V+W kdysi zpívali: "Už panikáři jedou. . ."
Martin Vadas

Je mi líto mých přátel, jejich jmen pod peticí za zabránění ředitelování ÚSTRu Dr.Jiřímu Pernesovi na tzv. Britských listech, kteří se nepoučili z tzv. vystoupení pracujících na podporu "svobody slova" v České televizi 2000/2001, které mělo za následek přímé převedení České televize do rukou komunisty Janečka a milicionáře Lamberta.
Je mi líto, že řada jmen tehdy angažovaných osob patří i k dnešním "ústrčeným" aktivistům, kteří vyjadřují nesouhlas s prací rady ÚSTR.
Je mi líto nejednotnosti nekomunistických sil v únoru 1948, která vedla k předání moci komunistům, což mělo tragické následky pro celé generace.

http://blisty.cz/art/51724.html
http://blisty.cz/2010/3/23/art51720.html
Ústrci a ustrkové - obojí je možné - viz. http://www.vladimirhucin.cz/?q=node/391

V této souvislosti si dovoluji horlivé signatáře "ústrčených" petic upozornit, že jimi nenáviděný Dr.Jiří Pernes nikdy nebyl členem KSČ ani spolupracovníkem StB aj.

Dovoluji si konstatovat, že po více než dvouleté činnosti ÚSTR a dvacetiletí akademických pracovišť, dodnes nemáme internetové vyhledávače ani databázi členů KSČ, která v komunistickém Československu měla tzv. vedoucí úlohu, ze které vyplývá i vrcholná odpovědnost za vraždění, persekuci i organizaci VUML v totalitním režimu.

ÚSTR dodnes neuveřejnil databázi členů Lidových milicí, přestože někteří pracovníci ÚSTR na ni údajně pracovali již v dobách, kdy ještě pobírali mzdu v ÚDV Policie ČR.
ÚSTR dodnes neuveřejnil síť KSČ na komunistických soudech, kde soudci plynule přešli do tzv. demokratických poměrů a dodnes úspěšně tají svoji minulost. A za nemalé peníze blokují řádné fungování demokratické justice.
ÚSTR dodnes neuveřejnil síť KSČ na komunistické prokuratuře, odkud bývalí prokurátoři plynule přešli do tzv. demokratických poměrů státního zastupitelství i na místa soudců. A dodnes za nemalé peníze úspěšně blokují fungování demokratické justice.
ÚSTR dodnes neuveřejnil síť KSČ ve strukturách komunistických ministerstev vnitra, národní bezpečnosti a ve složkách StB.
Pro studium totalitních režimů máme stále mnoho bílých míst, na jejichž prosvětlení je třeba pracovat.

Není to jistě všechno "vina" jen odstoupivšího (nikoliv odvolaného) ředitele Pavla Žáčka, kterému je na místě poděkovat za vše, co se ústavu pod jeho vedením podařilo.

Fakt, že Pavel Žáček neuspěl u výběrového řízení, však neumím vnímat jako národní tragédii, přestože samotné výběrové řízení bylo radou ÚSTR ve skutečnosti nastaveno tak, aby právě a jedině on mohl jím úspěšně projít. Tak jako tomu bývá i u jiných výběrových řízení, kde se účastní stávající ředitelé, rovnost účastníků nebyla a ani nemohla býti zajištěna. Stávající ředitel byl zvýhodněn, v jeho rukách byla veškerá aktuální data o ústavu, zatímco ostatní účastníci řízení měli k dispozici „jen“ zprávu z roku 2008, ředitel Žáček v televizi operoval zprávou o činnosti za rok 2009, kterou aktuálně vypracoval. 
Fakt, že Pavel Žáček neuspěl u výběrového řízení, poctivým občanům nestojí za to, aby zabili výsledek třídenní mezinárodní konference o zločinech komunismu, která požadovala mezinárodní tribunál nad komunismem a vedoucími komunisty! Ne tak signatářům "ústrčených" petic.

Odpovědnost za falešné nastavení veřejného diskursu v České republice na hledání "viny" za zločinnost minulého režimu pouze u agentů a důstojníků StB, studentů VUML, nebo ML filosofie na vysokých školách nese celý ÚSTR, stejně tak akademické ústavy, samozřejmě i média, ale též mediální osobnosti a politické strany i spolky, které se na vytváření takového veřejného mínění velkou měrou podílejí.

Domnívám se, že jediným konstruktivním východiskem z této krize prázdných hesel a nicotné přestřelky ad personam, je věcná diskuse o zaměření výzkumné a zpřístupňovací činnosti Ústavu pro studium totalitních režimů (potažmo ABS), která by se neměla skrývat jen na uzavřených jednáních rady ÚSTR!

Proč signatáři "ústrčených" petic takovou otevřenou diskusi už dávno neuspořádali? Bojí se jí snad? Věřme, že veřejné slyšení připravované petičním výborem senátu a případně i následná jednání budou takovou příležitostí k nastolení širšího veřejného konsenzu.
 
ÚSTR nemůže a nesmí být loutkou v rukou jedné politické strany. Věřme, že samotní senátoři zvolení za ODS i političtí vězni a hlavně jejkich představitelé si konečně uvědomí, že takové pokusy poškozují dobré jméno ODS, ústav i veškeré poctivé úsilí o zkoumání minulosti.

Z počátku článku se dokonce

Z počátku článku se dokonce zdá, že autor je nad věcí, že mu jde o princip a povýšeně lituje angažovaných přátel. Jádro pudla vyplave až na závěr, když je Žáček detekován jako pod kuratelou ODS, no a víme přitom, že nový ředitel byl již dříve spojován s ČSSD. Čili klasický stranický zájem, při kterém výběrová komise v poměru hlasů 4:3 přiklonila na stranu Paroubka. Proto také disidentka Šustrová hlasovala ve prospěch staré struktury. přestože nemusí jít o významného představitele minulého režimu. S ohledem na charakter Ústavu musí vždy dostat přednost ten bez politické poskvrny, zejména proto, že má přirozený zájem odhalit veškeré nepravosti bez ohledu na "komu padni", Dr. Pernes jistě může jako býv.ředitel okr.muzea se uplatnit u řady jiných institucí, kde se nepředpokládá absolutní politická bezúhonost.

Gardnesi, děkuji za Vaši

Gardnesi, děkuji za Vaši reakci.
I když se nezdá, že jste nad věcí. Důkaz o tom, že by věc byla takto jednoduchá, jak ji presentujete, tj.Žáček, agent ODS a Pernes, agent Paroubka. . . Takové důkazy, nemám, ani Vy jste je nepředložil.
Správně píšete "byl již dříve spojován s ČSSD" a jistě dobře víte, že "býti spojován", neznamená býti spojen. Zkuste se trochu namáhat a uvažujte, kým a proč "byl již dříve spojován".
Žádné důkazy o zločinném spolčení dvou slušně vzdělaných akademiků, pana Zahradníčka, nebo P.Šustrové se stranou Paroubka nemám. Máte-li je, pochlubte se s nimi.
O nadstranické rozlišovací schopnosti zbývajících radních nemám též žádné certifikáty, ale zvažuji-li, komu slouží ku prospěchu rozvracení funkčnosti ÚSTR, pak se mi rozsvěcí červená žárovka. V minulosti dštili síru na ústav zejména komunisté, Pert Úhl a část ČSSD. Komu z nich asi slouží tento řízený rozvrat? Nazýváte-li historika Jiřího Pernese "starou strukturou", pak jste mě upřímně rozesmál.
Zřejmě jste přehlédl, že Doc.Pernes přes svůj dospělý věk před rokem 1989, nikdy nebyl členem KSČ ani jiných podivných organizací, kromě krátké epizody s ČSSS v r. 1968. Ve vládě se Vám to může bolševiky jen hemžit, komisaře v Bruselu nám může dělat absolvent MGIMO, sedm miliard ročně svěřujete nikoliv nevýznamnému desinformátoru v tričku KSČ a s Palcátem v ruce. . . A nějaký ústav s několika desítkami milionů rozpočtu nemůže řídit řádný vítěz výběrového řízení, který splnil veškeré podmínky konkurzu? Co kdybyste raději řekl, co od toho ústavu chcete a nastavil nějaká obecné standardy, jaké jsou obvyklé i jinde na světě. . .

No, někteří komentátoři

No, někteří komentátoři říkají, že panu Žáčkovi nebylo pomoci poté, co uveřejnil informace o některých ikonách disentu.

A někteří komentátoři také říkají, že ti, se snaží pod novým vedením urychlit svoji kariéru, jsou ochotni podepsat kdeco ve prospěch nového vedení.

Osobně se kloním k názoru, že Ústav bude pod vedením pana Pernese nejspíš zkoumat období modré totality.

Někteří komentáři říkají, že

Někteří komentáři říkají, že propojování Pernese s ČSSD je desinformační strategií, kterou bývalý ředitel a jeho spojenci nastudovali v análech StB, aby ji dnes účelově používali.

Fakta hovoří:

Svědectví Jiřího Hoppeho, vědeckého pracovníka Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR, v. i. i., o údajném členství docenta Jiří Pernese v historické komisi ČSSD.

„V květnu 2002 navštívil Ústav pro soudobé dějiny AV ČR PhDr. Jiří
Malínský, pracovník sekretariátu České strany sociálně demokratické, s nabídkou, aby se zájemci z řad historiků pracujících v ÚSD zúčastnili na výzkumu a posléze sepsání dějin této strany. Jelikož jeho nabídka vypadala zajímavě, na první schůzku do Lidového domu jsem se vypravil já
a kolegové Jiří Kocian a Jiří Pernes. Zdůrazňuji, že šlo o zcela
neformální, apolitické a zcela věcné setkání, na němž bylo přítomno asi 15 osob. Šlo o rozvržení práce a velmi předběžné vymezení úkolů. Pernes do této skupiny přišel ještě jednou, a pak o činnost této skupiny ztratil zájem. Není tedy pravda, že by Pernes byl členem historické komise ČSSD. Tuto neověřenou a zcela nepravdivou informaci publikoval časopis Týden.

S pozdravem a úctou
PhDr. Jiří Hoppe, Ph.D.
V Praze dne 8.4. 2010“

A převzala ji Dr.Šiklová v pořadu České televize Kontexty v úterý 6. 4. 2010 v 22:15 ČT2 podle scénáře Adama Drdy.

http://www.ceskatelevize.cz/program/10267384380-06.04.2010-22:15-2.html?...

Cituji: "ÚSTR nemůže a nesmí

Cituji: "ÚSTR nemůže a nesmí být loutkou v rukou jedné politické strany."
Jenže právě k tomu teď dochází. Pernesova volba posunuje ústav jinam, než je jeho vlastní účel, a vkládá jeho směřování do rukou jeho politických odpůrců, což se rovná likvidaci. Nic na tom nezmění autorovo tvrzení o Pernesově bezúhonnosti, či o tom, že ústav nesplnil to nebo ono. Jak dlouho tenhle ústav existoval, že na něj má autor tyhle nároky?
Ani Pernesova bezúhonnost není bez kazu, proč by jinak lhal v přihlášce do výběrového řízení?
A nakonec, ale ne v poslední řadě - spíš v první - by měl být ředitelem morálně věrohodný člověk. Možná, že to není Žáček přes všechno svoje úsilí věnované vzniku ústavu i přes své nesporné kvality. Ale URČITĚ to není Pernes, vždy přikrčený a nakonec lhoucí.

Gregory, k čemu že to v ÚSTR

Gregory,
k čemu že to v ÚSTR dochází? Kterou stranu vidíte na obzoru?
Připomínáte, co všechno ústav nesplnil za krátkou dobu své existence, ale já se s Vámi nepřu, naopak jsem konstatoval, jaké jsou konkrétní deficity všech zainteresovaných pracovišť, protože je nezbytné, aby ta pracoviště spolupracovala. . .
Měli bychom od nicotné diskuse ad Personam přejít k poslání ústavu, k věcnému zaměření výzkumu a k metodám činnosti. Máte o tom nějakou Vaši představu?
Kdepak a o čem, kdo zalhal? Dokonce v přihlášce? Vy jste mi pěkný investigativec(?). Tak nám to prozraďte, jak to bylo?

Přece jen zareaguji i na vaši

Přece jen zareaguji i na vaši hloupou invektivu. Fakt, jehož se týká, má velký význam.
Nemusí být člověk "investigativec", aby věděl z veřejných zdrojů, že Pernes neuvedl své studium VUML. A zaplétá se dál do lži, když tvrdí, že to nepovažuje za "významné". Je-li to pravda a on to považuje za nevýznamné, pak je s podivem, že o tom zalhal, mohl by to jako nedůležité uvést bez obav. Jenže právě v souvislosti s předmětem činnosti ústavu, který teď povede, je tahle informace velmi důležitá, zbavuje ho totiž věrohodnosti v tom nejdůležitějším: ve vztahu k předmětu činnosti ústavu. Pernes zalhal proto, že si právě tohle uvědomuje a hrozilo, že nebude vybrán.

Gregory, ve skutečnosti jsem

Gregory,
ve skutečnosti jsem velkým přítelem kádrování, lustračních zákonů a odpurcem zatajování minulosti veřejně činných a z veřejných prostředků placených činovníků. Jsem odpurcem přebujelé ochrany osobních dat a dalších neužitečných umělých trafik pro vysloužilé politiky.
Pokud by si rada myslela, že VUML může uchazeče kvalifikovat na pozici ředitele ÚSTR, tak by takový dotaz jistě položila. Opravdu jsem přesvědčený, zřejmě ve shodě s Dr.Pernesem, že VUML nelze považovat za kvalifikaci pro takovou pozici, proto je zbytečné do životopisu uvádět několika měsíční nedokončené studium VUML, jakož ani školení úsekových důvěrníků ROH apod.
Až půjdete zanedlouho k volbám, podívejte se, jak vypadají strukturované životopisy politiků, kterými svým hlasem svěřujete nesrovnatelně větší moc nad Vaším osudem a osudem Vaší rodiny. Požadujte jejich rozšíření a žádejte Radu ÚSTR, aby i ona upřesnila požadované životopisné údaje nad rámec obvyklého osobního životopisu. Pokud však takové údaje rada neměla a nemá za důležité, pak zřejmě se svým nadstandartními požadavkami neuspějeme. Třeba příště.

Nedbale čtete! Nebo možná

Nedbale čtete! Nebo možná záměrně zkreslujete, to si vyřiďte se svým svědomím.
Já přece vůbec nepřipomínám, "co všechno ústav nesplnil za krátkou dobu své existence". Naopak, ptám se autora, proč to on vyčítá ústavu, který existuje jen krátce a už udělal lecos ne právě zanedbatelného. I když nejspíš s chybami, ale už Ježíš říká: Kdo jsi bez viny hoď kamenem. Jste snad bez viny?
Dalším vaším omylem je oddělování "nicotné diskuse ad Personam " od věcného zaměření. Právě personální rozhodnutí dávají jasný signál, kam má ústav směřovat. A Pernes je slepou uličkou, která má pomoci ústav zlikvidovat patrně jeho převedením pod křídla socialismu a komunismu neškodných postkomunistických vykladačů historie.
Nevím zda mezi ně patříte i vy, ale při nejmenším mluvíte jako ti pověstní leninští "užiteční idioti" vytvářející potřebné alibi pro skutečné aktéry.

Gregory, užíváte slovník

Gregory, užíváte slovník užitečných idiotů, který mi je cizí, a proto již na Vaše výlevy nebudu reagovat. Nemáte žádný argument, který by diskvalifikoval Dr.Pernese, a proto nehodlám v nicotné diskusi s Vámi pokračovat. Spěte sladce.

___________________________________________________________________________________