští volným vyprávěním svoje informační pšouky n-tssss(petrof), můžete si být jisti že jde o plky, protože se s nějakými konkrétními zdroji nijak nepáře. To alespoň zeolit nějaký ten prokremelský pochybný zdroj při horlivém žhavení internetu vypátrá, přestože jde o hodnotu typu Hlas Ruska, Radia Jerevan ap., kterým věří jen on a duch nad močálem Vyvadil.

podle jednoho vtipu jsou prý

podle jednoho vtipu jsou prý USA jediným státem na světě, kde nehrozí státní převrat.
.....nemají tam totiž americkou ambasádu........pche.

soud zakázal vydání knihy o

soud zakázal vydání knihy o Petru Kramném, kvůli údajné fotografii,.....která však v knize vůbec není...(sic).
PS. ....kurva, jak je to tedy s tou naší demokracií.....????

Možný

projekt plynovodu Nabucco

projekt plynovodu Nabucco definitivně mrtev..... (sic)
Další ukázka neschopnosti evropských politiků. Producenti zemního plynu v okolí Kaspického moře a Perského zálivu přitom měli zájem do Evropy dodávat. Ázerbajdžán, Írán, Turkmenistán, irácký Kurdistán, Katar - ti všichni soutěžili o přízeň evropských zákazníků. Plynovod zkrátka představoval závazek dlouhodobé spolupráce.
Jenže plány a realita se ne vždy protnou. Projekt Nabucco postupně „vyhnil“ a vítězem se stal konkurenční South Stream. Jeho prostřednictvím Rusové ovládnou balkánské trhy a současně odkloní dodávky do střední Evropy - přinejmenším do Maďarska a Rakouska - mimo přepravní trasy na ukrajinském území.
PS. ....zase ten darebák Putin......n-tssss.

Jasan. Přečtěte si Astonův

Jasan.

Přečtěte si Astonův úvodník na NP a bude vám to jasný.

Není mi to jasný. To míníte

Není mi to jasný. To míníte ten Astonův úvodník, jak vysvětluje, co všechno Rusové neumí vyrobit? (Teda, samozřejmě kromě věcí, které Rusové umí vyrobit lépe než ostatní ...) ////

Ten začátek, jak USA mají tu

Ten začátek, jak USA mají tu hroznou smůlu - všechno podělají a může za to Putin.

Země vedená mohamedánským

Země vedená mohamedánským socialistickým zmrdem nemůže být strážcem čehokoli rozumného a užitečného. Země, jejíž občané jsou ochotni zvolit si za presidenta mohamedánského socialistického zmrda nemůže být strážcem čehokoli. ////

U.S.A. jako bašta svobody stály na WASPech. Jenže západní pobřeží, jih a nejspíš i podstatnou část východního pobřeží zaplavili hispánci a rychle přibývají. Hispáncům je svoboda občanů U.S.A. lhostejná, chtějí se jenom mít lépe než Mexiku. ////

WASPové pevně drží středozápad a snad i Novou Anglii, ale ztrácí (nebo už ztratili?) vliv na federální vládu. Podaří se Tea Party zvrátit ten neblahý vývoj? ////

Vaše představy o tvorbě

Vaše představy o tvorbě politiky USA, zvláště té zahraniční, jsou mírně řečeno naivní, ba přímo hloupé.

Gardnesi, nejsem žádný

Gardnesi, nejsem žádný politolog, ekonom atd. Jsem občan, který se zajímá o veřejné dění. Vzhledem k tomu, že navštěvuji názorový server, troufám se vyjadřovat ke všemu možnému, ale s vědomím svého limitu. A spíše si pokládám otázky.

V současné době, se hovoří o nutnosti zvýšení nákladů na bezpečnost státu/států. Neměli by Američané spíše snižovat peníze určené na zbrojení a věnovat více zdrojů třeba na zdravotní a sociální pojištění? Jak to dělá řada unijních států, že důchodci mají tak vysoké důchody, zaměstnanci obecně vysoké příjmy /kolik má činit např. min. mzda v Německu?/, lze slyšet o různých "sociálních" podporách v Rakousku a jinde?

Američtí daňoví poplatníci se podílejí stejně jako ti unijní na příjmech do státní pokladny. Výsledek je propastný rozdíl v "přerozdělování" a alokaci financí. Chápal jsem, že výdaje USA do zbrojení do konce "studené války" byly nutné. Ale nejsou nyní federální výdaje nesmyslné?

Kreml vrážel neúměrné prostředky do zbrojení, imperiální choutky "něco" stály - rakety, tanky apod. se vyráběly doslova na běžícím pásu, ale televize se do Ruska dovážely z Japonska, obilí z USA, Kanady.

Nedopouští se Amerika zásadních chyb, ať se to týká řady "témat"? Nemyslím si, že pravicová Tea party to vytrhne. Na zadlužování země se podílely jak demokraté tak republikáni.

Bipolární rozdělení světa skončilo. Snaha o unipolární uspořádání nemůže uspět. USA by se měla s tím smířit. K multipolárnímu uspořádání spíše přispět a to především v jejich zájmu. Kde berou Ameriku tak, jak jsme ji chápali v minulosti? Na té nešťastné Ukrajině, Gruzii, v pobaltských státech? Antiamerikanismus je stále silnější. Zbytečně. Role světového četníka v těchto letech končí...

Kdyby Američani neměli Obamu,

Kdyby Američani neměli Obamu, museli by si ho vymyslet.

Toť SŘLI today.

to myslíte, jak si ti dva

to myslíte, jak si ti dva pitomci Mařák s Ilsnerem předávají v diskuzi štafetu....???

PS. ..zvláště Ilsner se překonává, ani jsem netušil, že to vemeno je schopno dát dohromady více než 2 věty.....n-tssss.

petrofe, teď vám řeknu

petrofe, teď vám řeknu nejhorší nadávku, jakou znám:
JSTE PETROF !!!

Největší trouba v historii

Největší trouba v historii Virtually, milý blb, jehož prognózy jsou vždy zákonitým fiaskem. Ale patří ke zdejšímu nábytku, nenadával bych mu.

To má za to vemeno, blbeček

To má za to vemeno, blbeček :-)

Názory Ryszarda Legutka,

Názory Ryszarda Legutka, jednoho z nejpůvodnějších současných myslitelů (Scruton asi nezná pana Kajana, ten je ještě původnější), stejně jako celé PiS, jsou mi mimořádně protivné. Rozhovor ovšem podle mě dobře ukazuje, co tihle pisá(l)ci používají k oblbnutí lidí - banality, nesmysly, polopravdy, lži.
(Samozřejmě nezpochybňuju kompetenci prof. Legutka v jiných oblastech než aktivní politika, ale právě to, že není žádný vandas, ale vzdělaný a chytrý člověk, činí jeho boj proti demokracii nebezpečným, paralely se vzdělanými a chytrými bojovníky proti demokracii v minulosti se nabízejí).

Pro zájemce přidávám odkaz na hitůvku http://www.youtube.com/watch?v=29xHY_P-9EI kapelu chtělo PiS podle své přirozenosti zakázat (ne v roce 1980, ale 2013!), původním myslitelům ušlo, že texty jsou folklor z 19. století a vztáhli jejich kritický osten na sebe.

a takto vypadají následky

a takto vypadají následky Bruselské multikulti......
Británie nařídila právo na pobyt dalšího rodinného příslušníka ( manželky, či manžela ), kteří mají cizí občanství (jiné než občanství země Evropské unie) jen těm gastarbeiterům, kteří vydělávají více než 18,600 liber ročně, tedy více než cca 50 000 Kč měsíčně. Znamená to, že do Británie nesmějí nyní přivézt svého cizího manžela či manželku ani občané, kteří vydělávají britskou minimální mzdu. Britská vláda jim tak odepřela právo na rodinný život. Z odhadu britského ministerstva vnitra z r. 2012 vyplývá, že toto opatření postihne každoročně 17 800 britských rodin.
Soud rozhodl, že britská vláda má právo „minimalizovat sociální závislost rodin, v nichž je jeden rodič cizinec, na britském státě“.

PS. ..že je bude Francie brzo následovat, asi není sporu....????

A co tam máte dál? Třeba

A co tam máte dál? Třeba zdůvodnění, proč se nehrnou do Ruska?n-tssss

To mi připomíná ten vtip o

To mi připomíná ten vtip o cikánovi při stranických prověrkách v dobách normalizace. Ptali se ho: Co by si cikáne dělal, kdyby se otevřely hranice na Západ. Cikán odpověděl - Vylezl bych na strom. A proč cikáne? No aby mě ostatní neušlapali.
A co by si cikáne dělal, kdyby se otevřely hranice na Východ? Cikán odpověděl - Taky bych vylezl na strom. A proč cikáne? Abych viděl, ty blbce kteří tam půjdou.

Proč se multikulti šmejdi

Proč se multikulti šmejdi nehrnou do Ruska? Protože Rusko, na rozdíl od debilních zemí EU, se chová rozumně a žádné prachy zadarmo těm šmejdům nedá. I tak se různí multikulti jižané cpou do Moskvy aspoň za kšeftem, ale i vůči těmto (stokrát lepší nežli pobírači "sociálních" dávek!) jsou Rusové obezřetní a při prvním náznaku průšvihu jsou tito ("obvyklí podezřelí", viz Casablanca) pochytáni a vypakováni. ////

Zdá se, že aspoň Britové začínají dostávat rozum. Pomaloučku, ale tendence je jasná. ////

takhle hloupou otázku bych

takhle hloupou otázku bych čekal např. od milse....ale od vás????
Řeč je o imigrantech do EU, tedy v rámci Schengenu. Rusko má vízovou povinnost, to jste nevěděl.....???? Škoda.

Ale já bych se vás na nic

Ale já bych se vás na nic neptal, protože nevíte nic, zhola nic. Jste pitomec a kverulant, nedá se nic dělat ! Zemřete hloupý jak pantok !!!

Pana, jenž se schovává za

Pana, jenž se schovává za nick petrof, bych nepodceňoval, je podle mne největší trouba v historii Virtually. Má nárok na zlatou medaili paní Dědečkové, je bezesporu totální vítěz.

Jó demokracie, to je

Jó demokracie, to je velkorysá dáma. A tak Kejda Ševček/agent STB Kosma/ může nerušeně servírovat svoje uslintané, dementní české novotvary do Virtually....i když by se měl věnovat rajonům, v chodbách kartouzy pankrácké...

Ále je, zrovna Vy, byť to

Ále je, zrovna Vy, byť to netušíte.

Chlam, chlam, prázdná nádobo

Chlam, chlam, prázdná nádobo chrlící jen klišé a fráze.

Pletete si demokracii se

Pletete si demokracii se svobodou. Díky zbytkům svobody projevu si tady ještě smíme psát, nežli pánům demokratům dojde, co by ještě mohli zakázat. ////

Když si dokážete splést svobodu s jejím protipólem, děsí mě představa, co ještě si asi pletete, pane občasník. ////

byl to poslanecký turista

byl to poslanecký turista Huml ( ...nebo turistický poslanec ??) ...teď nevím.
Každopádně je to hovado grandiozní, které ani neví, že prize money se daní rovnou v místě turnaje.
Pravda, jsou tu ještě příjmy z různých exhibicí, reklam, atd......, no a co???
Legrační je na tom fakt, že Kvitová už je tam přehlášená skoro rok......a že mu nevadí hokejisté a fotbalisté......n-tssss.

distimdoprdelekadle...

distimdoprdelekadle...

ano, to jóóóó .....a bývá

ano, to jóóóó .....a bývá občas i nervózní ....!!! Proto občasník ....n-tssss.

Tak jste provedl bojové

Tak jste provedl bojové rozdílení, hezky nás tady podělil, tak běžte zase chvíli ntsssovat..

Churchill byl demokrat jak

Churchill byl demokrat jak poleno. :-) Toto je preklad jednoho z jeho navrhu, ze 7. dubna 1918 ---

Winston Churchill vyzývá k rozhovorum s Bolsevickym Ruskem

Jeden měsíc po podepsani Brest-Litevské smlouvy, Rusko oficiálně končí svou účast ve světové válce. Winston Churchill tajně navrhuje britskému válečnému kabinetu metodu, jak presvedcit Rusko, byvaleho britskeho spojence, aby znovu vstoupilo do války.

Odstoupení Ruska z války bylo přímým důsledkem rozsáhlé revoluce z roku 1917, ktera přinesla abdikaci cara Mikuláše II v březnu, a vzestup k moci radikální socialistické levice vedene Vladimirem Leninem a jeho stoupenci, bolševiky, v listopadu. Odchod Ruska zanechal ostatní spojence ve stavu znacneho “znervozneni” ;-))), jak se (správně) předpokládalo, protože Německo, osvobozene od sveho boje na východě, by mohlo spustit obnovený, potenciálně zničující iniciativu na západní frontě.

Churchill, bývalý první lord admirality, který byl nucen odstoupit pro jeho roli v katastrofální spojenecké kampani na poloostrove Gallipoli v roce 1915, se vrátil do Londýna, po te co si odslouzil jistou dobu u valecneho praporu na západní frontě, aby se stal “ministrem munice” v kabinete premiéra Davida Lloyda George. Ve své poznámce urcene válečnému kabinetu 7. dubna 1918, Churchill navrhl, aby prominentní a respektovany zástupce spojencu, snad dokonce bývalý americký prezident Theodore Roosevelt, měl být odeslán do Ruska jednat s bolševiky o plánu, jak znovu otevřít východní frontu.

V těchto jednáních, Churchill chtěl aby Británie, Francie a Spojené státy nabídly podporu Bolševikům v jejich úsilí o překonání vnitřní opozice k jejich režimu v Rusku. Nikdy nezapomínejme, Churchill připomněl svým kolegům, že Lenin a Trockij bojují s opratkou kolem jejich krku. Oni opustí úřad pouze jednim smerem, do hrobu; jinou alternativu nemaji. Ukažte jim nejakou reálnou šanci, ze by mohli zkonsolidovat a upevnit svou moc, navrhnete jim nejakou ochranu před pomstou kontrarevoluce (Bilych), a oni by museli byt zcela “mimo” realitu (padli na hlavu, ci nelidsti nebo necivilizovani? ;-), aby vas navrh neprijali, prohlasil.

Budoucí premiér a legendární státník, jak se později ukázalo, byl vášnivý anti-bolševik (presneji, anti-zido-bolsevik) a vytrvalý zastánce Bílych (opozičních) sil v Rusku po skonceni světove války, ale ten jeho plan ze 7. dubna 1918 znel zcela jinak a nebyl uveden do praxe jeho nadřízenými. Proste, Churchill byl zastance politiky — ucel sveti prostredky, a proc riskovat britske vojaky, kdyz do tech sracek muzeme poslat armadu ruskych muziku, ze? Ostatne, v jeho spisech chybi i dalsi textiky, treba z dob kdy byl zurnalistou a psal o bolsevickem hnuti (sjezd v Londyne). Tehdy jeste nefungovala politicka korektnost. Podle nej, nebylo uz tehdy zadnych pochyb o tom, ze za Bolsevickou revoluci byli predevsim Zide, tedy zido-bolsevici, a ze slo o zidovske spiknuti. To se do tech sebranych spisu Churchilla uz neveslo.

Churchill byl státník velkého

Churchill byl státník velkého formátu, ve 2. WW zřejmě nezastupitelný. Jak vynikající byl jako "válečný politik", tak bídný byl jako vojenský velitel, ač se do organizování válečných operací přímo hrnul.

Nicméně Churchillův postoj vůči lidským životům byl naprosto cynický, o čemž svědčí následující tři události:

- Operace Dardanely, kdy on a jeho generálové hnali své (a australské) vojáky vůči tureckým kulometům,
- nesmyslné apokalyptické bombardování Drážďan těsně před koncem války,
- vydání ruských válečných uprchlíků Stalinovi (operace Keelhaul).

Osvědčený způsob ničení

Osvědčený způsob ničení velkých aglomerací praktikovaný za WWII britskou RAF vedl ke zničení celé aglomerace. Památkám a civilním oblastem NEBYLO možné se vyhnout. To byste, pane Gregory, musel Britům vymyslet nějakou úplně jinou technologii. ////

Možná by se to dalo provést nějak selektivně, jako to dělali (zkraje, ztráty posádek bombardérů byly vysoké) amíci, pomocí daylight precision bombing. Ale nikdo by tehdy nepochopil, PROČ by to dělali. ////

Rozhovor vedl Stanisław

Rozhovor vedl Stanisław Żaryn, odpovídal Ryszard Legutko (to z článku není ihned zřejmé).
----
Tihle "katoličtí pravicoví konzervativci" přikládají podle mě nepřiměřený význam "sexuálnímu chování" (i v případě, že není kriminální povahy - neubližuje ostatním nebo není zaměřeno vůči dětem), připadá mi, že je to jakýsi středobod jejich uvažování. V tom "problém demokracie" opravdu nevidím.

"Anebo – ptají se ("zdětinštělí demokraté") rovněž pobouřeně – jak to, že ženy rodí a muži ne? To je krajní nespravedlnost a musí se s tím začít něco dělat."

To je nepravda či spíš karikatura (Legutka samotného, nebo jeho odpovědí), znáte někoho, kdo toto tvrdí?
-----
Proč si RL bere na paškál Švédsko? "Na tom spočívá fenomén politické korektnosti a vznik takových zemí s totalitní demokracií (sic!) jako Švédsko. A nejen Švédsko."
-----
"Léta denně poslouchám druhý program Polského rozhlasu, protože jde o jediný program pro inteligenci" Zde bych pana Legutka označil jako elitáře ;-)
-----
Je celkem zřejmé, že zcela formálně uplatňovaná demokracie bez "morální nadstavby" (Ojoj, co to je? Každý cikán podle své planety hádá! Ale ne, základní principy a hodnoty jsou sdílené "západní křesťanskou civilizací") eroduje a oslabuje se vůči nepřátelům.

Jenže z rozhovoru mám dojem, že nepřítelem demokracie je spíš pan Legutko.

S Churchillovým postřehem:
" Indeed, it has been said that democracy is the worst form of government except all those other forms that have been tried from time to time."
lze ovšem jen souhlasit.

Bartoška si v KV novinářům

Bartoška si v KV novinářům postěžoval, že není už komu ty ceny dávat....a tak ji předal zase Z. Svěrákovi, který byl jediný přítomen a náležitě ustrojen......n-tssss.

vz. 59?

vz. 59?

Takovejch pábitelů je. (stál

Takovejch pábitelů je.

(stál ve stoji spatném, nebo spojném? čelami nebo zádkem k hromadům?)

Podnětný rozhovor, který

Podnětný rozhovor, který vychází již ze zkušeností delšího uplatnění demokracie. Nelze popřít, že tento systém vládnutí odhaluje stále více nedostatků, ačkoliv ne všechny jsou důsledkem systému, jako spíše nedodržováním jeho zásad.
Problém ovšem je, jak systém zdokonalit, či nahradit. Osobně uznávám, že nejdokonalejší se mi jeví diferencovaná demokracie zkloubená s osvíceným monarchou, jenže už samotný návrat k monarchii není uskutečnitelný a nahrazení elitami může vést do pekel při dnešním stavu jejich morálky.
Podle mého prospěšné by v podmínkách ČR bylo spíše rozšíření oblastí, kde by demokracie byla omezena a nahrazena direktivně stanovenými pravidly. Jako příklad bych uvedl "demokracii" ve firmě, instituci, kde vzniká nešvár v rozšiřujícím se počtu zaměstnaneckých iniciativ, takže v jedné firmě zaměstnavatel se dohaduje s několika subjekty , navíc o věcech, kde by demokracie vůbec neměla platit. Tento problém v západních firmách je účinně řešen jediným subjektem zastupujícím zaměstnance, tzv. Závodní rady, kam si zaměstnanci zvolí své zástupce, přitom kolektivním členem mohou být jakékoliv odbory s počtem hlasů podle organizovaných. To by ovšem musel být zrušen komunistický Zákoník práce, který z Odborů dělá organizaci vysokého vlivu, ačkoliv třeba % organizovanosti zaměstnanců je velice nízké. Je to jen zakotvený nešvar, který přinaší prospěch odborovým bossům, pro které je zájem zaměstnanců konkrétní firmy šumafuk, jelikož je zajímá tvorba celostátní politiky na podporu levice a jen naoko si hrají na nadstranickou instituci.

Blbečku.

Blbečku.

cbd

cbd

Také produkt choré duše, ale

Také produkt choré duše, ale pořád lepší, než ty infantilní hatlaniny.

Uložit

Uložit